Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transportstyrelsen, Väg- och järnvägsavdelningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transportstyrelsen, Väg- och järnvägsavdelningen"— Presentationens avskrift:

1 Transportstyrelsen, Väg- och järnvägsavdelningen
Lars Flood Tillsynshandläggare Sektion infrastruktur Box 267, Borlänge Tel direkt , mobil

2 Säkerhetstillstånd Vem som helst får äga järnvägsinfrastruktur, men för att få förvalta och driva trafik på den krävs det ett säkerhetstillstånd. Tillståndsprövningen är reglerad i förordning, järnvägslag och i föreskrifter.

3 Vad är järnvägsinfrastruktur?
Spår-, signal- och säkerhetsanläggningar som är avsedda för järnvägstrafik. Dessutom ingår trafikledningsanläggningar, anordningar för elförsörjning samt övriga fasta anordningar som är nödvändiga för drift.

4 Vad är en infrastrukturförvaltare?
Den som förvaltar och driver en järnvägsinfrastruktur. Ägare och infrastrukturförvaltare behöver inte vara samma företag, även om det oftast är det. Vi har idag drygt 500 stycken infrastrukturförvaltare i Sverige, allt från Trafikverket till små industrispår på ett tiotal meter.

5 Vad innefattar en tillståndsprövning?
Det är alltid tillståndshavaren som ansvarar för att deras verksamhet följer järnvägslagen och föreskrifter. Vi kontrollerar om tillståndshavaren har ett säkerhetsstyrningssystem som minst uppfyller våra krav och att de har de säkerhetsbestämmelser som krävs. Kraven kan anpassas till verksamhetens art och omfattning

6 Hur går en tillståndsprövning till?
Verksamhetsutövaren skickar in en ansökan till oss tillsammans med vissa efterfrågade dokument. Vi har tre månader på oss att handlägga ett ärende från och med att alla handlingar inkommit. Våra ansökningsblanketter finns på hemsidan. Inom en snar framtid ska verksamhetsutövarna också kunna ansöka direkt på webben.

7 Vad kontrollerar vi? Grundläggande uppgifter Organisationsnummer
Om verksamhetsutövaren även är järnvägsföretagare (då måste en särskild prövning göras utifrån icke-diskrimineringsprincipen) Var järnvägsnätsbeskrivningen offentliggörs (om inte verksamhetsutövaren är undantagen) Hur verksamheten är organiserad (för att se om de som är ansvariga för ”järnvägsfrågor” även har budgetansvar).

8 Yrkeskunnande Vi kontroller att de personer som är ansvariga för olika delar har den branscherfarenhet som krävs via granskning av cv. Det är helt ok att sökande inte har all kompetens, men då ska det framgå vilket stöd sökande har ex. via konsulter.

9 Ekonomisk förmåga Kontroll av de ekonomiska förutsättningarna görs i första led via UC utdrag. Vi kontrollerar soliditet, likviditet, resultat och betalningsanmärkningar. Är företaget nytt eller om det finns tveksamheter begär vi in ytterligare dokument. I vissa fall kan säkerhetstillstånd meddelas även om ekonomin inte är helt tillfredsställande, men kopplat till villkor eller ökad tillsyn.

10 Gott anseende Kontroll av konkurs (via UC)
Kontroll av näringsförbud (endast för företag som har järnvägsverksamheten som huvudnäring) RPS-kontroll (görs med stöd av järnvägsförordningen)

11 Järnvägsinfrastruktur
Vi begär in uppgifter om var infrastrukturen finns någonstans, vem som äger den och om det finns flera förvaltare. Bland annat för att kontrollera våra register över infrastruktur och om anläggningen är godkänd. Allt materiel ska besiktigas med lämpligt intervall. Vi granskar de senaste besiktningsprotokollen och kontrollerar att akuta fel är åtgärdade.

12 Säkerhetsstyrningssystemet
Säkerhetsstyrningssystemet är alla åtgärder som vidtas för att säkerställa att verksamheten fungerar säker, så som rutiner och processer. Kontrollen ligger på process- och inte detaljnivå. Vi kontrollerar att de kan kontrollera sig själva via bra rutiner. Kraven anpassas utifrån verksamhetens art och omfattning.

13 Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)
Är en instruktion över hur man ska köra och är specifik för varje infrastruktur. Alla aktörer ska använda sig av föreskriften JTF (JVS trafikföreskrifter), såvida det inte är ett fristående järnvägsnät, som grund och med kompletterande säkerhetsbestämmelser som är specifika för just den infrastrukturen. Vi kontrollerar att TRI innehåller alla de delar den ska.

14 Utredning av olyckor, tillbud och andra avvikelser
Vissa olyckor, tillbud och andra avvikelser ska anmälas till Transportstyrelsen. Vi kontrollerar att de har ett utarbetat anmälningsförfarande och en rutin för utredning. Dessutom kontrollerar vi deras rutiner för att säkerhetsställa att anläggningen är i brukbart skick efter inträffad händelse.

15 Säkerhetstjänst För de som har arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten finns det särskilda krav. Deras utbildning och fortbildning ska finnas dokumenterad. Dessutom ska det finnas en plan för ytterligare fortbildning, hälsoundersökningar samt hur personen eventuellt ska återfå kompetens efter t.ex längre frånvaro eller inträffad händelse. Rör endast de företag som har fler än fem personer som jobbar med säkerhetstjänst.

16 Säkerhetsstyrning Vi kontrollerar följande: Dokumentstyrningssystem
Informations- och rapporteringsrutin Planering och utveckling av säkerhetsarbetet Säkerhetsmål Förteckning över bestämmelser Ekonomiska medel för kompetensbehov Ansvar och delegeringar inom säkerhetsområdet Riskbedömning och riskanalys Interna revisioner Entreprenörer och bemanningsföretag Detta gäller endast huvudspår och museijärnväg

17 Sammanfattning tillståndsprövning
Vi kontrollerar att företagen har kontroll över sin järnvägsverksamhet, att de själva kan hantera brister och att de underhåller sin järnvägs- infrastruktur. På de verksamhetsutövare som både är järnvägsföretag och infrastruktur-förvaltare görs extra kontroll och för de verksamhetsutövare som har sidospår har anpassningar av kraven gjorts.

18 Och när vi granskat klart?
Om vi tycker att allting är korrekt (ibland efter kompletteringar) beslutar sektionschefen om ett säkerhetstillstånd. Ibland kan det vara villkor kopplade till beslutet. Efter tillståndsprövningen gör handläggaren en riskbedömning som bland annat ligger tillgrund för kommande säkerhetstillsyn.

19 Omprövning Alla säkerhetstillstånd ska omprövas vart 5:e år. En omprövning är inte lika omfattande som en prövning av ett helt nytt tillstånd. Alla väsentliga förändringar ska anmälas till Transportstyrelsen. Vissa sådana förändringar föranleder också att en omprövning måste göras.


Ladda ner ppt "Transportstyrelsen, Väg- och järnvägsavdelningen"

Liknande presentationer


Google-annonser