Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur stödjer jag er bäst? Synliggöra, lyfta fram och analysera frågor om mänskliga rättigheter och barnets rättigheter Utveckla övergripande dokument och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur stödjer jag er bäst? Synliggöra, lyfta fram och analysera frågor om mänskliga rättigheter och barnets rättigheter Utveckla övergripande dokument och."— Presentationens avskrift:

1

2 Hur stödjer jag er bäst? Synliggöra, lyfta fram och analysera frågor om mänskliga rättigheter och barnets rättigheter Utveckla övergripande dokument och metoder för människorätts- och barnrättsfrågor Kompetensutveckling inom mänskliga rättigheter och barnets rättigheter Stödja arbetet med: Våld i nära relationer och barn som far illa Barnbokslut Medborgardialog / inflytandefrågor Barnrättsbaserade beslutsunderlag

3 Agenda 2030

4 Barnbokslut Beslutat av Landstingsfullmäktige 2013
Tredje året, finns som bilaga i årsredovisningen Ska summera vårt barnrättsåtagande under året Fyra delar utifrån policyn: Respekt och icke-diskriminering Information och delaktighet Goda levnadsvanor Barnrättsbaserad verksamhet (t.ex. kompetensutveckling av personal, beslut där det funnits med ett barnrättsbaserat beslutsunderlag)

5 Länsstyrelsens information i Barnbokslutet 2016
Barnets rätt till information: Länstrafiken har intensifierat informationsarbetet för skolskjutsberättigade elever under året. Detta har bl.a. genomförts via besök på flera av länets skolor där nytt material används, t.ex. en ny lokalt producerad film. Barnets rätt till delaktighet: Länstrafikens analys av resandet visar att 15–19-åringar använder kollektiva färdmedel betydligt oftare än resenärer 20 år och äldre. Resorna sker till den största delen i form av skolskjuts som bekostas av hemkommunen. Länstrafikens kundmätningar bland regelbundna resenärer (d.v.s. de som reser minst en gång/månad) visar att nöjdhetsvärdena för ungdomar mellan 15–19 år har ökat under 2016 till att i år ligga i paritet med värdena för övriga resenärsgrupper:

6 Mänskliga rättigheter är grunden för all vår verksamhet

7 Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg

8 Policyn och vårt människorättsarbete utgår från följande dokument:
Allmänna förklaringen av mänskliga rättigheter Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Den europeiska strategin för innovativ och god samhällsstyrning FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030)

9 Styrning och ledning Policyns människorättsspråk speglas i budgeten och skapar en röd tråd mellan de två dokumenten Policyn och budgeten är tillsammans med verksamhetsplanerna de högst styrande besluten för all verksamhet

10 Kopplingar i budgeten 2017

11 Mänskliga rättigheter i styrning och ledning i Region Kronoberg
Det finns en röd tråd från värdegrunden – vår organisations ”själ” – till policyn, budget, verksamhetsplaner, ledaridé, riktlinjer, rutiner andra dokument som mer konkret beskriver vad vi ska göra i vardagen. Allt hänger ihop. Värdegrunden och policyn anger förhållningssätt, övriga dokument bryter ned och konkretiserar.

12 Integrerar de mänskliga rättigheterna i styrning och ledning.
Förhållningssätt till invånare i Kronoberg, och oss medarbetare emellan. Policyn bygger på de grundläggande mänskliga rättigheterna – enligt FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi är först i Sverige med att integrera mänskliga rättigheter i ledning och styrning på det här sättet! Många andra regioner, landsting och kommuner är intresserade av hur vi har gjort – vi ses som en föregångare i detta. Policyn anger både förhållningssättet till de vi är till för – invånare, patienter, kunder, resenärer, samarbetspartners… - och oss medarbetare emellan.

13 Kopplingen till verksamhetsplanen
Länstrafiken

14

15 Trafiknämndens verksamhetsplan 2017

16

17

18

19

20 Människorättsperspektiv inför nästa verksamhetsplan
Vem är vi till för? Missgynnas någon? Skapar vi en röd tråd utifrån invånarnas mänskliga rättigheter och våra mål, handlingsplaner och åtgärder? Kan vi analysera med våra styrtal och indikatorer hur våra verksamhetsplaner uppfyller invånarnas mänskliga rättigheter? Vilket stöd önskar ni av mig?

21 Frågor, funderingar?

22 Jämställdhetsplan Fastställd av regionstyrelsen 13 december 2016 Planen anger inriktningen för Region Kronobergs jämställdhetsarbete under Planen definierar mål och aktiviteter för jämställdhetsarbetet och klargör hur jämställdhetsarbetet ska integreras i all verksamhet och på alla nivåer i organisationen.

23 Information och kommunikation
Mål Region Kronobergs kommunikation ska spegla den bredd av individer som finns i samhället och arbeta för att motverka stereotypa föreställningar om kön. Vi ska ha ett könsmedvetet och normkritiskt förhållningssätt i vår kommunikation. Aktiviteter Kommunikationsavdelningen ska årligen analysera publicerat material på webben och i sociala medier för att se fördelningen män/kvinnor på bilder och granska om språket är fritt från generaliserande underförstådda budskap om vad som är manligt och kvinnligt*. Vi arbetar med ett könsmedvetet och normkritiskt förhållningssätt i våra informationsmaterial och bilder**. Ansvariga: *Kommunikationsdirektör, **Respektive chef vars verksamhet publicerat informationsmaterial och bilder

24 Rörlighet och transport
Mål Region Kronoberg främjar en jämställd utveckling av transportsystemet för att tillgodose kvinnors och mäns särskilda och gemensamma behov. Aktiviteter Jämställdhet ska beaktas i de upphandlingar, uppföljningar och projekt som sker kopplat till trafikförsörjningsprogrammet och länstransportplan.* Region Kronoberg ska följa upp rörlighetsbehoven och resvanor hos kvinnor och män som grund för utveckling och utformning av kollektivtrafik och regional infrastruktur.* Länstransportplanen som arbetas fram under perioden ska granskas ur jämställdhetsaspekter. ** Ansvariga: *Trafikdirektör och Regional utvecklingsdirektör, **Regional utvecklingsdirektör

25


Ladda ner ppt "Hur stödjer jag er bäst? Synliggöra, lyfta fram och analysera frågor om mänskliga rättigheter och barnets rättigheter Utveckla övergripande dokument och."

Liknande presentationer


Google-annonser