Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa."— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden 1

2 Nytt år 2013 MILJÖSTÖDETS BASSTÖD 1. Nya avtal  Nya avtal om miljöstödets basstöd KAN ingås 2013. Detta gäller dock endast lantbrukare som inte har gällande avtal från förut.  Görs på blankett Å1a. Ansökan kan inte fyllas i elektroniskt.  Revideringsklausul. 2

3 NYTT ÅR 2013 2. Förlängning av avtalen - avtalen från år 2008 förlängs med 1 år 2013 - frivilligt ! - måste bekräftas på Å1a 3

4 Nytt år 2013 3. Basstödets frivilliga åtgärder - följer automatiskt med när avtalet förlängs - kan frånträdas vid utgången av det femte avtalsåret (en del/alla), meddelas på Å2b - kan frånträdas under sjunde året endast om - gårdens produktionsinriktning ändrar - produktionsgrenen upphör på gården - produktionsförhållandena i övrigt ändrar 4

5 Nytt år 2013 - under sjätte och sjunde året kan nya åtgärder väljas endast om - växtodlingsgård ändras till husdjursgård - grönsaker, bär, frukt eller potatis börjar odlas på grund av ändrad produktionsinriktning 5

6 Nytt år 2013 4. Naturvårdsåkrar (NVÅ) - Ska ingå i växtföljden också under det sjätte och sjunde avtalsåret om det funnits NVÅ tidigare - Kan anmälas första gången under sjätte och sjunde året (Observera hållandetiderna) 6

7 Nytt år 2013 5. Minskning av referensarealen - under det sjätte och sjunde året högst 50% i samband med att areal överlåts från gården - arrendet upphör - en del av arealen arrenderas ut/säljs - av andra orsaker (ej Force Majeure) högst 20% el. 5 ha totalt under avtalsperioden inkl. år 6 och 7. 7

8 NYTT ÅR 2013 MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD 1. Nya avtal - Endast följande avtal om miljöstödets specialstöd kan ingås år 2013 - ekologisk produktion (NY MARK) - skyddszoner - Innehåller revideringsklausul 8

9 NYTT ÅR 2013 Observera: - För att kunna ingå nytt avtal om ekologisk produktion måste man ha ett gällande avtal om miljöstödets basstöd - All ekoreal behöver dock inte ingå i basstödets referensareal 9

10 NYTT ÅR 2013 2. Förlängning av avtalen  avtalen från år 2008 förlängs med 1 år 2013  frivilligt!  måste bekräftas på Å1a  Observera: Avtalen om ekologisk produktion förlängs, nya avtal ingås endast för ny mark som inte kan bifogas till ett befintligt avtal 10

11 Nytt år 2013 2. Minskning av avtalsarealen (specialstöd) - under det sjätte och sjunde året högst 50% i samband med att areal överlåts från gården - arrendet upphör - en del av arealen arrenderas ut/säljs - i övriga fall (ej Force Majeure) tillåts minskning endast om - avtalsareal överförs till ett annat motsvarande avtal - det på avtalsarealen anläggs våtmark 11

12 Nytt år 2013 Möjlighet att frånträda avtal (basstöd eller specialstöd) - Vid utgången av det femte avtalsåret 30.4 - Under sjunde året endast om - jordbruksverksamheten upphör slutligt - tvärvillkoren eller minimikraven ändrar - Force Majeure 12

13 Nytt år 2013 KOMPENSATIONSBIDRAG (LFA) - Nya avtal kan ingås år 2013 - Ålderskrav: minst 18 år och högst 65 år 31.12.2012 - Revideringsklausul, se avtalsvillkoren 13

14 Nytt år 2013 LFA:s NATIONELLA TILLÄGGSDEL - Nya avtal kan ingås år 2013 - Utbetalning efter 2013 oklar 14

15 Nytt år 2013 UTBETALNING AV STÖD - Andra raten av miljöstödets basstöd och specialstöd betalas (som det ser ut just nu!) först våren 2014 efter att alla kontroller är klara. 15

16 Nya programmet 2014  Programarbetet försenat. EU har inte fastställt ramarna för hur programmet ska se ut ännu >> innebär en försening på minst ett år, eventuellt två. Betyder nån form av förlängning av avtalen 2014. 16

17 Blanketter 2013 1. Nytt – Ny blankett för ingående av nya avtal om miljöstödets basstöd -Specialstöden precis som ifjol integrerade i blankett Å1a 17

18 Sanktioner pga övervakning De vanligaste felen som ledde till sanktioner 2012 var:  Arealfel  Markkartering saknades/för gamla - nya vart femte år/trädgårdsväxter 3 år - Större sammanhängande områden kan slås ihop för att ta färre prov 18

19 Blanketter 2013 2. Blanketter för ansökan om utbetalning av miljöstödet och/eller kompensationsbidrag: – Å1a = ansökan om utbetalning (förhandsifylld) –Å1b = jordbruksskiftesblankett –Å2a = basskiftesblankett (förhandsifylld) Har skickats hem till alla som har gällande avtal 19

20 Blanketter 2013 3. Ansökan om avtal om miljöstödets basstöd, LFA-kompensationsbidrag och LFA- kompensationsbidragets nationella tilläggsdel - Görs på blankett Å1 (skilda för miljö- och LFA) - Blanketten och en tom Å1a blankett har skickats till alla vars avtal går ut i år. (OBS LFA!) - Den tomma Å1a blanketten används bara om ingen förhandsifylld blankett erhållits 20

21 Blanketter 2013 4. Använd vid behov Å2b = Används för att • frånträda/välja till en frivillig åtgärd • ändra gårdstypen för miljöstödets basstöd Å2c = Används för att • ändra gårdstypen för LFA:s tilläggsdel Å2d = Används för att • Meddela att ett avtal frånträds/förfaller 21

22 Blanketter 2013 Å2f = Används för att  anmäla ändringar i avtal om miljöstödets specialstöd 1) Minskning av avtalsarealen - minskning p.g.a. av digitalisering behöver inte anmälas 2) Ökning av avtalsarealen - ny areal - digitalisering 22

23 Ansökan om utbetalning (blankett Å1a, Å1b/102B och Å2a) Granska och korrigera de förhandsifyllda uppgifterna (Å1a och Å2a) Kontrollera från Å1b/102B att minimiarealen för miljöstödets skiftesvisa frivilliga åtgärder uppfylls: – endast bas/jordbruksskiften som är minst 0,05 ha beaktas – trädgårdsland beaktas ej 23

24 Ansökan om utbetalning Husdjursgård: Kontrollera att djurtäthetskravet fortfarande uppfylls (0,4 de/ha el. 10 de tot. och 0,2 de/ha) • LFA:s nationella tilläggsdel: - måste finnas djur på gården 30.4.2012 • Miljöstödets basstöd: - djur på gården till utbetalning av förskottet Om villkoren inte uppfylls: Ändra gårdstypen (blankett Å2b eller Å2c) 24

25 NATURVÅRDSÅKRAR a) Flerårig vall b) Mångfaldsåker med - ängsväxter - landskapsväxter - viltväxter 25

26 Naturvårdsåkrar (NVÅ) –Kan väljas när som helst under avtalsperioden –Måste sedan finnas under resten av avtalsperioden –Minst 0,5 ha, dock minst 5% av gårdens åkerareal – Högst 15% av åkerarealen (> 15% = träda) – Kan ej kombineras med frivilliga åtgärder – NVÅ + EKO = 39 euro/ha 26

27 Naturvårdsåkrar (NVÅ) Hållandetider: a) Flerårig vall och mångfaldsåker med ängsväxter - Högst två år på samma skifte - Växtligheten ska bevaras i två växtperioder - Får brytas 31.8 andra växtperioden (eller 15.7 vid sådd) - På hösten: Endast mekanisk brytning - På våren: kemiskt eller mekaniskt 27

28 Naturvårdsåkrar (NVÅ) Hållandetider: b) Mångfaldsåker med vilt- och landskapsväxter - Högst två år på samma skifte - Får brytas tidigast - på våren efter den första växtperioden (= ett år på samma skifte) - på våren efter den andra växtperioden (= två år på samma skifte) - Får inte brytas med kemiska preparat 28

29 Naturvårdsåkrar (NVÅ) Har det odlats NVÅ med flerårig vall eller mångfaldsåker med ängsväxter  År 2011 och 2012 - Måste annan gröda uppges år 2013 (vall ok!)  År 2012 men inte 2011 - Måste samma typ av NVÅ uppges år 2013 - Får brytas efter 31.8.2013 (15.7 om sådd) 29

30 Naturvårdsåkrar (NVÅ) Har det odlats mångfaldsåker med vilt- eller landskapsväxter  År 2011 och 2012 - Måste annan gröda uppges år 2013 (vall ok!)  År 2012 men inte 2011 - får brytas i vår - kan en annan gröda odlas år 2013 - kan uppges som samma typ av NVÅ 2013 och den får brytas tidigast våren 2014 30

31 Naturvårdsåkrar (NVÅ) Undantag (NVÅ): 1) Om gårdens åkerareal har minskat från år 2012 kan också arealen med NVÅ flerårig vall och mångfaldsåker med ängsväxter minska år 2013 Exempel  År 2012: åker 50 ha varav 7,5 ha NVÅ (=15% )  År 2013: åker 40 ha möjligt att uppge bara 6 ha NVÅ (=15%) 1,5 ha kan tas i annat bruk 31

32 Naturvårdsåkrar (NVÅ) Undantag (NVÅ): 2) Om gården får sådana skiften i sin besittning som den föregående odlaren har anmält som NVÅ  Behöver den nya odlaren inte bevara växtligheten för NVÅ  Om den nya odlaren väljer att anmäla skiftena som NVÅ år 2013 kan år 2012 räknas som det första året och skiftena kan brytas 31.8.2013 eller från och med 15.7. vid sådd av höstsådda växter 32

33 Naturvårdsåker (NVÅ) OBSERVERA: NVÅ = icke odlad åker som sköts -> Man kan inte ha gröngödslingsvall före eller efter en NVÅ 33

34 Gröngödslingsvallar - Max 50% av arealen - Högst 2 år på samma skifte - Får inte placeras före eller efter vall eller icke odlad åker som sköts (träda och NVÅ) 34

35 Reducerad höstbearbetning Vall med reducerad höstbearbetning år 2012 • Vallen måste brytas i vår. • Ny vallinsådd är tillåten. • Anmäler Ni en 2013 en vall som reducerad höstbearbetning, så skriv in detta i tilläggs- uppgifterna på jordbruksskiftesblanketten! 35

36 Naturbeten De naturbeten som LFA söks för skall kryssas för på blankett Å2a (Inte färdigt förhandsifyllda) Räkna på blankett Å1a hur många hektar djuren berättigar till Kryssa inte för ”onödigt” stor betesareal LFA-beten måste kunna ritas in på kartan (helst redan när ansökan fylls i) 36

37 Naturbeten Naturbeten uppges på blankett Å1b/102B VäxtStödberättigad LFAPrioriterat bete Permanent bete Naturbete och naturäng (B)JA Hagmark, öppen (B)JA Hagmark, trädbevuxen (E)JA NEJ Naturbete och naturäng, trädbevuxen (E) JA NEJ Skogsbete (E)NEJ 37

38 Ekologisk produktion  Efter karenstiden ska 30% av avtalsarealen odlas med ”avsalugrödor” (= spannmål, potatis, proteingrödor, socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, frövall, grönsaker, örter, bär eller frukt)  Specialregler för frukt, bär och matpotatis om mindre än 50% av gårdens åkerareal är omlagd 38

39 Ekologisk produktion  100% av ekoarealen i vall endast • på gårdar med egna djur och • på gårdar som samarbetar ömsesidigt med en gård som har ekodjur och som inte är självförsörjande på ekologiskt foder 39

40 Ändringar under avtalsperioden 1. Ändringar i gårdens areal a) Kompensationsbidrag  Ökning och minskning tillåten  Minimiarealen måste finnas hela tiden (3 ha åker eller 5 ha naturbete) 40

41 Ändringar under avtalsperioden b) Miljöstödets basstöd • Minskning: -högst 20% el. 5 ha under avtalsperioden -under 6. och 7. året högst 50% om areal överlåts • Ökning: - 2 ha el. 50% under år 2 och 3 sammanlagt - därefter ingen ökning 41

42 Ändringar under avtalsperioden c) Miljöstödets specialstöd - Möjligt att lägga till ny areal till ett befintligt avtal 2 ha el. 50% av avtalsarealen • Under 2. och 3. året • Ansökan görs på blankett Å2f - Överföring av areal mellan avtal • Obegränsat • Ansökan görs på blankett Å2f 42

43 Ändringar under avtalsperioden 2. Frivilliga åtgärder a) Välja till en frivillig åtgärd - senast under andra avtalsåret - därefter endast om produktionsinriktningen ändrar - ansökan görs på blankett Å2b 43

44 Ändringar under avtalsperioden b) Frånträda en frivillig åtgärd - Kan frånträdas utan återkrav om - produktionsinriktningen eller - gårdstypen ändrar - I övriga fall återkrävs stödet - Meddelas på blankett Å2b 44

45 Ändringar under avtalsperioden 3. Ändring av gårdstyp a) Miljöstödets basstöd - Från husdjursgård till växtodlingsgård • MÅSTE om djurtätheten inte uppfylls - Från växtodlingsgård till husdjursgård • Endast en gång under avtalsperioden! - Meddelas på blankett Å2b 45

46 Ändringar under avtalsperioden b) LFA:s nationella tilläggsdel - Från växtodlingsgård till husdjursgård endast om 1) Generationsväxling 2) Sammanslagning 3) Husdjursgård som blivit växtodlingsgård kan bli husdjursgård en gång på nytt - Från husdjursgård till växtodlingsgård • MÅSTE om djurtäthetskravet inte uppfylls - Meddelas på blankett Å2c 46

47 Stödvillkor - Kontrollera att du uppfyller stödvillkoren med hjälp av checklistorna - I ”Ansökningsanvisningar 2013” finns villkoren i korthet - Kan fås från landskapsregeringen - Finns också på LR:s hemsida 47

48 Elektronisk stödansökan 1. Blankett Å1a – Ansökan om nytt avtal om miljöstödets basstöd kan INTE fyllas i elektroniskt. Övriga huvudblanktter kan fyllas i elektroniskt. 48

49 Elektronisk stödansökan 2. Blanketter: Å1 = ansökan om avtal (LFA!) Å1a = ansökan om utbetalning Å1b/102B = jordbruksskiftesblankett Å2a= basskiftesblankett 49

50 Elektronisk stödansökan 3. Vem - Å1a: Alla som får en förhandsifylld blankett - Å1: alla som har åtkomst till Å1a (LFA!) - Å1b/102B: Alla, kräver ej gällande avtal - Å2a: alla som hade ett avtal antingen om miljöstödets basstöd eller kompensationsbidrag år 2012 50

51 Elektronisk stödansökan - Om sökandens namn måste ändras kan Å1a och Å2a inte lämnas in elektroniskt - Meddela först - delningar och sammanslagningar, - nya basskiften - skiften som permanent tas ur bruk till kommunen på blankett 102C 51


Ladda ner ppt "Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa."

Liknande presentationer


Google-annonser