Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkohol- och drogsituation på Beroendecentrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkohol- och drogsituation på Beroendecentrum"— Presentationens avskrift:

1 Alkohol- och drogsituation på Beroendecentrum
Presentation av Alexandra Jarczewska, kurator Beroendecentrum Allmänmottagning Örebro

2 Målgrupp Beroendecentrum kan ses som en ”helbreddsverksamhet” (en hybrid av psykiatri, socialtjänst och primärvård) inom Örebro läns missbrukarvård.  Verksamheten är länsövergripande och vänder sig generellt till kvinnor och män, från det sextonde året och däröver, boende i vårt län vilka innehar en psykisk ohälsa i kombination med ett alkohol/drogmissbruk dvs. med samsjuklighet Hit kommer människor antingen via remiss eller genom att de kontaktar oss direkt.

3 Samverkan Beroendecentrum startade 1995 som ett utvecklingsprojekt
i Örebro län i samarbete mellan landstinget, socialtjänsten, försäkringskassan och frivården som intressenter och permanentades Utifrån erfarenheterna av projektet har Beroendecentrum idag ”samverkan som metod” för att optimera insatserna för gruppen psykiskt sjuka missbrukare. Möte med våra patienter är det centrala i vårt uppdrag. Tillgängligheten är också viktig vad det gäller egensökande, anhörigarbete, samverkan med andra myndigheter. Vi har en rådgivningstelefon som är öppen måndag –fredag

4 Samsjuklighet/dubbeldiagnoser
DE SÅRBARA. Det är den grupp patienter med en allvarlig psykisk störning som ofta är av kronisk karaktär. De flesta har en psykotisk sjukdom. Ex. på sådana är schizofreni, affektiva psykoser. I denna grupp inkluderas också en del personlighetsstörningar, liksom ångest, depression, ätstörningar. Utagerande eller manipulation hör vanligen inte till bilden. Behandlingen bör vara hållande och stöttande och många behöver läkemedelsstöd.

5 Samsjuklighet forts DE UTAGERANDE: Den viktigaste gruppen här är antisocial och borderline personlighetsstörning. Detta är ofta personer med tidig debut av missbruk. Missbruket förstärker ofta det icke-funktionella personlighetsdragen. De finns ofta inom kriminalvården.

6 Samsjuklighet forts   DE MED KOGNITIV SVIKT. Kognitiv svikt finns hos många patienter med psykisk störning, men här är den kognitiva svikten det centrala i symptombilden vid sidan av missbruket. Frågan är om kognitiv svikt skall räknas till psykisk störning, men denna grupp har en tendens att inte passa in i sjukvårdssystemet pga. funktionshinder. De har behov av speciell typ av behandling:

7 Tre undergrupper Lätt psykisk utvecklingshämning. Personer med IQ mellan 50 – 70. Det finns indikationer på att inom den gruppen finns det en risk för ett ökat missbruk av både alkohol och narkotika. Gruppen IQ ofta problem på dagens arbetsmarknad.

8 Primär svikt i enskilda kognitiva färdigheter
Primär svikt i enskilda kognitiva färdigheter. Hit räknas patienter med speciella svårigheter med minne, koncentration, psykomotorik, abstraktionstänkande och problemlösning utan generell funktionsnedsättning. I denna grupp finns ADHD- patienterna.

9 Kognitiv svikt sekundärt till missbruk
Alkohol och lösningsmedel är kända att kunna ge hjärnskador med kognitiv svikt som följd. Det finns också rapporter om att THC, benzodiazepiner och ecstasy kan ha samma verkan.

10 Beroendecentrum- beskrivning av verksamheten samt statistik för 2010
Beroendecentrum Allmänmottagning, vår öppna mottagning för patienter med dubbeldiagnoser som erbjuder utredning samt medicinsk och psykosocialbehandling Remissgruppen har tagit emot 902 remisser Antal besök: 5505; uteblivna ca 300; Antal unika patienter: 558 (453 män och 123 kvinnor); Den största åldersgruppen är mellan år; Av dessa kommer 384 unika patienter från Örebro; Från övriga kommuner är det Kumla, Lindesberg och Hallsberg i topp och för övrigt ganska lika fördelat på antal patienter.

11 Trafikmedicinsk mottagning för körkortsärenden.
Örebro län för en drogfri trafik i samverkan med Vägverket, Polisen, länets kommuner, landsting och kriminalvård. CM– team (Case – management)

12 Opiatmottagningen vänder sig till patienter med etablerat opiatmissbruk och erbjuder substitution behandling där man kombinerar Subutex/Suboxone/Metadon med terapeutiska program och psykosociala insatser. Behandling endast i samplanering med socialtjänst. Under 2010: 127 unika patienter och 8376 besök.

13 Neuropsykiatrisk mottagning utreder och behandlar neuropsykiatriska funktionshinder i kombination med missbruk/beroende. Under 2010 har NP-mottagning total haft 2366 antal besök fördelade på 251 unika patienter- 194 män och 57 kvinnor.

14 Beroendecentrum ungdom tar emot ungdomar, 16- 24 år gammla från hela länet;
Under 2010 sammanlagt 246 patienter fördelade på besök; Kajsamottagningen vänder sig till kvinnor som inte tidigare behandlats för missbruk av alkohol eller läkemedel och som inte har för komplicerat psykiatrisk problematik; Under 2010 sammanlagt 141 patienter fördelade på besök; Vår intern psykoterapigrupp gör bedömningar och kan erbjuda olika terapiformer.

15 Beroendecentrums vårdavdelning är öppen dygnet runt för avgiftning av alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. I uppdraget ingår även utredning och behandling av patienter med alkohol- och drogproblematik i kombination med psykisk störning. Vårdavdelningens disponibla vårdplatsantal är 17 plus 2 överbeläggningsplatser. Antalet inskrivningar på vårdavdelningen har under verksamhetsåret 2010 varit 920. Ansvaret för TNE har överförts organisatoriskt från allmänpsykiatri till Beroendecentrum fr.o.m. 1 januari 2009

16 Under året 2010 har arbetet med mottagandet av användare av anabola androgena steroider (AAS) fortsatt att utvecklas. En interremistisk grupp/team har tillsats för uppdraget. Gruppen har arbetat med utrednings- och behandlingsuppdrag under ledning av socionom och med.dr. Kurt Skårberg. Under året har ca 20 patienter varit inskrivna för behandling i ”teamet.” Ett samarbete har inletts med Värmlands-, Smålands- och Västmanlands landsting för att se över möjligheten att på sikt finna en regional samordnad behandlingsinsats och för målgruppen.

17 Verskamhetsåret 2009-2010 Vilka utmaningar?
ökat missbruk i gruppen yngre kvinnor; på Kajsamottagningen har en mycket speciell upptäckt gjorts: ett stort antal kvinnor som genomgått ”Gastric by pass” operation i ett efterförlopp utvecklat ett alkoholmissbruk/alkoholberoende. Detta förhållande har diskuterats mellan chefsläkare på kirurgklinik och chefsläkare på Kajsamottagningen; ett omfattande missbruk av dopingpreparat i vårt län; ett växande remissinflödet till NP- mottagningen; pat med smärtproblematik ökar;

18 Trender och missbruksmönster
- Den vanligaste drogen är fortfarande alkohol och därefter cannabis; - mer blandmissbruk och fler användare av opiater- Subutex har nu blivit ett ”mål” för unga blandmissbrukare som tidigare hållit sig borta från opiater; - Internetdroger- MDPV, Mephedrone, Metedrone, Krypton; - Den största gruppen av patienter utgör män i ålder mellan år; Ökning av ”nya sökande”;

19 Preparatstudie hösten 2010
Sniffnig- 32,9% Narkotika- 67,1% Dopningsmedel- 20% Beroendeframkallande läkemedel- 52,9% Internetdroger- 17,1% Alkohol- 58% riskkonsumtion/missbruk

20 Vad påverkar narkotika trender?
1. Nya preparat 2. Nya aktörer 3. Nya metoder för smuggling m.m. 4. Nya politiska konstellationer 5. Ökat engagemang- förebyggande insatser 6.IT-utvecklingen 7. Fortsatt internationalisering

21 Och till sist……. Grunden till missbrukarpersonlighet finns hos alla människor. Men bara en del kommer att drabbas. Avgörande är i det här fallet hur man tar itu med psykisk och fysisk smärta eller med andra frustrationer. Det finns människor som utsätts för ovanligt många påfrestningar och bakslag i livet. I dessa individers liv kommer missbruket att utgöra en slags flyktmekanism. Användande av alkohol eller narkotika kommer så småningom att ersätta relationer till andra människor.

22


Ladda ner ppt "Alkohol- och drogsituation på Beroendecentrum"

Liknande presentationer


Google-annonser