Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NARKOLEPSIFÖRENINGENS FÖRÄLDRADAGAR I TYLÖSAND 6-8 september 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NARKOLEPSIFÖRENINGENS FÖRÄLDRADAGAR I TYLÖSAND 6-8 september 2013"— Presentationens avskrift:

1 NARKOLEPSIFÖRENINGENS FÖRÄLDRADAGAR I TYLÖSAND 6-8 september 2013
Advokatfirman Wikner AB Advokat Mats Wikner och Advokat Veronica Johansson NARKOLEPSIFÖRENINGENS FÖRÄLDRADAGAR I TYLÖSAND 6-8 september 2013

2 Advokatfirman Wikner AB
Ersättningsalternativ Avseende den ekonomiska kompensationen gäller det att hitta den lösning som på bästa sätt leder fram till full ersättning för de drabbade barnen och ungdomarna. Oavsett vilken väg man väljer av alternativen utgår ersättning på skadeståndsrättslig grund. Inget av alternativen ger således högre ersättning än de andra alternativen.

3 Advokatfirman Wikner AB
Alternativ 1, Läkemedelsförsäkringen Anmälan måste göras skriftligen inom tre år från det att den skadade fått kännedom om skadan. (§12) För att ersättning skall utgå krävs att personskada med övervägande sannolikhet har orsakats genom medicinering eller annan användning av läkemedel. (§3) Ersättningen bestäms enligt skadeståndslagen med vissa smärre undantag. (§8)

4 Advokatfirman Wikner AB
Ansvaret är enligt villkoren i Läkemedelsförsäkringen begränsat till: 10 miljoner för varje skadad person. 250 miljoner för samtliga skador som anmäls under ett och samma år. 150 miljoner för samtliga som omfattas av s.k. serieskada oavsett anmälningsår. Enligt Läkemedelsförsäkringen gäller det samtliga som var 19 år eller yngre vid vaccinationstillfället.

5 Advokatfirman Wikner AB
Om missnöje uppstår med ersättningen kan ärendet prövas i Läkemedelsskadenämnden. Begäran härom måste ske inom sex månader från det att slutligt besked erhållits. (§13) Om missnöje uppstår med Läkemedelsskadenämndens utlåtande kan den skadade gå vidare till allmän domstol. (§15) Om den som begär ersättning, har rätt att erhålla ersättning enligt besked från försäkringsgivaren, inleder eller fortsätter en redan inledd rättegång mot delägare i Läkemedelsförsäkringen, förloras rätten till ersättning för skadan från läkemedelsförsäkringen. (§12)

6 Advokatfirman Wikner AB
Överlåtelsehandlingen i Läkemedelsförsäkringen Läkemedelsförsäkringen kräver att en överlåtelsehandling undertecknas innan ersättning för lyte och men utbetalas. Om överlåtelsehandlingen ej undertecknas blir ärendet ”vilande”. Den som skriver på överlåtelsehandlingen överlåter all rätt till ersättning från t.ex. staten och/eller läkemedelsbolaget till Läkemedelsförsäkringen. Om nedsättning sker gäller överlåtelsen endast av Läkemedelsförsäkringen utgivet belopp och över 10 miljoner kronor.

7 Advokatfirman Wikner AB
Alternativ 2, Produktansvarslagen Skadestånd enligt denna lag utges för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. (§1) Strikt ansvar föreligger för tillverkare alternativt importör om säkerhetsbrist kan påvisas, vilket innebär att produktansvar vid påvisad säkerhetsbrist ej kan avtalas bort. (§5) Den som vill ha ersättning enligt denna lag skall väcka talan inom tre år från det att han fick eller borde ha fått kännedom om att fordringen kunde göras gällande. (§12) Ersättning enligt produktansvarslagen lämnas för person- och sakskada enligt samma definitioner som följer av skadeståndslagen. Det föreligger inte något tak vad gäller ersättningens storlek.

8 Advokatfirman Wikner AB
Alternativ 3, Skadeståndslagen Den skadade kan också vända sig mot staten och/eller GSK och kräva ersättning på skadeståndsrättslig grund. Det krävs då att man kan visa att staten, statliga organ, myndigheter eller GSK varit vårdslösa. Det löper en tioårig preskription. Det finns också särskilda regler om preskriptionsavbrott i lagstiftningen. Det föreligger inte något tak vad gäller ersättningens storlek.

9 Advokatfirman Wikner AB
Alternativ 4, Patientskadelagen För att patientskadelagen skall träda in krävs det handhavandefel från den som utfört vaccinationen. Man kan också få ersättning för sent ställd diagnos. Ersättning från patientförsäkringen skall enligt Läkemedelsförsäkringens åtagande avräknas från ersättning som utges från Läkemedelsförsäkringen.

10 Advokatfirman Wikner AB
Sammanfattning ersättningsalternativ Det bästa upplägget enligt vår uppfattning är att samtliga anmäler till Läkemedelsförsäkringen. Problemet med Läkemedelsförsäkringen är taken på 10 miljoner, 150 miljoner (serieskada) och 250 miljoner och överlåtelsehandlingen. Föreningen har tillsammans med oss därför kontaktat Socialdepartementet och begärt att staten skall täcka eventuella ersättningar som ej täcks av Läkemedelsförsäkringen. Staten har därefter gått ut med beskedet att staten kommer att svara för ersättning upp till 10 miljoner per individ, för barn upp till 19 år vid vaccinationstillfället. Vi anser att staten har ett ansvar. I Finland ersätts alla skadade fullt ut utan tak enligt en lag som trädde i kraft i april 2013. GSK har på vår begäran förlängt preskriptionstiden till den 1 januari för samtliga som var medlemmar i Narkolepsiföreningen den 30 september 2013 och anmälda till Läkemedelsförsäkringen samma datum.

11 Advokatfirman Wikner AB
Ersättningsposter enligt skadeståndslagen Sveda och värk Lyte och men Kostnader Särskilda olägenheter Inkomstförlust

12 Advokatfirman Wikner AB
Sveda och värk Ersättning för sveda och värk skall kompensera fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuktiden. Läkemedelsförsäkringen har valt att betala ut kronor till var och en. Beloppet bygger på en anpassningstid till sjukdomen om ett och ett halvt år kronor motsvarar ca 2 ½ års akut sjuktid.

13 Advokatfirman Wikner AB
Merkostnader För att merkostnader skall ersättas skall de vara Skadebetingade Nödvändiga Skäliga De vanligaste kostnaderna som ersätts är för sjukvård, resor till och från sjukvård samt mediciner. Även kostnader för anhöriga i form av resekostnader m.m. samt inkomstförluster skall ersättas, i vart fall under en övergångstid.

14 Advokatfirman Wikner AB
Lyte och men Under denna post ersätts bestående skadeföljder d.v.s. sådana som kvarstår efter den tidpunkt då den skadelidandes tillstånd har blivit stationärt och den akuta sjuktiden upphört. Enligt Svensk Försäkrings tabellverk skall invaliditetsgraden aldrig fastställas före 18 års ålder, och aldrig före det att det gått 5 år från insjuknandet. För bestämmande av menersättningen fastställs en invaliditetsgrad. Invaliditetsgraden fastställs med hjälp av journalhandlingar och invaliditetsintyg. Invaliditetsgraden skall motsvara den kroppsfunktionsförlust som uppstått genom sjukdomen.

15 Advokatfirman Wikner AB
Särskilda olägenheter Ny ersättningspost som tillkom vid lagändringen I första hand utgår denna ersättning till de personer som trots mycket stora besvär återgår i arbete alternativt börjar arbeta och utför arbetet med mycket stor anspänning.

16 Advokatfirman Wikner AB
Inkomstförlust Inkomstförlusten utgör mellanskillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha haft som oskadad och den faktiska inkomst den skadelidande kan uppbära trots sin sjukdom. Inkomstförlusten skall ersättas fullt ut – den skadelidande skall sättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat.

17 Advokatfirman Wikner AB
För barn och ungdomar som inte kommit ut i arbetslivet tillämpas schabloniserade ersättning för inkomstförlust. Den som aldrig kommit ut i arbetslivet har möjlighet att få en garantiersättning från Försäkringskassan, idag ca kr/år

18 Advokatfirman Wikner AB
Förlust av skolår / Försenat utträde i arbetslivet Sjukdomen kan leda till att den skadelidande måste gå om en årskurs. I sådant fall kan ersättning utgå för förlust av skolår med ett schabloniserat engångsbelopp. Om den skadelidande måste gå om ett skolår och går en yrkesinriktad utbildning skall ersättning utgå för den inkomstförlust som uppstår på grund av det försenat utträdet i förvärvslivet.

19 Advokatfirman Wikner AB
Andra försäkringar Barn- och ungdomsförsäkring som också täcker sjukdom. Medförsäkrad på föräldrarnas försäkring exempelvis via fackföreningen. Gör skriftlig anmälan till försäkringsbolagen och kräv en skriftlig bekräftelse på att anmälan inkommit. Förklara för försäkringsbolaget att Ni vill ha skadan öppen tills alla konsekvenser av sjukdomen är klarlagda.

20 Advokatfirman Wikner AB
forts. Andra försäkringar Ersättningen från andra försäkringar avräknas normalt inte från ersättningen från Läkemedelsförsäkringen – merkostnader ersätts dock bara en gång. Olika exempel på ersättningsposter beroende på försäkringsvillkor: Medicinsk invaliditet Ekonomisk invaliditet Merkostnader Vårdkostnader/kostnadsbidrag (vid beviljande av vårdbidrag från FK) Skattefri ersättning.

21 Advokatfirman Wikner AB
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ! Dokumentera förändringar i skolgång och arbetslivet. Inhämta intyg som beskriver förändringarna från skolan eller arbetsgivare etc. Spara kvitton för utlägg för mediciner, läkarbesök m.m. Kvittona skickas i första hand till Läkemedelsförsäkringen. Ansök om vårdbidrag från Försäkringskassan om barnet har stora merkostnader/stort hjälpbehov. Från juli månad det år barnet fyller 19 år kan handikappersättning istället utgå. Om barnet behöver förlängd skolgång i gymnasiet kan man ansöka om aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Behöver barnet hjälp i vardagen finns det möjlighet att ansöka om t.ex. färdtjänst, assistansersättning, bilstöd etc. Kontakta kommunen och Försäkringskassan i dessa frågor.


Ladda ner ppt "NARKOLEPSIFÖRENINGENS FÖRÄLDRADAGAR I TYLÖSAND 6-8 september 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser