Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Integrerad Sluttentamen (IST) !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Integrerad Sluttentamen (IST) !"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Integrerad Sluttentamen (IST) !
Charlotte Leanderson Kursansvarig examinator IST Anita Häggmark PU representant Philip Mörner & Alejandra Ruz Torres Kursadministratörer

2 Lärandemål IST Lärandemål  Kunskap och förståelse Studenten ska kunna – visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen (S3), – visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området inbegripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper beroende på bl a etnicitet, ålder och kön (S4). – visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården, och visa kunskap om relevanta författningar (S3)   Färdigheter Studenten ska kunna – visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste och viktigaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa (M4) – visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete (M4) – visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer (M4), – visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg (M4), – visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa (M4)   Förhållningssätt Studenten ska kunna – visa självkännedom och empatisk förmåga – visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna – visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående – visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens - uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

3 Integrerad tentamen Sammanlagd, integrerad prestation bedöms.

4 Integrerad sluttentamen Moment 1
A-HLR teamövning 6 stationer (1-4 praktiska, 5-6 teoretiska)

5 Förberedelse IST Övningstider KTC - träna praktiska moment
- bekanta sig med examinationsmiljön - egna tentamenssimuleringar (tidigare material, 20 minuter, 107 integrerande uppgifter, agera /patient/läkare/bedömare på KTC Öva att inhämta anamnes, gör status, differentialdiagnostiskt resonemang, i samråd med patienten- fatta beslut om handläggning. Var systematisk. Exempel på litteratur; Symtom-Diagnos-Terapi, Rickard Levi och Jan Zetterström, delar av t ex MD on call, app OBS antibiotika ej relevant kultur, statusfilmer ex Lund

6 Förberedelse IST Kunna granska en vetenskaplig läkemedelsstudie och identifiera dess främsta styrkor/svagheter Vara förtrogen med grundläggande statistiska begrepp och studiedesign inom medicinsk forskning. Kunna utvärdera medicinsk information samt aktuell forskningslitteratur och muntligen och skriftligen kommunicera egna synteser av denna information till patienter, kollegor, allmänheten. Läkemedelslära,Praktisk medicin och integrerad basvetenskap, exempel: läkemedelsgrupper, effekter/bieffekter, EKG, vätskebalans, kunna förklara mekanismer och etiologi i relation till vanliga åkommor

7 A-HLR 1. Webbaserad utbildning Obligatoriskt A-HLR moment. Innan teamövningen ska webutbildning vara genomförd. 2. Teamövning - Kom förberedd, algoritmer/akronymer/rutiner - Individuell bedömning i grupp: medicinsk relevans, följsam, lyhörd, adaptiv förmåga, kunna leda, kunna ta till sig konstruktiv kritik

8 Stationsbaserad examination
Sker på KTC HS/KS/DS adressuppgifter återfinns på kurswebben, studenter/KTC Samling grupp 1, övriga enligt schema upprop/kursweb 3-4 starttider per KTC Medtag fotolegitimation (körkort, ID-kort el pass) Ombyte till engångskläder. Ej sjukhuskläder. Behåll och medtag kläderna som erhålls i samband med AHLR-tillfället.

9 Stationsbaserad examination
Samling utanför respektive KTC Registrering , lämna mobil, ipad, ombyte, Samling: indelning i röd/blå/grön eller gul grupp Muntlig introduktion, generisk information Följ stationsmärkning med rätt färg enligt schema Personal hjälper till , gott om tid mellan stationerna (2 min) Transfer till skrivlokal, ej tillåtet att kommunicera med medstudent Skrivtid 80 minuter Karantän/kursråd/muntlig avslutning

10 Stationsbaserad examination
Studentinstruktion utanför rummet, samma text inne på stationen samt papper och penna, samtliga undersökningsinstrument finns

11 Stationsbaserad examination
Fullständig konsultation; dvs anamnes, status, kliniskt resonemang/differentialdiagnostiskt övervägande, ge patienten ett underlag att vara med och tillsammans med dig överenskomma om vidare åtgärd.

12 Stationsbaserad examination
20 minuter per konsultation 2 minuters tid för muntlig sammanfattning av det kliniska resonemanget: akut-allvarligt-vanligt, prioritera, vårdnivå, närmast följande åtgärd. Efter 22 minuter ljuder signal och man måste då lämna stationen.

13 Scenarios Akutmottagning Vårdcentral Vårdavdelning

14 Stationsbaserad examination
Symptompresentationer Stora befolkningssjukdomar Arbeta systematiskt, papper och penna- gör som du brukar- skriv vb stödord 30 sek på rummet innan du börjar

15 Stationsbaserad examination
1.Ta reda på varför patienten kommer: öppen fråga, vad har patienten tänkt kring sina besvär och vilka frågor har detta genererat hos pat? (tanke, oro, önskan) Anamnes Kommunikation 2. Säkra informationsöverföringen från patienten (sammanfatta) A K 3. Ställ riktade medicinska frågor med avseende på patientens symptom och berättelse (motivera/förklara dina frågor) A K 4. Undersök patienten riktat med avseende på symptomen (förklara vad/varför du undersöker det du gör) Status Kommunikation 5. Kliniskt resonemang (inhämta information för att kunna prioritera och bedöma differentialdiagnostiskt enligt principen: akut-allvarligt-vanligt, närmast följande åtgärd ) Kliniskt resonemang 6. Mot bakgrund av vad som framkommit i anamnes och status- förklara, motivera och involvera patienten i fortsatt planering och handläggning (beakta Patientlagen § 5, delaktighet ) Kommunikation 7. Rimlig preliminär bedömning Bed och Åtg 8. Adekvat åtgärd Bed och Åtg 9. Adekvat plan för uppföljning Bed och Åtg 10. Säkra informationsöverföring, efterhör ev frågor K 11. Redogöra för kliniskt resonemang

16 Patientfokus/Patientkommunikation
Tillämpa patientcentrering. Ta reda på varför patienten kommer, vad vederbörande vill ha hjälp med, vad tror patienten själv och är det något som oroar? Sammanfatta. Var systematisk i den medicinska anamnesen och vid klinisk undersökning. Motivera, förklara och involvera då du talar med och undersöker patienten. Tänk igenom vad som blir följden för patienten av din handläggning- har patienten beretts möjlighet att förstå- ställa kompletterande frågor.

17 Interprofessionell kommunikation
Systematik i informationsöverföring, ABCDE I dialog med annan personalkategori/kollega var lyhörd, vilken är den andres tankar/ ev oro/önskan, den andres frågor? Sammanfattningar: säkra informationsöverföring Var tydlig och förklara och motivera dina åtgärder Aktuellt, bakgrund, vitalparametrar, akut-allvarligt-vanligt- prioritera, t ex sköterska kan utföra statusmoment för att klargöra pat’s tillstånd Fokus på patienten Reflektera kring styrkor och svagheter; medicinskt och kommunikativt

18 Videodokumentation Varje station spelas in
Säkerhet för student samt möjlighet till ombedömning i förekommande fall Videon raderas då godkänt resultat är infört i LADOK

19 Stationsbaserad examination, station 5 och 6
Allt material utdelas samtidigt (5-6) Uppbyggnad enligt tidigare princip Ej internet Totalt 80 minuters skrivtid

20 Karantän Tentamen före lunch: smörgås/mat/fika, meddela ev födoämnesallergi/vegetarisk kost till Philip Mörner Tentamen efter lunch smörgås Icke-digital förströelse, t ex kort, sällskapsspel, böcker etc Ej tillåtet att medbringa alkoholhaltiga drycker

21 Godkänt resultat För godkänt resultat på en station krävs minst 6,5 poäng av 10 Du får i de fall där du har lägre poäng på EN station än 6,5 poäng, inte ha en lägre totalpoäng på tentamen än 39 poäng, dvs 65%. Om du har TVÅ stationer som har en poäng som är lägre än 6,5 poäng på respektive station medför detta underkänt resultat. Det görs även en global bedömning av prestationen- denna kan i enstaka fall överrida den poänggrundande, dvs ENSTAKA station kan vara godkänd trots lägre poäng än 6,5- den sammanlagda totalpoängen kan dock aldrig vara lägre än 39 poäng för att få godkänt slutresultat. Handläggningen på stationen måste alltid vara patientsäker- denna bedömning överrider totalpoängen, dvs även om din poäng är minst 6,5 men handläggningen inte är patientsäker kommer du att underkännas.

22 Återkoppling Resultat per station jämfört övergripande resultat
Patientkommunikation 1&2, Anamnes, Status, Kliniskt resonemang, Bedömning & Åtg Ej besked om resultat på stationen under tentamen IPK viss återkoppling på stationen

23 Underkänt resultat Underkänt resultat på tentamen, -handläggningen av patienten/uppgiften på stationen som underkänts Samtal med examinator, genomgång av tentamen, ev se video, Omtentamen 30 maj 2017 Resultat kan ej överklagas, begära ombedömning Video oftast redan ombedömd innan resultat meddelas Skriftlig del alltid ombedömd innan resultat meddelas

24 Resultat meddelas den 4 april

25 Lycka till!!


Ladda ner ppt "Välkommen till Integrerad Sluttentamen (IST) !"

Liknande presentationer


Google-annonser