Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna Kronman projektledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna Kronman projektledare"— Presentationens avskrift:

1 Anna Kronman projektledare
Väg E10 Muorjevaarabackarna Vägplan Samrådsmöte Anna Kronman projektledare

2 Dagordning Inledning Presentation av medverkande Bakgrund och historik
Dagordning Inledning Presentation av medverkande Bakgrund och historik Vägplanens formella handläggning Förslag till ny vägplan Ny väg Miljökonsekvenser Information om markfrågor Information från Lantmäteriet Allmän frågestund Fika: Tillfälle att studera förslaget och ställa frågor Möjlighet att lämna synpunkter på förslaget Från Trafikverket: Anna Kronman Anders Lindmark Anna Berglund Anders Höljman Från Ramböll: Lorens Wikström Peter Ögren Från Lantmäteriet: Joakim Durefors Allmänna frågor – ok Hur berör det mig? Det tar vi efteråt

3 Bakgrund – Åtgärdsbehov på E10
Bakgrund – Åtgärdsbehov på E10 -ÅVS E10 Töre-Kiruna som pekat ut de brister som finns längs med vägen. En utpekad sträcka är Muorjevaarabackarna. -Teknisk utredning för denna sträcka. Ett antal olika lösningar studerades, både inom befintlig- och ny sträckning.

4 Översiktskarta E10 Muorjevaarabackarna
Översiktskarta E10 Muorjevaarabackarna Muorjevaarabackarna

5 E10 Muorjevaarabackarna
E10 Muorjevaarabackarna Nuläge Mål Åtgärdens omfattning/innehåll Nuläge: -7 meter bred. -Andelen tung trafik stor. Backarnas lutningar och längder i kombination med vinterväglag kan orsaka att tunga fordon inte tar sig upp, vilket orsakar trafikstörning och i värsta fall totalstopp. Befintlig maxlutning ca 6 %. -Rimliga omledningsvägar saknas. Mål: -Öka trafiksäkerheten för framförallt tung trafik och räddningsfordon samt att skapa ett robust trafiknät över hela året Åtgärdens omfattning/innehåll (Ramböll presenterar förslaget mer detaljerat): -Ny vägsträckning, ca 4 km. Maximal lutning 3,5 %. 14 meter bred, två körfält i norrgående riktning. - Mitträcke och viltstängsel ej kommer att anläggas inom detta projekt. Svårt att få till trafiksäkra start och slut på räcket. Bildar en barriär för ren och vilt som behöver utredas ytterligare.

6 Planering av vägprojekt
Planering av vägprojekt OM? VAR? HUR? NÄR? Planläggning För att ett väg- eller järnvägsprojekt ska komma till stånd krävs en formaliserad processgång. Syftet med processen är att klart och tydligt kunna besvara frågorna OM, VAR, HUR och NÄR ett projekt blir av. Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild process som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan. För byggande av väg gäller Väglagen. Hur lång tid denna process tar beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, årstider, budget, olika berördas synpunkter osv. Det kan röra sig om allt mellan 2 och 20 år.

7 Var i planläggningen är vi nu?
Var i planläggningen är vi nu? Samråd Processen kallas för en planläggningsprocess och arbetet med att ta fram en plan kallas för planläggning. Var ska vägen gå och hur ska den utformas? Länsstyrelsen tar beslut om betydande miljöpåverkan. Alternativa placeringar och utformningar studeras I planläggningsprocessen utreds alltså VAR och HUR vägen ska byggas. Redan i början av planläggningen ska vi ta fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Länsstyrelsen tar sedan beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, det vill säga om projektet påverkar miljön i närheten av vägen eller järnvägen på ett väsentligt sätt. Detta beslut tas tidigt i planläggningen. Om ett väg- eller järnvägsprojekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Annars tas miljöbeskrivning tas fram till väg- eller järnvägsplanen. Resultatet av planläggningsprocessen och utformningen av vägen beskrivs och redovisas i en vägplan Bygghandling Efter att fastställelsebeslutet vunnit laga kraft tar Trafikverket fram en bygghandling. Bygghandlingen är ett tekniskt dokument innehållande detaljerade ritningar som visar hur projektet ska genomföras. Möjlighet att påverka Samråd under hela processen Planen hålls tillgänglig för granskning - möjlighet lämna synpunkter. Fastställelseprövning Planen vinner laga kraft Nu är vi i samrådsprocessen, ni kan skriftligt lämna synpunkter i samrådsprocessen fram till den 14 oktober. Vi dokumenterar alla samråd som sedan sammanfattas i samrådsredogörelsen. Samråd Skriftligt till 14 oktober/Muntligt här idag-protokoll Granskning Enbart skriftligt Fastställelse Juridik och planprövning Överklagan Regeringen Skriftligt Mars 2015 September 2015 Vintern 2015/2016 Våren 2016

8 Förslag ny vägplan Ramböll: Lorens Wikström Peter Ögren Väg E10
Väg E10 Muorjevaarabackarna Förslag ny vägplan Ramböll: Lorens Wikström Peter Ögren Ramböll har fått uppdraget av TRV att ta fram en vägplan.

9 Plan

10 Profil

11 Normalsektion

12 Miljökonsekvenser Landskapsbild: Ny mark tas i anspråk Skärningar
Bredare vägområde Naturmiljö: N2000-område (MB kap 4) Naturvärdesinventering har utförts map skyddsvärda växtarter, flodpärlmusslor och utter 2 mindre bäckar → Omledning. Särskild anmälan om vattenverksamhet (11 Kap 9§ MB) Ev. markavvattning

13 Anmälan om vattenverksamhet
Anmälan om vattenverksamhet Bäck från Ellijärvi och en mindre bäck ca 600 m söderut. Ev också ett mindre naturflöde, Ellioja.

14 Miljökonsekvenser Rennäringen:
Riksintresseområde (MB Kap. 3) - kärnområde och flyttled Kulturmiljö: En fornlämning (härd) inom väg- området, men den bedöms inte påverkas närmare. Arkeologisk utredning ska genomföras Brunnar: Liten eller obetydlig påverkan Jord- och skogsbruk: Måttliga negativa konsekvenser

15 Miljökonsekvenser Boendemiljö: Ökad trafiksäkerhet
Miljökonsekvenser Boendemiljö: Ökad trafiksäkerhet Minskat buller vid bostäder Skärpta krav vid ny eller väsentlig ombyggnad → Bullerreducerande åtgärder kan komma att bli aktuellt för 2 fastigheter, t.ex. i form av fönsteråtgärder eller bullervall. Riktvärden: 55 dB(A) vid fasad, 70 dB(A) vid uteplats. Effekter av buller: Bl. a. sömnstörningar och koncentrationssvårigheter Viss förbättring av luftkvaliteten kan förväntas Övriga skyddsåtgärder: Begränsa effekter av grumling i bäckarna Smådjurspassage Inventering av fastigheter map buller

16 Information om markfrågor
Väg E10 Muorjevaarabackarna Information om markfrågor Anders Höljman Markförhandlare

17 Vägrätt Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats. (31 § Väglagen) Antingen med stöd av fastställd (laga kraftvunnen) vägplan eller med stöd av frivillig markupplåtelse (vid ”små och okomplicerade” projekt) Ingen förändring av fastighetsgränser – en belastning på ytan på obestämd tid. Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen) En fastställd plan ger Trafikverket rätt att förvärva mark som behövs för vägen. Fastighetsägaren har också en rätt att få mark förvärvad då planen har blivit fastställd. När vi bygger en väg tar Trafikverket marken i anspråk med så kallad vägrätt. Det innebär att Trafikverket har rätt att använda marken inom vägområdet. Vägrätten innebär dessutom att vi till exempel får avverka skog och ta ut jord- och bergmassor inom vägområdet. Vi får också ge någon annan rätt att till exempel lägga ned ledningar inom vägområdet. Vägrätten uppkommer när Trafikverket märker ut vägens sträckning över fastigheten och påbörjar vägarbetet. Vi har rätt att börja bygga även om vi inte är överens med markägaren om ersättningen. Vägrätten innebär inte att fastighetsgränserna ändras. Vägrätten kan ses som en lång nyttjanderätt där väghållaren ges rätt att nyttja marken så länge de behöver. Om vägen inte längre behövs som allmän väg kan Trafikverket besluta om att dra in vägen från allmänt underhåll. Då upphör också vägrätten och fastighetsägaren får återigen disponera marken. Den mark som behöver tas i anspråk anges i vägplanen.

18 Väglagen 30§ Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastigheten. I den mån någon inskränkning (inskränkt vägrätt) inte har gjorts i vägplanen, i en skriftlig överenskommelse eller i ett beslut om förändring av enskild väg till allmän, ger vägrätt även i övrigt väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe 1. bestämma över markens eller utrymmets användning under den tid vägrätten består, och 2. tillgodogöra sig alster (träd och annat ”grönt”) och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Lag (2012:439).

19 Vägområde Den här bilden visar det fastställda vägområdet för en väg, dvs. den mark som tas i anspråk med vägrätt. Till vägområdet hör inte bara vägbanan utan också diken, slänter, bullerskydd, räcken, vägmärken, belysning med mera som har direkt koppling till vägen. (Vägområdet utgörs av den mark som behövs för väganordningarna. Väganordningar är de anordningar som stadigvarande/permanent behövs för vägens bestånd, drift eller brukande.)

20 Mark under byggtiden ”TN-område” – mark för tillfälligt nyttjande under byggtiden. Vägområde I ett vägbyggnadsprojekt kan det i vissa fall finnas ett behov av att tillfälligt använda markområden under byggtiden. Det kan t.ex. behövas för tillfälliga transportvägar och för upplag av massor. Trafikverket kan i vägplanen reservera mark för detta genom en tillfällig tidsbegränsad nyttjanderätt. Marken återlämnas till fastighetsägaren efter angiven tid. Vi betalar ersättning till fastighetsägaren för den tillfälliga nyttjanderätten. Yta som används under byggnadstiden, t.ex. för massupplag

21 Uppräkning med index och ränta
Vad ersätts? Markintrånget 25 %-påslag Annan skada Uppräkning med index och ränta

22 Hur komma ut på E10/E45 Anslutningar, bestäms i vägplanen – få utfarter av säkerhets- framkomlighetsskäl Ersättningsvägar för utfarter som stängs illustreras i vägplanen Utfarter stängs, skärs av eller begränsas Ersättningsvägar Rättighetsfrågor enskilda vägar Ersättningsväg på egen mark Hantera etablering av ersättningsväg på annans mark

23 Allmän väg som dras in från allmänt underhåll
32 § Vägrätt upphör när vägen dras in. Väghållaren är skyldig att i den omfattning det behövs ställa i ordning vägområdet och vidta åtgärder för att förebygga att områdets skick vållar störningar och olägenheter i framtiden. Väghållaren får föra bort vad som har anbringats inom vägområdet för vägändamål, om inte länsstyrelsen bestämmer annat med hänsyn till att fråga har uppkommit om markens eller utrymmets användning som enskild väg. Vad som inte har förts bort inom ett år efter det att vägen dragits in tillfaller fastighetens ägare. Länsstyrelsen kan förlänga tiden, om särskilda skäl föreligger. Lag (2005:940). Ersättningsväg? Smalnas av?

24 Synpunkter på vägplanen
Synpunkter på vägplanen Trafikverket Ärendemottagningen Region Nord Box 810 Borlänge e-post: Märk din synpunkt med ärendenummer TRV 2014/1231 Senast den 14 oktober 2015 vill vi ha din synpunkt Samrådsmaterialet finns tillgängligt på: Trafikverket Region Nord, Sundsbacken 2-4 i Luleå Trafikverkets webbplats Lägg ut på hemsidan det vi visat idag.

25 Synpunkter på vägplanen
Synpunkter på vägplanen Blankett för yttrande Synpunkter ska vara Trafikverket tillhanda senast den 14 oktober 2015 Synpunkter på vägplanen kan du lämna på mötet eller skicka in blanketten (alt. Posta ) till Trafikverket senast Frankerade kuvert finns!

26 Kontaktuppgifter Anna Kronman Anders Höljman Projektledare Markförhandlare Tel Tel Trafikverket Box 809, Luleå Besöksadress: Sundsbacken 2-4 Telefon:

27 Allmänna frågor Fika Tillfälle att studera förslaget Ställa frågor
Lämna synpunkter


Ladda ner ppt "Anna Kronman projektledare"

Liknande presentationer


Google-annonser