Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE"— Presentationens avskrift:

1 Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2015-09-23
LISBETH NILSSON Avd.chef IFO/FH Stadsledningskontoret

2 Göteborg – en växande framtidsstad
invånare i Göteborg 23% utrikes födda 10 stadsdelar Majorna-Linné störst TALMANUS: Göteborg är en hamnstad med ett strategiskt läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn. Staden har en befolkning på ca invånare, och är Sveriges näst största stad. Göteborg är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Här finns många starka industrier och Skandinaviens största hamn.    Göteborg är indelad i 10 stadsdelar, där Majorna-Linné är störst både till antalet människor och bostäder. Störst till ytan är Norra Hisingen och minst är Centrum. Stadsdelarna är stora enheter i ett svenskt kommunperspektiv; hade Majorna-Linné varit en egen kommun skulle stadsdelen varit den 35:e mest folkrika kommunen Sverige, av Sveriges totalt 290 kommuner. Lundby hade hamnat på 56:e plats, mellan Kungälv och Enköping. 23% av göteborgarna är utrikesfödda. De vanligaste födelseländerna är Irak och Iran, och därefter Finland, Bosnien & Hercegovina, Jugoslavien, Polen, Somalia, Turkiet, Kina och Norge, samt många andra länder. Just nu händer det mycket i Göteborg! Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för 150 000 fler göteborgare år Många människor vill flytta hit, både från närområdet och från andra länder. Nya företag vill etablera sig här. Fler turister vill komma och besöka Göteborg. Under de senaste tio åren har staden haft en stadig tillväxt med en befolkningsökning på personer; sett till Göteborgsregionen är siffran Framför allt är det många unga som vill flytta hit – gruppen som dominerar är unga vuxna 20–27 år. Under samma period har det skapats mer än fler jobb i Göteborgsregionen. Det motsvarar en tillväxt på 20%, vilket är mer än i både Stockholms- och Malmöregionen. Göteborgsregionen, som omfattar 13 kommuner i stor-Göteborg, har idag 1,1 miljoner invånare. En viktig målsättning i Göteborg är att skapa en större arbetsmarknadsregion, och strategier tar nu sikte på att vi ska vara 1,75 miljoner invånare i Göteborgregionen år I Göteborg finns det idag arbetstillfällen. Den största arbetsgivaren i Göteborg är kommunen, Göteborgs Stad. Hela göteborgare har staden som arbetsgivare och arbetar i över 100 olika yrken inom stadsdelar, fackförvaltningar eller kommunala bolag. Deras (vårt – om du jobbar i Göteborgs Stad!) jobb är att skapa en bra vardag för alla göteborgare och utveckla Göteborg för framtiden. Att staden växer betyder också att Göteborg förändras. Det byggs nya hus och på mark som tidigare varit gammal industrimark växer nya bostadsområden och stadsdelar upp. 1,1 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion idag 1,75 miljoner invånare i Göteborgs arbetsmarknadsregion år 2030 EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 En hållbar stad Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet TALMANUS: Fokus är att utveckla Göteborg till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. En grön, sammanhållen, öppen och livlig stad, där det är lätt för människor att röra sig, synas och mötas. Där det också finns plats för växter, djur och ekosystemtjänster. En stad som vi med stolthet kan lämna vidare till kommande generationer. Den ekologiska hållbarheten innebär att vi inte ska förbruka och/eller förstöra klimatet och miljön. Den sociala hållbarheten innebär att samhället ska vara till för, och fungera för, alla individer. Att ingen ska stå utanför på grund av kön, etnicitet, sexualitet, tro, funktionshinder eller något annat. I den socialt hållbara staden ska alla vara inkluderade. Den ekonomiska hållbarheten syftar på ett dynamiskt närings- och arbetsliv där både stora och små verksamheter kan få plats. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Göteborgs Stad – snabbfakta
10 stadsdelar Ca 20 fackförvaltningar Ca 60 bolag TALMANUS: Göteborgs Stad har en organisation med både förvaltningar och bolag. Totalt har Göteborgs Stad en omsättning på 34 miljarder kronor och antalet anställda är drygt personer. Kommunen är indelad i 10 stadsdelar. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den kommunala servicen för dem som bor i stadsdelen. Servicen är till exempel kommunal förskola, grundskola, äldreomsorg och bibliotek, och utgör 85% av kommunens totala budget. Ca anställda varav i stadsdelarna EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Göteborgs Stads organisation
Kommunfullmäktige Valberedning Stadsrevision Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Valnämnden Kommunstyrelsen Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som leder och samordnar verksamheterna. Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning, som på uppdrag av kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp verksamheterna i Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret ger också råd och stöd till förvaltnings- och bolagsledningar. Stadsrevisionen Stadsrevisionen granskar och utvärderar kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelsernas verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt. Valnämnden Valnämnden svarar för organisation och genomförande av val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och genomför eventuella extraval och folkomröstningar. Politikerna arbetar i olika nämnder Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som fattas i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Kommunen äger flera bolag Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal hel- eller delägda bolag, som tillhandahåller allt från lägenheter till kulturupplevelser. Göteborgs Stadshus AB är Göteborgs Stads koncernbolag och därmed ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Nämnder, ca 30 st Göteborgs Stadshus AB EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Göteborgs Stads organisation
Nämnder Stadsdelsnämnder Förskola, Grundskola, Socialtjänst, Omsorg, Lokal kultur & Fritid Fritid Idrotts- & föreningsnämnden Park- & naturnämnden Trafik Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Utbildning Utbildningsnämnden Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Teknisk försörjning Kretslopp- & Vattennämnden Övriga nämnder Arkivnämnden Nämnden för Konsument & Medborgarservice Nämnden för Intraservice Överförmyndarnämnden Social Resursnämnd Miljö Miljö- & Klimatnämnden Mark och boende Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden TALMANUS: Stadsdelsnämnderna beslutar Stadsdelsnämnderna beslutar i frågor som rör bibliotek, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre. Facknämnderna beslutar Facknämnderna ansvarar för var sitt specialområde, till exempel utbildning, trafik, bostäder och teknisk försörjning. Varje facknämnd har sin fackförvaltning, som ansvarar för att arbetet utförs så som nämnderna beslutat om. Stadsdelsförvaltningarna utför tjänster Göteborg är indelat i 10 stadsdelsförvaltningar, som har var sin stadsdelsnämnd. Stadsdelsförvaltningarna verkställer och utför tjänster inom bibliotek, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre. Varje stadsdelsförvaltning ansvarar alltså själv för driften av stadsdelens bibliotek, förskolor, äldreboenden och liknande.    Fackförvaltningarna ger service Fackförvaltningarna ansvarar för att arbetet utförs och verkställs så som nämnderna beslutat. Varje förvaltning styrs av en nämnd eller styrelse som utses av kommunfullmäktige. Göteborgs Stads fackförvaltningar ger service framför allt inom områdena teknisk försörjning, trafik, fritid, miljö, fastigheter/bostäder, kultur och utbildning. Kultur Kulturnämnden EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Göteborgs Stads organisation
Göteborgs Stadshus AB Energi Göteborg Energi AB + 18 dotterbolag Turism, Kultur, Evenemang Göteborg & Co Kommunintressent AB Göteborg & Co Träffpunkt AB Got Event AB (från 2015) Liseberg AB (från 2015) Göteborgs Stadsteater AB (från 2015) Kollektivtrafik Göteborgs Spårvägar AB GS Buss AB GS Trafikantservice AB GS Spårvagn AB Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Bostads AB Poseidon Familjebostäder i Göteborg Gårdstensbostäder Göteborgs Stads bostads AB Göteborgs Egnahems AB Rysåsens Fastighets AB Störningsjouren i Göteborg AB Interna bolag Göteborgs Gatu AB Göteborgs Upphandlings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB AB Gothenburg European Office Hamn Göteborgs Hamn AB Regionala bolag Renova AB, Gryab AB, GREFAB TALMANUS: Kommunen äger flera bolag Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal hel- eller delägda bolag, som tillhandahåller allt från lägenheter till kulturupplevelser. Göteborgs Stadshus AB är sedan årsskiftet 2014, Göteborgs Stads koncernbolag och därmed ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Dotterbolagen är organiserade i underkoncerner med varsitt moderbolag. Underkoncernerna är Bostäder, Lokaler, Energi, Näringsliv, Turism, kultur och evenemang, Hamn och Kollektivtrafik med ett moderbolag i varje underkoncern. Regionala och interna bolag är också indelade i var sitt område ligger direkt under Göteborgs Stadshus AB. Näringsliv Business Region Göteborg AB Lindholmen Science Park AB Johanneberg Science Park AB Göteborgs Tekniska College AB Cityflygplatsen i Göteborg AB Utveckling Nordost AB Lokaler Älvstranden Utveckling AB HIGAB Scandinavium AB Förvaltnings AB Göteborgslokaler Göteborgs Stads Parkerings AB Boplats Göteborg Tillfällig placering EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Stadsdelsnämnderna i Göteborg
Stadsdelsnämnder infördes 1990 för att decentralisera de politiska besluten i kommunen minskades antalet stadsdelar från ursprungliga 21 till 10. Göteborg är indelad i 10 stadsdelar, där Majorna-Linné är störst både till antalet människor och bostäder. Störst till ytan är Norra Hisingen och minst är Centrum. 2014: ANG Ö GBG ÖH CEN M-L AFH V GBG V HIS LUNDB N HIS Stadsdelarna är stora enheter i ett svenskt kommunperspektiv; hade Majorna-Linné varit en egen kommun skulle stadsdelen varit den 35:e mest folkrika kommunen

9 Stadsdelsnämndernas och Social resursnämnds ledamöter
Är politiskt tillsatta Utses av kommunfullmäktige Mandatfördelningen motsvarar kommunfullmäktiges Är fritidspolitiker 11 plus 11

10 Stadsdelsnämnderna fattar politiska beslut som rör:
Den kommunala grundskolan Kultur- och fritidsverksamheter Offentliga bibliotek Vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning Barnomsorg Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Fotograf: Peter Svenson

11 Stadsledningskontoret (SLK)
Kommunstyrelsens förvaltning TRE huvuduppdrag: Leda och samordna Planering, budget och uppföljning Ärendehantering till ks och kf Stödjande i samhällsledningsfrågor, ekonomisk planering och uppföljning Organisationsstruktur och personalpolitik Ägarstyrning av stadens bolag Riktlinjer antagna av fullmäktige, tvingande Program, planer och andra styrande dokument. Likvärdighet inom staden Effektivitet Uppsikt-uppföljning Stadsledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen när det gäller: ledning och samordning av stadens strategiska planering uppföljning av verksamheterna och deras resultat beredning av beslutsunderlag och utförande av särskilda uppdrag utveckling av stadens styrmodell ägarstyrning av stadens bolag

12 Exempel på vad vi gör på SLK Likvärdighet inom staden
Riktlinjer antagna av fullmäktige, tvingande Program, planer och andra styrande dokument Specialistkompetens Välfärdens processer Nätverk för chefer Plan mot våld i nära relationer Program för full delaktighet för personer med funktionshinder Strategi och plan mot hemlöshet EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 16% 18% 11% 14% 17% Vart går pengarna?
Förskola och skolbarnomsorg 16% Äldreomsorg 18% 11% Övrigt 14% Individ och familjeomsorg Grundskola 17% TALMANUS: Vård, skola och omsorg står för 85% av Göteborgs Stads budget. Kommunens pengar kommer från skatteintäkter och generella statsbidrag som staten ger för att utjämna skillnader mellan kommunerna i intäkter eller strukturella förutsättningar, som till exempel invånarantal och åldersstruktur. Gymnasie- och vuxenutbildning 7% Kultur och fritid 4% Funktionshinder 13% Vård, skola och omsorg utgör 85 procent av kostnaderna. EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 50 500 anställda 2 200 chefer En stor arbetsgivare
73% kvinnor – 27% män Medelålder 46,4 år Födda utrikes 23 % TALMANUS: Av stadens ca anställda arbetar ca personer i stadsdelsförvaltningarna. 84% av dessa är kvinnor, och 16% män. Göteborgs Stads fackförvaltningar och kommunala bolag har lika många anställda; vardera. Inom fackförvaltningarna är 57% av de anställda kvinnor och 43% män. I de kommunala bolagen är männen i majoritet; med 62% i jämförelse med 38% kvinnor. Medelåldern av tillsvidareanställda i förvaltningarna är 46,6 år. Utrikes födda i förvaltningarna är 22,0%. Inom Göteborgs Stad arbetar över chefer. Utrikes födda chefer i förvaltningarna är 7,3%. Finns över 100 olika jobb. 2 200 chefer 64% kvinnor – 36% män Medelålder chefer 50,7 år Födda utrikes 8,1% EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Stadens organisation INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE"

Liknande presentationer


Google-annonser