Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringskassans person-skadeskydd för arbetslösa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringskassans person-skadeskydd för arbetslösa"— Presentationens avskrift:

1 Försäkringskassans person-skadeskydd för arbetslösa
FÖRSÄKRINGSINFORMATION FRÅN KAMMARKOLLEGIET TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

2 Vi har inte möjlighet att besöka er alla
Vi ber er istället se på ett kort bildspel på minuter Ni kan se bildspelet enskilt eller i grupp Det innehåller det viktigaste ni behöver veta när person i samband med rehabilitering, arbetsprövning eller annan utredning skadar sig, eller åstadkommer annan skada Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

3 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Våra kontaktpersoner Mikael Skog, 054 – , födda dag Kajsa Bergfelt, 054 – , födda dag Gun Björkman, 054 – , sektionschef Adress: Kammarkollegiet, Karlstad Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

4 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Vår hemsida Längst upp till höger, ”Våra verksamheter” Klicka på ”Försäkringar & Riskhantering” Personförsäkringar Försäkringskassan Där finner ni information till Försäkringskassan samt skadeanmälan för utskrift Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

5 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Vilka är försäkrade? Försäkringskassan har fr o m tecknat ett särskilt personskadeskydd för följande personer: Den som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och uppbär rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta enligt socialförsäkringsbalken Den som är föremål för en av Försäkringskassan beslutad utredning eller arbetsprövning då sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning utgår Forts… Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

6 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Forts….. Ungdomar år som är föremål för Försäkringskassans åtgärd vad gäller pryoaktivitet och som uppbär aktivitets- ersättning Den som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering utomlands och som uppbär rehabiliteringsersättning Personer som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering eller utredning som Försäkringskassan beslutat då ersättning från annat land utgår Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

7 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Undantag Försäkringen gäller inte den som har en anställning. (Kontakta AFA vid skador) Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

8 Vilket försäkringsskydd?
Gäller vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta Man är försäkrad under skoltid/arbetstid samt under färd på väg till eller från verksamheten Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

9 Vilken ersättning kan man få?
Ersättning för : Inkomstförlust Kostnader Sveda och värk Kvarstående besvär, s k lyte och men Den försäkrades självrisk är 500 kronor Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

10 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Inkomstförlust Lämnas för faktisk inkomstförlust Ersättningen är skattepliktig Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

11 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Kostnader Ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader Även ersättning för skadade glasögon, hörapparater, proteser och liknande Skattefri ersättning Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

12 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Sveda och värk Denna ersättning kan ses som ”plåster på såren” och är bland annat avsedd att i viss mån kompensera personligt lidande och obehag under läkningstiden Skattefri ersättning Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

13 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Kvarstående besvär Ersättning för lyte och men betalas ut vid medicinsk funktionsnedsättning som ger kvarstående besvär, t ex rörelseinskränkning eller värk Ärr eller kosmetisk defekt kan ge ersättning Vid förlust av tand utges ett engångsbelopp Prövning görs tidigast ett år efter skadan Skattefri ersättning Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

14 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Exempel Annika, 28 år, deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering i form av arbetsprövning på mekanisk verkstad. Vid städning av metallsvarv skär hon sig på svarvspån, får sträckseneskada på tre fingrar Skadan sker den 15 mars 2012. Kammarkollegiet lämnar ersättning för sveda och värk under den akuta sjuktiden på tre månader, med kronor, efter avdrag för självrisk på 500 kronor. Ersättning lämnas för läkarvård och läkemedel. I mars 2013 lämnas ersättning för kvarstående besvär, % medicinsk invaliditet, med kronor. Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

15 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Bra att veta Olycksfall där motorfordon är inblandade täcks av trafikskadelagen. Den skadade får kontakta fordonets trafikförsäkringsbolag och begära ersättning Behandlingskostnader för tandskador som inträffar i arbetet kan ersättas av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken. Kammarkollegiet kan lämna ersättning för förlust av tand Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

16 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Dödsfall Leder personskada genom olycksfall eller sjukdom genom smitta inom tre år från skadetillfället till döden utbetalas ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år utbetalas dessutom tre basbelopp till varje barn och tre basbelopp till den andre föräldern Ersättning för begravningshjälp kan prövas av Pensionsmyndigheten. Resterande begravnings- kostnader kan prövas av Kammarkollegiet Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

17 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
VIKTIGT Försäkringen gäller under förutsättning att det finns ett i förväg dokumenterat beslut hos Försäkringskassan, där det framgår att den försäkrade ska delta i rehabilitering, utredning eller arbetsprövning Kopia av beslutet bör bifogas skadeanmälan. Självrisken i försäkringen är 500 kronor. Efter begäran från den försäkrade betalar Försäkringskassan detta belopp till den försäkrade. Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014 Mikael Skog juni-07

18 Försäkringen gäller inte
Egna sakskador som inte har samband med personskada, t ex förstörda glasögon Skador under fritid Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

19 Skada förorsakad av deltagare
Förordning (SFS 1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmark- nadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabili- tering mm. Ersättning av allmänna medel lämnas av Försäkrings- kassan enligt bestämmelserna i denna förordning till arbetsgivare och annan anordnare av rehabilitering … …, för skador som orsakats av den som deltar i arbets-livsinriktad rehabilitering och får rehabiliterings-, sjuk- eller aktivitetsersättning. Forts…. Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

20 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Forts… Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till skadan eller ej. Detsamma gäller ifråga om ren förmögenhetsskada som har tillfogats arbetsgivaren eller utbildnings- anordnaren. Försäkringskassan svarar själv för kostnader upp till kronor. Vid högre kostnader kontaktas regeringen. Forts… Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

21 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Forts…. OBS! Alla som omfattas av personskadeskyddet omfattas inte av ansvarsskyddet. Förordningen gäller endast deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering med rehabersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

22 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Ansvarsförsäkring Försäkringskassan har en ansvarsförsäkring hos Kammarkollegiet som omfattar skador enligt förordningen. Självrisken är ett basbelopp. Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

23 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Skadeanmälan Blankett på Kammarkollegiets hemsida Fylls i av den skadade, glöm inte underskrift Underskrift även av Försäkringskassan och praktik-/tränings-/utbildningsplats Skickas till Kammarkollegiet Bifoga kopia av ”Anmälan om arbetsskada” samt kopia av läkarintyg Bifoga beslut om åtgärd Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

24 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Hör gärna av er Ni är välkomna att kontakta oss vid behov Ni kan kopiera och förmedla materialet vidare. Tack för att ni tog er tid att gå igenom vår information. Med vänliga hälsningar Kajsa Bergfelt och Mikael Skog Kammarkollegiet i Karlstad Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014


Ladda ner ppt "Försäkringskassans person-skadeskydd för arbetslösa"

Liknande presentationer


Google-annonser