Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Björklund - Lena Landén Jonas - Mikael Thörn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Björklund - Lena Landén Jonas - Mikael Thörn"— Presentationens avskrift:

1 Maria Björklund - Lena Landén Jonas - Mikael Thörn
Förstärkt tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Maria Björklund - Lena Landén Jonas - Mikael Thörn

2 Förstärkt tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Regeringsbeslut S2007/4337/ST Tillsynen måste bli mer enhetlig och tydlig över hela landet. Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall ta fram bedömningskriterier för tillsynen av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. Länsstyrelsen Västra Götalands län

3 Förstärkt tillsyn utifrån regeringsuppdraget
Aktiv granskade tillsyn med främjande inslag. Det är särskilt viktigt att i tillsynen granska socialtjänstens: Handläggning och utredning av ansökningar/anmälningar Sekretess Stöd för våldsutsatta kvinnor t. ex. skyddat boende Beaktar förekomst av våld inom familjerätten Dokumentation Uppföljning och kvalitetsutveckling av verksamheten Samverkan inom kommunen och med andra myndigheter Uppmärksammar och arbetar med särskilt utsatta grupper Uppmärksammar och arbetar med barn som bevittnat våld Insatser för män som utövar våld

4 Förstärkt tillsyn Våldsutsatta kvinnor Barn som bevittnat våld
Särskilt utsatta grupper: Äldre kvinnor Kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor med missbruksproblem Kvinnor med utländsk bakgrund Hedersrelaterat våld Våld i samkönade relationer

5 Förstärkt tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Projektgrupp Bedömningskriterier utifrån regeringsuppdraget Urval 80 nämnder/kommuner i Sverige 9 nämnder/kommuner i Västra Götalands län Nationell tillsyn under perioden sep feb 2009 Inrapportering av beslut/rapporter senast den 31 mars 2009 Sammanställning/analys av resultatet av tillsynen pågår Slutrapport till regeringen den 1 december 2009

6 Metod Tillsynen har skett på likartat sätt i hela Sverige
Granskning av styrdokument, riktlinjer, handläggningsrutiner och handlingsplan (IFO, ÄO, FH) Gemensamma intervjuguider och aktgranskningsmallar Intervju med chefer och personal inom IFO, ÄO och FH Intervju med våldsutsatta Intervju med polis, kvinnojour, sjukvård Granskning av personakter för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld aktuella under Beslut/rapport till varje kommun/nämnd (se )

7 Bedömningskriterier 26 Bedömningskriterier inom åtta ansvarsområden
Uppsökande och förebyggande arbete Kvalitet Samverkan Säkerhet Handläggning och dokumentation Insatser Barnets behov Vårdnad, boende och umgänge

8 Tillsyn i Västra Götalands län
Nio nämnder/kommuner har granskats under hösten/vintern 2008/2009: Ale Götene Svenljunga Trollhättan Vårgårda Göteborg – Fyra stadsdelsnämnder: Askim Centrum Lärjedalen Örgryte

9 Socialtjänstens ansvar
5 kap 11 § SoL Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

10 Gällande lagstiftning
1 kap 2 § SoL Hänsyn till barnets bästa 2 kap 2 § SoL Kommunens yttersta ansvar 3 kap 1 § SoL Väl förtrogen 3 kap 3 § SoL Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet – personalens kompetens 3 kap 4 § SoL Uppsökande verksamhet 3 kap 5 § SoL Insatser utformas med den enskilde Samverka med andra Barnets inställning ska klarläggas, hänsyn till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad

11 Gällande lagstiftning
4 kap 1 § SoL Bevilja bistånd – Stödinsatser 5 kap 1 § SoL Verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden Samverka med andra 5 kap 11 § SoL Skall stödja brottsoffer – kvinnor/barn 11 kap 1 § SoL (11 kap 2 § SoL) Socialnämndens utredningsskyldighet 11 kap 5 § SoL Dokumentationsskyldighet 14 kap 1 § SoL Anmälningsplikt

12 Länsstyrelsen Rapport gällande tillsynen i länet – juli 2009
Undersökning avseende förekomst av trauma/ptsd i ärende rörande personer som skyddas pga hedersrelaterat våld Fem steg – Bidrag till socialtjänstens arbete med familjer vars barn skyddas pga hedersrelaterat våld – slutet av juni 2009

13 Socialstyrelsens uppdrag
15 olika regeringsuppdrag som handlar om att fortsätta utveckla arbetet mot våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Första klart och avser: Utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående m.m Lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som avlidit i anledning av brott m.m. (LuB) 1 januari 2008

14 Socialstyrelsens uppdrag
Allmänna råd (5 kap. 11 § 2st.) - hösten 2009 Handbok – Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld våren 2010

15 Regeringens handlingsplan (Skr 2007/08:39) för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer 56 olika åtgärder, bland annat: Åtgärd 1 Ändring av SoL 5 kap. 11 § SoL. Åtgärd 2 Utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten. (Länsstyrelsen) Åtgärd 3 Uppdrag att förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. (Socialstyrelsen) (Regeringsbeslut S2007/5343/ST) Åtgärd 4 Förstärkt tillsyn av socialtjänsten.(Länsstyrelsen/Socialstyrelsen) (Regeringsbeslut S2007/4337/ST

16 Regeringens handlingsplan (Skr 2007/08:39)
Åtgärd 5 Kvalitetssäkrade bedömningsinstrument för socialtjänstens insatser.(IMS/Socialstyrelsen) Åtgärd 6 Utveckling av socialtjänstens arbete med riskbedömningar i samband med vårdnad, boende och umgänge. (Socialstyrelsen) Åtgärd 7 Utvärdering och utveckling av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

17 Regeringens handlingsplan (Skr 2007/08:39)
Åtgärd 11 Uppdrag till Länsstyrelserna om hedersrelaterat våld och förtryck. Åtgärd 17 Förstärkt skydd för personer som utsätts för hot eller förföljelse. (Stalkningsutredningen Ju 2006:09, dir. 2006:84) Åtgärd 21 Utredning om vistelsebegreppet. Åtgärd 22 Utredning om en översyn av socialtjänstlagen och lagen om vård av unga.

18 Regerings handlingsplan (Skr 2007/08:39)
Åtgärd 25 Fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. (Utbildning för skolpersonal) Åtgärd 29 Intensifierat arbete inom polisen avseende bl.a. mäns våld mot kvinnor (Bl.a. utbildningsinsatser) Åtgärd 32 Ökad kompetens hos polisen att förebygga, upptäcka och utreda hedersrelaterad brottslighet Åtgärd 40 Barn och tvångsäktenskap. (Betänkande SOU 2008:41 Människohandelsbrott och barnäktenskap) Åtgärd 41 Förlängd preskriptionstid för könsstympning.

19 Regeringens handlingsplan (Skr 2007/08:39)
Åtgärd 48 Stöd till samordning av insatser i länen. (Länsstyrelsen) Åtgärd 49 Stöd till lokal samverkan för kvinnofrid. Åtgärd 53 Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Grundskolan(Forum för levande historia)

20 Regeringens handlingsplan (Skr 2007/08:39)
Åtgärd 54 Kartläggning av förekomst av arrangerade äktenskap/tvångsäktenskap(Ungdomsstyrelsen) (Regeringsbeslut IJ 2008/579/UF) Åtgärd 55 Utbildningsuppdrag(Ungdomsstyrelsen) Åtgärd 56 Utredningar avseende kvinnor som avlidit till följd av närstående

21 Länkar www.lansstyrelsen.se/vastragotaland www.valdinararelationer.se

22 Referenser SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser
Proposition 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck skr. 2007/08:39 SOSFS 2006:5 SOSFS 2006:11 SOSFS 2006:12 SOSFS 2006:14 SoS Handbok – Vårdnad, boende och umgänge, 2003 SoS Handbok - Barn och unga i socialtjänsten, 2006 SoS Handbok - Handläggning och dokumentation, 2008 SoS Handbok – God kvalitet i socialtjänsten, 2008

23 Kontakt Maria Björklund 031-60 57 07 maria.bjorklund@lansstyrelsen.se
Lena Landén Jonas Mikael Thörn


Ladda ner ppt "Maria Björklund - Lena Landén Jonas - Mikael Thörn"

Liknande presentationer


Google-annonser