Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Traineejobb & Extratjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Traineejobb & Extratjänster"— Presentationens avskrift:

1 Traineejobb & Extratjänster
Information till kommunen

2 Vad är ett traineejobb? En subventionerad anställning som kombineras med en reguljär yrkesutbildning på minst 25%. Två typer av traineejobb välfärdssektorn - till exempel inom sjukvård, skola, äldreboende, fritidshem eller med personer som har en funktionsnedsättning. bristyrken - Arbetsförmedlingen definierar vilka yrken som är bristyrken och det varierar i olika delar av landet. Fråga på Arbetsförmedlingen. Vad är ett traineejobb? Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en arbetslös person som saknar erfarenhet av ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta rätt kompetens till ditt företag samtidigt som den anställde går en reguljär yrkesutbildning på gymnasienivå. Jobbet kallas för traineejobb och ersättningen du får kallas särskilt anställningsstöd i form av traineejobb. Traineejobb gäller inom välfärdssektorn*, till exempel inom sjukvården, på en skola, på ett äldreboende, på ett fritidshem eller med personer som har en funktionsnedsättning. För personer som har varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 3 månader. bristyrken (Arbetsförmedlingen definierar vilka yrken som är bristyrken och det varierar i olika delar av landet; fråga på Arbetsförmedlingen!) För personer som har varit arbetslösa, eller i arbetsmarknadspolitiskt program, i minst 3 månader. Den arbetssökande får anvisas till bristyrken på hela arbetsmarknaden. (*Gäller under förutsättning att företagets verksamhet inte strider mot artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.) Minst 25%, kan läsa 25, 50 eller 75%.

3 Vem kan jag få ersättning för?
Du kan få ersättningen för - en ungdom mellan år, eller - nyanländ eller långtidsarbetslös över 25 år som: har varit arbetslös på heltid i minst tre månader, och har börjat eller kommer att börja en reguljär yrkesutbildning på minst 25 procent inom traineejobbets yrkesområde. Ett traineejobb innebär att en person som fyllt 20 men inte 25 år, nyanländ eller långtidsarbetslös person över 25 år arbetar upp till halvtid hos dig samtidigt som han eller hon går en reguljär yrkesutbildning på gymnasienivå på minst 25 procent inom traineejobbets yrkesområde. Traineejobb är en bra möjlighet för de arbetslösa som behöver en längre utbildningsinsats för att uppfylla de formella kraven för att få en anställning inom de yrken där det råder brist på arbetskraft.

4 Anställningsstödet Lön och andra förmåner enligt kollektivavtal.
Längd: ersättning upp till 12 månader. (möjlighet till förlängning upp till ytterligare 12 månader inom trainee välfärd) Inom offentlig sektor ska handledning erbjudas. Den fackliga organisationen ska ges möjlighet att yttra sig om lönen. Ett traineejobb innebär att en arbetslös person arbetar upp till halvtid hos dig samtidigt som han eller hon går en reguljär yrkesutbildning på gymnasienivå på minst 25 procent inom traineejobbets yrkesområde. Den anställde har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal ska den anställde ändå ha lön och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtalet. Det innebär att arbetsgivaren också ska teckna försäkringar för den anställde. Samtidigt får du ersättning för en stor del av lönen. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte för den som har ett traineejobb, men det finns andra anställningsskydd som regleras i branschens kollektivavtal. För den del den anställde studerar kan den anställde ansöka om studiemedel via CSN.

5 Ersättningen Trainee inom välfärden - månad 1-12: 85 procent av lönekostnaden (max 510 kr/dag) samt handledningsstöd 100 kr per dag. - månad 13-24: 50 procent av lönekostnaden (max 300 kr/dag), handledningstöd utgår inte. Anställningsstödet, det vill säga ersättningen till arbetsgivaren, gäller för tillsvidareanställningar tidsbegränsade anställningar anställningar på deltid. När betalas ersättningen ut till arbetsgivaren? För traineejobb får arbetsgivaren ersättningen efter cirka 14 dagar om vi har fått alla uppgifter vi behöver. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi arbetsgivaren, och då kan det ta längre tid innan arbetsgivaren får pengarna. Ersättningen betalas ut till företagets plus- eller bankgiro. Hur får arbetsgivaren ersättningen? För att få ersättning fyller arbetsgivaren i en blankett varje månad, blanketten kallas för en rekvisition. När den anställda har traineejobb anger arbetsgivaren hur många dagar den anställda har varit närvarande och frånvarande. Arbetsgivaren fyller i sin rekvisition efter varje arbetsmånad och efter att arbetsgivaren utbetalat lönen till den anställde. Lönen betalar arbetsgivaren ut enligt arbetsgivarens vanliga lönerutiner. Varje rekvisition har ett förfallodatum så arbetsgivaren måste därför skicka in sin redovisning i tid så att vi har den senast det datum som står på blanketten.   

6 Exempel Traineejobb upplägg Skara, upp till 2 år

7 Vad är en extratjänst? Extratjänst är ett anställningsstöd för anställning inom följande offentligt finansierade sektorer: Hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhet som regleras i skollagen. Äldreomsorg enligt socialtjänstlagen Funktionshinderomsorg som regleras i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Statlig eller kommunal myndighet som inte bedriver näringsverksamhet. Vad är en extratjänst? Ekonomisk ersättning kan beviljas för anställning av en person som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin en längre tid, minst 450 dagar (motsvarande 90 veckor) samt vissa nyanlända. Extratjänst gäller inom vissa delar av välfärden*, till exempel inom sjukvården, på en skola, på ett äldreboende, på ett fritidshem eller med personer som har en funktionsnedsättning. Viktigt att tjänsten regleras utifrån hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Med ekonomisk verksamhet menas erbjudande av varor eller tjänster på en marknad. (*Gäller under förutsättning att företagets verksamhet inte strider mot artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.)

8 Behövs extratjänster? NLT 2/

9 Insändare i NLT 5/

10 Exempel på extratjänster i förskolan & skolans värld
Extratjänst som ”barnskötare” på förskolor. Extratjänst som elevassistent i skolor. Extratjänst som elevassistent med fokus på språkstöd för nyanlända elever. Extratjänst som ”fritidsledare” på skolor. Extratjänst som klassmormor/morfar i skolor. ”En extra vuxen som stöd i klassrummet, på rasten, i matsalen och på fritids ger ökad arbetsro, minskade konflikter och läraren kan ägna sig åt undervisning.”

11 Exempel på extratjänster i vården
Extratjänst som resurs med uppgift att ge extra stöd till boende eller personal på äldreboenden, servicehem, gruppboenden eller inom sjukvården. Tex serviceassistent, avdelningsassistent, måltidsvärd

12 Exempel på extratjänster inom statlig eller kommunal myndighet
Extratjänst på Migrationsverket eller kommun som guide eller stödperson för asylsökande och/eller nyanlända. Extratjänst med diverse administrativa uppgifter inom den kommunala förvaltningen: post, städ, assistent, arkivarie, vaktmästaruppgifter. Extratjänst som administrativt stöd eller extra resurs (kundvärd) på myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelser, Försäkringskassan, Skatteverket, Universitet och högskolor osv.

13 Bedömning av verksamhet och arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet

14 Vem kan få extratjänst? En arbetssökande kan få en extratjänst om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande: Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar. Är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan. Är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

15 Vilka krav ställs på arbetsgivaren?
För att få ersättning för en extratjänst ska det vara en offentlig arbetsgivare som inte bedriver någon affärsverksamhet. måste det finnas ett kollektivavtal. får inte ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist de senaste tolv månaderna. Insatsen riktar sig till yrken inom vissa delar av välfärden och offentliga arbetsgivare som inte bedriver näringsverksamhet.

16 Anställningsstödet Är möjlig för alla anställningsformer.
Ersättning upp till 24 månader - max 12 mån i taget. Handledning ska ges. Af samråder med facklig part innan anställningen kan påbörjas. Anställningsstödet gäller för tillsvidareanställningar tidsbegränsade anställningar anställningar på heltid och deltid. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte för den som har en extratjänst, men det finns andra anställningsskydd som regleras i branschens kollektivavtal. Anvisning till särskilt anställningsstöd i form av extratjänst En extratjänst innebär att den anställde har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen. Ersättningen är möjlig upp till 12 månader i taget. Den arbetssökande har möjlighet till totalt 24 månader.

17 Ersättningen Stödet täcker 100 procent av lönekostnaden och baseras på motsvarande 100 procent av heltid. - Subvention upp till 1140 kr/arbetad dag - Handledningsstöd 150 kr/arbetad dag första 3 månaderna, därefter 115 kr/arbetad dag När betalas ersättningen ut? Ersättningen betalas ut efter cirka 14 dagar om Arbetsförmedlingen har fått alla uppgifter vi behöver. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid innan pengarna betalas ut eftersom kompletterande information behöver begäras in. Ersättningen betalas ut till företagets plus- eller bankgiro. Hur betalas ersättningen ut? För att få ersättning fyller man i en rekvisition varje månad. I rekvisitionen anges hur många dagar den anställda har varit närvarande och frånvarande. Rekvisitionen fylls i varje arbetsmånad och efter att lönen utbetalats till den anställde. Lönen betalas ut enligt vanliga lönerutiner. Varje rekvisition har ett förfallodatum så redovisningen måste därför skickas in i tid så att vi har den senast det datum som står på blanketten.   

18

19 Intresserad? Så här går du vidare
Kontakta Arbetsförmedlingen så hjälper vi er att hitta rätt person och att ta beslut om anställningsstöd. Eller så hittar ni rätt person och kontaktar oss för bedömning och beslut.


Ladda ner ppt "Traineejobb & Extratjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser