Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomi Miljö Juridik TeknikTeknik Socialt Fastighets- förvaltning Kontakt med myndigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomi Miljö Juridik TeknikTeknik Socialt Fastighets- förvaltning Kontakt med myndigheter."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomi Miljö Juridik TeknikTeknik Socialt Fastighets- förvaltning Kontakt med myndigheter

2 Juridik Fastighets- förvaltning Jordabalken Fastighetsbildningslagen Anläggningslagen Hyresrätt - Bostadsrätt

3 Ekonomi Fastighets- förvaltning Fastighetsvärdering Fastighetsförädling Hyresrätt – Bostadsrätt 3D-fastigheter Fastighetsförvärv

4 Juridik Fastighetsbildningslagen Lantmäterimyndigheten Möjligheter och begränsningar Lantmäteriförrättningar Inteckningsfri avstyckning 3D-fastigheter Frigörande av fastighetstillbehör Servitut Gränser Register och Arkiv

5 Juridik Jordabalken Fast egendom Köp av fast egendom Kostnader för fullföljd av köp Alternativa fullföljdsåtgärder Servitut – Andra nyttjanderätter Tomträtt Inteckning – Inskrivning Inteckningsfri avstyckning

6 Juridik Gemensamhetsanläggning Till nytta för minst två fastigheter Samma krav som för officialservitut Lantmäteriförrättning Problem Samfällighetsförening

7 Ekonomi Driftnetto – Det ekonomin bygger på Driftnetto = Hyra – Drift – Underhåll – Fastighetsskatt Driftnettot kan jämföras med önskad kalkylränta Genom att nuvärdesberäkna framtida driftnetton kan man beräkna värdet på en fastighet

8 Ekonomi Beslutsunderlag - kapitalvärden Nuvarande användning Marknads- värde Återanskaff- ningskostnad Nyanskaff- ningskostnad

9 Fastighetsförädling Omvärldsanalys Fastighetens livscykel Marknad/Regelsystem Alternativ Behålla Sälja Köpa Förändra Värdering av alternativ Ekonomi

10 Vad händer på marknaden? Fler utländska investerare Fastigheten som penningplacering Renodlat fastighetsägande Den svenska öppenheten

11 Ekonomi Här kan du få info om marknaden www.boverket.se www.sabo.se www.bofast.se www.bygg.org www.fastighetsnytt.se www.fastighetsvarlden.se www.fastighetsindex.se www.svefast.se www.hyresgasterna.se www.lagrummet.se www.regeringen.se www.riksdagen.se www.skatteverket.se www.constellator.se www.scb.se

12 Ekonomi Hyresrätt Bostadsrätt Omvandling av hyresrätt till bostadsrätt Regler Incitament Problem Värdeförändring? Genomförandekostnader

13 3D-fastigheter Värdeförändringar? Genomförande Genomförandekostnader Ekonomi

14 Fastighetsförvärv Alternativa sätt att köpa en fastighet Alternativa sätt att genomföra köpet Kostnadsjämförelser

15 Kontakt med myndigheter

16 KDN Sävar Umeå Parkerings AB KDF Hörnefors Umeå Energi AB Socialförvaltning KDN Holmsund Organisationsnämnd Nolia AB Uminova Innovation AB KDF Holmsund Brandförsvar & Säkerhet För- och grundskoleförvaltning Gymnasieförvaltning För- och grundskoleförvaltning Stadsledningskontor Umeå Hamn AB Kommunstyrelsens globaliserings- och forskningsutskott Kommunala pensionärsrådet Socialnämnd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Detaljplanering Gator och Trafik Kommunstyrelse Teknisk nämnd Valnämnd Kommunfullmäktige Överförmyndarnämnd Färdtjänst Kommunal Lantmäterimyndighet (KLM)Jämställdhetsutskott Arbetsmarknadsavdelningen Förtroendemannaregistret Samhällsbyggnadskontor Bostadsanpassning KDN Hörnefors Västerbottens museum AB Västerbottensmusiken AB Umeå Kommunföretag AB Dragonen Idrotts- och Mässcentrum AB Umeå Vatten och Avfall AB Fritidsnämnd AB Bostaden i Umeå Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott Umeå Bussgarage AB Kulturförvaltning Umeå Företagscentra AB Bygglov Umeå Folkets Husförening U.P.A. Kulturnämnd Revision Fritidsförvaltning Miljö- och hälsoskyddsnämnd Byggnadsnämnd

17 Miljönämnd Teknisk nämnd Konsumentnämnd Fastighetskontor Vägverket Bolagsverket Boverket Arbetsmiljöverket Livsmedelsverket Riksantikvarieämbetet Riksförsäkringsverket Räddningsverket Länsstyrelse Lantmäterimyndighet Inskrivningsmyndighet Skattemyndighet Hyresnämnd Arrendenämnd


Ladda ner ppt "Ekonomi Miljö Juridik TeknikTeknik Socialt Fastighets- förvaltning Kontakt med myndigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser