Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgruppsmöte 2017-01-27 Avstämningsregler VINN-MFI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgruppsmöte 2017-01-27 Avstämningsregler VINN-MFI."— Presentationens avskrift:

1 Referensgruppsmöte 2017-01-27
Avstämningsregler VINN-MFI

2 Disposition Dataflöde och bearbetningar Konsolidering Avstämning
Rapportering i MFI-rapporten Kontakt

3 Insamling VINN Rapportering sker värdepapper för värdepapper
Filerna innehåller ett mindre antal variabler Olika typer av identifikatorer för att kunna komplettera data SCB kompletterar med SVDB för svenska värdepapper och emittenter och CSDB för utländska dito SCB beräknar löptid, marknadsvärde, transaktioner, omvärderingar, omklassningar med mera

4 Värdepappers-klassifikationer
Kompletteringar VINN Emittent/Motpart Sektor Land Värdepapper Värdepappers-klassifikationer Löptider Pris och avkastning Valuta

5 Skillnad konsolidering VINN och MFI
VINN-rapport innehåller okonsoliderade innehav Moder exkl. filialer, filial för filial, inkl. mellanhavanden MFI-rapport innehåller konsoliderade innehav Därför behövs avstämningsregler för att aggregera och konsolidera uppgifter i VINN-rapporten på motsvarande sätt som i MFI-rapporten. ”Enhet inom gruppen” är ett insamlingsattribut till VINN som beskriver vilken relation innehavaren har till emittenten av värdepappret. De avstämningsregler som vi talar om på det här mötet gäller för den legala enheten och MFI-rapporteringen. De berör inte avstämningsregler och konsolidering för bankgruppens innehav.

6 Enhet inom gruppen i VINN
Y_1: Huvudkontor; moder i legala enheten Y_2: Utländsk filial i legala enheten Y_3: Annan enhet i finansiella företagsgruppen Y_4: Aktier i egna bolaget N: Ej enhet i finansiella företagsgruppen

7 Konsolidering av VINN-data för jämförelse mot MFI
För att göra avstämningen mellan VINN- och MFI-rapporten behöver innehavet i VINN först konsolideras på motsvarande sätt som i MFI-rapporten. Konsolideringsreglerna kan tillämpas för både korta och långa positioner men då korta positioner hanteras som skulder behöver långa och korta positioner hanteras separat. Legala enhetens värdepappersinnehav (VP), motsvarande MFI moderrapport, kan för svenska juridiska personer beräknas som: 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 VP, Enhet inom gruppen Y_3 eller N

8 Konsolidering av VINN-data för jämförelse mot MFI
Utländska filialers värdepappersinnehav (VP), motsvarande MFI filialrapport, kan beräknas som: 𝑈𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑙𝑒𝑟 VP, Enhet inom gruppen Y_3 eller N För svensk filial till utländsk MFI kan värdepappersinnehavet (VP) beräknas som: 𝑆𝑣. 𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑀𝐹𝐼 VP, Enhet inom gruppen Y_1, Y_3 eller N

9 Konsolidering av VINN-data, mellanhavanden
MFI moderrapport, mellanhavanden Tillgångar värdepapper: 𝑆𝑣. 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟 VP, Enhet inom gruppen Y_2 MFI moderrapport, mellanhavanden Skulder emitterade värdepapper: 𝑈𝑡𝑙ä𝑛𝑑𝑠𝑘𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑙𝑒𝑟 VP, Enhet inom gruppen Y_1

10 Avstämning av totala värdepappersinnehavet
MFI: Summera samtliga valutor för rad VINN: Summera attributet värdering (värde av innehav) för innehav med positivt tecken (långa positioner). Om upplupen ränta är inkluderad i värderingen måste den dras bort från värderingen vid avstämningen mot MFI.

11 Avstämning av räntebärande värdepapper
MFI: Summera samtliga valutor för Rad VINN: Summera attributet värdering (värde av innehav) för alla räntebärande värdepapper där innehav har positivt tecken (långa positioner). Om upplupen ränta är inkluderad i värderingen måste den dras bort från värderingen vid avstämningen mot MFI. Alla räntebärande värdepapper vp har denomineringsvaluta. Har ni info om valutauppdelat innehav går det att stämma av för varje kolumn i MFI-rapporten

12 Avstämning av aktier och andelar
MFI: Summera samtliga valutor för Rad 106. VINN: Summera attributet värdering (värde av innehav) för alla aktier och andelar där innehav har positivt tecken (långa positioner).

13 Avstämning av korta positioner
MFI: Summera samtliga valutor för Rad 2045 (Spec S3). VINN: Summera alla värdepappersinnehav med negativa värden. Korta positioner går också att dela upp mellan aktie/andelar och räntebärande värdepapper och jämföra med Spec_S6 i MFI rapporten.

14 Avstämning av mellanhavanden tillgångar
MFI: Summera samtliga valutor för Rad (Spec MH_Tillgångar). VINN: Summera attributet värdering (värde av innehav) för innehav med positivt tecken (långa positioner). Om upplupen ränta är inkluderad i värderingen måste den dras bort från värderingen vid avstämningen mot MFI.

15 Avstämning av mellanhavanden skulder
MFI: Summera samtliga valutor för Rad (Spec MH_Skulder). VINN: Summera attributet värdering (värde av innehav) för innehav med positivt tecken (långa positioner). Om upplupen ränta är inkluderad i värderingen måste den dras bort från värderingen vid avstämningen mot MFI.

16 Vad kommer SCB stämma av?
SCB kommer ersätta berörda delar i MFI-blanketten med VINN-data. Avstämning från och med att VINN-rapporteringen startar. SCB gör avstämning på instrumenttyp, emittentland, valuta, emittentsektor och löptid. SCB tar fram differens mot VINN för att kompensera för värderingskillnader, vilket betyder att uppgiftlämnarna inte behöver rapportera eventuella skillnader. Värderingsskillnad: Svårt att definiera tillåten skillnad på förhand. Förslagsvis: Kommunikation med rapportören av den aggregerade MFI-rapporten i första hand vid stora differenser. Vad tycker rapportörerna?

17 Rapportering i MFI-rapporten
Komplett (oförändrad) rapportering under en övergångsperiod på högst 1 år eller när tillräcklig kvalitet har uppnåtts från och med rapporteringsstart i VINN. Ny MFI-blankett där det är tydligt markerat vad som gäller om man är VINN-rapportör kommer skickas ut i god tid innan. Det som ska rapporteras i MFI-blanketten, valutauppdelat, efter att ovanstående kriterium uppnåtts: Totaler på Spec T2, T5, T6. Upplupna räntor på obligationer behålls oförändrad (Spec T8). Total för korta positioner på Spec S3. Total för Obligationer och andra räntebärande värdepapper på MH_Tillgångar. Total för Emitterade värdepapper på MH_Skulder. Det som inte behöver rapporteras av VINN-rapportörer i MFI-blanketten: Nedbrytningar till totaler på Spec T2, T5, T6. Korta positioner på Spec S6. Värdepapper på MH Valuta och MH Land. Omvärderingar för innehav av värdepapper.

18 Särskild balans (samt T2, T5, T6)

19 Korta positioner (S3)

20 MH Tillgångar

21 MH Skulder

22 Kontakt Frågor eller funderingar om avstämning:

23 Vad händer framöver? Bilderna läggs på VINN:s webb-plats
Skriftlig dokumentation senast under februari Vissa ändringar har gjorts i XML-schemana för rapporteringen. Kommer inom en vecka Uppdaterade instruktioner på gång Möte om rapporteringsteknik den 7/2 Info om tidplaner, mm Första rapporttillfälle för MFI:s VINN-rapportering av egna innehav (V 40) är den 27/ , avseende uppgifter för utgången av september


Ladda ner ppt "Referensgruppsmöte 2017-01-27 Avstämningsregler VINN-MFI."

Liknande presentationer


Google-annonser