Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam elevenkät 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam elevenkät 2016"— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam elevenkät 2016
Introduktionsprogrammet • Partille Gymnasie GY Rapport per gymnasieprogram

2 Om undersökningen Redovisning och beräkningar
Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången som Härryda deltar i den gemensamma undersökningen, tidigare år har man genomfört den på egen hand. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2. Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Varje elev har fått ett brev med en unik kod som ger tillgång till enkäten, och frågorna besvaras därefter på lektionstid. Redovisning och beräkningar I huvudsak har frågorna svarsalternativen Stämmer helt och hållet, Stämmer delvis, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Frågan om helhetsbedömning har istället en tiogradig skala. Några olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten. Svarsandelar – andelen av alla som besvarat enkäten som valt respektive svarsalternativ Indexvärde – beräknas per frågeområde och motsvarar genomsnittlig andel som svarat Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på de ingående frågorna Medelvärde – beräknas av andelen som valt respektive svarsalternativ på varje fråga. Personer som svarat Vet ej exkluderas i denna beräkning

3 Jämförelse frågeområden
Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde för varje år (andelen som är positiva). Resultat jämförs också med genomsnittsvärdet i hela kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. 2016 Partille Gymnasie GY-IM GY2 Trivsel och trygghet 91% 87% Delaktighet och inflytande 69% 60% Skolmiljö 72% 71% Kunskap och lärande 73% Bemötande 70% 80% Helhet 79% Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

4 Jämförelse frågeområden 2016
Sammanräknat indexvärde (andel som är positiva) per frågeområde samt genomsnitt för kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

5 Jämförelse frågeområden per kön
Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde uppdelat på kön. Som referens visas också genomsnittsvärdet för årskursen i hela kommunen och för hela GR. 91% 87% 69% 70% 60% 72% 71% 73% 74% 68% 80% 82% 79% Alla Pojke GY2 Partille Gymnasie GY-IM Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhet Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

6 Jämförelse - Trivsel och trygghet
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.1 3.6 3.3 M 2016 Ref Partille Gymnasie GY-IM Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det Jag trivs i skolan INDEX - Trivsel och trygghet Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

7 Jämförelse - Delaktighet och inflytande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.3 3.1 2.8 M 2016 Ref Partille Gymnasie GY-IM Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan INDEX - Delaktighet och inflytande Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

8 Jämförelse - Skolmiljö
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.4 3.3 2.9 M 2016 Ref Partille Gymnasie GY-IM Jag får möjlighet till studiero i skolan Skolans toaletter är bra Jag tycker att de läromedel som används är aktuella Jag tycker att skolans utrustning är bra (datorer, labsalar mm) INDEX - Skolmiljö Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

9 Jämförelse - Kunskap och lärande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 2.3 3.4 3.1 3.3 3.0 2.8 3.5 M 2016 Ref Partille Gymnasie GY-IM Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Lärarna förklarar så att jag förstår Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar Det finns utrymme att tänka fritt och testa idéer Lärarna har goda ämneskunskaper Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser INDEX - Kunskap och lärande Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

10 Jämförelse - Bemötande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 2.9 3.3 3.1 3.4 3.2 M 2016 Ref Partille Gymnasie GY-IM I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter Andra elever på skolan bemöter mig väl Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan INDEX - Bemötande Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

11 Jämförelse - Helhetsbedömning
Nedan redovisas andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Värde 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej 6.9 M 2016 Ref IM1-4 GY-IM Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? Referensvärde är IM1-4 GY-IM Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

12 Jämförelse Kommunspecifika frågor
Nedan redovisas för varje kommunspecifik fråga med andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015) om sådan finns. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 2.2 2.3 M 2016 Ref IM1-4 GY-IM I skolan pratar vi om att vara schysst på nätet Jag pratar ofta med mina lärare om hur jag utvecklas i de olika ämnena Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

13 Prioriteringsmatris PRIORITERA (T1) Jag känner mig trygg i skolan (D2) Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan (D3) Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (B4) Andra elever på skolan bemöter mig väl (K6) Det finns utrymme att tänka fritt och testa idéer VÅRDA (T3) Jag trivs i skolan (M1) Jag får möjlighet till studiero i skolan (K3) Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det (K5) Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar (B2) I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter (M7) Jag tycker att de läromedel som används är aktuella (K6) Lärarna har goda ämneskunskaper BEVARA (T2) Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det (D2) Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (M5) Skolans toaletter är bra (K7) Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser (B5) Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan BEVAKA (M8) Jag tycker att skolans utrustning är bra (datorer, labsalar mm) (K1) Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer (K4) Lärarna förklarar så att jag förstår (K7) Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena (K9) Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet (B1) I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra Frågevärde Samband Prioriteringsmatrisen visar hur starkt samband varje fråga har med den helhetsbedömning man gör av skolan. Utifrån styrkan på sambandet och frågans medelvärde sorteras frågorna in i fyrfältaren, där tex. kvadranten för Prioritera innehåller de frågor som har det starkaste sambandet med helhetsbedömning och de lägsta medelvärdena. Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

14 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Trivsel och trygghet Jag känner mig trygg i skolan Stämmer helt och hållet 36% 5 20% Stämmer ganska bra 50% 7 70% Stämmer ganska dåligt 7% 1 0% Stämmer inte alls 10% Summa 14 10 Vet ej 9% Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det 60% 9 55% 40% 6 45% 15 11 Jag trivs i skolan 53% 8 Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

15 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Delaktighet och inflytande Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Stämmer helt och hållet 38% 5 40% Stämmer ganska bra 54% 7 50% Stämmer ganska dåligt 8% 1 10% Stämmer inte alls 0% Summa 13 10 Vet ej 13% 2 9% Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan 25% 3 11% 58% 67% 17% 22% 12 9 20% 18% Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan 56% Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

16 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Skolmiljö Jag får möjlighet till studiero i skolan Stämmer helt och hållet 50% 6 44% Stämmer ganska bra 42% 5 Stämmer ganska dåligt 8% 1 11% Stämmer inte alls 0% Summa 12 9 Vet ej 20% 3 18% Skolans toaletter är bra 33% 58% 7 67% Jag tycker att de läromedel som används är aktuella 38% 13% 8 27% Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

17 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Jag tycker att skolans utrustning är bra (datorer, labsalar mm) Stämmer helt och hållet 29% 4 36% Stämmer ganska bra 5 27% Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 0% Summa 14 11 Vet ej 7% 1 Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

18 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Kunskap och lärande Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Stämmer helt och hållet 13% 2 9% Stämmer ganska bra 27% 4 Stämmer ganska dåligt 40% 6 45% Stämmer inte alls 20% 3 18% Summa 15 11 Vet ej 0% Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det 53% 8 7% 1 Lärarna förklarar så att jag förstår 33% 5 36% 47% 7 Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

19 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Kunskap och lärande Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar Stämmer helt och hållet 46% 6 50% Stämmer ganska bra 38% 5 30% Stämmer ganska dåligt 15% 2 20% Stämmer inte alls 0% Summa 13 10 Vet ej 13% 9% Det finns utrymme att tänka fritt och testa idéer 31% 4 54% 7 60% Lärarna har goda ämneskunskaper 33% 36% 9 55% 7% 1 15 11 Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

20 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena Stämmer helt och hållet 31% 4 27% Stämmer ganska bra 36% Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 8% 1 9% Summa 13 11 Vet ej 13% 2 0% Kunskap och lärande Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 43% 6 45% 21% 3 5 14 7% Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser 50% 7 10 Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

21 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Bemötande I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra Stämmer helt och hållet 47% 7 36% Stämmer ganska bra 13% 2 18% Stämmer ganska dåligt 27% 4 Stämmer inte alls Summa 15 11 Vet ej 0% I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter 57% 8 60% 14% 10% 29% 30% 14 10 7% 1 9% Andra elever på skolan bemöter mig väl 33% 25% 50% 6 8% 12 20% 3 Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

22 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Jag blir inte diskriminerad eller mobbad i skolan Stämmer helt och hållet 67% 10 73% Stämmer ganska bra 20% 3 27% Stämmer ganska dåligt 0% Stämmer inte alls 13% 2 Summa 15 11 Vet ej Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

23 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Helhet Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? 10 7% 1 0% 9 14% 2 18% 8 21% 3 27% 7 29% 4 6 9% 5 Summa 14 11 Vet ej Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%

24 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Extrafrågor till elever i Partille kommun I skolan pratar vi om att vara schysst på nätet Stämmer helt och hållet 0% Stämmer ganska bra 50% 6 Stämmer ganska dåligt 17% 2 20% Stämmer inte alls 33% 4 30% Summa 12 10 Vet ej 3 9% Jag pratar ofta med mina lärare om hur jag utvecklas i de olika ämnena 15% 10% 31% 40% 23% 13 13% Skolenhetsrapport • Introduktionsprogrammet Rapporten bygger på svar från 15 elever av 23 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 65.2%


Ladda ner ppt "Regiongemensam elevenkät 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser