Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem är case manager i Sverige? Vad står i fokus för lärandet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem är case manager i Sverige? Vad står i fokus för lärandet?"— Presentationens avskrift:

1 Vem är case manager i Sverige? Vad står i fokus för lärandet?
Case management-konferens 31 maj – 1 juni 2007 Sonia Nilsson

2 Vem är Case manager i Sverige?
Sjuksköterskor med specialistutbildning Skötare i psykiatrisk vård Gymnasieutbildade eller högskoleutbildade i social omsorg Socionomer Behandlingsassistenter Socialpedagoger Arbetsterapeuter m fl

3 I vilken organisation finns de?
PO Kommun Ideella organisationer Stiftelser Case manager I ACT-team eller CM-team inom Allmänpsykiatri Beroendevård

4 Exempel på utbildning Utbildningar i
Nationella psykiatrisamordningens fullskaleprojekt för implementering av ACT och Case management

5 Utgångspunkter för utbildningarna
Gemensam utbildning om ACT och Case management enl modellen Integrerad psykiatri för personal inom socialtjänst och psykiatri inom ett geografiskt område som arbetar tillsammans med personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder Ska genomföras på fem ställen i landet

6 Vård- och stödsamordning för personer med psykisk sjukdom/
psykiska funktionshinder Utbildning för team, 7,5 hp Utbildning för vård- och stödsamordnare, 30 hp Anordnas i samarbete mellan Karlstads Universitet och Evidens AB, Göteborg

7 Utbildning för team, 7,5 hp Mål Gemensam värde- och kunskapsbas
Grundläggande färdigheter i arbetsmodellen Integrerad psykiatri Förändringsplaner för utveckling av vård- och service samverkansformer individnivå organisationsnivå.

8 ACT-team Tvärdisciplinära team med ansvar för en större patientgrupp
Teammedlemmarna själva står i stor utsträckning för olika insatser Vård- och stödsamordnare ansvarar för kontinuitet och kontakt med ett mindre antal patienter

9 ACT-team Arbete sker i av patienten/klienten vald miljö
Samarbete med familj, arbetsgivare och andra stöd-och vårdinstanser Tillgänglighet dygnet-runt

10 Utbildning för vård- och stödsamordnare, 30 hp
Syfte Att införa arbetsmetoder i samarbetet med personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder och deras resursgrupp som kan höja brukares livskvalitet genom att de uppnår personliga mål och blir aktiva deltagare i samhället

11 Forts syfte ger brukare, utförare och andra aktörer nya kunskaper som medför makt till förändring bidrar till att minska fördomar om psykiskt sjuka i samhället

12 Vård- och stödsamordnarens uppgift
Att stödja personer som ska bli chef över sitt eget liv.

13 ………………genom att att etablera relation
att genomföra behovsinventering med patient och närstående att upprätta utvecklingsplan tillsammans med patienten som underlag för vårdplanering se till att resursgruppsmöte kommer till stånd

14 ………………genom att att upprätthålla kontakt med patient och nätverk – uppsökande vid behov utföra direkta åtgärder utifrån gemensam eller specifik kompetens

15 Delkurser i utbildning för vård- och stödsamordnare, 30 p
Individ och system 5 p Psykisk sjukdom - psykiska funktionshinder 5p Integrerad psykiatri i praktiken 5 p Projektarbete 5 p

16 Uppläggning 30 p Termin II - 7 p Termin III - 6 p Termin I - 7 p
Individ och system - 5 p Integrerad psykiatri i praktiken - 2p Termin II - 7 p Psykisk sjukdom - psykiska funktionshinder - 5 p Integrerad psykiatri i praktiken - 2p Termin III - 6 p Projektarbete - 5p Integrerad psykiatri i praktiken - 1p

17 Referenser vid uppläggning av utbildningen
FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet Helsingforsdeklarationen om psykisk hälsa i Europa Nationella psykiatrisamordningens betänkande

18 Utgångspunkter för uppläggning av utbildningen
Nationella brukarrådets ”Så vill vi ha det” Forskning om ACT och case management Forskning om psykisk sjukdom, vård och service och återhämtning Modellen Integrerad psykiatri

19 Utgångspunkter för uppläggning av utbildningen

20 Kunskapsområden – gemensam kompetens –specifik kompetens
Psykiatri Socialtjänst ACT Social omsorg Medicin CM Socialt arbete Omvårdnad Arbetsterapi Psykoterapi Socialt arbete Psykologi Sjukgymnastik

21 Pedagogik Vuxenutbildningsaspekter
Ta till vara kunskap – kartläggning av kompetens Lärande i arbetet tillsammans med arbetskamrater och samverkansparter Meningsfullt lärande – anpassning till gruppens kompetens och behov

22 Pedagogik Uppläggning över lång tid – ger tid för omvärdering och införlivande av ny kunskap Tid för reflektion Brukarmedverkan i planering och genomförande

23 Pedagogik Interprofessionellt lärande Dra nytta av att
Flera professioner lär tillsammans av varandra om varandra för att förbättra samarbete och vårdkvalitet

24 Undervisningsmetoder
föreläsningar med diskussioner övningar i grupp grupparbeten

25 Undervisningsmetoder
patientarbete handledning hemuppgifter individuellt och i grupp litteraturstudier

26 Vad står i fokus för lärandet?

27 Utbildning för team, 7,5 hp Värdebas enligt modellen Integrerad psykiatri Autonomi Delaktighet- självbestämmande Gemensam beslutsfattande

28 Utbildning för team, 7,5 hp Kunskapsbas Modellen Integrerad psykiatri
Arbete i ACT-team med case management Vårdplanering i samverkan Psykopedagogiska metoder Förändringsarbete i samverkan

29 Utbildning för team, 7,5 hp Grundläggande färdigheter
Resursgruppsarbete Problemanalys och kartläggning Ömsesidig informationsförmedling i resurs- gruppen

30 Utbildning för team, 7,5 hp Grundläggande färdigheter
Problemlösning och kommunikationsträning Registrering av tidiga tecken Stresshantering

31 Utbildning för team, 30 hp Mål - Individ och system, 7,5 hp Kunskap om
Brukarnas livssituation Etiska frågor Stigmatisering och empowerment Lagstiftning och ansvarsförhållanden Vård- och serviceutbud Organisation och samverkan

32 Utbildning för team, 30 hp Mål -Psykisk sjukdom – psykiska funktionshinder, 7,5 hp Specifik metodik vid vård- och stöd vid olika psykiatriska diagnoser Diagnostik och åtgärder vid psykiska funktionshinder Samsjuklighet i missbruk, beroende och fysisk ohälsa Preventiva åtgärder för att förhindra fysisk ohälsa, suicid och våld

33 Men HUR är svårt, sa Puh Alla har problem med HUR

34 Utbildning för team, 30 hp Mål - Integrerad psykiatri i praktiken,
Termin I Att kursdeltagarna kan använda färdigheter enl IP med fokus på etablering av kontakt, kartläggnings-, vård- och krisplaneringsarbete

35 Mål - Integrerad psykiatri i praktiken
Termin II Att kursdeltagaren kan använda färdigheter enl IP –med fokus på gemensamt beslutsfattande och psykopedagogiska insatser och tillämpa kunskaper om psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder

36 Mål - Integrerad psykiatri i praktiken
Termin III Att kursdeltagaren kan använda färdigheter enl IP med fokus på metoder för återfallsprevention,suicidrisk, risk för våld samt kvalitetsarbete och utvärdering

37 Mål -Projektarbete Att kursdeltagaren med hjälp av litteraturen skriftligt och muntligt kan beskriva arbetsprocessen i den praktiska tillämpningen av IP och ge förslag till utveckling av arbetssättet inom verksamheten

38 Fokus för lärandet Etiskt handlande Faktakunskap Vårdprocessen
Interventioner Gemensamma kunskaper för ACT-arbete resp Gemensamma kunskaper för CM-arbete

39 Nu kan jag - Puhhhhhh Enligt Puh


Ladda ner ppt "Vem är case manager i Sverige? Vad står i fokus för lärandet?"

Liknande presentationer


Google-annonser