Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingen 2015 Lillemor Billig Verksamhetssamordnare Göteborg och Halland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingen 2015 Lillemor Billig Verksamhetssamordnare Göteborg och Halland."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingen 2015 Lillemor Billig Verksamhetssamordnare Göteborg och Halland

2 Övergripande uppdrag sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft ge extra resurser till dem som har svårast att få jobb bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att:

3 Statistik SCB Drygt 1,6 miljoner människor mellan 16-64 år i Sverige uppger att de har någon funktionsnedsättning Omkring 800000 personer mellan 16-64 år uppger att deras funktionsnedsättning också medför att deras arbetsförmåga är nedsatt Rörelsehinder är den vanligaste funktionsnedsättningen bland dem som har nedsatt arbetsförmåga 32% uppger detta SCB 2013

4 SCB 2012 1:5

5 Hur ser det ut på Arbetsförmedlingen? 1:6 Källa: AIS 2010

6 Arbetsförmedlingens tjänster

7 Riktlinjer för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen Ett systematiskt arbete i flera steg, en process, som ska leda till att den arbetssökande får ett arbete. Individens behov av stöd bedöms via kartläggning och fastställa tjänst. Ex. Vägledning till arbete, Klargöra dina arbetsförutsättningar och Anpassa din arbetssituation Insatserna ska bygga på ett samspel med den arbetssökande där individens egna resurser och motivation är viktiga drivkrafter. Om den arbetssökande bedöms ha en nedsättning av arbetsförmågan ska en fortsatt utredning visa på om den orsakats av en funktionsnedsättning. Detta ska styrkas genom läkarutlåtande, utredning av specialist inom Arbetsförmedlingen eller dokumentation från annan myndighet

8 Begreppet rehabilitering betyder i detta sammanhang insatser för att utveckla den arbetssökandes resurser och möjligheter till arbete genom anpassade lösningar, vilket kan innebära anpassningar av arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetsmiljö. Alla Arbetsförmedlingens tjänster, metoder, insatser och program liksom insatser som tillhandahålls genom upphandling av kompletterande aktörer kan komma ifråga. En del av insatserna och programmen är reserverade för personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. Utmärkande för insatserna är att de sätts in för att kompensera en nedsatt arbetsförmåga.

9 Arbetsförmedlingen Rehabilitering Arbetspsykolog Arbetsterapeut Sjukgymnast Socialkonsulent Särskilda resurser Audionom Dövkonsulent Synpedagog Specialfunktion för anpassning/teknik

10 Bedömning av arbetsförmåga Begreppet arbetsförmåga används ofta vid Arbetsförmedlingen liksom inom andra verksamheter som Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Olika vårdgivare, myndigheter och yrkesgrupper använder dock begreppet arbetsförmåga med olika innebörd. Läkare beskriver i medicinska utlåtanden sjukdom och skada som på olika sätt påverkar arbetsförmågan. Försäkringskassan tar utifrån sitt uppdrag beslut om enskildas rättighet till ersättning från sjukförsäkringen utifrån läkares medicinska bedömning och sjukförsäkringens villkor. Arbetsförmedlingen uttalar sig om arbetssökandes förmåga i förhållande till olika arbetsuppgifter som arbetssökande genomför.

11 Individ Uppgift Miljö ARBETSFÖRMÅGA 2:5

12

13 Samverkan Af/FK Uppdrag: Fördjupat samarbete med Försäkringskassan (Tidiga insatser) samt Arbetslivsintroduktionen Försäkringskassan initierar kontakten genom begäran om gemensam kartläggning. Målgrupper: Arbetslösa sjukskrivna, anställda sjukskrivna, unga med aktivitetsersättning, risk för utförsäkring, tidigare även tidsbegränsade sjukersättningar. AF initierar gemensam kartläggning för sjuka i program

14 Aktiviteter Kom igång -Utgå från intresse -Träffa andra -Dagliga rutiner -Deltagande efter förmåga -Infoträffar på Af Samverkan Vägledning -Finna inriktning i sitt arbete som kan vara över tid -Ompröva tidigare yrkesval -Förberedande utbildning Arbetsprövning -Utreda hur många timmar man kan arbeta -Utreda vilka arbetsuppgifter som passar -Pröva nytt arbete i vägledande syfte -Pröva nytt arbete inför eventuell anställning Söka Jobb -Färdigställa ansöknings- handling -Hitta arbetsplatsen -CV-/hitta jobben- seminarier

15 Medicinskt underlag är ett samlingsnamn för olika intyg och utlåtanden från vårdgivare. Läkarintyg Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH) Särskilt läkarutlåtande (SLU) Teambaserade medicinska utredningar (TMU) Aktivitetsförmågeutredning (AFU) Ovanstående underlag tillgodoser de krav på utformning som ställs på medicinska underlag. Förutsättningen är att de i varje enskilt fall innehållsligt motsvarar Arbetsförmedlingens behov av uppgifter om den arbetssökandes hälsotillstånd: Diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, DFA- kedjan

16 Anpassa arbetssituationen Olika former av anpassningar kan underlätta för den sökande och kompensera för en bristande förmåga: Anpassade instruktioner Anpassade arbetsuppgifter – man tar bort mindre lämpliga moment och lägger till andra. Extra handledning Längre tid för att lära sig arbetsuppgifter Fler/längre pauser Anpassad arbetstid Förändringar i arbetsmiljön, t ex avskild arbetsplats, bättre belysning, arbetshjälpmedel.

17 Anpassa arbetssituationen Anpassa arbetsuppgifter/arbetsförhållanden, Utprovning av hjälpmedel Anskaffning av hjälpmedel SIUS, Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd Stöd till personligt biträde Lönestöd Offentligt skyddat arbete

18 Samordnat stöd Utveckla arbetsförmåga Klargöra/Fastställa arbetsförmåga Omsätta arbetsförmåga i arbete Boendestöd SIUS Arbetstekniska hjälpmedel Medicinering Medicinsk behandling Vägledning Motiverande samtal Stöd från Arbetsgivare, fackförbund Deltidssjukskrivning via Fk Arbete Färdtjänst

19 Tack för Er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingen 2015 Lillemor Billig Verksamhetssamordnare Göteborg och Halland."

Liknande presentationer


Google-annonser