Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information Arjeplog 6 april 2017

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information Arjeplog 6 april 2017"— Presentationens avskrift:

1 Information Arjeplog 6 april 2017
Detta är en PowerPoint-presentation som med hjälp av 38 bilder ger information om olika aktörers ansvar för ensamkommande asylsökande barn. Den innehåller grundläggande information med talepunkter på anteckningssidorna. Använd hela eller delar av materialet. April 2017

2 Totalt antal asylsökande 2013-2016

3 Asylsökande ensamkommande barn
Uppdaterat januari 2016

4 Uppehållstillstånd 2016 24 709 69 682 39 032 Kvottuttagna 1 % 26 %
2016: alla siffror är inklusive anhöriga till respektive grupp Arbetsmarknadsskäl personer (inkl anhöriga till arbetstagare) EU/EES personer (* I maj 2014 slutade Migrationsverket att registrera EU-medborgare.) Familjeanknytning personer (inklusive barn födda i Sverige till föräldrar med PUT) Flykting- och asylskäl personer Gäststudenter personer (inklusive anhöriga till studenter eller doktorander) Kvotuttagna personer Totalt personer 2015: Arbetsmarknadsskäl personer EU/EES personer (* I maj 2014 slutade Migrationsverket att registrera EU-medborgare.) Familjeanknytning personer Flykting- och asylskäl personer Gäststudenter personer Kvotuttagna personer Totalt personer 26 %

5 Asylsökande i Sverige 103 916 inskrivna 51 038 bor i anläggningsboende
med Uppehållstillstånd varav i ABO 953 av dessa bor i anläggningsboende i Norrbottens län för ett år sedan. Prognos för 2017 asylsökande varav är ensamkommande barn Handläggningstiden sjunker till 12 månader asylärenden ska avgöras Årets första veckor tyder inte på någon ökning av asylsökande

6 Bosättning 23 600 personer behöver hjälp med bosättning 2017
Varav kvotflyktingar och omplaceringar från Grekland och Italien. Av dessa ska till region nord. 894 ska anvisas till Norrbotten, 9 till Arjeplog Länstal beslutas av regeringen utifrån Migrationsverkets prognoser Kommuntalen fastställs av länsstyrelserna Samtliga kategorier: asylprövning, tillståndsprövning (anknytning, arbete, studier, medbprgarskap) Fortsatt avarbetning 2017 • Avarbetningen fortsätter, målet är att i princip alla som sökt asyl under 2015 och 2016 ska få ett beslut under  000 avgjorda ärenden 2017 (inklusive förlängningar). •Inom tillstånd kommer också en avarbetning under Migrationsverket har arbetat fram en handlingsplan för att väsentligt minska den öppna balansen till årsskiftet 2017/18. Under den senare delen av året, kommer resurser inom asylprövningen frigöras för arbete med asylrelaterad anknytningsinvandring. Kommunmottagning I år bedöms behovet av kommunbosättning kulminera till följd av det stora antalet asylsökande hösten Omkring 84 000 nyanlända personer (inkl. anhöriga till f.d. asylsökande) beräknas att tas emot i kommuner i år. Det är något fler än enligt oktoberprognosen, främst på grund av att 3 900 personer som anvisats en kommunplats med planerad utflytt före årsskiftet inte tagits emot inom två månader och mottagandet förskjutits in på 2017. I början av 2017 var personer som beviljats uppehållstillstånd fortsatt inskrivna i Migrationsverkets asylmottagning, varav i anläggningsboende. Nuvarande länstal för anvisad bosättning är (aprilprognos 2016) och underlag till nya länstal har lämnats av Migrationsverket på (oktoberprognos 2016). I denna prognos bedöms dock behovet ha ökat till

7 Kommunerna får ersättning
Kommunerna har rätt till statlig ersättning för personer som kommit som asylsökande eller kvotflyktingar och som beviljats uppehållstillstånd. Gäller både om personen beviljats permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd. Även anhöriga till dessa personer, som sökt inom viss tid. Även ersättning för ensamkommande barn Den statliga ersättningen är reglerad i en förordning (2010:1122). För den som vill veta mer: Det gäller även kvotflyktingar (uttagna i utlandet av Migrationsverket i samarbete med FN:s flyktingorganisation UNHCR) som vi inte tar upp i detta material. Läs mer på sidorna Där finns bl.a. en PowerPoint som beskriver en kvotflyktings väg till Sverige. Länk även till en grafik om kvotprocessen:

8 Prognos 7 februari 2017 Gränsrestriktioner Mottagning
Migrationspolitik Överenskommelsen mellan EU och Turkiet Samtliga kategorier: asylprövning, tillståndsprövning (anknytning, arbete, studier, medbprgarskap) Fortsatt avarbetning 2017 • Avarbetningen fortsätter, målet är att i princip alla som sökt asyl under 2015 och 2016 ska få ett beslut under  000 avgjorda ärenden 2017 (inklusive förlängningar). •Inom tillstånd kommer också en avarbetning under Migrationsverket har arbetat fram en handlingsplan för att väsentligt minska den öppna balansen till årsskiftet 2017/18. Under den senare delen av året, kommer resurser inom asylprövningen frigöras för arbete med asylrelaterad anknytningsinvandring. Kommunmottagning I år bedöms behovet av kommunbosättning kulminera till följd av det stora antalet asylsökande hösten Omkring 84 000 nyanlända personer (inkl. anhöriga till f.d. asylsökande) beräknas att tas emot i kommuner i år. Det är något fler än enligt oktoberprognosen, främst på grund av att 3 900 personer som anvisats en kommunplats med planerad utflytt före årsskiftet inte tagits emot inom två månader och mottagandet förskjutits in på 2017. I början av 2017 var personer som beviljats uppehållstillstånd fortsatt inskrivna i Migrationsverkets asylmottagning, varav i anläggningsboende. Nuvarande länstal för anvisad bosättning är (aprilprognos 2016) och underlag till nya länstal har lämnats av Migrationsverket på (oktoberprognos 2016). I denna prognos bedöms dock behovet ha ökat till

9 Prognos 7 februari 2017 asylsökande totalt, inkl omplaceringar från Grekland och Italien Varav EKB Uppgifterna är hämtade från Migrationsverkets Verksamhets- och utgiftsprognos från 25 juli 2016. NY prognos 25 oktober.

10 Årets uttagningar Uttagningsområde Antal
Mellanöstern inkl. Turkiet och Nordafrika (främst syrier) Östra Afrika och Afrikas horn (främst somalier, eritreaner, kongoleser och etiopier) Sydvästra Asien (afghaner) Akuta och prioriterade ärenden globalt (olika medborgarskap) Totalt

11 Asylbeslut Prio 17-åringar
Målsättning – alla som sökt före 2016 ska få sitt beslut för halvårsskiftet 2017

12 Åldersbedömningar Varför?
2015 kom ensamkommande barn. 12% hade id-handlingar. 2% av afghanska barn hade godtagbara id-handlingar Åldern är en del av identiteten (namn, medborgarskap) Särskilda rättigheter som barn; särskild asylprocess, särskilda boenden, god man, offentligt biträde, samma rättigheter som andra barn vad gäller vård och skola Görs bara om inte id är styrkt på något annat sätt, t ex genom id-handlingar och bara när det finns oklarheter om den sökandes ålder Sedan den 20 februari tas inga beslut där en medicinsk åldersbedömning anses nödvändig Annan ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. § 31, förordningen Ersättning för särskilda kostnader och/eller god man: kronor vid ett tillfälle, ansöks inte. Utbetalas till den kommun som först tar emot barnet och har ansökt om samt beviljats ersättning för vård och boende för kommunplacerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Ersättningen ska täcka kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten

13 Åldersbedömningar Knäleds- och visdomstandröntgen
Varje röntgen granskas av två oberoende (tand)läkare Den samlade bedömningen görs av en rättsläkare vid RMV 3 000 – ärenden Kapacitet på 500/mån och region Svar 3-6 veckor efter genomförd röntgen Region mitt: Knäledsröntgen – Västerås, tandröntgen – Borlänge Mer info på RMV.se – broschyrer på olika språk m. m. Tips: SVT forum – Medicinska åldersbedömningar Annan ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. § 31, förordningen Ersättning för särskilda kostnader och/eller god man: kronor vid ett tillfälle, ansöks inte. Utbetalas till den kommun som först tar emot barnet och har ansökt om samt beviljats ersättning för vård och boende för kommunplacerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Ersättningen ska täcka kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten

14 Åldersbedömningar Annan ersättning enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. § 31, förordningen Ersättning för särskilda kostnader och/eller god man: kronor vid ett tillfälle, ansöks inte. Utbetalas till den kommun som först tar emot barnet och har ansökt om samt beviljats ersättning för vård och boende för kommunplacerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Ersättningen ska täcka kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten

15 Aktuellt… Proposition till riksdagen (i april?) om åldersbedömning tidigare i asylprocessen Vid oklarhet om ålder – tillfälligt beslut Innan tillfälligt beslut om ålder – erbjudas en medicinsk åldersbedömning Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017 Till dess, tillfällig rutin meddela förtur

16 Aktuellt… Uppehållstillstånd för att studera på gymnasienivå
För de som påbörjat gymnasieutbildning fått tidsbegränsade tillstånd enligt tillfälliga lagen samt ensamkommande som fått, eller skulle få, utvisningsbeslut eller tidsbegränsat tillstånd på grund av verkställighetshinder När grunden för tidigare tillstånd gått ut om man sköter sina studier på gymnasienivå Permanent uppehållstillstånd om man kan försörja sig Ytterligare 6 månader efter studiernas slut för att kunna söka arbete Föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 En verksamhets- och kostnadsprognos lämnas till regeringen fem gånger per år. Av prognosen framgår bl.a. antalet ensamkommande barn som uppskattas söka asyl de kommande åren. Med utgångspunkt i hur många ensamkommande barn som beräknas söka asyl genereras ett årligt platsbehov utifrån hur ofta en asylplats i genomsnitt omsätts under ett år. Det totala behovet av asylplatser är planeringsunderlag för länsstyrelserna. Länsstyrelserna fördelar platserna i respektive län med en beräkningsmodell. Därefter fördelas platserna mellan kommunerna. Syftet är att eftersträva en jämn fördelning av mottagandet i Sverige. För att nå en jämn fördelning av mottagandet tar fördelningen hänsyn till folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn, tidigare mottagande av övriga nyanlända samt antalet boendedygn i mottagningssystemet för respektive kommun.

17 Aktuellt… Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn (LMA 1994:137) Endast om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering Placeringen enligt LVU eller med stöd av SoL i fråga om barn med motsvarande vårdbehov Det finns synnerliga skäl och Länsstyrelsen godkänner placeringen En verksamhets- och kostnadsprognos lämnas till regeringen fem gånger per år. Av prognosen framgår bl.a. antalet ensamkommande barn som uppskattas söka asyl de kommande åren. Med utgångspunkt i hur många ensamkommande barn som beräknas söka asyl genereras ett årligt platsbehov utifrån hur ofta en asylplats i genomsnitt omsätts under ett år. Det totala behovet av asylplatser är planeringsunderlag för länsstyrelserna. Länsstyrelserna fördelar platserna i respektive län med en beräkningsmodell. Därefter fördelas platserna mellan kommunerna. Syftet är att eftersträva en jämn fördelning av mottagandet i Sverige. För att nå en jämn fördelning av mottagandet tar fördelningen hänsyn till folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn, tidigare mottagande av övriga nyanlända samt antalet boendedygn i mottagningssystemet för respektive kommun.

18 Aktuellt… Placering i annan kommun än anvisningskommunen
Om kommuner ingått en särskild överenskommelse om placering Om placering sker med stöd av LVU eller med stöd av SoL då barnet har ett motsvarande vårdbehov men då vården är frivillig Om det finns synnerliga skäl, efter godkännande av Länsstyreslen i det län anvisningskommunen ligger Föreslås träda i kraft den 1 november 2017 En verksamhets- och kostnadsprognos lämnas till regeringen fem gånger per år. Av prognosen framgår bl.a. antalet ensamkommande barn som uppskattas söka asyl de kommande åren. Med utgångspunkt i hur många ensamkommande barn som beräknas söka asyl genereras ett årligt platsbehov utifrån hur ofta en asylplats i genomsnitt omsätts under ett år. Det totala behovet av asylplatser är planeringsunderlag för länsstyrelserna. Länsstyrelserna fördelar platserna i respektive län med en beräkningsmodell. Därefter fördelas platserna mellan kommunerna. Syftet är att eftersträva en jämn fördelning av mottagandet i Sverige. För att nå en jämn fördelning av mottagandet tar fördelningen hänsyn till folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn, tidigare mottagande av övriga nyanlända samt antalet boendedygn i mottagningssystemet för respektive kommun.

19 På Migrationsverkets hemsida, finns mycket information. Denna PowerPoint-presentation ligger på sidor som är riktade direkt till kommunerna. Där hittar du även information som riktar sig direkt till ensamkommande asylsökande barn samt riktad information till de gode männen.


Ladda ner ppt "Information Arjeplog 6 april 2017"

Liknande presentationer


Google-annonser