Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Väg E10 Muorjevaarabackarna Vägplan Samrådsmöte 2015-09-23 Anna Kronman projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Väg E10 Muorjevaarabackarna Vägplan Samrådsmöte 2015-09-23 Anna Kronman projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Väg E10 Muorjevaarabackarna Vägplan Samrådsmöte 2015-09-23 Anna Kronman projektledare

2 2 2015-09-23 Inledning Presentation av medverkande Bakgrund och historik Vägplanens formella handläggning Förslag till ny vägplan –Ny väg –Miljökonsekvenser Information om markfrågor Information från Lantmäteriet Allmän frågestund Fika: Tillfälle att studera förslaget och ställa frågor Möjlighet att lämna synpunkter på förslaget Dagordning

3 3 2015-09-23 Bakgrund – Åtgärdsbehov på E10

4 4 2015-09-23 Översiktskarta E10 Muorjevaarabackarna Muorjevaarabackarna

5 5 2015-09-23 E10 Muorjevaarabackarna Nuläge Mål Åtgärdens omfattning/innehåll

6 6 2015-09-23 Planering av vägprojekt VAR? HUR? OM?NÄR?

7 7 2015-09-23 Var i planläggningen är vi nu? Samråd Mars 2015September 2015Vintern 2015/2016 Våren 2016

8 Väg E10 Muorjevaarabackarna Förslag ny vägplan Ramböll: Lorens Wikström Peter Ögren

9 9 2015-09-23 Plan

10 10 2015-09-23 Profil

11 11 2015-09-23 Normalsektion

12 12 2015-09-23 Landskapsbild: Ny mark tas i anspråk Skärningar Bredare vägområde Naturmiljö: N2000-område (MB kap 4) Naturvärdesinventering har utförts map skyddsvärda växtarter, flodpärlmusslor och utter 2 mindre bäckar → Omledning. Särskild anmälan om vattenverksamhet (11 Kap 9§ MB) Ev. markavvattning Miljökonsekvenser

13 13 2015-09-23 Anmälan om vattenverksamhet Bäck från Ellijärvi och en mindre bäck ca 600 m söderut. Ev också ett mindre naturflöde, Ellioja.

14 14 2015-09-23 Rennäringen: Riksintresseområde (MB Kap. 3) - kärnområde och flyttled Kulturmiljö: En fornlämning (härd) inom väg- området, men den bedöms inte påverkas närmare. Arkeologisk utredning ska genomföras Brunnar: Liten eller obetydlig påverkan Jord- och skogsbruk: Måttliga negativa konsekvenser Miljökonsekvenser

15 15 2015-09-23 Boendemiljö: Ökad trafiksäkerhet Minskat buller vid bostäder Skärpta krav vid ny eller väsentlig ombyggnad → Bullerreducerande åtgärder kan komma att bli aktuellt för 2 fastigheter, t.ex. i form av fönsteråtgärder eller bullervall. Riktvärden: 55 dB(A) vid fasad, 70 dB(A) vid uteplats. Effekter av buller: Bl. a. sömnstörningar och koncentrationssvårigheter Viss förbättring av luftkvaliteten kan förväntas Övriga skyddsåtgärder: Begränsa effekter av grumling i bäckarna Smådjurspassage Miljökonsekvenser

16 Väg E10 Muorjevaarabackarna Information om markfrågor Anders Höljman Markförhandlare

17 17 2015-09-23 Vägrätt Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats. (31 § Väglagen)31 § Väglagen Antingen med stöd av fastställd (laga kraftvunnen) vägplan eller med stöd av frivillig markupplåtelse (vid ”små och okomplicerade” projekt) Ingen förändring av fastighetsgränser – en belastning på ytan på obestämd tid. Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen)32 § Väglagen

18 18 2015-09-23 Väglagen 30§ Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastigheten. I den mån någon inskränkning (inskränkt vägrätt) inte har gjorts i vägplanen, i en skriftlig överenskommelse eller i ett beslut om förändring av enskild väg till allmän, ger vägrätt även i övrigt väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe 1. bestämma över markens eller utrymmets användning under den tid vägrätten består, och 2. tillgodogöra sig alster (träd och annat ”grönt”) och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Lag (2012:439).

19 19 2015-09-23 Vägområde

20 20 2015-09-23 Mark under byggtiden ”TN-område” – mark för tillfälligt nyttjande under byggtiden. Vägområde Yta som används under byggnadstiden, t.ex. för massupplag

21 21 2015-09-23 Vad ersätts? Markintrånget 25 %-påslag Annan skada Uppräkning med index och ränta

22 22 2015-09-23 Anslutningar, bestäms i vägplanen – få utfarter av säkerhets- framkomlighetsskäl Ersättningsvägar för utfarter som stängs illustreras i vägplanen Utfarter stängs, skärs av eller begränsas Ersättningsvägar Rättighetsfrågor enskilda vägar Ersättningsväg på egen mark Hantera etablering av ersättningsväg på annans mark Hur komma ut på E10/E45

23 23 2015-09-23 32 § Vägrätt upphör när vägen dras in. Väghållaren är skyldig att i den omfattning det behövs ställa i ordning vägområdet och vidta åtgärder för att förebygga att områdets skick vållar störningar och olägenheter i framtiden. Väghållaren får föra bort vad som har anbringats inom vägområdet för vägändamål, om inte länsstyrelsen bestämmer annat med hänsyn till att fråga har uppkommit om markens eller utrymmets användning som enskild väg. Vad som inte har förts bort inom ett år efter det att vägen dragits in tillfaller fastighetens ägare. Länsstyrelsen kan förlänga tiden, om särskilda skäl föreligger. Lag (2005:940). Ersättningsväg? Smalnas av? Allmän väg som dras in från allmänt underhåll

24 24 2015-09-23 Märk din synpunkt med ärendenummer TRV 2014/1231 Senast den 14 oktober 2015 vill vi ha din synpunkt Samrådsmaterialet finns tillgängligt på: Trafikverket Region Nord, Sundsbacken 2-4 i Luleå Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/projekt Trafikverket Ärendemottagningen Region Nord Box 810 781 28 Borlänge e-post: lulea@trafikverket.selulea@trafikverket.se Synpunkter på vägplanen

25 25 2015-09-23 Synpunkter på vägplanen Blankett för yttrande Synpunkter ska vara Trafikverket tillhanda senast den 14 oktober 2015

26 26 2015-09-23 Anna KronmanAnders Höljman ProjektledareMarkförhandlare anna.kronman@trafikverket.seanders.holjman@trafikverket.se Tel. 010-124 22 56Tel. 010-123 74 63 Trafikverket Box 809, 971 25 Luleå Besöksadress: Sundsbacken 2-4 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Kontaktuppgifter

27 27 2015-09-23 Fika Tillfälle att studera förslaget –Ställa frågor –Lämna synpunkter Allmänna frågor


Ladda ner ppt "Väg E10 Muorjevaarabackarna Vägplan Samrådsmöte 2015-09-23 Anna Kronman projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser