Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtalsmetodik i ett ledarskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtalsmetodik i ett ledarskap"— Presentationens avskrift:

1 Samtalsmetodik i ett ledarskap

2 ”En utbildning i samtalsmetodik bör karaktäriseras av att
människor ser kommunikation, som ett möte mellan människor”

3 är en samordning av beteenden
Kommunikation är en samordning av beteenden

4 Jag som samtalsledare….
Reflektera först för dig själv, sedan i grupp. Vad tycker du om att samtala med andra människor? Vilken är din styrka i ett samtal med andra? Tycker du bäst om att samtala om fakta eller känslor? Vill du att era samtal ska leda till något praktiskt eller vill du ha reflekterande samtal?

5 Varför kommunicerar vi? Behov av att få kontroll över en situation
Varför kommunicerar vi? Behov av att få kontroll över en situation Bidrag till personlig utveckling Man vill bli bekräftad   (s.39)

6 Belysa samtalet ur tre perspektiv:
   Förhållningssätt Strategi Teknik

7 Förhållningssätt Konstruktionism Intresse Etik Subjektivitet Iakttagelser

8 Synsätt Förhållningssätt Arbetssätt
Grunden för existentiellt välbefinnande på en arbetsplats finns i hur vi ser på och värderar varandra. Synsätt Förhållningssätt Arbetssätt

9 Strategi Att inleda ett samtal isomorfi sammanhangsmarkering
stödstrukturer Att följa en plan strategimodell för ett samtal Att avsluta ett samtal tid sammanfattning begriplighet överenskommelser

10 Isomorfi och aisomorfi
i ett samtal Att vara så lik ett system (individ, elevgrupp, familj, etc.) att vi blir insläppta i det och därefter när vi väl är inne i det, så olik det att vi medverkar till en konstruktiv förändring. Professionell kluvenhet = att kunna gå in i och ut ur ett visst sammanhang i syfte att behålla den professionella relationen.

11 Vilken betydelse har det för dig och mig?
Sammanhangsmarkering    Vem är jag här? Vilka är vi här? Vad är det vi skall göra? Vem bestämmer vad? Vilken betydelse har det för dig och mig?

12 Stödstrukturer i ett samtal Syfte Tid Sekretess
    Syfte Tid Sekretess

13 Att följa en plan strategimodell för ett samtal

14 Nu och Framtidsmodellen
Här- och Nu-situation Önskad situation Resurser

15 Att avsluta ett samtal tid sammanfattning begriplighet överenskommelser

16 Linjära och cirkulära frågor
Teknik Matchning Linjära och cirkulära frågor Abstraktionsnivåer

17 Matchning Beteendematchning Kropp Person Ansikte Person 2 Röst Språk

18 Representationssystem
är en persons unika sätt att ta emot och förmedla information och är i huvudsak endera visuellt, audiellt eller kinestetiskt. SYN HÖRSEL KÄNSLOR (visuellt) (audiellt) (taktilt/kinestetiskt) Hur ser du på det här? Hur låter det här för dig? Hur känns det? Min bild av det här är… När jag lyssnar till… Jag sitter fast. Det ser ljust ut Jag är harmonisk nu Jag får ta tag i det här nu. Vi har kommit längre ifrån Vi pratar inte mycket Vårt samarbete har varandra med varandra numera. svalnat.

19 Upplevelsematchning Vad olika människor upplever som viktigt att få bekräftat för att vilja samordna sina beteenden med oss, är unikt för var och en dem. Lyhördhet och känslighet för detta är därför ett viktigt inslag där förutsättningen för ett konstruktivt professionellt arbete är just upplevelsematchning. Några exempel: Upplevelser av: sig själv - arbetsplats - familj - andra människor Upplevelser av: - värderingar förknippade med könsskillnader och könsroller – åsikter livssituation - samhälls- och klasstillhörighet - mot-sin-vilja-situationer

20 A B Linjärt frågande: Frågor: Varför, vem…
Orsak Verkan Skuld Frågor: Varför, vem… Klimat: Förklarande, försvarande, förgörande…..

21 A B Cirkulärt frågande: Frågor: Vad, när och hur….
A B Orsak Verkan Frågor: Vad, när och hur…. Klimat: Skapande, reflekterande….

22 Abstraktionsnivåer Meta-meta: Meta: Element:
Meta-meta: filosofiska och existentiella reflektioner Meta: kommunikation om kommunikationen värderingar Element: konkreta ting ss: lokaler, telefoner, pengar, musik, etc.

23 Observationsschema Sker någon form av relationsdefiniering eller sammanhangsmarkering? Vilka olika nivåer: elementa, meta, eller meta-meta perspektiv observerar du? Sker någon form av diskvalifikation av någon /något? Hur hanterar de samtalande fakta respektive känslor? Sker någon form av matchning (beteende- eller upplevelsemässig)? Användandet av linjära/ förklarande respektive cirkulära/beskrivande frågor? Hur används öppna frågor, upprepningar, omformuleringar, sammanfattningar? Vilken betydelse har det att du har en ledarposition i samtalet?

24 ”Just nu är du den viktigaste människan i mitt liv”
Villkorslös positiv uppskattning enligt Carl Rogers


Ladda ner ppt "Samtalsmetodik i ett ledarskap"

Liknande presentationer


Google-annonser