Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam elevenkät 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam elevenkät 2016"— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam elevenkät 2016
Åsaskolan ÅK5 Skolrapport

2 Om undersökningen Redovisning och beräkningar
Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången som Härryda deltar i den gemensamma undersökningen, tidigare år har man genomfört den på egen hand. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2. Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Varje elev har fått ett brev med en unik kod som ger tillgång till enkäten, och frågorna besvaras därefter på lektionstid. Redovisning och beräkningar I huvudsak har frågorna svarsalternativen Stämmer helt och hållet, Stämmer delvis, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Frågan om helhetsbedömning har istället en tiogradig skala. Några olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten. Svarsandelar – andelen av alla som besvarat enkäten som valt respektive svarsalternativ Indexvärde – beräknas per frågeområde och motsvarar genomsnittlig andel som svarat Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på de ingående frågorna Medelvärde – beräknas av andelen som valt respektive svarsalternativ på varje fråga. Personer som svarat Vet ej exkluderas i denna beräkning

3 Jämförelse frågeområden
Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde för varje år (andelen som är positiva). Resultat jämförs också med genomsnittsvärdet i hela kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. 2012 2013 2014 2015 2016 Kungsbacka ÅK5 ÅK5 Trivsel och trygghet 96% 91% 85% 90% Delaktighet och inflytande 89% 69% 71% 81% 78% 75% Skolmiljö 66% 63% 73% 74% 70% Kunskap och lärande 98% 82% 83% 87% Bemötande 97% 93% 88% Fritidshem Helhet 94% 79% 57% Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

4 Jämförelse frågeområden 2016
Sammanräknat indexvärde (andel som är positiva) per frågeområde samt genomsnitt för kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

5 Jämförelse frågeområden per kön
Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde uppdelat på kön. Som referens visas också genomsnittsvärdet för årskursen i hela kommunen och för hela GR. 91% 84% 95% 90% 81% 64% 94% 78% 75% 71% 73% 70% 74% 83% 87% 92% 88% 80% Alla Pojke Flicka Kungsbacka ÅK5 ÅK5 Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhet Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

6 Jämförelse - Trivsel och trygghet
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.6 3.4 3.7 3.5 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det Jag trivs i skolan INDEX - Trivsel och trygghet Referensvärde är Kungsbacka ÅK5 Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

7 Jämförelse - Delaktighet och inflytande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.5 3.4 3.2 3.3 3.1 2.9 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan INDEX - Delaktighet och inflytande Referensvärde är Kungsbacka ÅK5 Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

8 Jämförelse - Skolmiljö
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.4 3.2 3.8 3.7 3.3 3.5 1.6 1.8 2.4 2.7 2.8 2.6 3.1 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Jag får möjlighet till studiero i skolan Vi har god tillgång till datorer/läsplattor på min skola Klassrummen på min skola är bra Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna Skolans toaletter är bra Jag tycker att maten som serveras i min skola är god INDEX - Skolmiljö Referensvärde är Kungsbacka ÅK5 Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

9 Jämförelse - Kunskap och lärande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.1 3.0 3.7 3.5 3.8 3.6 3.4 3.2 3.3 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det Lärarna förklarar så att jag förstår Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen Jag tycker att de läromedel (böcker, datorprogram m.m.) som används är bra Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet INDEX - Kunskap och lärande Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9% Referensvärde är Kungsbacka ÅK5

10 Jämförelse - Bemötande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.8 3.6 3.7 3.3 3.5 3.4 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter Lärarna på skolan bemöter mig väl Andra elever på skolan bemöter mig väl INDEX - Bemötande Referensvärde är Kungsbacka ÅK5 Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

11 Jämförelse - Helhetsbedömning
Nedan redovisas andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Värde 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej 7.6 7.5 7.4 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? Referensvärde är Kungsbacka ÅK5 Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

12 Jämförelse Kommunspecifika frågor
Nedan redovisas för varje kommunspecifik fråga med andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015) om sådan finns. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.6 3.3 3.2 3.8 3.5 1.9 1.7 1.5 1.3 M 2015 M 2016 Ref Kungsbacka ÅK5 Mina lärare ger mig uppgifter som jag får använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone) för att lösa Att använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone, projektor) i skolan gör skolarbetet roligare Jag känner till att skolan har en likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Jag har blivit trakasserad eller kränkt av andra elever i skolan under det senaste läsåret Jag har blivit trakasserad eller kränkt av vuxna i skolan under det senaste läsåret Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

13 Prioriteringsmatris PRIORITERA (T1) Jag känner mig trygg i skolan (T2) Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det (M1) Jag får möjlighet till studiero i skolan (M3) Klassrummen på min skola är bra (K4) Lärarna förklarar så att jag förstår (K7) Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena (K9) Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet VÅRDA (T3) Jag trivs i skolan (D2) Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (K2) Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart (K5) Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar (B2) I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter (B3) Lärarna på skolan bemöter mig väl BEVARA (M2) Vi har god tillgång till datorer/läsplattor på min skola (M4) Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna (K3) Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det (K7) Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen (K8) Jag tycker att de läromedel (böcker, datorprogram m.m.) som används är bra (B1) I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra (B4) Andra elever på skolan bemöter mig väl BEVAKA (D2) Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan (D3) Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan (M5) Skolans toaletter är bra (M6) Jag tycker att maten som serveras i min skola är god (K1) Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Frågevärde Samband Prioriteringsmatrisen visar hur starkt samband varje fråga har med den helhetsbedömning man gör av skolan. Utifrån styrkan på sambandet och frågans medelvärde sorteras frågorna in i fyrfältaren, där tex. kvadranten för Prioritera innehåller de frågor som har det starkaste sambandet med helhetsbedömning och de lägsta medelvärdena. Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

14 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Trivsel och trygghet Jag känner mig trygg i skolan Stämmer helt och hållet 49% 17 57% 43% Stämmer ganska bra 15 29% 52% Stämmer ganska dåligt 6% 2 7% 5% Stämmer inte alls 3% 1 0% Summa 35 14 21 Vet ej Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det 58% 47% 67% 33% 12 40% 8% 3 13% 36 Jag trivs i skolan 54% 19 36% Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

15 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Delaktighet och inflytande Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Stämmer helt och hållet 55% 18 38% 65% Stämmer ganska bra 39% 13 54% 30% Stämmer ganska dåligt 3% 1 0% 5% Stämmer inte alls 8% Summa 33 20 Vet ej 3 13% Jag känner att jag kan påverka hur vi arbetar i skolan 37% 36% 49% 17 57% 11% 4 21% 7% 35 14 21 Jag känner att jag kan påverka vad vi ska arbeta med i skolan 12 25% 43% 45% 15 33% 52% 9% 17% 20% Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

16 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Skolmiljö Jag får möjlighet till studiero i skolan Stämmer helt och hållet 42% 13 33% 47% Stämmer ganska bra 52% 16 50% 53% Stämmer ganska dåligt 6% 2 17% 0% Stämmer inte alls Summa 31 12 19 Vet ej 14% 5 20% 10% Vi har god tillgång till datorer/läsplattor på min skola 74% 26 87% 65% 23% 8 13% 30% 3% 1 5% 35 15 20 Klassrummen på min skola är bra 44% 38% 48% 11% 4 7% 36 21 Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

17 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Jag tycker att det finns bra utrymmen att vara på under rasterna Stämmer helt och hållet 71% 25 79% 67% Stämmer ganska bra 14% 5 Stämmer ganska dåligt 6% 2 0% 10% Stämmer inte alls 9% 3 7% Summa 35 14 21 Vet ej 3% 1 Skolans toaletter är bra 21% 7 23% 19% 38% 13 46% 33% 41% 31% 48% 34 13% Jag tycker att maten som serveras i min skola är god 22% 8 42% 15 47% 11 43% 5% 36 Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

18 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Kunskap och lärande Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Stämmer helt och hållet 13% 4 0% 21% Stämmer ganska bra 74% 23 83% 68% Stämmer ganska dåligt 10% 3 8% 11% Stämmer inte alls 3% 1 Summa 31 12 19 Vet ej 14% 5 20% Det jag lär mig i skolan är nyttigt och användbart 62% 21 47% 32% 11 5% 7% 34 15 6% 2 Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det 64% 57% 33% 36% 33 14 Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

19 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Lärarna förklarar så att jag förstår Stämmer helt och hållet 53% 18 47% 58% Stämmer ganska bra 38% 13 33% 42% Stämmer ganska dåligt 6% 2 13% 0% Stämmer inte alls 3% 1 7% Summa 34 15 19 Vet ej 10% Kunskap och lärande Lärarna tar hänsyn till mina behov och förutsättningar 57% 17 50% 63% 37% 11 43% 31% 30 14 16 17% 6 24% Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 39% 12 23% 45% 46% 44% 3 15% 31 14% 5 Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

20 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Kunskap och lärande Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen Stämmer helt och hållet 57% 17 46% 65% Stämmer ganska bra 40% 12 54% 29% Stämmer ganska dåligt 3% 1 0% 6% Stämmer inte alls Summa 30 13 Vet ej 17% 6 13% 19% Jag tycker att de läromedel (böcker, datorprogram m.m.) som används är bra 62% 21 73% 53% 35% 20% 47% 7% 34 15 19 2 10% Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 38% 37% 50% 58% 9% 3 5% Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

21 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Bemötande I min skola pratar vi om hur vi ska vara mot varandra Stämmer helt och hållet 63% 22 67% 60% Stämmer ganska bra 34% 12 27% 40% Stämmer ganska dåligt 3% 1 7% 0% Stämmer inte alls Summa 35 15 20 Vet ej 5% I min skola upplever jag att vi respekterar varandras olikheter 66% 23 73% 26% 9 20% 30% 6% 2 10% Andra elever på skolan bemöter mig väl 62% 21 64% 35% 36% 34 14 Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

22 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Lärarna på skolan bemöter mig väl Stämmer helt och hållet 65% 22 50% 75% Stämmer ganska bra 29% 10 36% 25% Stämmer ganska dåligt 6% 2 14% 0% Stämmer inte alls Summa 34 14 20 Vet ej 7% 5% Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

23 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Går du på fritids? Ja 0% Nej 100% 18 Summa 8 10 Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

24 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Helhet Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? 10 23% 8 27% 20% 9 14% 5 10% 13% 30% 7 17% 6 15% 6% 2 0% 4 3% 1 7% 3 5% Summa 35 15 20 Vet ej Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

25 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Extrafrågor till elever i Kungsbacka kommun Mina lärare ger mig uppgifter som jag får använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone) för att lösa Stämmer helt och hållet 45% 13 36% 50% Stämmer ganska bra 48% 14 55% 44% Stämmer ganska dåligt 3% 1 0% 6% Stämmer inte alls 9% Summa 29 11 18 Vet ej 17% 6 21% 14% Att använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone, projektor) i skolan gör skolarbetet roligare 70% 21 75% 67% 5 8% 22% 10% 3 11% 30 12 Jag känner till att skolan har en likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling 16 69% 20% 23% 4% 23 10 34% 29% 38% Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%

26 Tabell – frekvens per fråga
Total Kön Procent Antal Pojke Flicka Jag har blivit trakasserad eller kränkt av andra elever i skolan under det senaste läsåret Stämmer helt och hållet 17% 5 33% 6% Stämmer ganska bra 0% 28% Stämmer ganska dåligt 7% 2 11% Stämmer inte alls 60% 18 67% 56% Summa 30 12 Vet ej 14% Jag har blivit trakasserad eller kränkt av vuxna i skolan under det senaste läsåret 13% 4 23% 3% 1 8% 83% 25 69% 94% 13 17 19% Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 36 elever av 82 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 43.9%


Ladda ner ppt "Regiongemensam elevenkät 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser