Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modern äldrepsykiatri

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modern äldrepsykiatri"— Presentationens avskrift:

1 Modern äldrepsykiatri
Patrik Mattsson Överläkare Äldrepsykiatriska teamet Psykiatri Nordväst

2 Varför äldrepsykiatri?
Allt fler äldre i befolkningen (SCB, Demografiska rapporter 2009:1, Sveriges framtida befolkning ) Somatisk sjukdom interagerar med psykisk sjukdom hos äldre (Sparring Björkstén K, Karlsson I. Psykisk och kroppslig sjukdom är sammanflätade hos multisjuka äldre. "Vården kan bli bättre med äldrepsykiatrisk kompetens". Läkartidningen 2010;107:198.) 30 procent av personer över 70 år har psykisk sjukdom av lättare eller svårare slag (Äldres psykiska ohälsa, Socialstyrelsen 2008)

3 Varför äldrepsykiatri?
Åldersförändringar minskar hjärnans marginaler och ökar risken för psykisk sjukdom och demens Sociala och psykiska påfrestningar vid åldrandet bidrar till uppkomst av otrygghet och psykisk sjukdom Samtidig somatisk sjukdom ökar risken för psykisk sjukdom och påverkar även sjukdomsbilden hos äldre Läkemedelspåverkan kan ha betydelse för sjukdomsbild

4 Vad är äldrepsykiatri? Äldrepsykiatri är en gren av psykiatrin och utgör en del av det tvärfackliga utbudet av psykiatrisk hälsovård till de äldre Specialiteten arbetar med hela skalan av psykiska sjukdomar och deras följder, speciellt affektiva tillstånd och ångest, demenser, de äldres psykoser och missbruk En äldre patient som lider av psykisk ohälsa har ofta en kombination av psykologiska, fysiska och sociala behov Det medför att individuell bedömning, vård och uppföljning kräver samarbete mellan sjukvård, socialtjänst och frivilligorganisationer samt vårdgivare i familjen Lausanne konsensusuttalande angående äldrepsykiatri, WHO 1996/SLL 2007

5 Den äldrepsykiatriska patienten
Finns hemma, i särskilt boende, primärvård, geriatrik, somatisk sjukvård, psykiatri Har ofta komplex problematik med behov av samordnade insatser Eftersatt patientgrupp - bristande samverkan och synen på åldrandet

6 Attityder till åldrande
Föreställning om att nedstämdhet och livströtthet är naturlig del av åldrandet Påverkar samhällets och den äldre personens inställning till att erbjuda respektive söka vård Utbudet av vård och omsorg mindre differentierat när man blir äldre – trots att äldre är den minst homogena gruppen av alla

7 Vårdorganisation och samverkan kring psykiatrisk patient
Person med psykisk sjukdom/funktionshinder Primärvård – 1:a linjens psykiatri Socialpsykiatri/LSS Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Habilitering Psykiatri

8 Aktörer kring den äldrepsykiatriska patienten
Äldre person med psykisk sjukdom/ funktionshinder Kommun Primärvård Psykiatri Geriatrik Anhöriga

9 Samarbete kring den äldrepsykiatriska patienten?
Den äldre personen med psykisk sjukdom/ funktionshinder Kommun Primärvård Psykiatri Geriatrik Anhöriga

10 Samarbete Collaborative care – en möjlighet?
Innebär oftast tvärfackligt och multidisciplinärt teamarbete med care manager, primärvårdsläkare, psykiatriker IMPACT och PROSPECT – studier har visat god effekt av collaborative care vid depression och suicidalitet hos äldre Möjligt att utveckla collaborative care – modell inkluderande geriatrik och äldreomsorg?

11 Uppgifter för äldrepsykiatrin
Samverkan Utbildning Behandling

12 Äldrepsykiatriska vårdtjänster
Bedömnings- och behandlingsarbete Mottagningsbesök, hembesök, konsultationer Läkemedelsbehandling Poliklinisk ECT Psykologisk behandling - psykoterapi Samverkan med vårdgrannar Rådgivning Handledning Vårdplanering Utbildning och utveckling Bemötande Psykoterapi eHälsa och Individuell vårdplanering Patient- och närståendeutbildning

13 Psykoterapi för äldre Få studier men växande område
Mest använda metoderna är Psykodynamisk psykoterapi, Interpersonell psykoterapi och Kognitiv beteendeterapi Än så länge mest stöd för att KBT har effekt vid depression, ångest och sömnstörning men mer studier behövs Lämplig behandlingsform m t p läkemedelsproblem hos äldre? Behövs utveckling av modeller för behandling av äldre – vem gör, hur gör man, var gör man?

14 eHälsa Inom ramen för Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker kommunikation inom vård och omsorg bl a: Mina vårdkontakter (invånartjänst för säker kommunikation mellan patient, brukare, kund, vård och omsorg) Nationell patientöversikt (vårdtjänst för delad information (sammanhållen journalföring) mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare) Viss egenvård men ej direkta vårdtjänster till äldrepsykiatriska patienter

15 eHälsa I samarbete med Järfälla kommun och Högskolan i Borås pröva tillämpning och utveckling av ACTION för äldrepsykiatriska patienter ACTION (Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older Persons Needs) är en tjänst för äldre som vill bo kvar hemma, men som behöver stöd av vårdpersonal och anhöriga. De äldre och deras närstående erbjuds information och utbildning som hjälper till att underlätta deras vardag. Via en bildtelefon kan kontakt hållas med vård- och omsorgspersonal samt andra i liknande situation. Utveckla stöd och behandling via internet för äldrepsykiatriska patienter och deras anhöriga.

16 eHälsa An Internet-based videoconferencing system for supporting frail elderly people and their carers. Savolainen L, Hanson E, Magnusson L, Gustavsson T. J Telemed Telecare. 2008;14(2):79-82

17 eHälsa Egenvård via informationsprogram om depression och ångest
Program framtas genom starkt inslag av patient- och anhörigmedverkan

18 Supporting frail older people and their family carers at home using information and communication technology: cost analysis. Magnusson L, Hanson E. J Adv Nurs Sep;51(6):

19 Ethical issues arising from a research, technology and development project to support frail older people and their family carers at home. Magnusson L, Hanson EJ. Health Soc Care Community. 2003


Ladda ner ppt "Modern äldrepsykiatri"

Liknande presentationer


Google-annonser