Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilder om erosion - underlag till fosforstrategi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilder om erosion - underlag till fosforstrategi"— Presentationens avskrift:

1 Bilder om erosion - underlag till fosforstrategi
Henrik Nätterlund HIR Malmöhus i samarbete med Örjan Folkesson, SJV Omarbetad 2013 av Line Strand, HS Konsult AB

2 Ytvattenerosion - ett underskattat problem
Fosforförluster ”Våra mätningar visar att 90 % av fosforförlusterna kan härstamma från 10 % av arealen och ske under 1 % av tiden. Förlusterna sker både som ytvattenerosion och inre erosion ner genom jorden. På lerjordar kan de fina partiklarna transporteras mycket lång väg” Docent Barbro Ulén, SLU Förluster av bekämpningsmedel ”Kraftiga åskregn under försommaren ger ofelbart stora fynd av bekämpningsmedel i våra typområden för miljöövervakning – Vi har sett att ytvattenerosion är orsaken till en stor del av dessa förluster.” Agr Dr Jenny Kreuger, SLU

3 Åtgärder för att stoppa erosionen
Stoppa i fältet då blir skadan minst Vårplöj – om Du kan! Förbättra dräneringen Minska packningen Undvik tiltpackning/harvning på hösten Anlägg avskärande dike med ytvattenintag i känsliga områden Plöj och så vinkelrätt mot fallet Anlägg gräsbevuxen yta runt ytvattenintag Odla vall – om Du kan! Skyddszonen har många uppgifter Mindre ytvattenerosion stoppas Vändning och fälttransporter kan ske utan packning och grödskador Sprutning och gödsling kan göras utan risken för vattenförorening

4 Erosion i potatisfält aug -06
Vid odling av höstgrödor minskar erosionen betydligt enligt brukaren

5 Erosion i sockerbetor -risk för förluster av bekämpningsmedel

6 Kraftig erosion i sockerbetsfält trots ganska svag lutning
Foto: Anders Adholm HIR Malmöhus

7 Erosion i höstvete april -06
Erosionen har börjat på grannens fält och fortsätter ned mot ett vattendrag

8 En väl etablerad höstgröda minskar erosionen
Foto: Örjan Folkesson SJV

9 Obearbetat har minskat erosionen jämfört med bearbetat
Foto: Olof Pålsson HIR Malmöhus

10 Bearbetning på hösten ökar erosionsrisken

11 Erosion trots vinkelrät plöjning

12 Kraftiga rännilar tar med sig jordmaterial
Kraftiga rännilar tar med sig jordmaterial Mull och finjord flyttas till de lägsta partierna på fältet

13 Stående vatten pga dålig dränering

14 Vattenflöde direkt ned i brunnen
En gräskant runt brunnen kan minska förlusterna av partikelbunden fosfor

15 Dåligt rensad brunn klarar inte allt vatten vid kraftig avrinning

16 Kraftigt vattenflöde i samband med snösmältning
Vinkelrät plöjning har inte hjälpt detta år

17 Höstharvning kan öka risken för yterosion p.g.a. slät yta

18 Stående vatten ger rännilar i det höstharvade fältet

19 Utför harvningen på våren eller vårplöj om möjligt!
Höstharvat fält har gett erosion Utför harvningen på våren eller vårplöj om möjligt!

20 Rännilar har bildats p. g. a
Rännilar har bildats p.g.a. att ytvattenbrunnen längre upp inte klarat av allt regnvatten

21 Gräs runt brunn har troligen minskat fosforförlusterna

22 Skyddszon som delvis stoppat erosionen

23 Skyddszon som fångat upp en del eroderat material

24 Otillräcklig skyddszon
Gör skyddszonen bredare eller förebygg genom vårplöjning eller avskärande dike längre upp Foto: Örjan Folkesson SJV

25 Höstplöjning med tiltpackare ökar risken för yterosion

26 Till höger har tiltpackaren släppts för att ge grövre struktur som kan minska erosionen

27 Eroderat material har avsatts i dikeskanten

28 Erosion i hjulspår Ingen erosion Foto: Örjan Folkesson SJV

29 Erosionen har uppstått i hjulspåren från höstbekämpningen
Foto: Örjan Folkesson SJV

30 Plöjningsfritt - växtmaterial binder jordpartiklarna och minskar erosionen Foto: Örjan Folkesson SJV

31 Erosionen sträcker sig över flera fält.
Bör åtgärdas med t ex ett avskärande dike i skiftesgräns.

32 Ytvatten rinner av från ett fält på våren, skyddszonen hejdar flödet
Yterosion 1 Ytvatten rinner av från ett fält på våren, skyddszonen hejdar flödet Källa: foto: Teresa Kalisky

33 Källa: www.brunnsjon.hedemora.se, foto: Teresa Kalisky
Bildexempel Yterosion 2 Ytvatten rinner av från ett fält på hösten, ner i den närbelägna bäcken Källa: foto: Teresa Kalisky

34 Ytvatten för med sig jord från åkern
Bildexempel Yterosion 3 Ytvatten för med sig jord från åkern Källa: foto: Teresa Kalisky

35 Källa: www.brunnsjon.hedemora.se, foto: Teresa Kalisky
Bildexempel Yterosion 4 Ytvatten för med sig jord från åkern Källa: foto: Teresa Kalisky

36 Vattnet har skapat kraftiga rännilar
Yterosion 5 Vattnet har skapat kraftiga rännilar Foto: Lillian Öygaarden, JORDFORSK, Norge.

37 Marken har ”släppt” från åkerkanten och jord spolas med av vattnet
Yterosion 6 Marken har ”släppt” från åkerkanten och jord spolas med av vattnet Källa: foto: Teresa Kalisky

38 Eroderad jord i uppkommen gröda
Yterosion 7 Eroderad jord i uppkommen gröda Foto: Stina Olofsson, SJV

39 Eroderad jord i vårraps efter regn 1/5 2003
Yterosion 8 Eroderad jord i vårraps efter regn 1/5 2003 Foto: Stina Olofsson, SJV

40 Eroderad jord i nysådda sockerbetor efter regn 1/5 2003
Yterosion 9 Eroderad jord i nysådda sockerbetor efter regn 1/5 2003 Foto: Stina Olofsson, SJV


Ladda ner ppt "Bilder om erosion - underlag till fosforstrategi"

Liknande presentationer


Google-annonser