Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG"— Presentationens avskrift:

1 MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG
Jan Darpö MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG Miljöbalken och EU-rättens krav på en samlad bedömning av miljöstörande verksamheter – en diskussion kring rättspraxis i processuella frågor Uppdelning av verksamheter Talerätt /Jan Darpö VJS miljörättsdag

2 MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG
Jan Darpö MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG Allmänna problem med MBs prövningsmodell tvåpartsförfarandet med svagare officialprövning FPL och RB rättegångskostnader /Jan Darpö VJS miljörättsdag

3 Miljöbalkens processuella regler och prövningens omfång
Jan Darpö Miljöbalkens processuella regler och prövningens omfång OBSERVERA; frågan om prövningens omfång har inte ETT svar, beror på VAD som ska prövas, NÄR i processen och av VEM HÄR; uppdelningen av prövningen och förhållandet till de materiella reglerna på området OCH något om sakägarbegreppet /Jan Darpö VJS miljörättsdag

4 Samlad bedömning; Natura 2000
RÅDETS DIREKTIV 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter Artikel 6 (3) Alla planer eller projekt…som enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt kan påverka området på ett betydande sätt (”likely to have a significant effect”)…på lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna…området. Med ledning av slutsatserna… godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta skada och, om detta är lämpligt, efter att ha hört allmänhetens åsikt. /Jan Darpö VJS miljörättsdag

5 Samlad bedömning; Natura 2000
MILJÖBALKEN 7 kap. 28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2. 7 kap. 28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte 1. Kan skada den livsmiljö.., 2. Medför att den art… utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet… /Jan Darpö VJS miljörättsdag

6 Samlad bedömning; Natura 2000
21 kap. 3 § Även i annat fall än som avses i 14 kap. 1-7 §§ rättegångsbalken får mål eller ärende enligt denna balk handläggas i en och samma rättegång, om de har samma sökande och avser samma verksamhet eller verksamheter som har samband med varandra. Om en miljödomstol prövar ett sådant mål eller ärende, får en ansökan i ett annat sådant ärende göras hos domstolen, även om ärendet annars skulle ha prövats av en förvaltningsmyndighet eller kommun. (…).    En miljödomstol får vid handläggningen av ett mål eller ärende som sägs i första stycket förbehålla sig prövningen av ett annat sådant ärende som handläggs vid en förvaltningsmyndighet eller en kommun. + spridda bestämmelser för speciella situationer /Jan Darpö VJS miljörättsdag

7 Natura 2000 - Rättspraxis BROARNA ÖVER LJUSNAN
MÖD dom ; M /M ”När det slutligen gäller täkten vid Edeberget kommer den sammantagna påverkan på Natura 2000-området av täkten och bron att bedömas i det pågående täktmålet. Timmerterminalen har inte ett sådant samband med de ansökta verksamheterna att dess påverkan på Natura 2000-området skall bedömas i förevarande mål.” /Jan Darpö VJS miljörättsdag

8 Natura 2000 - Rättspraxis SÖDRA SANDBY
Miljödomstolen i Växjö ; M Täkt med grundvattenbortledning och kringverksamheter (asfaltsverk, krossverk) Sökanden (NCC Roads) ansökte om gemensam handläggning i ETT tillståndsmål, MKBn omfattade påverkan från samtliga verksamheter, närhet till N2000-området Måryd-Hällestad Miljödomstolen avslog sökanden begäran med hänvisning till sökandens eget intresse av en skyndsam handläggning = UPPDELNING I TRE PRÖVNINGEN AV OLIKA MYND OCH TIDPUNKTER /Jan Darpö VJS miljörättsdag

9 Natura 2000 - Rättspraxis SÖDRA SANDBY, forts.
Enskilda överklagade , Lst yttrade till MÖD: ”Lst kan svårligen finna någon situation där en samordnad prövning skulle vara mera lämplig än i förevarande fall” Sökanden justerade ansökan Lst meddelade täkttillstånd, ingen N2000-påverkan bedömdes Enskilda återkallade, målet avskrevs och tillståndet vann laga kraft = HADE EN SAMLAD BEDÖMNING SKETT? /Jan Darpö VJS miljörättsdag

10 Natura 2000 - Rättspraxis BOTNIABANAN
Regeringen meddelade tillåtlighetsbeslut enligt 17 kap. MB för ”Botnia-banan, delen Nordmaling – Umeå” efter hörande av EU-kommissionen. Villkor om bl.a. plan för kompensationsåtgärder, järnvägsplan senast 1 juli 2009. Länsstyrelsen i Västerbotten meddelade tillstånd enligt 7: 28a och 7:29b §§ att anlägga järnvägen inom Natura 2000-området ”undantaget passage genom de områden som byggs i vatten och därför prövas av miljödomstolen”. Miljödomstolen i Umeå beslutar att samtliga mål ska handläggas gemensamt RegRs beslut i rättsprövningsmålet ; /Jan Darpö VJS miljörättsdag

11 Natura Diskussion Om olika beslut av olika myndigheter vid olika tidpunkter, DÅ måste någon göra den samordnade bedömningen och denna prövning måste vara giltig för andra led! Frivillig kumulation eller obligatorisk samordnad bedömning? Har Lst en ”restkompetens” på området om man konstaterar att någon samlad bedömning inte är gjord? Regeringens beslut vid tillåtlighetsprövning (11 kap. 23 §, 24 kap. 10 §) Förhandsbesked av EG-domstolen i fall då Kommissionen har yttrat sig? /Jan Darpö VJS miljörättsdag

12 Samlad bedömning; Verksamheter - Rättspraxis
Botniabanan I och II: MÖD beslut i prot ; M resp. dom ; M Gruppstationen: MÖD dom ; M Miljöbolaget: MÖD beslut ; M SCA i Lilla Edet: MÖD dom ; M Citytunneln: MÖD beslut ; M /Jan Darpö VJS miljörättsdag

13 ”STORA MÖJLIGHETER MEN FÅ KRAV”
Uppdelning i tiden Uppdelning mellan olika aktiviteter och/eller geografisk utsträckning Uppdelning av produktionens storlek Uppdelning mellan olika störningsformer Uppdelning av regleringen /Jan Darpö VJS miljörättsdag

14 IPPC-DIREKTIVET (96/61/EG)
Art. 2.9: ”Tillstånd: ett eller flera skriftliga beslut eller en del härav, varigenom tillstånd meddelas att driva en anläggning eller delar därav på vissa villkor som säkerställer att anläggningen uppfyller kraven i detta direktiv. Ett tillstånd kan gälla för en eller flera anläggningar eller delar därav som är belägna på samma plats och som drivs av samma verksamhetsutövare.” 2.12: ”driver eller innehar en anläggning” Art. 3: ”…anläggningen drivs så att… a) alla lämpliga förebyggande åtgärder vidtas för att undvika föroreningar, särskilt genom att BAT används c) energianvändningen är effektiv f) nödvändiga åtgärder vidtas när verksamheten avslutas och att platsen återställs i ett tillfredsställande skick…” /Jan Darpö VJS miljörättsdag

15 IPPC-DIREKTIVET (96/61/EG)
Art. 7: MS ska vidta nödvändiga åtgärder för att prövningsförfarandet och tillståndsvillkoren ska vara fullständigt samordnade när flera behöriga myndigheter medverkar, för att hos alla myndigheter…säkerställa effektiviteten i det samordnade förfaringssättet.”. Bil IV: Definitionen av BAT omfattar bl.a. 3. Främjande av återvinning och återanvändning av utsläppta ämnen som används i processer och, i förekommande fall, avfall 9. Hushållning med råvaror (inkl. vatten) och energieffektivitet /Jan Darpö VJS miljörättsdag

16 Samlad bedömning; Verksamheter - Diskussion
Vad styr processen; ansökan och/eller den materiella bedömningen? Förhållandet mellan tillståndsplikten och prövning? Hur påverkas tillämpningen av MBs allmänna hänsynsregler av en uppdelad prövning? Hur påverkas EU-rättens krav på en samlad bedömning av miljöpåverkan av anläggningar, projekt och planer? /Jan Darpö VJS miljörättsdag

17 Samlad bedömning; Verksamheter - Diskussion
Frågan om tillståndens rättskraft Flera verksamhetsutövare – ansvar och genomdrivande Hur påverkas enskildas och miljöorganisationers möjligheter att komma till tals? /Jan Darpö VJS miljörättsdag

18 Talerätt/klagorätt Intressen:
Strandskydd (MÖD Beslut ; M ) Landskapsskydd (MÖD beslut ; M ) Verksamheter: Broarna över Ljusnan (MÖD beslut ; M ) Tåme (MÖD dom ; M ) Brännö brygga (MÖD beslut ; M ) /Jan Darpö VJS miljörättsdag

19 Talerätt/klagorätt Högsta domstolens beslut i Tåme och Brännö brygga (HD beslut ; T resp. Ö  ) Syftet med miljöbalken…övergripande och sammanhållen miljölagstiftning…integrerad tillämpning ur verksamhets-utövarnas synvinkel…antal rättsligt bindande principer och allmänna hänsynsregler…tillämpas på all verksamhet… enhetlig ordning för att pröva… Propositionen; enhetligt sakägarbegrepp… miljöskyddslagen… generös. Avsetts bli utvidgad…miljöskyddslagen…varje person som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet...inte enbart helt teoretisk eller obetydlig…fastighetsanknytning (enligt VL) inte upprätthållas… (700) meter, omfattande ombyggnation, ökad båt- och vägtrafik, belastning på miljön, landskapsbilden /Jan Darpö VJS miljörättsdag

20 Talerätt/klagorätt Regeringsrätten (RegR beslut 2004-12-02; 3887-03):
”…frågan om tillåtligheten i det aktuella fallet avgjord… närmare sträckning…beslutet om järnvägsplan…bestämningen av…sakägare…inte göras…skedet av planläggningsarbetet…exakta dragningen först i järnvägsplanen…möjlighet till domstolsprövning…av beslutet om fastställelse av järnvägsplan…AVVISAS.” Skiljaktig ledamoten: ”Tillåtlighetsbeslutet bindande… järnvägsplanen begränsad till frågor som inte prövats av regeringen…rättsverkan som regeringens beslut har och den intresseavvägning… enbart görs i 17 kap-ärendet…särskilt viktigt med rättsprövning av detta beslut…i första hand enskilda med fastigheter i direkt anslutning till planerade banpassagen, går inte att bedöma på föreliggande underlag…FORTSATT UTREDNING. /Jan Darpö VJS miljörättsdag

21 Talerätt/klagorätt - diskussion
STÖRNINGENS ART OCH SPRIDNING alltifrån bron över Tofta kanal, polymerer i Perstorp, Göteborgs hamn och Uppsala Värme. ÅRHUSKONVENTIONEN Enskilda NGOs (HDs beslut i målet om Gtb Energi, mål nr Ö ) /Jan Darpö VJS miljörättsdag

22 Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se
Vägledande avgöranden från MÖD Lista över vägledande avgöranden från MÖD /Jan Darpö VJS miljörättsdag


Ladda ner ppt "MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG"

Liknande presentationer


Google-annonser