Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljö, Hälsa och säkerhet i gruvbranschen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljö, Hälsa och säkerhet i gruvbranschen"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljö, Hälsa och säkerhet i gruvbranschen
Garpenberg 14 februari 2014 Cecilia Andersson, SveMin

2 Branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige Cirka 60 medlemsföretag med totalt till cirka anställda Branschfrågorna som SveMin arbetar med är inom områdena: - Arbetsmiljö - Energi och klimat - Kompetensförsörjning - Kommunikation och profilering - Prospektering och markfrågor - Yttre miljö - Infrastruktur

3 Är det farligt att jobba i gruvindustrin?

4

5

6 Exempel på föreskrifter Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 Berg- och gruvarbete 2010:1 Sprängarbete 2007:1 Bygg- och anläggningsarbete 1999:3 Maskiner 2008:3 Användning av arbetsutrustning 2006:4 Första hjälpen och krisstöd 1999:7 Arbetsplatsens utformning 2000:42 Minderåriga 2012:3 Belastningsergonomi 2012:2 Användning av truckar 2006:5 Användning av lyftanordningar och lyftredskap 2006:6 Hygieniska gränsvärden 2011:18 Kemiska arbetsmiljörisker 2011:19 Kvarts 1992:16 Bly 1992:17 Vibrationer 2005:15 Buller 2005:16 Medicinska kontroller 2005:6 Arbetsanpassning och rehabilitering 1994:1

7 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1
Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

8 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Beskriver en metod Kvalitetssäkring av arbetsmiljön
Arbetsmiljöpolicy Kartläggning/ riskbedömning Direkta åtgärder Uppföljning Handlingsplan

9 Att anlita entreprenör - Vem ansvarar för vad?

10 Gemensamt arbetsställe - samordningsansvar
Typ av arbetsplats Regler 1. Fast driftställe Den som råder över det fasta driftsstället har obligatoriskt samordningsansvar. Samordningsansvaret kan överlåtas till någon annan som bedriver verksamhet på arbetsstället. 2. Icke fast driftsställe Något automatiskt samordningsansvar finns inte men kan avtalas. 3. Byggnads- och anläggningsarbete Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) ska utses av byggherren. Samordningsansvaret kan inte överlåtas (undantag total/generalentreprenad). 4. Byggnads- och anläggningsarbete på fast driftsställe En byggarbetsmiljösamordnare (BAS) med ansvar för samordningen av byggarbetet och en samordningsansvarig för den ordinarie verksamheten. Samordningsansvarig för den ordinarie verksamheten ska se till att samråd kommer till stånd med BAS.

11 Samordningsansvar Arbetsmiljölagen, 3 kap, 7d§:
Om ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, är den som råder över arbetsstället ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor Arbetsmiljölagen, 3 kap, 6§: Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska - under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet - utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a §, och - utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet med de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§.

12 Samordningsansvar AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
6 § Byggarbetsmiljösamordnare ska vara antingen juridisk person som förfogar över personer som har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter eller fysisk person som själv har, eller förfogar över personer som har, den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter.

13 Exempel på byggnads- och anläggningsarbete
1. schaktning 2. markarbeten 3. byggnadsarbete 4. montering och nedmontering av prefabricerade element 5. inredning eller installation av utrustning 6. ändringar 7. renovering 8. reparationer 9. nedmontering 10. rivning 11. löpande underhåll 12. periodiskt underhåll - måleri- och rengöringsarbeten 13. dränering 14. sanering

14 Beställarens ansvar Vad ingår i samordningsansvaret?
Samordning av det förebyggande arbetet med ohälsa och olycksfall Information om: risker även diskutera risker som uppstår av entreprenörens arbete interna regler och bestämmelser även följa upp att entreprenören tagit del av och förstått. Genomgång och planering av arbetet Sammankallande av berörda parter Begära rapportering av olycksfall och tillbud från entreprenören

15 Beställarens ansvar Vad ingår i samordningsansvaret?
Kontroll av att besiktning och provning genomförs. T ex lyftanordningar och maskiner. Ansvaret för speciella / tillfälliga skyddsanordningar som kan behövas klargörs. T ex inhägnad av arbetsplats, ställningar, skyddsräcken Vid utlåning av företagets traverser, truckar etc. Kontrollera att entreprenörens personal har utbildning Personalutrymmen och sanitära anordningar ska finnas för både egen personal och entreprenörens

16 Entreprenörens ansvar
Informera om vilka risker arbetet medför Har kvar arbetsgivaransvaret för sin egen personal Ska bedriva ett eget systematiskt arbetsmiljöarbete Ska ställa krav på beställaren om att samordningsansvarig ska finnas

17 Entreprenörens skyldigheter
Utföra de skyddsåtgärder som faller inom arbetsgivaransvaret Kontrollera att den utrustning som entreprenörens personal använder är godkänd/besiktigad (uppfyller säkerhetskraven) Följa de ordningsregler och föreskrifter som gäller på arbetsplatsen Se till att egna personalen har rätt kompetens (kunna styrka detta)

18 Entreprenörens skyldigheter
Medverka i skyddsgrupper, skyddsronder Se till att info når ut till den egna personalen och underentreprenörers anställda Rapportera alla olyckor och tillbud skriftligt till samordnaren eller annan utsedd person

19 Effektivt samordningsarbete!
Samverkan inköpsavdelning / linjeorganisation vid inköp av entreprenadtjänster Tydliga, kommunicerade, enkla krav och samsyn En definierad nyckelroll som agerar länk mellan beställare och entreprenör, skilj mellan arbetsmiljöansvar och samordningsansvar Väl genomförd planering av arbetsmiljöarbetet – ju bättre planering, desto mindre brister under utförandet Samarbete och kommunikation genom hela arbetets utförande Ständiga förbättringar utifrån bristområden

20 Att tänka på vid inköp av entreprenadtjänster
Säkerhet i fokus Samverkan beställare i linjeorganisationen / inköpsavdelning Kompetenskrav Specialutbildning Truckförarutbildning mm Utrustning Skyddsutrustning Handverktyg/-maskiner Besiktningskrav Medicinska krav Utländsk arbetskraft Språk Tillstånd

21 GRAMKO Gruv- och Mineralindustrins Arbetsmiljökommitté
Samverkan för ökad hälsa och säkerhet i gruvbranschen Gruv- och mineralföretagen LKAB Boliden Dannemora Zinkgruvan Dragon Mining Nordkalk Cementa Bergteamet Drillcon Northland Resources Björkdalsgruvan GRAMKO Gruv- och Mineralindustrins Arbetsmiljökommitté IF Metall och tjänstemannafacken Arbetsmiljöverket SveMin

22 Samverkan för ökad hälsa och säkerhet i gruvbranschen
Bevakning av ny lagstiftning i Sverige och i EU Initiering av nya forsknings- och utvecklingsprojekt Framtagning av rekommendationer och material, t ex ”HMS-handledning för fordon inom gruv- och mineralindustrin”, ”Brandskydd i gruv- och berganläggningar”, ”BRAGS” (branschanvisningar för gruvhissar), BAM och SAM-gruv Sammanställning av branschens arbetsskador och sjukfrånvaro Erfarenhetsutbyte mellan GRAMKO:s medlemmar och andra branscher

23 Material och rekommendationer

24 Information om arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket – föreskrifter, böcker, broschyrer, rapporter, informationsmaterial, temasidor Prevent – utbildningar, böcker, broschyrer, informationsmaterial, checklistor SveMin – riktlinjer för gruvbranschen, informationsmaterial Industriarbetsgivarna – nyheter inom arbetsmiljöområdet, informationsmaterial SSG ENTRE – entreprenörsutbildning EU – Div informationsmaterial har tagits fram varav mycket är översatt till svenska


Ladda ner ppt "Arbetsmiljö, Hälsa och säkerhet i gruvbranschen"

Liknande presentationer


Google-annonser