Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsrapport 2016. Syftet är att redovisa hur och med vilka insatser Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsrapport 2016. Syftet är att redovisa hur och med vilka insatser Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsrapport 2016

2 Syftet är att redovisa hur och med vilka insatser Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och vad detta arbete har fått för effekter. Till rapporten hör en bilaga: Arbetsmarknadspolitiska insatser för kvinnor och män

3 Arbetsmarknadsrapport 2016 2. Förutsättningarna för Arbetsförmedlingen 3. Matcha till arbete 4. Arbetsmarknadspolitiska insatser och program 5. Subventionerade anställningar 6. Matchningen på arbetsmarknaden Bilaga – kvinnor och män

4 Fortsatt förbättrat läge på arbetsmarknaden Arbetskraftsefterfrågan: Sysselsättningen ökade Antalet lediga platser ökade mycket Arbetskraftsbristen ökade, främst inom offentlig sektor Arbetskraftsutbudet enligt AKU: Andelen arbetslösa minskade Andelen långtidsarbetslösa minskade – både som andel av arbetskraften och som andel av arbetslösheten Arbetskraftsutbudet vid Arbetsförmedlingen: De långtidsarbetslösa blev fler – både i antal och som andel av arbetslösa Antalet inskrivna och arbetslösa vid Arbetsförmedlingen minskade något totalt – men det gäller inte alla grupper

5 Arbetslösa i grupper som står långt från arbetsmarknaden

6 Arbetslösheten för olika grupper

7 Arbetsförmedlingens matchningsarbete, arbetsgivare Sökkanal: 28 % använder sig av Arbetsförmedlingen vid rekrytering 19 % använder sig av privata rekryteringsföretag Knappt hälften använder sig av direktkontakt med arbetssökande 90 % var nöjda med Arbetsförmedlingens hantering av deras ärende - oförändrat 77 % ansåg att de fått tillräckligt med sökande - nedgång

8 Arbetsförmedlingens matchningsarbete, arbetssökande 16 % uppger att de fick information om jobbet via Af - oförändrat Ca en tredjedel har fått ett jobbförslag de senaste 30 dagarna - nedgång De sökte knappt 8 jobb/månad - nedgång De sökte jobb ca 7 timmar/vecka – oförändrat Antalet kontakter med Af var drygt 2/månad – nedgång Andelen som uppger att de inte fått det stöd eller den hjälp de behövde från Af har ökat från 19 % 2009 till 27 % 2015. Andelen som uppger att de fått det stöd och den hjälp de behövde är 54 % både 2009 och 2015.

9 Utveckling av program över tid

10 Effekter av arbetspraktik

11 Effekter av arbetsmarknadsutbildning

12 Effekter av stöd till start av näringsverksamhet

13 Etableringsreformen Sysselsättningseffekter för de som deltagit i etableringsinsatser Efter 2 år: 5,7 % högre Efter 3 år: 7,5 % högre Löneinkomster för de som deltagit i etableringsinsatser Efter 2 år: Ca 20 % högre Efter 3 år: Ca 22 % högre

14 Inskrivna arbetssökande fördelade på subventionerade anställningar

15 Prioritering till subventionerade anställningar

16 Yrkesmässig och geografisk rörlighet

17 Jobbchansen totalt

18 Jobbchansen för olika grupper

19

20 Matchningsfunktionen

21 Bilagan – kvinnor och män Arbetslöshet och långtidsarbetslöshet är högre bland män 46 % av de inskrivna i slutet av 2015 var kvinnor Aktivitetsgraden i matchningsarbetet är högre när det gäller män En tredjedel av deltagarna i AUB 2015 var kvinnor Män får subventionerade anställningar i högre grad än kvinnor Män är mer benägna att söka jobb inom andra yrken och på annan ort än kvinnor Jobbchansen när det gäller osubventionerade arbeten är relativt lika mellan könen, med undantag av kvinnor med förgymnasial utbildning som har en lägre jobbchans än män

22 Slutsatser Vi har en tudelad arbetsmarknad där de som står långt ifrån arbetsmarknaden har svårt att få jobb trots stark arbetskraftsefterfrågan. Den alltmer tudelade arbetsmarknaden har lett till en försämrad matchning. Det beror på att de som står långt från arbetsmarknaden har blivit allt fler och fått allt svårare att få jobb. Arbetsförmedlingen har små möjligheter att matcha de som har en kort eller ingen utbildning mot arbeten, eller att finna arbetssökande till bristyrken där utflödet av högutbildade är för litet. Här krävs insatser från det reguljära utbildningsväsendet. Tillströmningen av nyanlända innebär både möjligheter och utmaningar.


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsrapport 2016. Syftet är att redovisa hur och med vilka insatser Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt."

Liknande presentationer


Google-annonser