Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liten lathund för telefonintervju

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liten lathund för telefonintervju"— Presentationens avskrift:

1 Liten lathund för telefonintervju
Innehåll Registrering i personkortet Lägga till intervjuformulär Intervju Avsluta en intervju Att föra in viktiga datum (första besök och avslutat) Lite om tolkning Sammanställt av Göran Sigroth, Jan -09

2 Person-/registerkort| Nytt ärende
Börja alltid med ”personkortet” = Patient/Klient Kontrollera att personkort gällande ärendet du skall lägga in inte är inlagt tidigare (Får endast finnas ett personkort per patient/klient) Klicka på ”search” (sök) Du ser följande: Skriv in de tre första bokstäverna i efternamnet. Observera att det i databasen kan finnas patienter/klienter med samma efternamn som den person du håller på att lägga in. Kontrollera noga!! Tryck på ”search” Om ”Not found” kommer upp ELLER annat snarlikt namn= ok att lägga in den patient/klient kortet avser Nu kan du tryggt lägga in en ny patient/klient genom att trycka på ”add” (lägg till)

3 Till Sist: spara när fälten är ifyllda!!!!
Bilden som kommer upp Var noga med att du angett rätt person! Här klient Fyll i alla fält Telefonnumret ifylls ej i demon - kommer att vara anpassat i skarpa versionen Klicka på kalendern för att markera datum Välja födelseår/datum: markera – använd pilarna för att hamna rätt Klicka på årtalet så kommer denna bild fram Klicka ”ok” när du är färdig Till Sist: spara när fälten är ifyllda!!!!

4 Kontrollera uppgifterna!!
Sidan som kommer upp ser ut så här = en sammanställning av de personuppgifter du lagt in Kontrollera uppgifterna!! Om det är något som inte stämmer – rätta till det!! Klicka på ”Edit” Mer att fylla i nu: ”Interviews and Enrollments” (”registreringar”) Det är här det går att följa ett ärende från remissdatum till datum för första besök och, senare, datum för avslut. I databashanteringen blir det då möjligt att mäta flödena. Det blir också möjligt att hålla reda på ärenden så att inget blir stående på väntelista utan att någon vet. Klicka Så kommer du vidare

5 Klicka här när du ska registrera remissens ankomst
Klicka här när du ska registrera remissens ankomst. (Kan vara remiss från annan ELLER när vårdnadshavare kontaktat mottagningen. Om ärendet senare ska in på VL för något behandlingsprogram kliniken har - markera här Spara Du kan nu gå vidare med nästa ”flik”

6 Att lägga till fler uppgifter Kontaktinformationen
Barn och ungdomar kan ha fler adresser ex vis om vårdnadshavarna inte är sammanboende, egen mobil etc,etc Under fliken ”Sharing” kommer det senare att finnas angett vilka medgivanden som finns i ärendet gällande att annan klinik kan ta del av resultaten – inget som är aktuellt för dig att fundera över nu.

7 Gå in på ”extras” för att markera ”tags”
Klicka på ”Add” ”Tags” = Sätt att ange uppgift som skall vara sökbart i databas. I ett senare skede av BCFPI användning är det önskvärt att kunna göra olika typer av grupperingar. Ex skola, ålder, kön+utagerande problematik OBS: Måste användas enhetligt vid kliniken GeoCode 1 GeoCode 2 Ifyllt och klart

8 Skapa intervjuformulär
När personkortet är färdigt skall det knytas samman med ett intervjuformulär. Alla kommande intevjuer i ett ärende skall knytas till samma personkort. Det får endast finnas ett personkort i varje ärende!!! Klicka på ”add” (Lägg till)

9 Steg 1 Specificera intervju 1)Markera ”parent” (om det är vårdnadshavaren) 2)Välj intervjuformulär (Nytt ärende är alltid ”Long/parent Sv 1.0”) 3)Kontrollera datum Ska alltid vara det datum intervjun genomförs 4)Next Steg 2 Specificera vem intervjun gäller (Patient/klient) Lägg promptern i fältet Skriv in de tre första bokstäverna i efternamnet Där finns namnet du lagt in i personkortet! Markera Klicka ”next” (Nästa)

10 Använd INTE denna ruta Steg 3 Lägga till informatör/vem som intervjuas
3 första bokstäverna i efternamnet Om föräldern heter samma som barnet i efternamn kommer ett namn upp… Men det är barnets. Använd INTE det. Klicka på ”Add” (lägg till) Specificera anmälningsinformation Steg 4 1)Bekräfta registrerat remissdatum (Datum då ärendet aktualiserats) 2)Ange i vilket ”läge” intervjun görs. Before (före) During (under pågående behandlig) Follow up (Uppföljning) Förstagångs intervjuer är alltid ”Before” 3)Tryck ”next” Fyll i alla uppgifterna (Utom telefon i demoversionen) Steg 5 När alla uppgifter är ifyllda – ”save” Kontrollera att ifyllda uppgifter stämmer spara sedan för att komma vidare Använd INTE denna ruta

11 1)Kontrollera nu alla inlagda data.
Sista momentet innan formuläret blir synligt 1)Kontrollera nu alla inlagda data. Om det är något som inte stämmer: klicka på edit och följ instruktionerna 2)Du skall nu kontrollera med den som skall intervjuas att det vekligen är OK att genomföra intervjun. Om ”ja”.. Markera detta Klicka nu på ”save and start” Nu har du fått upp själva intervjuformuläret Möjlighet att kontrollera och ändra inlagda uppgifter (igen) Möjlighet att kontrollera vilka medgivanden du fått & lägga till nya

12 De öppna frågorna/Intervjustart
Börja alltid intervjun med några öppna frågor Anledningen till kontakten med mottagningen Hur länge oro funnits för den situation som är Här ser du förslag på gemensamma sökord. Du måste lägga in dem i själv i varje intervju. Tips: Gör en mall i word. Skriv sammanfattningen där|kopiera in den i intervjun Om du klickar på dessa ”i:n” finner du lämplig ingress till frågebatteriet under respektive rubrik Börja intervjun med psykiskhälsa Tag alla frågor i formuläret UTOM ”Hinder” Kom ihåg att: Under intervjun checka av med den intervjuade att det känns ok Håll dig till den formulering av frågan som finns i formuläret Vid flödande information från den intervjuade påminna om att möjlighet kommer att finnas sedan för att ge mer information Notera viktig information i ”kommentarsboxen” som finns bredvid varje fråga För in viktig information i den narrativa rutan (samma som de öppna frågornas svar noteras i) Ta de demografiska frågorna innan intervjun avslutas Alltid avsluta intervjuer med ”Finns det annan information än den som du beskrivit nu, som är viktig att ta upp?” I formuläret kan finnas angett ”denna fråga används ej” Det är fel… Alla frågor används (ett tryckfel som kommer att justeras snarast)

13 1)När du genomfört intervjun – spara!!
Slutmomenten 1)När du genomfört intervjun – spara!! 2)Innan Du avslutar samtalet med den intervjuade är det bra om du gör en sammanfattning av de inhämtade resultaten. Klicka nu på ”Interview tools” Klicka på ”standard parent” för att få fram en graf. Använd grafen för att delge huvuddragen i de inhämtade materialet För din och klinikens del kan det vara bra om du också kikar på ”Parent evidence-based service planning” Men detta resultat bör ej gås igenom med den intervjuade i det här läget

14 I rullisten ”interview tools” klickar du på ”Finish interview”
Du inhämtar här medgivande till en uppföljnings/utvärderingsintervju Det är viktigt att du tidigare fyllt i kontaktuppgifter i momentet där du kunde specificera informant. Dessa uppgifter visas då automatiskt i dessa fält Här kan du notera vilka medgivanden du fått och, om det behövs, något av vad du enats med föräldern om. Det kan handla om tidpunkt för intervjun… BCFPI räknar hela tiden mot evidencbaserade metoder/modeller.

15 att lägga upp ett personkort: max 10 minuter
Om nu alla uppgifter ovan stämmer så klicka på ”Finish” Beräknad tid att lägga upp ett personkort: max 10 minuter Att genomföra intervju (Long parent): max 45 minuter

16 Att lägga in datum för första besök & avslutat
Det är viktigt att sköta om sina intervjuer för att få mesta möjliga ur databasen. När en patient varit på sitt första besök skall datum för detta anges. Gå till huvudmenyn, person. Klicka på ”search”. Sök rätt på personkortet för aktuell patient. Klicka på fliken för ”interviews and enrollments”. Klicka sedan på ”Edit Enrollments” När det i ett senare skede blir dags att avsluta ett ärende skall datum för detta också anges. Klicka på fältet under ”Discharge Date” När sidan öppnat sig klicka på fältet under ”admission Date” (=datum för första besök). Markera aktuellt datum Spara efter ändringar!! Sidan som nu visar sig ska se ut på detta sätt.

17 Lägga till fler intervjuer
Det får endast finnas ett ”personkort” i varje ärende Du knyter alltså kommande intervjuer (lärarintervju, intervju med den andre föräldern, egen (om tonåring) och uppföljningsintervjuer till aktuellt ärende genom samma förfarande om angetts tidigare ”lägga till informatör”. Att snabbtolka 1. Läs ingressen 2. Se om det finns något skrivet under observera från den "Öppna frågan" 3. Titta på viktning (1-8) 4. Titta på förhållanden extrovert – introvert 5. Titta på staplarna över 65 (riskområde) och tolka samverkande staplar 6. Titta på självskadefrågorna 7. Titta på den öppna frågan

18 BCFPI - Skalor =TMHP Psykisk hälsa ( = RAIAp+EXp+INp)
Rap Koncentrationsförmåga + RIAp Aktivitets- och impulskontroll =RAIAp Koncentration, impulsivitet, aktivitet COp Samarbetsförmåga CDp Uppförande = EXp Extrovert beteende SPp Separation/individuation MAp Hantera oro (ångest) MMp Hantera stämningsläge (depression) SHp Självskadebeteende INp Introvert beteende =TMHP Psykisk hälsa ( = RAIAp+EXp+INp) SocPartP Socialt deltagande QRelP Kvalitet på relationer SchoolP Skolnärvaro och prestation ChFP Barnets funktionsnivå FActP Familjeaktiviteter FcfP Familjens välbefinnande GfsP Påverkan på familjen De 8 markerade variablerna utgör grunden då man beräknar belastningsgrad. Varje variabel över t-score 70 ger 1 poäng.


Ladda ner ppt "Liten lathund för telefonintervju"

Liknande presentationer


Google-annonser