Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad säger WHO? Birgitta Brännström Forss Kristianstads kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad säger WHO? Birgitta Brännström Forss Kristianstads kommun"— Presentationens avskrift:

1 Vad säger WHO? Birgitta Brännström Forss Kristianstads kommun
Healthy ageing Vad säger WHO? Birgitta Brännström Forss Kristianstads kommun

2 Hälsosamt åldrande betyder
Att optimera möjligheterna för fysisk, psykisk och social hälsa genom att göra det möjligt för äldre att aktivt delta i samhällslivet utan diskriminering och att njuta av oberoende och god livskvalitet. Det betyder att anta en holistisk approach och att ta i beaktande de olika aspekter i livet som spelar roll. Healthy ageing means optimising opportunities for physical, social and mental health to enable older people to take an active part in society without discrimination and to enjoy an independent and good quality of life. It means taking a holistic approach, taking into consideration the many different aspects of life which play a role.

3 WHO Malta september 2012 WHO – Strategy and action plan on healthy ageing in Europe Resolution Malta september 2012

4 WHO – Strategy and action plan on healthy ageing in Europe Resolution Malta september 2012 Innehåller strategi och handlingsplan för hälsosamt åldrande I Europa Synergi med Health 2020 En guide för medlemsstater med olika inkomstnivåer eller som kommit olika långt med att skapa policies eller den demografiska omställningen

5 Vision - An age-friendly WHO European Region WHO – Strategy and action plan on healthy ageing in Europe 1. En åldrande befolkning – en möjlighet snarare än en börda för samhället 2. Äldre kan behålla sin hälsa, funktionell kapacitet och njuta av välbefinnande genom att Leva med värdighet, utan diskriminering och med adekvata finansiella medel I omgivningar som stödjer dem att känna sig säkra, vara aktiva, känna att man har makten över sitt liv och socialt engagerade Och att man har tillgång till lämplig, högkvalitativ hälso- och social service och stöd The message is to see

6 Vision - An age-friendly WHO European Region WHO – Strategy and action plan on healthy ageing in Europe 3. An age-friendly European Region hjälper människor Att åldras med bättre hälsa och Att fortsätta leva aktivt liv i olika roller Inkluderande arbete och frivilliga insatser

7 A number of principles of the Health 2020 policy framework
Delaktighet - involvera äldre personer Empowerment - på individuell och samhällelig nivå Fokusera på jämlikhet med uppmärksamhet på sårbara eller missgynnade grupper av äldre Genus perspektiv Behov av intersektoriella handlingar Hållbarhet och valuta för pengarna Participatory approaches – involving older persons in policy-making and evaluation is the key for the design of successful initiatives and their implementation Empowerment at the personal och community levels – involving people in community action, volontary initiatives is a core successful heatlhy ageing strategies A focus on equity with attention to vulnerable or disadvantaged groups of older people Gender perspektive The need for intersectoral action Sustainability and value for money

8 Fyra strategiska prioriterade områden för handling
Hälsosamt åldrande i ett livscykelperspektiv Stödjande miljöer Hälso- och långtidsvårdssystemen redo för den åldrande populationen Stärka den evidensbaserade forskningen Life-course approach to healthy ageing helps people influence how they age by adopting healthlier lifestyles earlier in life and by adapting to age-associated changes, - early old age – those aged 50 years or more. Growing evidence about the effects of health promotion and disease prevention can be efficeient cost-effective for older age groups (malnutrition, physical activity, a safe environment, smoking cessation, alcohol, obesity, hearing ang eyesight and mental health). Supportive environment makes important contributions to the quality of life, better living and working conditions and healthier liffestyles (transportation, support for social participation and social inclusion, security, education, communikation and information) Inequalities in healthy ageing can be effectively addressed at local level Bottom-up movements have been initiated by cities for makeing their communities more age-friendly. Older people have a key role to play in their design and implementation

9 Mål för de fyra områdena
Healthy ageing over the life-course – att utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för ett hälsosamt åldrande med fokus på vuxna i åldrande 50 år och däröver Supportive environments – utveckla strategier för att bli mer ”age-friendly” Tillhandahålla stödjande miljöer för äldre personer för att skydda deras hälsa Utveckla inkluderande miljöer i lokalsamhällen så att äldre kan spela en aktiv roll i utformningen av den sociala miljön Och lokala policys för hälsosamt åldrande Life-course approach to healthy ageing helps people influence how they age by adopting heatlhier lifestyles earlier in life and by adapting to age-associated changes, - early old age – those aged 50 years or more. Growing evidence about the effects of health promotion and disease prevention can be efficeient cost-effective for older age groups (malnutrition, physical activity, a safe environment, smoking cessation, alcohol, obesity, hearing ang eyesight and mental health). 2. Supportive environment makes important contributions to the quality of life, better living and working conditions and healthier liffestyles (transportation, support for social participation and social inclusion, security, education, communikation and information) Inequalities in healthy ageing can be effectively addressed at local level Bottom-up movements have been initiated by cities for makeing their communities more age-friendly. Older people have a key role to play in their design and implementation

10

11 Utemiljöer och byggnader Transporter Bostäder Socialt deltagande
Åtta olika teman har identifierats i arbetet med Age-friendly Cities (blomman på föregående bild , texten på svenska) Utemiljöer och byggnader Transporter Bostäder Socialt deltagande Respekt och social inkludering Delaktighet och inflytande samt arbete och sysselsättning Kommunikation och information Social service och hälso- och sjukvård

12 Mål för de fyra områdena
3. Stärka kapaciteten inom hälso- och sjukvårdssystemen för att svara mot den åldrande befolkningen och för att öka hälsa och välbefinnande hos äldre Genom att underlätta användningen av lämplig högkvalitativ service och finansiella och sociala mekanismer – för att äldre ska kunna förbli med hälsa och kapabla att bo oberoende så länge som möjligt och för att förebygga ohälsa och funktionell nedsättning som leder till social exklusion Health and long-term care systems fit for ageing populations Older people are faced with barriers of access to good-qualtiy health and long term care, including lack of information and high private cost-sharing. A particular concern is to train sufficient numbers pf health care staff with adequate knowleadge of geriatrics and gerontology. Improving the quality of care and life in nursing homes, including paying more attention to preventive actions, from malnutrition prevention to falls prevention or more effective use of medication and assistive devices matching the needs of older people. Growing evidence about effective ways of providing care for older people with multiple chronic conditions, including the boundary between health and social care systems More efficient health and social care for older people, including health promotion activites and better access to primary and secondary prevention

13 Mål för de fyra områdena
4. Stärka evidensen och forskningen Stärka den tekniska kapaciteten hos medlemsstaterna och hos det regionala kontoret För att kunna mäta och utvärdera hälsa och funktionell status hos äldre och deras tillgång till hälso- och sjukvård och social service There remain gaps in evidence, there is a need to further promote the systematic review, synthesis and dissemination of information about effective interventions that can benefit health policy for various target audiences. One focus has to be on spreading effective policies that contribute to closing the gap in the inequalities in health status and access to services between and within Member States. There are important gaps in data systems and consequently in knowleadge about health and social trends of ageing populations, basic trends in functional status and living conditions of older people

14 Fem prioriterade interventioner
Främja fysisk aktivitet Fallprevention Vaccinering av äldre och sjukdomsförebyggande infektionsarbete i hälso- och sjukvården Offentligt stöd till informellt vårdarbete med fokus på hemvård Geriatrisk och gerontologisk kapacitetsbyggande hos hälso- och sjukvårds- samt hos äldrevårdens arbetsstyrka

15 Stödjande interventioner – understryker intersektoriella handlingar
Prevention av social isolering och social exklusion Prevention av felbehandling av äldre Kvalitet på vårdstrategier för äldre inkluderande demensvård och palliativ vård för långtidssjuka patienter Underline the need for intersectoral action and linkages in three areas. social isolation and social exclusion – are important riskfactors affecting the health and well-being of older people, in particular in the absence of family networks or insufficient support for families. Older women are more at risk of social isolation than older men. Most interventions combine public action with volonteering, activating the own potential of older people and their families or communities. Elder maltreatment – physical, sexual, mental or financial abuse/neglect is a significant cause of injuries, illness and despair. Maltreatment is in the home by familiy members, caregivers, in institutions by professional staff or visitors. Maltreatment is a part of human rights.

16 Prioriterade interventioner

17 KLK Birgitta Brännström Forss


Ladda ner ppt "Vad säger WHO? Birgitta Brännström Forss Kristianstads kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser