Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

om vuxenpsykiatriska verksamheten om äldrepsykiatri vår målgrupp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "om vuxenpsykiatriska verksamheten om äldrepsykiatri vår målgrupp"— Presentationens avskrift:

1 om vuxenpsykiatriska verksamheten om äldrepsykiatri vår målgrupp
Presentation av Äldrepsykiatriska teamet, en enhet inom Vuxenpsykiatriska verksamheten, SÄS Borås. om vuxenpsykiatriska verksamheten om äldrepsykiatri vår målgrupp vårt arbetssätt våra resurser Thomas Floxmo Leg.sjuksköt/samordnare Äldrepsykiatriska teamet, SÄS

2 Psykiatriska verksamhetens upptagningsområde
Ca: inv. x x x X= allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning x V O O Ä O=specialist mottagning t.ex. - förstämningssjukdomar - psykossjukdomar - beroende - neuropsykiatri - personlighetsstörningar - depression / ångest x x Ä=Äldrepsyk.team för hela området V=vårdplatser Antal anställda inom vuxenpsykiatrin ca. 450 personer

3 Definition av äldrepsykiatri
Allmänpsykiatri som vänder sig till den äldre befolkningsgruppen Till gruppen äldre räknar vi personer över 70 år. Äldrepsykiatrin skiljer sig från allmänpsykiatrin bl.a. på dessa områden; Normala biologiska åldersfenomen gör sig gällande Andra symtom vid psykisk sjukdom t.ex. depression; mera oro, ängslan, trötthet, värk, irritabilitet m.m (”åldersfärgning”) Större förekomst av organiska sjukdomar som ger psykiatriska symtom Mera somatisk sjuklighet Problem med polyfarmaci, biverkningar av läkemedel och förändringar i kroppens förmåga att ta upp, omsätta och utsöndra läkemedel Andra sociala förhållanden, rollförluster m.m. Interaktion mellan sjukdomsprocesser (akuta & kroniska )

4 Äldrepsykiatri Psykisk ohälsa hos äldre är i stor utsträckning ett dolt vårdbehov. Delvis en attityd & kunskapsfråga. Ofta presenterar äldre sin psykiska ohälsa i somatiska termer. T.ex. depression= värk, trötthet. Oro= yrsel. Ångest= huvudvärk Nedstämdhet, ångest och oro är vanliga tillstånd hos den äldre befolkningen. Man räknar med att % av den äldre befolkningen vid en given tidpunkt är deprimerad. 1/3 av dessa upptäcks! När det gäller äldre på särskilda boenden och sjukhus når siffran 30-40%.

5 Exempel på orsaker till psykisk ohälsa hos äldre
Det finns förstås många orsaker till psykisk ohälsa hos äldre liksom det gör hos yngre Orsakerna innefattar såväl somatiska, psykologiska och sociala faktorer Kroppsliga sjukdomar och organiska förändringar i hjärnan samt läkemedelsbiverkningar spelar en större roll för den psykiska ohälsan hos äldre. Omvälvande händelser t.ex. förlust av egna förmågor, förlust av närstående och vänner, påtvingad flyttning till annat boende, påtvingat kvarboende trots otrygghet med den nuvarande boendesituationen m.m. m. Näringsbrist Alkoholöverkonsumtion

6 Målgrupp för det SÄS baserade äldrepsykiatriska arbetet
Arbetet vänder sig till äldre över 70 år som har nyinsjuknat i psykisk ohälsa och har behov av specialistpsykiatriska insatser. Äldre med redan känd psykisk ohälsa har kontakt med de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna runt om i kommunerna och de specialiserade öppenvårdsmottagningarna i Borås. Många har en välfungerande kontakt med primärvården. Teamet arbetar inte med demensutredning/behandling utan detta sker i enlighet med framtaget demensvårdprogram.Dvs. till största delen inom primärvården. Vid psykiatriska kliniken i Borås finns en avdelning med 6 vårdplatser avsedda för äldre.

7 Arbetssätt Arbetssättet är hembesöksbaserat och vi har inga traditionella mottagningslokaler vilket gör att våra bedömningar, uppföljningsbesök, samtal och konsultationer får ske i den äldres hem, på korttidsboende etc. Teamet arbetar mobilt, konsultativt internt inom vuxenpsykiatriska kliniken och övriga SÄS samt externt gentemot primärvård och kommuner inom hela upptagningsområdet. Läkare en dag per vecka, däremellan täta telefonkontakter och kontakter via elektroniskt journal-system. Nära samverkan med heldygnsvården. Anhörigkontakter Nära samverkan med primärvård, kommunal sjukvård, hemtjänst etc. Remiss krävs. Rådgivning måndag -onsdag samt fredag Tfn

8 Äldrepsykiatriska teamets resurser
Sjuksköterska 5 (varav en även samordnare) För tillfället 2 vakanta tjänster Läkare 20 % (en dag/vecka, därutöver hög tillgänglighet) Sekreterare 20 %

9 Tack för din uppmärksamhet !


Ladda ner ppt "om vuxenpsykiatriska verksamheten om äldrepsykiatri vår målgrupp"

Liknande presentationer


Google-annonser