Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alla ska med. Så enkelt är det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alla ska med. Så enkelt är det."— Presentationens avskrift:

1 Alla ska med. Så enkelt är det.
Ett material för dig som är elev och vill meta mer om Socialdemokraterna Budskapet i tre punkter.

2 Innehåll 1. Vilka är Socialdemokraterna?
2. Vad tycker Socialdemokraterna? 3. Vad gör Socialdemokraterna? 4. Vad är socialdemokrati? 5. Socialdemokraternas historia 6. Mer om Socialdemokraterna

3 1. Vilka är Socialdemokraterna?
”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.” Inledningen av Socialdemokraternas Partiprogram Socialdemokraterna är ett politiskt parti som arbetar för en mer jämlik och rättvis värld. Socialdemokraterna finns i hela Sverige och har ungefär medlemmar. Socialdemokraternas partiordförande är Göran Persson som också är statsminister. Budskapet i tre punkter.

4 1. Vilka är Socialdemokraterna?
Våra grundläggande värderingar Socialdemokrater är övertygade om alla människors lika värde. Alla människor har rätt att leva ett bra liv. Det betyder alla människor - inte bara några. För att klara det måste vi ta ansvar för varandra. Vi måste gemensamt se till att alla får det bra. Det är solidaritet. Socialdemokraterna tycker att samhället blir bättre om vi samarbetar och hjälps åt. Det är bättre än att var och en ska klara allt på egen hand.

5 2. Vad tycker Socialdemokraterna?
Utbildning Socialdemokraterna vill bland annat: Att alla barn ska få en bra utbildning, oavsett deras föräldrars plånbokstjocklek eller bakgrund. Att skolan ska vara avgiftsfri. Att det ska vara studiero i skolan. Att det ska finnas många vuxna i skolan. De senaste åren har fler lärare anställts i svenska skolor. Att elever ska få vara med och bestämma över sin utbildning.

6 2. Vad tycker Socialdemokraterna?
Hälso- och Sjukvård Socialdemokraterna vill bland annat: Att alla medborgare ska ha rätt till vård på lika villkor efter behov. Att mer av våra gemensamma resurser ska satsas på vården. Att den enskilde patientens behov ska avgöra den vård och behandling han eller hon får. Att storleken på plånboken aldrig får avgöra vem som ska få vård. Alla har rätt till bra vård!

7 2. Vad tycker Socialdemokraterna?
Miljö Socialdemokraterna vill bland annat: Skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi vill avveckla kärnkraften på grund av de risker som finns i samband med uranbrytningen och avfallshanteringen. Minska växthuseffekten genom att bryta Sveriges oljeberoende till år Målet är att lämna över ett Sverige till nästa generation, där de stora miljöproblemen i vårt närområde är lösta.

8 2. Vad tycker Socialdemokraterna?
Jämställdhet Socialdemokraterna vill bland annat: Att kvinnor och män ska ha lika mycket makt överallt. Att kvinnor och män ska ha lika lön om de genomför samma arbete. Ha en skarp kvinnofridslagstiftning. Att tjejer och killar ska ha lika förutsättningar i skolan. Fortsätta jobba hårt mot könsdiskriminering i hela samhället.

9 2. Vad tycker Socialdemokraterna?
Alkohol och narkotika Socialdemokraterna vill bland annat: Att totalkonsumtionen av alkohol och narkotika ska minska. Slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det motverkar en försäljning som inte går att kontrollera Minska nyrekryteringen till missbruk, få fler missbrukare att sluta och minska tillgången till narkotika. Att de som börjar missbruka måste bli färre och de som slutar måste bli fler.

10 2. Vad tycker Socialdemokraterna?
Jobb åt alla Socialdemokraterna vill bland annat: Full sysselsättning är målet. Alla har rätt till ett arbete. Den så kallade arbetslinjen är grunden i den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Ingenting är viktigare än att bekämpa arbetslösheten. Vi har visat att det går. Sedan 1994 har fler människor i Sverige fått ett jobb. .

11 3. Vad gör Socialdemokraterna?
Socialdemokraterna finns i alla Sveriges kommuner och har ungefär medlemmar. Socialdemokraterna gör en många olika saker: Genom politiska församlingar arbetar vi för ett mer rättvist och jämlikt samhälle. Föreningsverksamhet som studiecirklar, demonstrationer och möten. Samarbetar nära med fackföreningsrörelsen. Arbetar med många internationella projekt över hela världen. Samarbetar med våra sidoorganisationer.

12 4. Vad är socialdemokrati?
Alla människors lika värde Sina djupaste rötter har socialdemokratin i övertygelsen om alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet. För socialdemokrater är människan målet – hennes utveckling och frihet, hennes vilja att växa, hennes ansvarskänsla för kommande generationer och hennes solidaritet med andra. Socialdemokratin syftar till alla människors frigörelse. Socialdemokrati handlar om frihet, jämlikhet, solidaritet, demokrati, arbete, välfärd och trygghet för alla, internationell solidaritet och det gröna folkhemmet.

13 4. Vad är socialdemokrati?
Frihet Socialdemokrater tycker att varje människa ska vara fri att utvecklas som individ, bestämma över sitt eget liv och påverka det egna samhället. Frihet handlar om frihet från yttre tvång och förtryck, hunger, okunnighet och fruktan för framtiden. Frihet handlar lika mycket om frihet till delaktighet och medbestämmande, till egen utveckling, trygg gemenskap och möjlighet att styra sitt liv och välja sin framtid.

14 4. Vad är socialdemokrati?
Jämlikhet Socialdemokrater anser att frihet förutsätter jämlikhet. Jämlikhet innebär att alla människor, oavsett vad, ska ges samma möjlighet att forma sitt eget liv och påverka sitt samhälle. Denna jämlikhet förutsätter att människor har rätt att välja och utvecklas olika, men utan att dessa olikheter leder till klyftor mellan människor i fråga om makt och inflytande. Inom vår tro på jämlikhet ryms också jämställdheten. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Socialdemokraterna är mot all typ av diskriminering.

15 4. Vad är socialdemokrati?
Det individuella och det gemensamma Frihet och jämlikhet handlar både om individuella rättigheter och kollektiva, gemensamma, lösningar för att skapa det gemensamma bästa. Det som utgör grunden för den enskildes liv och möjligheter. Människan är en social varelse. Vi utvecklas och växer i samspel med andra människor. Mycket av det som är viktigt för den enskildes välfärd kan bara skapas i gemenskap med andra. Socialdemokrater tror på ett samhälle där vi hjälps åt och tillsammans ser till att skapa ett gott liv. Det är bättre än att vi alla måste klara allt på egen hand.

16 4. Vad är socialdemokrati?
Solidaritet Solidaritet är den sammanhållning som kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra. Och att det samhälle är bäst som byggs på samarbete och med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla måste ha samma rätt och möjlighet att påverka lösningarna och alla måste ha samma skyldighet att ta ansvar för dem. Solidaritet utesluter inte strävan till individuell utveckling och framgång. Däremot är Socialdemokraterna mot egosim som handlar om att utnyttja andra för att få egna fördelar.

17 4. Vad är socialdemokrati?
Solidaritet och skatter Socialdemokrater tycker att det är bra att hjälpas åt. Det är viktigt att alla människor har tillgång till bra vård om de blir sjuka, en bra skola när de är barn och en frisk miljö. Socialdemokraterna tror på att skapa en gemensam välfärd som alla har tillgång till efter behov. Och som vi alla bidrar till efter förmåga. Genom det svenska skattesystemet betalar alla som har möjlighet, till den välfärd alla får del av. Tjänar man mycket pengar betalar man mer i skatt, för då har man ju råd med mer. Den som tjänar mindre bidrar också, men med en mindre del.

18 4. Vad är socialdemokrati?
All makt i samhället måste utgå från de människor som tillsammans bildar samhället. Demokrati handlar om att alla människor ska vara med och bestämma, och att makten just ska utgå från människorna. Pengar och andra ekonomiska intressen ska aldrig ha rätt att sätta gränser för demokratin. Däremot måste demokratin alltid ha rätt att ange villkoren för ekonomin och sätta gränserna för marknaden och pengarnas makt.

19 4. Vad är socialdemokrati?
Socialdemokratins mål Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och människors inbördes förhållande. Vårt mål är ett samhälle: utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan könssegregation eller etniska klyftor, utan fördomar och diskriminering, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde, där alla barn kan växa upp fria och självständiga, där alla kan styra sitt liv och sin vardag.

20 4. Vad är socialdemokrati?
Arbete, välfärd och trygghet för alla Alla människor har rätt till ett arbete. Full sysselsättning är socialdemokratins allt annat överskuggande mål. Människors arbete är grunden för all välfärd. Socialdemokraterna tycker att det måste finnas goda förutsättningar för människors arbete och liv i hela Sverige. För att behålla och utveckla välfärden, till exempel skolan, barnbidragen och sjukhusen, måste vi ha en god tillväxt. Och för det krävs att alla som vill och kan jobba också kan göra det. Socialdemokraterna vill fortsätta satsa på utbildning. Vi ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner.

21 4. Vad är socialdemokrati?
Internationell solidaritet Krav som frihet, jämlikhet och demokrati känner inga nationella eller etniska gränser. Uppdraget att verka för de mänskliga rättigheterna är för Socialdemokraterna lika självklart på den internationella arenan som här hemma. Freds- och solidaritetsfrågor är grundläggande för Socialdemokraternas internationella engagemang. Fred är förutsättningen för all utveckling. En rättvis fördelning av jordens tillgångar, med lika möjligheter till välfärd för jordens alla människor, är målet. Det är också en förutsättning för fred.

22 4. Vad är socialdemokrati?
Det gröna folkhemmet Socialdemokrater tycker att en klok hushållning med jordens resurser är en förutsättning för hela mänsklighetens framtid. Den ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det ekologiskt hållbara. Kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rena vatten, naturligt klimat och biologisk artrikedom. Idag utnyttjas naturen över det långsiktigt hållbara. Den nödvändiga omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling är ett ansvar för hela världen. Socialdemokrater kämpar för det både här hemma i Sverige och i alla internationella sammanhang.

23 5. Socialdemokraternas historia
Partiet bildas Socialdemokraterna bildades Den svenska fackföreningsrörelsen hade stor betydelse för partiets bildande. Partiet bildades i en tid när Sverige var ett mycket orättvist land. Bara de allra rikaste fick rösta och bara de rikas barn fick gå i skolan. Arbetarna hade dålig arbetsmiljö, mycket låga löner och inga rättigheter. Ofta tvingades de jobba tio till tolv timmar varje dag. Det var dessa orättvisor som stärkte dåtidens arbetarrörelse och socialdemokrater i tron på att samhället måste förändras. Därför bildades Socialdemokraterna.

24 5. Socialdemokraternas historia
Allmän och lika rösträtt Några av Socialdemokraternas första ledare var August Palm och Hjalmar Branting. Partiet kämpade hårt för allmän och lika rösträtt, alltså att alla vuxna kvinnor och män skulle få rösta. Förr fick arbetarna och fattiga inte rösta. Däremot fick de rika rösta, och ju rikare man var desto fler röster hade man. Högern och dåtidens moderater kämpade hårt mot allmän och lika rösträtt. Efter många års arbete vann folket infördes lika och allmän rösträtt i Sverige. Det stärkte socialdemokratin.

25 5. Socialdemokraternas historia
Facket och åtta timmars arbetsdag Socialdemokraterna var tätt kopplat till den svenska fackföreningsrörelsen som organiserade arbetarna. Tillsammans har man alltid jobbat fackligt och politiskt för att förbättra samhället. En av de första frågorna man drev var frågan om åtta timmars arbetsdag. De extremt långa och farliga arbetsdagarna var orimliga. Högern och dåtidens moderater motarbetare också detta. Men också denna fråga vann folket och arbetarna efter hårt arbete och olika strejker.

26 5. Socialdemokraternas historia
Folkhemmet Många människor höll med partiets politik och Socialdemokraterna blev snabbt populära och vann därför många val. Per Albin Hansson var partiledare 1925 till Han myntade uttrycket ”Folkhemmet” som innebär att samhället ska rymma alla och att alla människor ska behandlas väl och få leva gott.

27 5. Socialdemokraternas historia
Välfärden Från 1930-talet och framåt började Socialdemokraterna bygga den svenska välfärden. Flera viktiga förändringar genomfördes. Bland annat förbättrades pensionerna och folktandvården, barnbidraget och arbetslöshetsförsäkringen infördes. Arbete åt alla var grunden för den svenska välfärden. Alla har rätt att få jobba och tillsammans skapade man en god ekonomi som kunde bygga en gemensam välfärd. Grundläggande för den svenska välfärden var, och är, att den gäller alla. Den är generell.

28 5. Socialdemokraternas historia
Välfärden stärks Människor fortsatte att tycka om Socialdemokraternas politik för generell välfärd och alla människors lika rätt och partiet fortsatte att få människors förtroende i valen. Tage Erlander var partiledare Socialdemokraterna fortsatte därför också att driva en politik som ledde till en starkare gemensam välfärd. Till exempel kom under och 1970-talet många viktiga förändringar: - Sjukvården byggdes ut. - Allmän förskola för alla sexåringar infördes. - Arbetslivet demokratiserades med hjälp av nya lagar, till exempel MBL (Medbestämmandelagen).

29 5. Socialdemokraternas historia
Olof Palme och Ingvar Carlsson Olof Palme var partiordförande Han var bland annat mycket engagerad i internationella frågor. Till exempel jobbade han aktivt tillsammans med många andra mot det rasistiska apartheidsystemet i Sydafrika. Olof Palme mördades i Stockholm i februari 1986. Ingvar Carlsson tog över efter honom och var partiordförande Han förde Sverige in i EU 1995 och lyfte bland annat upp miljö- och jämställdhetsfrågor på Socialdemokraternas agenda.

30 5. Socialdemokraternas historia
Borgerlig regering och ekonomisk kris Den borgerliga regeringen körde Sveriges ekonomi i botten. När Socialdemokraterna fick väljarnas förtroende att ta Sverige ur krisen prioriterades två mål: 1. Statsfinanserna skulle stabiliseras 2. Den öppna arbetslösheten skulle halveras. Den borgerliga regeringen lämnade efter sig en ekonomi i fritt fall och ett årligt underskott i statens budget på 200 miljarder kronor. Högern visade litet intresse av att värna en sund offentlig ekonomi, istället tycks underskotten ha setts som en viktig del av det systemskifte de vill genomföra.

31 5. Socialdemokraternas historia
Sanering av Sveriges ekonomi Socialdemokraterna tog 1994 genast itu med att få ordning på ekonomin för att kunna säkerhetsställa välfärden på lång sikt. Vid mitten av 1990-talet tvingades Socialdemokraterna genomföra kraftiga nedskärningar för att sanera ekonomin. De offentliga verksamheterna sa upp personal och minskade sina ambitioner. Detta drabbade i hög grad vården och omsorgen. Det var den höga arbetslösheten som var orsaken till den ekonomiska krisen. Det var enbart genom sunda statsfinanser som arbetslösheten kunde bekämpas. Det gällde att på lång sikt försvara välfärdssystemet.

32 5. Socialdemokraternas historia
Nya satsningar på välfärden När samhällsekonomin åter kom i balans handlade Socialdemokraternas politik om att satsa mycket på välfärden. Detta för att ge alla människor lika goda chanser till ett gott liv. Ett omfattande reformarbete inleddes. Den socialdemokratiska regeringen ansåg det särskilt viktigt att förbättra kvaliteten inom skolan, vården och omsorgen om barn och gamla. 1996 valdes Göran Persson till partiordförande och blev därmed också Sveriges statsminister. I september 2003 mördades utrikesminister Anna Lindh, vid ett besök på ett varuhus i Stockholm.

33 5. Socialdemokraternas historia
Fortsatta satsningar på välfärden Sedan Socialdemokraterna vann valet 1994 har partiet genomfört många viktiga förändringar som stärkt välfärden: Barnbidragen har höjts och flerbarnstilläggen har höjts och förstärkts. Maxtaxa inom barnomsorgen och äldreomsorgen har införts för att skydda familjer och äldre mot höga kostnader. fler lärare har anställts i svenska skolor. Högkostnadsskydd för äldre har införts inom tandvården. fler människor i Sverige har fått ett jobb. Antalet sysselsatta läkare, sjuksköterskor och barnmorskor har ökat med inom den svenska hälso- och sjukvården. Högskolan har byggts ut i hela landet och fått ökade resurser.

34 6. Var med! Kontakt Vill du också vara med och skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle? Gå med i Socialdemokraterna eller i vårt ungdomsförbund, SSU. Besök eller Där hittar du också mer information om vad Socialdemokraterna tycker, vill göra och har genomfört. Där kan du också börja prenumerera på Socialdemokraternas elektroniska nyhetsbrev.

35 Alla ska med. Så enkelt är det.


Ladda ner ppt "Alla ska med. Så enkelt är det."

Liknande presentationer


Google-annonser