Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

What is to be changed? Equality projects in Swedish Higher Education Åsa-Karin Engstrand, Reader Senior Lecturer, Business Administration, Department of.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "What is to be changed? Equality projects in Swedish Higher Education Åsa-Karin Engstrand, Reader Senior Lecturer, Business Administration, Department of."— Presentationens avskrift:

1 What is to be changed? Equality projects in Swedish Higher Education Åsa-Karin Engstrand, Reader Senior Lecturer, Business Administration, Department of Managment and Engineering Stina Backman, Senior Lecturer, Unit of Gender Studies, Department of Thematic Studies

2 Bakgrund Problemformulering inom forskningen (svårigheter för kvinnor att kombinera arbete och familj, ”the leaky pipeline”, ”sticky floor”, ”glass ceilings”, begränsningar i insatser (kvinnor gjort administrativ karriär), diskriminering i rekrytering och bedömningar) Problemformulering inom politiken: 2009 års budgetproposition: ”kvinnor och män ska ha samma formella och reella möjligheter att göra sig gällande i den akademiska världen” Jämställdhetsarbetet inom akademin måste ge större avtryck Regeringen tillsatte 2009 ”Delegationen för jämställdhet i högskolan” för att stödja insatser och föreslå åtgärder som främjar jämställdhet i högskolan

3 Bakgrund Direktivet till Delegationen för jämställdhet inom högskolan(2009) ”Könsfördelningen inom olika områden och på olika nivåer när det gäller såväl studenter som personal ska vara jämn.” ”Samhällets behov av att ta tillvara den bästa kompetensen motverkas om könsbundna föreställningar präglar studieval och utbildning”

4 Bakgrund Direktivet till Delegationen för jämställdhet inom högskolan (2009): Befattningsutredningen ”Karriär för kvalitet”: ”jämställdhet som en förutsättning för att landets lärosäten ska kunna säkerställa en långsiktigt hög kvalitet i verksamheten. Att inte rekrytera de bästa av bägge könen är, enligt utredningen, resursslöseri. Därför måste systemen – befattningsstruktur, karriärvägar och anställningsprocess – vara så utformade att kvinnor och män ges lika förutsättningar att verka och göra karriär inom akademin”

5 Prioriterade områden för projektansökningar Regeringens prioriteringar: Könsbundna studieval till högskolan Minskningen av andelen män som säker sig till högskolan Skillnaden mellan kvinnor och män vad avser studietakt, avhopp och benägenhet att avlägga examen. Kvinnors och mäns skilda möjligheter till forskarkarriär Den ojämna könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom högskolan

6 Prioriterade områden för projektansökningar Delegationens prioriteringar: Insatser som syftade till strukturell förändring och/eller innehåller innovativa element Insatser som avsåg utbildningsområden eller verksamheter som präglas av en kraftig obalans när det gäller antal kvinnor respektive män Mekanismer som motverkar utveckling mot större jämställdhet Forskarutbildning Utbildningar eller utbildningsområden som präglas av kraftig obalans när det gäller antal kvinnor och män 47 miljoner till 37 projekt

7 Syfte Syftet med vår studie är att analysera ett antal jämställdhetsprojekt finansierade av Delegationen för jämställdhet i högskolan Givna problemformuleringar och projekt som lösning/styrningsmekanism Vad kan vi lära oss av givna problemformuleringar/projekt som lösning/styrningsmekanism?

8 Projekten (2009-2013) Hur utformades projekten? (problemformulering (WPR), mål, syn på kön/genus, metoder, relation till tidigare projekt/insatser) Vilka kopplingar fanns det till policies/lagar på olika nivåer? (t.ex. svensk och europeisk jämställdhetspolitik och diskrimineringslag, Bolognaprocessen, forskningspolitik) Vilka resultat gav projekten?

9 Funderingar Tidigare projekt…hur mycket fokus? Utfall?? Gender mainstreaming…

10 www.liu.se asa-karin.engstrand@liu.se


Ladda ner ppt "What is to be changed? Equality projects in Swedish Higher Education Åsa-Karin Engstrand, Reader Senior Lecturer, Business Administration, Department of."

Liknande presentationer


Google-annonser