Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny Dalastrategi Energintelligenta Dalarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny Dalastrategi Energintelligenta Dalarna"— Presentationens avskrift:

1 Ny Dalastrategi Energintelligenta Dalarna 2013.12.04

2 Framtagande av Dalastrategin
Kommundialoger Näringslivsenheterna Samhällsplanerare Kommunledningarna Seminarier - Kommande EU-politik - Handel och besöksnäring - Ägarskiften Analys Högskolan Dalarna Remissdialoger Partnerskapet Kommuner 11 av 15 Säter 26/11 Mora 28/11 Falun 2/12 Länsstyrelsen 18/11

3 Kommunala översiktsplaner
Dalastrategin i sitt sammanhang EU 2020 Nationell Strategi Innovationsstrategin …för regional tillväxt & attraktionskraft Regional strategi Dalastrategin Strukturfondsprogram Länstransportplan Landsbygdsprogram Klimat & energistrategi M.fl. regionala och delregionala planer och program Lokal strategi Kommunala översiktsplaner Fysiskt perspektiv

4 Koldioxidsnål ekonomi Konkurrenskraftigt näringsliv
Europa 2020 Smart Tillväxt Hållbar Tillväxt Tillväxt för alla Innovation « Innovationsunionen  » Koldioxidsnål ekonomi « Ett resurseffektiv Europa » Nya jobb « En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen » Utbildning « Unga på väg » Konkurrenskraftigt näringsliv « En integrerad industripolitik för en globaliserad värld » Fattigdomsminskning « Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning » Ett digitalt samhälle « En digital agenda för Europa »

5 Utgångspunkter för tillväxtarbetet i Dalarna Inomregionala obalanser
Starka Dalarna Inomregionala obalanser Demografin – problembild Landsbygdsperspektivet Jämställdhetsperspektivet Integrationsperspektivet Det sociala perspektivet Ungdomsperspektivet Den hållbara ansatsen

6 Dalastrategin - redskap för länets tillväxtarbete
Bas för prioritering/finansiering/aktiviteter (metoder/verktyg) i ett regionalt sammanhang. För Region Dalarna självt är Dalastrategin det främsta styrdokument för organisationens verksamhet. Politikens instrument - att leda, samordna och effektivisera det regionala tillväxtarbetet. Dalarnas utgångspunkter inom det regionala strukturfondsarbetet. Underlag för dialog mellan nationell – regionala - lokal nivå om prioriteringar inom länets tillväxtarbete.

7 Landsbygdspolitiskt program
Programstruktur Dalastrategin Innovationsagenda Landsbygdspolitiskt program

8 Vägval för förverkligande av målen
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Tillgänglighet och infrastruktur Innovativa miljöer och entreprenörskap Livskvalité och attraktionskraft

9 Tillkommande delar i dokumentet
Dalastrategin i sitt sammanhang EU nivå Nationell nivå Regional nivå Lokal nivå Gränsöverskridande samverkan i tillväxtarbetet Dalastrategin som redskap för regionalt utvecklingsarbete Det regionala ledarskapet Dalastrategins rumsliga dimension Genomförande Region Dalarnas roll, Länsstyrelse, Kommuner m.fl. Lärande, uppföljning och utvärdering

10 Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

11 Kompetensförsörjning & ökat arbetskraftutbud
Fokusera mot höjd utbildningsnivå och livslångt lärande Stärkt samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare Ökat deltagande i arbetslivet Bredda och fördjupa arbetet med kompetensförsörjningen där behov av stor nyrekrytering kan förutses Uppmärksamma betydelsen av attraktiv arbetsplats

12 Tillgänglighet och infrastruktur
Utmaningen!!! EU 2030 Fosiloberoende fordonsflotta

13 Tillgänglighet och infrastruktur
Verka för integrering av arbets- och utbildningsmarknader Utveckla kollektivtrafiken till ett attraktivt alternativ för arbets- och studiependling Främja användningen av förnybara drivmedel och energieffektiva fordon samt ändrade vägvanor Möt näringslivet behov av ökad transportkapacitet Skapa förutsättningar för effektiv datakommunikation och främja användningen av IKT-tjänster

14 Innovativa miljöer och entreprenörskap

15 Innovativa miljöer och entreprenörskap
Stärk och utveckla klusterbildningar Stärk och utveckla nya tillväxt-områden Vidaretveckla tillväxtinsatser för nya och växande företag Stöd forskning och utveckling Stimulera nyföretagande och ett långsiktigt entreprenörskap

16 Livskvalité och attraktioskraft
Utmaningen!!! EU 2030 Fosiloberoende fordonsflotta

17 Livskvalité och attraktionskraft
Förstärk folkhälsoperspektivet för tillväxarbetet Skapa utrymme för delaktighet och inflytande och stimulera lokala utvecklingsinitiativ Ta tillvara på kulturen som tillväxtfaktor Vårda och utveckla natur- och kulturmiljöerna Utveckla en god och väl fungerande service i hela länet Stärk arbetet för ett hållbart bostadsbyggande Kommunicera bilden av Dalarna som en i alla meningar tilldagande region att vistas, verka och växa i

18 Fondvägg Bakgrund Insegling Utgångspunkt
- Den globala konkurrensen - Kunskap och kompetens för att möta detta – som huvudprioritering? Kunskap – kompetens – färdigheter – beredskap/flexibilitet/handling Vägvalen kopplas till den utgångspunkten

19 Frågeställningar Målbilderna – är antalet viktigt? Man ser inte prioriteringarna för alla prioriteringar! Huvudprioritering? Ett problemorienterat dokument - eller? Stad och Land – hur ser balansen ut? Dalarna(s) funktionella region(er) Kulturkonservatism? Mångfald – Integration – Tolerans Akademins/Högskolans roll

20 Målbilder  DALARNA är en region som präglas av socialt välbefinnande och god hälsa – inte minst för de unga – och där människors vilja och kunskap som drivkraft för utveckling och tillväxt tas tillvara DALARNA är en region där jämställdhet och mångfald ses som drivfjädrar för utveckling och tillväxt DALARNA är en lärande region som möter människornas, näringslivets och samhällets behov av kunskap och kompetens DALARNA är en välkomnande och nydanande region som gör att många söker sig till just Dalarna för vistas, verka och växa i DALARNA är en bärkraftig region med ett näringsliv som står starkt i nationell och internationell konkurrens   DALARNA är välkänt och respekterat för sitt miljöarbete och sitt sätt att omvandla energi- och klimat-omställningen till utveckling och tillväxt DALARNA är en region som tar vara på alla delars attraktionsvärden och tillväxtpotential och som ser sina unika natur- och kulturmiljöer som en tillgång för både lokal och regional utveckling DALARNA är en region där Falun/Borlänge fortsatt utvecklas som en sammanhållen tvåkärnig stadsregion som skapar tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna DALARNA lever i ett aktivt och vardagligt utbyte med omvärlden - ett utbyte som under-lättas av ständigt förbättrade kommunikationer DALARNA kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap och av en förmåga att ena alla krafter för en positiv utveckling av regionen

21 Målbilder – (inriktningsmål)
DALARNA präglas av personligt välbefinnande där alla känner sig delaktiga i formandet av framtiden DALARNA är landets bästa region för ungdomar. DALARNA är en välkomnande och öppensinnad region som många söker sig till för att vistas, verka och växa i DALARNA är en region där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och entreprenörskap DALARNA är en region som genom kulturens kraft driver fram ny utveckling för samhälle och näringsliv DALARNA är en lärande region som möter människornas, näringslivets och samhällets behov av kunskap och kompetens DALARNA har ett näringsliv som står starkt i nationell och internationell konkurrens   DALARNA är en innovativ region som finner nya eller bättre lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden DALARNA är välkänt och respekterat för sitt miljöarbete och sitt sätt att omvandla energi- och klimatomställningen till utveckling och tillväxt DALARNA tar vara på landsbygdens attraktionsvärden och tillväxtpotential och ser sina unika natur- och kulturmiljöer som en tillgång för både lokal och regional utveckling DALARNA kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap och av en förmåga att ena alla krafter för en positiv utveckling av regionen DALARNA är en region där alla kommuner tar aktiv roll i det regionala tillväxtarbetet och där FalunBorlänge flyttar fram sin position inom landet som regionalt centrum

22 Utmaningar för tillväxtarbetet i Dalarna
Tillgängligheten För växande funktionella regioner och växande produktion och marknader Kompetensförsörjningen För den demografiska situationen och kravet på ett ökat kunskapsinnehåll i produktionen av varor och tjänster Energiförsörjningen För länets energikrävande basnäringar Omställningen till en grön samhällsutveckling För hela miljö-, energi- och klimatproblematiken Attraktiviteten För en urbaniserad värld och den uppdrivna konkurrensen om individen Utmaningar för tillväxtarbetet i Dalarna

23


Ladda ner ppt "Ny Dalastrategi Energintelligenta Dalarna"

Liknande presentationer


Google-annonser