Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild 1 Principiell utgångspunkt Politik Huvudman och myndighetsutövning Produktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild 1 Principiell utgångspunkt Politik Huvudman och myndighetsutövning Produktion."— Presentationens avskrift:

1 Bild 1 Principiell utgångspunkt Politik Huvudman och myndighetsutövning Produktion

2 Bild 2 Huvudprocesser Politik M&H Produktion Sociala tjänster Utbildning Kultur Samhällsbyggnad Idrott och fritid Miljö, folkhälsa och säkerhet Teknisk försörjning Medborgarna

3 Bild 3 Delar i huvudprocesserna Sociala tjänster Individ och familjeomsorg Psykiatri Handikappomsorg Äldreomsorg

4 Bild 4 Delar i huvudprocesserna Utibildning Förskola Skolbarnsomsorg Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning

5 Bild 5 Delar i huvudprocesserna Kultur Bibliotek Teater/dans/musik/konst Musikskola

6 Bild 6 Delar i huvudprocesserna Fritid och idrott Fritidsgårdsverksamhet Föreningsstöd Idrott och motion

7 Bild 7 Delar i huvudprocesserna Samhällsbyggnad Fysisk planering Exploatering Fastighetsbildning Byggande

8 Bild 8 Delar i huvudprocesserna Miljö, folkhälsa och säkerhet Tillstånd och tillsyn Miljöplanering Räddningstjänst Folkhälsa Brottsförebyggande Riskanalyser

9 Bild 9 Delar i huvudprocesserna Teknisk försörjning Gator, vägar, parker Trafik Energi VA Renhållning

10 Bild 10 Politiskt ansvar Sociala tjänster: SN och ÄN Utbildning: BUN och GVN Kultur: BKN och ON Fritid och idrott: ON och FSN Samhällsbyggnad: KS och ON Miljö, folkhälsa och säkerhet: KS, ON, SN och TN Teknisk försörjning: ON och TN

11 Bild 11 Organisationsskiss KF KS SN ÄN BUN GVN BKN FSN ON TN SLK Myndig hets- och huvud- manna- grupper Stabs- grupper Fristående produktion Egenregi produktion 7 verksamhets- områden KSVU KSAU Politik M&H Produktion

12 Bild 12 Stödprocesserna Personal- och kompetensförsörjning Ekonomi och controlling Finans- och kapitalförvaltning Mark- och fastighetsägande Näringsliv Kommunikation och omvärldsbevakning IT Internationella samordning Kommunövergripande juridik ochärendeadministration

13 Bild 13 Processkarta Personal- ochkompetensförsörjning Ekonomi ochcontrolling Finans- ochkapitalförvaltning Mark- ochfastighetsägande Näringsliv Kommunikation ochomvärldsbevakning IT Internationellasamordning Kommunövergripandejuridik och ärendeadm Sociala tjänster Utbildning Kultur Idrott och fritid Samhällsbyggnad Miljö, folkhälsa och säkerhet Teknisk försörjning


Ladda ner ppt "Bild 1 Principiell utgångspunkt Politik Huvudman och myndighetsutövning Produktion."

Liknande presentationer


Google-annonser