Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighets-förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighets-förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Fastighets-förvaltning
Kontakt med myndigheter Miljö Socialt Juridik Fastighets-förvaltning Teknik Ekonomi Fastighets-förvaltning

2 Fastighets-förvaltning
Juridik Jordabalken Fastighetsbildningslagen Anläggningslagen Hyresrätt - Bostadsrätt Fastighets-förvaltning

3 Fastighets-förvaltning
Fastighetsvärdering Fastighetsförädling Hyresrätt – Bostadsrätt 3D-fastigheter Fastighetsförvärv Ekonomi Fastighets-förvaltning

4 Fastighetsbildningslagen
Juridik Fastighetsbildningslagen Lantmäterimyndigheten Möjligheter och begränsningar Lantmäteriförrättningar Inteckningsfri avstyckning 3D-fastigheter Frigörande av fastighetstillbehör Servitut Gränser Register och Arkiv

5 Jordabalken Fast egendom Köp av fast egendom
Juridik Jordabalken Fast egendom Köp av fast egendom Kostnader för fullföljd av köp Alternativa fullföljdsåtgärder Servitut – Andra nyttjanderätter Tomträtt Inteckning – Inskrivning Inteckningsfri avstyckning

6 Gemensamhetsanläggning
Juridik Gemensamhetsanläggning Till nytta för minst två fastigheter Samma krav som för officialservitut Lantmäteriförrättning Problem Samfällighetsförening

7 Driftnetto – Det ekonomin bygger på
Driftnetto = Hyra – Drift – Underhåll – Fastighetsskatt Driftnettot kan jämföras med önskad kalkylränta Genom att nuvärdesberäkna framtida driftnetton kan man beräkna värdet på en fastighet

8 Återanskaff-ningskostnad Nyanskaff-ningskostnad
Ekonomi Beslutsunderlag - kapitalvärden Nuvarande användning Marknads-värde Återanskaff-ningskostnad Nyanskaff-ningskostnad

9 Fastighetsförädling Omvärldsanalys Fastighetens livscykel
Ekonomi Fastighetsförädling Omvärldsanalys Fastighetens livscykel Marknad/Regelsystem Alternativ Behålla Sälja Köpa Förändra Värdering av alternativ

10 Vad händer på marknaden?
Ekonomi Vad händer på marknaden? Fler utländska investerare Fastigheten som penningplacering Renodlat fastighetsägande Den svenska öppenheten

11 Här kan du få info om marknaden
Ekonomi Här kan du få info om marknaden

12 Hyresrätt Bostadsrätt
Ekonomi Hyresrätt Bostadsrätt Omvandling av hyresrätt till bostadsrätt Regler Incitament Problem Värdeförändring? Genomförandekostnader

13 3D-fastigheter Värdeförändringar? Genomförande Genomförandekostnader
Ekonomi 3D-fastigheter Värdeförändringar? Genomförande Genomförandekostnader

14 Fastighetsförvärv Alternativa sätt att köpa en fastighet
Ekonomi Fastighetsförvärv Alternativa sätt att köpa en fastighet Alternativa sätt att genomföra köpet Kostnadsjämförelser

15 Kontakt med myndigheter

16 Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Umeå Hamn AB Fritidsförvaltning Bygglov Byggnadsnämnd Umeå Vatten och Avfall AB Överförmyndarnämnd Västerbottensmusiken AB För- och grundskoleförvaltning Förtroendemannaregistret Dragonen Idrotts- och Mässcentrum AB Samhällsbyggnadskontor Bostadsanpassning Kommunfullmäktige Stadsledningskontor Färdtjänst Kommunstyrelse KDN Hörnefors Kulturnämnd Valnämnd Arbetsmarknadsavdelningen Fritidsnämnd Umeå Folkets Husförening U.P.A. Jämställdhetsutskott Kommunal Lantmäterimyndighet (KLM) Kulturförvaltning Socialnämnd Umeå Kommunföretag AB För- och grundskoleförvaltning Brandförsvar & Säkerhet Nolia AB Umeå Energi AB KDF Hörnefors Organisationsnämnd KDF Holmsund Västerbottens museum AB Gymnasieförvaltning Uminova Innovation AB Umeå Företagscentra AB Socialförvaltning Revision KDN Sävar Umeå Bussgarage AB AB Bostaden i Umeå Gator och Trafik Kommunstyrelsens globaliserings- och forskningsutskott KDN Holmsund Detaljplanering Kommunala pensionärsrådet Umeå Parkerings AB Teknisk nämnd Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

17 Byggnadsnämnd Miljönämnd Teknisk nämnd Konsumentnämnd Fastighetskontor Vägverket Bolagsverket Boverket Arbetsmiljöverket Livsmedelsverket Riksantikvarieämbetet Riksförsäkringsverket Räddningsverket Länsstyrelse Lantmäterimyndighet Inskrivningsmyndighet Skattemyndighet Hyresnämnd Arrendenämnd


Ladda ner ppt "Fastighets-förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser