Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare"— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare
Åsaskolan Årskurs 5 Skolrapport

2 Om undersökningen Redovisning och beräkningar
Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Vårdnadshavare har fått tillgång till länken via hemskickat brev (Kungälv), e-post från skolan (Kungsbacka) eller e-post från Indikator (Alingsås, Härryda, Partille, Tjörn) Redovisning och beräkningar I huvudsak har frågorna svarsalternativen Stämmer helt och hållet, Stämmer delvis, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Frågan om helhetsbedömning har istället en tiogradig skala. Några olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten. Svarsandelar – andelen av alla som besvarat enkäten som valt respektive svarsalternativ Indexvärde – beräknas per frågeområde och motsvarar genomsnittlig andel som svarat Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på de ingående frågorna Medelvärde – beräknas av andelen som valt respektive svarsalternativ på varje fråga. Personer som svarat Vet ej exkluderas i denna beräkning

3 Jämförelse frågeområden
Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde för varje år (andelen som är positiva). Resultat jämförs också med genomsnittsvärdet i hela kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Årskurs 2 2013 2014 2015 2016 Kungsbacka ÅK5 Trivsel och trygghet 97% 83% 95% 81% 92% 91% Delaktighet och inflytande 74% 63% 87% 84% Skolmiljö 65% 56% 68% 67% Kunskap och lärande 62% 79% 80% Bemötande 94% 100% 89% Fritidshem 17% 64% Helhet 73% Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

4 Jämförelse frågeområden 2016
Sammanräknat indexvärde (andel som är positiva) per frågeområde samt genomsnitt för kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner 2016. Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

5 Jämförelse - Trivsel och trygghet
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.5 3.3 3.4 3.1 3.2 M 2015 M 2016 Jag upplever att mitt barn känner sig trygg i skolan Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med sina kamrater i skolan INDEX - Trivsel och trygghet Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

6 Jämförelse - Delaktighet och inflytande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.3 3.2 3.1 3.5 M 2015 M 2016 Personalen på skolan tar hänsyn till mina åsikter Jag får information om vad som händer på skolan Under utvecklingssamtalen har vi bra samtal om mitt barns utveckling och lärande INDEX - Delaktighet och inflytande Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

7 Jämförelse - Skolmiljö
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 2.8 3.1 3.4 2.2 2.9 M 2015 M 2016 Skolan har bra utrustning för lek och lärande Min uppfattning är att skolan serverar bra mat Jag upplever att det är lugn och ro i klassrummet Jag upplever att skolgården är bra INDEX - Skolmiljö Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

8 Jämförelse - Kunskap och lärande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.3 3.1 3.2 2.9 3.0 M 2015 M 2016 I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära Skolan uppmuntrar mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar Jag upplever att barnen lär sig att visa hänsyn till varandra i skolan INDEX - Kunskap och lärande Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

9 Jämförelse - Kunskap och lärande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.1 3.0 3.2 M 2015 M 2016 Personalen på skolan tar hänsyn till mitt barns behov och förutsättningar Jag upplever att arbetet med mitt barns individuella utvecklingsplan (IUP) fungerar bra INDEX - Kunskap och lärande Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

10 Jämförelse - Bemötande
Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls Vet ej 3.4 3.5 3.6 M 2015 M 2016 Jag upplever att personalen på skolan bemöter mitt barn på ett positivt sätt Jag upplever att personalen på skolan bemöter mig som förälder på ett positivt sätt INDEX - Bemötande Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

11 Jämförelse - Helhetsbedömning
Nedan redovisas andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Värde 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vet ej 7.1 M 2016 När du tänker på ditt barns skola i sin helhet, hur nöjd är du då? Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

12 Prioriteringsmatris PRIORITERA (D2) Jag får information om vad som händer på skolan (K3) Jag upplever att barnen lär sig att visa hänsyn till varandra i skolan (K6) Personalen på skolan tar hänsyn till mitt barns behov och förutsättningar VÅRDA (T3) Jag upplever att mitt barn känner sig trygg i skolan (D1) Personalen på skolan tar hänsyn till mina åsikter (K9) Jag upplever att arbetet med mitt barns individuella utvecklingsplan (IUP) fungerar bra (B1) Jag upplever att personalen på skolan bemöter mitt barn på ett positivt sätt (B2) Jag upplever att personalen på skolan bemöter mig som förälder på ett positivt sätt BEVARA (T4) Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med sina kamrater i skolan (D3) Under utvecklingssamtalen har vi bra samtal om mitt barns utveckling och lärande (S5) Min uppfattning är att skolan serverar bra mat BEVAKA (S4) Skolan har bra utrustning för lek och lärande (S6) Jag upplever att det är lugn och ro i klassrummet (S7) Jag upplever att skolgården är bra (K1) I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära (K2) Skolan uppmuntrar mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar Frågevärde Samband Prioriteringsmatrisen visar hur starkt samband varje fråga har med den helhetsbedömning man gör av skolan. Utifrån styrkan på sambandet och frågans medelvärde sorteras frågorna in i fyrfältaren, där tex. kvadranten för Prioritera innehåller de frågor som har det starkaste sambandet med helhetsbedömning och de lägsta medelvärdena. Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

13 Frekvenstabell Procent Antal Trivsel och trygghet Jag upplever att mitt barn känner sig trygg i skolan Stämmer helt och hållet 44% 8 Stämmer ganska bra 39% 7 Stämmer ganska dåligt 17% 3 Stämmer inte alls 0% Summa 18 Vet ej Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med sina kamrater i skolan 33% 6 22% 4 Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

14 Frekvenstabell Procent Antal Delaktighet och inflytande Personalen på skolan tar hänsyn till mina åsikter Stämmer helt och hållet 33% 6 Stämmer ganska bra 61% 11 Stämmer ganska dåligt 0% Stämmer inte alls 6% 1 Summa 18 Vet ej Jag får information om vad som händer på skolan 39% 7 22% 4 Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

15 Frekvenstabell Procent Antal Delaktighet och inflytande Under utvecklingssamtalen har vi bra samtal om mitt barns utveckling och lärande Stämmer helt och hållet 56% 10 Stämmer ganska bra 39% 7 Stämmer ganska dåligt 6% 1 Stämmer inte alls 0% Summa 18 Vet ej Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

16 Frekvenstabell Procent Antal Skolmiljö Skolan har bra utrustning för lek och lärande Stämmer helt och hållet 27% 4 Stämmer ganska bra 40% 6 Stämmer ganska dåligt 20% 3 Stämmer inte alls 13% 2 Summa 15 Vet ej 17% Min uppfattning är att skolan serverar bra mat 50% 9 44% 8 0% 6% 1 18 Jag upplever att det är lugn och ro i klassrummet 39% 7 Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

17 Frekvenstabell Procent Antal Skolmiljö Jag upplever att skolgården är bra Stämmer helt och hållet 12% 2 Stämmer ganska bra 65% 11 Stämmer ganska dåligt 18% 3 Stämmer inte alls 6% 1 Summa 17 Vet ej Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

18 Frekvenstabell Procent Antal Kunskap och lärande I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära Stämmer helt och hållet 28% 5 Stämmer ganska bra 56% 10 Stämmer ganska dåligt 11% 2 Stämmer inte alls 6% 1 Summa 18 Vet ej 0% Skolan uppmuntrar mitt barn i att ta egna initiativ och eget ansvar 22% 4 67% 12 Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

19 Frekvenstabell Procent Antal Kunskap och lärande Jag upplever att barnen lär sig att visa hänsyn till varandra i skolan Stämmer helt och hållet 41% 7 Stämmer ganska bra 29% 5 Stämmer ganska dåligt 12% 2 Stämmer inte alls 18% 3 Summa 17 Vet ej 6% 1 Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

20 Frekvenstabell Procent Antal Kunskap och lärande Personalen på skolan tar hänsyn till mitt barns behov och förutsättningar Stämmer helt och hållet 33% 6 Stämmer ganska bra 44% 8 Stämmer ganska dåligt 17% 3 Stämmer inte alls 6% 1 Summa 18 Vet ej 0% Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

21 Frekvenstabell Procent Antal Bemötande Jag upplever att personalen på skolan bemöter mitt barn på ett positivt sätt Stämmer helt och hållet 56% 10 Stämmer ganska bra 33% 6 Stämmer ganska dåligt 6% 1 Stämmer inte alls Summa 18 Vet ej 0% Jag upplever att personalen på skolan bemöter mig som förälder på ett positivt sätt 67% 12 22% 4 11% 2 Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer

22 Frekvenstabell Procent Antal Helhet När du tänker på ditt barns skola i sin helhet, hur nöjd är du då? 10 0% 9 17% 3 8 33% 6 7 22% 4 11% 2 5 6% 1 Summa 18 Vet ej Vårdnadshavare • Skolrapport • Åsaskolan ÅK5 Rapporten bygger på svar från 18 personer


Ladda ner ppt "Regiongemensam elevenkät 2016 Vårdnadshavare"

Liknande presentationer


Google-annonser