Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand"— Presentationens avskrift:

1 RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand
den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

2 För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse mellan landstinget och idéburen sektor i länet. Många möten, konferenser och dialoger senare är vi här idag. Nu är det dags att börja konkretisera våra åsikter och tankar kring vilka principer som ska gälla för idéburen-offentlig samverkan i Västernorrlands län. Innan vi tar steget är det värt att påminna oss om varför vi är här. Vi står inför en rad stora och på vissa sätt nya utmaningar i vårt län. Vi har också stora resurser. Överenskommelsen handlar om att ta till vara all den kraft som finns i civilsamhället. Överenskommelsen handlar också om att förtydliga vem som har ansvar för vad. Det är inte alltid vi är överens om var gränserna går men förhoppningen är att vi genom dialog bygger upp ett förtroende för varandra – som hjälper oss i de olika utmaningar vi möter. Snart framme vid mål. Nu under 2014 går arbetet in i nästa fas - att formulera en Länsöverenskommelse för Västernorrland. Förhoppningen är att denna regionala överenskommelse också ska inspirera till och möjliggöra lokala/kommunala överenskommelser. För att överenskommelsen ska bli mer än vackra ord är det viktigt med förankring och brett deltagande från såväl civilsamhället som landstinget. Välkommen! Härnösand den 26 mars 2014 FÖRORD

3 Principen om dialog VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? VILKA SKA GENOMFÖRA?
Det skapar delaktighet och förståelse för allas olika områden och verksamheter samt ger förutsättningar för att komma vidare i processen vilket ger möjligheter till medskapande och en hållbar utveckling. VAD HANDLAR DET OM? VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? VILKA SKA GENOMFÖRA? Principen om dialog Sammanförfattare Sara Friberg, Coompanion Ammi Gyllenqvist, Studiefrämjandet Jonne Norlin, Regionala Nämnden Vincent Arvidsson, Folkuniversitetet Stefan Andersson, Landstinget Vad vi kan göra tillsammans utifrån olika områden, synsätt och erfarenheter för att komma vidare och anpassas till vårt län, dess vision och behov. Ömsesidig respekt och på samma villkor på individ och organisationsnivå. Sammankallande för en arbetsgrupp bör vara en regional offentlig aktör. Gruppen ska dessutom bestå av företrädare för idéburen sektor där Idéburen sektor ska vara i majoritet. Alla ansvarar inom sitt område. Vi föreslår att alla deltagare vid dagens möte blir remissinstans i det fortsatta arbetet med framtagande av LÖV. • Alla ansvarar för att förankra i sina organisationer och få mandat att ingå i arbetsgruppen. • Sätt delmål för processen, avtal/ansvarsområden och tidsplan före och efter undertecknandet. TRE ÅTGÄRDER:

4 Principen om kvalitet VAD HANDLAR DET OM? VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?
Det är viktigt för att säkerställa en god och säker produkt eller service som skapar förtroende och legitimitet, vilket gör att sammanhållningen och livskvaliteten i samhället ökar och alla mår bra. VAD HANDLAR DET OM? VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? VILKA SKA GENOMFÖRA? Principen om kvalitet Sammanförfattare Niklas Henriksson, Friskhuset Sundsvall Mats Danielsson, NBV Eivor Schultz, ABF Roland Tiger, LÖV Kvalitet är att säkerställa en hållbar nivå utifrån det sociala företagets krav och medborgarens/mottagarens kravkundnöjdhet och livskvalitet. Kvalitet förutsätter en viss kompetens från utförarens sida. Kvalitetsarbetet ska vara förankrat i hela organisationen, i nätverk och medlemsorganisationer. De idéburna organisationernas roll är även att påverka det offentliga och politiken. Alla har egentligen ett ansvar men politikerna har en särskilt viktig roll och sätter mål, inriktning och ramar. • Uppvakta och för dialog med landsting och kommun. • Samverka i högre grad •Säkerställ en hållbar ekonomi och tydliga och kontinuerliga mål Skapa kunskap, helhetssyn och delaktighet och bidra med verktyg. Forskning, uppföljning och utvärdering TRE ÅTGÄRDER:

5 Principen om långsiktighet
Ett långsiktigt perspektiv är resultatintriktat, förtroendeingivande, friskt, enkelt och sunt. Saker ska få växa och det leder till: • Förankring • Barriärbrytning – attitydförändringar • Trygghet VAD HANDLAR DET OM? VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? VILKA SKA GENOMFÖRA? Principen om långsiktighet Sammanförfattare Stefan Andersson, Svenska kyrkan Roland Jonsson, Västernorrlands diabetesförening Marica Henriksson, Friskhuset i Sundsvall IngaSara Cardell, MHF Kristina Sohlberg, Svenska kyrkan Långsiktighet handlar om att åstadkomma HÅLLBARHET som i sin tur leder till långsiktighet. Hållbarhet handlar om kvalitet, bärkraft, ekonomi och utveckling. Det måste vara budgeterat, flexibelt och ha ett sjugenerationsperspektiv. Alla parter som ingår i Länsöverenskommelsen och den idéburna sektorn. För långsiktighet: -Alla i samhället • Synliggör ekonomisk fördel för parterna och skapa kontakt med politiker. • Uppföljning - Öka kunskap - Skapa rutiner för att föra dialoger Skriv in i överenskommelsen • Belöna rätt beteende TRE ÅTGÄRDER:

6 Principen om mångfald VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? VILKA SKA GENOMFÖRA?
Mångfald är en förutsättning för samhällsutveckling där alla medborgare får plats. VAD HANDLAR DET OM? VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? VILKA SKA GENOMFÖRA? Principen om mångfald Sammanförfattare Hans Wiklund, Landstinget, Regional utveckling Solgun Lundgren, Röda Korset Mikaela Vennerbring, Härnösand Folkhögskola Johnny Torvaldsson, Hela Sverige ska Leva Västernorrland Gunnar Holmberg, Örnsköldsviks kommun Vi utgår från idén om att mångfald är en resurs och att öppenhet för olikheter ligger inom ramen för en demokratisk värdegrund. Politiken har ansvar för att skapa förutsättningar för mångfald. Vi har också ett gemensamt ansvar där det civila samhället ses som resurs både i planering och som utförare. • Arbetsmarknadspolitik • Samarbete • Aktiv fritid TRE ÅTGÄRDER:

7 Principen om öppenhet och insyn
Öppenhet och insyn är grunden för vårt demokratiska samhälle. Det är viktigt för att möjliggöra samverkan och skapar förtroende. VAD HANDLAR DET OM? VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? VILKA SKA GENOMFÖRA? Principen om öppenhet och insyn Sammanförfattare Thord Carlsson, HSO Sverker Ågren, Landstinget Helen Andersson Birgith Viklund Molberg, Röda korset KarinMalin Ekström, LÖV Alla som ingår i överenskommelsen måste var och en ta ansvar för att skapa öppenhet och möjliggöra insyn. Tillsammans upprätthåller vi principen gentemot den bredare allmänheten. • Dialogmöten med bred inbjudan • Studiebesök • Följa någon i en annan organisation en hel dag TRE ÅTGÄRDER: Principen om öppenhet och insyn handlar om växelverkan mellan förtroende och tillgänglighet. Förtroende är något vi vinner och måste sedan hela tiden vårdas. Har vi förtroende för varandra kan vi våga vara mer öppna och när vi är öppna skapar vi förtroende.

8 Principen om självständighet och oberoende
Det är viktigt för att organisationerna ska kunna bidra med sin kompetens och professionalitet. Idéburen sektor ska mötas som en jämbördig part. Idéburen sektor ger förutsättningar och utrymme för varje individs utveckling inom sitt arbete och måste därför mötas som en sådan organisation. VAD HANDLAR DET OM? VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? VILKA SKA GENOMFÖRA? Principen om självständighet och oberoende Sammanförfattare Lena Schmidt, Samhällsbyggarna Inger Nyträsk, Friskhuset Sundsvall Carina Sandin, Folkuniversitetet Åsa Claeson Nordin, Kommunförbundet Västernorrland Ninni Smedberg, Vårsta Diakoni En regional överenskommelse mellan landsting och idéburen sektor kan garantera värdegrunderna självständighet och oberoende. Det handlar om ge förutsättningar för dialog, delaktighet och möjliggörande av ett situationsanpassat arbetssätt. Detta leder till ett förenklat förfarande. Den ideella sektorn och Landstinget, i samverkan. •Fakta och kunskapsinhämtning • Metoder och utbildning •Dokumentation och kunskapsspridning Allt detta i samverkan. TRE ÅTGÄRDER:


Ladda ner ppt "RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand"

Liknande presentationer


Google-annonser