Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som kontaktpersonal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som kontaktpersonal."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som kontaktpersonal

2 Vår dag tillsammans! Kl 13.00 Välkommen! Presentationsrunda Kl 13.15 Varför rambeslut? Vad är rambeslut? Kl 14.15 Kaffe Kl 14.30 Diskussion Kl 15.15 Hur fattas rambeslut och hur hantera uppdrag? Diskussion/övning Kl 16.15 Utvärdering

3 Detta bildspel använder du som lokal utbildare som bas: Du kan ta bort bilder Du kan lägga till bilder efter vad som behövs i just din stadsdel Du kan skriva om talmanus ( talmanus till bilderna ser du när du inte står i bildspelsläge!) så att det passar ditt språkbruk Du kan skriva om text på bilderna så att det passar ditt språkbruk. Du kan också välja en annan ordning på bilderna Du väljer de diskussioner/övningar som passar dig. De bilder som du kan använda som diskussioner/övningar är markerade med ett bi (bikupa- prata två och två) eller med en penna Till bildspelet hör även en guide för rambeslut i hemtjänsten.

4 VARFÖR RAMBESLUT?

5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 5 Vi har fått ett uppdrag!

6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 6 Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen. Hemtjänstuppdraget

7 Göteborgsmodell från 2009 ”Rambeslut service” 7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Serviceinsatser – valfrihet inom ramen för målsättningen Omsorgsinsatser – inflytande

8 Göteborgsmodellen - Beslut om service i tid, omsorg i insats 8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Beslut om service i timmar Beslut om promenad och dusch 1 g/vecka Service = inköp, tvätt, städ Omsorg = promenad, dusch Förfogar över servicetid Får promenad och dusch 1 g/vecka Hemtjänsten kan utföra annat på servicetiden än planerat utifrån Elsas dagsform/väderlek

9 Varför rambeslut hemtjänst 2015? 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Uppdrag till stadsledningskontoret att förslå att den enskildes självbestämmande och inflytande kan omfatta mer än service. Förslaget inriktas på att så långt det är möjligt låta den enskilde bestämma över vad som ska göras och hur. Dessutom skulle den enskilde kunna göra olika val olika dagar. Kommunfullmäktige beslutat om att beslut om all hemtjänst, inte bara service, ska fattas som rambeslut i tid.

10 Nu beslut om hemtjänst i tid 10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Beslut om hemtjänst i timmar Service och omsorg Förfogar över hemtjänsttid Hemtjänsten kan utföra annat än planerat utifrån Elsas dagsform/väderlek

11 Upplägg och målbild 11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Successivt införande i stadsdelarna när beslut går ut och nytt beslut ska fattas samt vid nyansökningar. Alla nya beslut om hemtjänst ska senast den 1 jan 2016 fattas som rambeslut. Alla beslut om hemtjänst ska senast den 1 januari 2017 vara fattade som rambeslut.

12 12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN ”Den främsta styrkan med Attraktiv hemtjänst är omsorgstagarens ökade inflytande, men det nya upplägget gynnar oss som jobbar också. Vi får mer tid för personliga möten med dem vi besöker och det blir mindre av att stressa vidare till nästa besök. Vi ”äger” hela den avsatta tiden tillsammans med omsorgstagaren.” Citat från Vårt Göteborg nr 3 2015 Ann Stålnacke, undersköterska hemtjänsten Askim-Frölunda-Högsbo.

13 13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Utgångspunkter: Merparten av de som får hemtjänst klarar att planera vad som ska utföras, hur och när tillsammans med sin kontaktpersonal för att få sina behov tillgodosedda. De som fått beslut om hemtjänst har rätt att få stöd och hjälp med det den enskilde tycker att han eller hon behöver utifrån beslutets målsättning.

14 Rambeslut och ÄBIC 14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN KF också fattat beslut om att arbeta behovsinriktat och systematiskt. Betyder att vi ska införa en nationell modell för handläggning och genomförande, Äldres behov i Centrum (ÄBIC). Modellen ger stöd i att kvalitetssäkra rambeslut. Vi ”får” en process och ett gemensamt språk med strukturerad dokumentation för att kartlägga, bedöma och följa upp behov.

15 Behovsinriktat o systematiskt 15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Gå ifrån ”insatsstyrd hemtjänst” - handläggare och hemtjänsten utreder respektive planerar utifrån förutbestämda insatser i den befintliga organisationen, ”Det här kan du få”. Till behovsinriktad hemtjänst - den enskildes egen uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser i livsföringen behöver lyftas fram ”Vad behöver du?”.

16 Start 2015 och framåt! 16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ökat självbestämmande Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Praktisera Utbildning ÄBIC/IBIC Utbildning rambeslut

17 Vad handlar delaktighet om? 17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Steg 1 – fundera själv på ordet delaktighet, vilka associationer får du? Skriv ner minst tre. Steg 2 – rita en stor ring, en ”sol”, skriv delaktighet i mitten. Rita ”strålar” från cirkeln där ni skriver era associationer. Steg 3 - prata ihop er i gruppen om era tankar kring begreppet. Till exempel: Vad innebär delaktighet? På vilket sätt kan delaktighet vara viktigt för de personer ni möter i arbetet? Hur kan ni stödja personer till ökad delaktighet? Steg 4 - varje grupp delar med sig av sina diskussioner

18 VAD ÄR RAMBESLUT?

19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 19 Handläggare fattar rambeslut om hemtjänst i tid. Den enskilde och kontaktpersonalen kommer överens om vilka insatser som ska utföras. Kontaktpersonal får en ny arbetsuppgift i dialog med den enskilde. Ökat fokus på uppföljning och utvärdering. Ny modell ÄBIC införs 2016 -2017. Vad är de viktigaste förändringarna?

20 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 20 Den enskilde förfogar över sin biståndsbedömda tid för hemtjänst * * Om stadsdel upphandlat servicetjänst alt. organiserat sig i servicegrupper som enbart utför service få välja: 1.Förfoga över all sin hemtjänsttid, d.v.s. all hemtjänsttid utförs av samma utförare. 2.Få en eller flera servicetjänster utförda av den entreprenör som stadsdelen upphandlat eller av servicegrupp, men avsäger sig då möjlighet att förfoga över all sin hemtjänsttid (servicetiden ”räknas av”). Vad är de viktigaste förändringarna?

21 Då och nu 21 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN ”Rambeslut service” och beslut om omsorgsinsatser Rambeslut hemtjänst Handläggare utreder, bedömer, tar fram mål och fattar beslut om service i timmar/vecka, samt beslut om omsorgsinsatser med frekvens/tidsåtgång. Servicetid dokumenteras på beslutsmeddelande. Handläggare utreder, bedömer, tar fram mål och fattar beslut om hemtjänst i timmar/vecka. Hemtjänsttid dokumenteras på beslutsmeddelande. Avgiftshandläggare beräknar avgift utifrån beslutad total tid för hemtjänst. Kontaktpersonal tar fram genomförandeplan utifrån beslut/uppdrag för servicetimmar/vecka, samt beslut/uppdrag för omsorgsinsatser med frekvens/tidsåtgång. Kontaktpersonal tar fram genomförandeplan utifrån beslut/uppdrag utifrån hemtjänst i timmar/vecka. Genomförandeplanen beskriver hur och när service och omsorgsinsatser ska utföras, samt hur servicetid ska fördelas, t.ex. städning varje vecka. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser som ska utföras, hur och när de ska utföras, samt hur all tid ska fördelas.

22 Då och nu 22 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN ”Rambeslut service” och beslut om omsorgsinsatser Rambeslut hemtjänst Handläggare tar emot genomförandeplan och följer upp mot behov/beslut. Handläggare tar emot genomförandeplan och följer upp mot behov/beslut med stöd av ett antal uppföljningsfrågor. Insatser utförs enligt genomförandeplan och schemaläggning. Serviceinsatser kan bytas ut mot andra insatser, även omsorgsinsatser, ” i stunden” (t.ex. utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättningen med beslutet. Insatser utförs enligt genomförandeplan och schemaläggning. Alla insatser kan bytas ut mot andra insatser ” i stunden”( t.ex. utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättningen med beslutet. Handläggare följer upp och utvärderar beslut. Kontaktpersonal följer upp och utvärderar genomförandeplan. Handläggare följer upp och utvärderar beslut. Handläggare får metodstöd för utvärdering av rambeslut. Kontaktpersonal följer upp och utvärderar genomförandeplan.

23 Uppdrag utifrån rambeslut enbart? 23 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Målsättningen är att så många som möjligt ska få rambeslut. I vissa fall kan det vara aktuellt att den enskilde får ett insatsbeslut. Om handläggare bedömer att det är mer lämpligt. Den enskilde önskar ett insatsbeslut.

24 Välja fritt? Njae…… 24 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

25 Inflytande och självbestämmande 25 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Den enskilde planerar tillsammans med kontaktpersonal när genomförandeplanen upprättas vad som ska utföras inom den beviljade tiden så länge det är förenligt med bedömning av behov och mål i beslutsunderlaget och medarbetarnas arbetsmiljö. Den enskilde har också rätt att ha önskemål, och få stöd och hjälp med andra insatser än de som finns beskrivna i den upprättade genomförandeplanen till exempel utifrån dagsform så länge det inte strider mot målet.

26 Inflytande och självbestämmande 26 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det exempelvis vara möjligt för den enskilde att dela upp den beviljade tiden så att ”underhållsstädning” utförs varje eller varannan vecka istället för var tredje vecka. Den enskilde kan inte välja vem som ska vara kontaktpersonal. All personal ska ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag.

27 Vad skulle du svara? 27 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Jag undrar ifall Gunilla får lov att byta ut insatser, helt fritt inom ramtiden? Exempelvis om Gunilla tillsammans med sin kontaktpersonal i genomförandeplanen kommit fram till att hon vill bli väckt ca 08.30 och sedan duscha. En dag när kontaktpersonalen kommer känner Gunilla att hon är trött och hellre skulle vilja ligga kvar i sängen, få frukost där och kanske hoppa över den dusch som sedan tidigare är planerad. Hur kommer detta fungera? Kan Gunilla från dag till dag anpassa sin ramtid till en insats som hon vill ha den dagen? Alltså om dusch är planerat, men Gunilla vill byta ut denna dusch mot till exempel att ligga kvar i sängen, att åka och handla eller ta en promenad istället på sin tid.Går det att byta ut en insats "bara sådär"? Eller krävs det att insatsen som ska bytas ut, måste bytas ut mot en insats inom samma "kategori"?

28 HUR FATTAS RAMBESLUT? HUR HANTERA UPPDRAG?

29 Ansökan – vägledning för utförare! 29 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inga begränsningar i vad den enskilde kan ansöka om eller krav på preciserad ansökan. ”Svara” på ansökan viktigt för att den enskilde ska förstå ja el nej?

30 Hur bedömer handläggaren? 30 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nytt: Bedömer hemtjänst omfattning i tim/min per vecka som dokumenteras i uppdraget.. Nytt: Bedömer vilka behov som ska tillgodoses utan att beskriva insatser. Om handläggaren bedömer att frekvens, morgon, kväll är en viktigt beskrivs behoven med frekvens osv också i uppdraget. Beräknar tid på samma sätt som idag, det vill säga bedömer tidsåtgång för att tillgodose den enskildes behov. Nytt: Hur handläggare kommit fram till tidsåtgången ska vid behov kunna delges den enskilde, utföraren eller handläggarkollega.

31 Hur beslutar handläggaren? 31 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nytt: Beslut om hemtjänst ska fattas i timmar/minuter per vecka för beslutsperioden. Beslutet kan komma att ändras om den enskildes behov och förutsättningar ändras under beslutsperioden. Nytt: Den enskilde kan vilja överklaga delar av beslutet, till exempel antal timmar/minuter per vecka.

32 Rambeslut hemtjänst 32 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN ANSÖKAN Du har ansökt om xxxx, xxxxx, xxxxx…… BESLUT Din ansökan 2015-xx-xx om ovan har beviljats av stadsdelsnämnden enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen under perioden 2015-xx-xx - 2015-xx-xx. Det betyder att du får hemtjänst x tim och x min/vecka under beslutsperioden. Du har rätt till hemtjänst eftersom dina behov av stöd och hjälp inte kan tillgodoses på annat sätt. Ett beslutsunderlag bifogas. Beslutsunderlaget är en beskrivning av dina behov utifrån din ansökan, handläggarens bedömning och de mål du tagit fram med handläggaren. Beslutet om hemtjänst är utformat som ett rambeslut. Det betyder att du förfogar över din hemtjänsttid. Vi erbjuder dig att tillsammans med en kontaktpersonal i hemtjänsten planera vad du behöver stöd och hjälp med och på vilket sätt, men också hur du vill fördela dina timmar. Din planering måste vara förenlig med bedömning av behov och mål i beslutsunderlaget. Planeringen sammanställs av din kontaktpersonal i en genomförandeplan. Du har också rätt att få andra insatser än de som sedan finns beskrivna i genomförandeplanen, till exempel utifrån din dagsform, så länge dina önskemål inte strider mot mål i beslutsunderlaget. Du kan även ändra hur du vill fördela din tid, men det måste du meddela hemtjänsten i förväg. Detta beslut förses med ett så kallat återkallelseförbehåll. Det betyder att detta beslut kan komma att ändras av oss om dina behov eller förutsättningar förändras under beslutsperioden. Samt besvärshänvisning!

33 Uppdrag till utföraren 33 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ett tydligt och bra uppdrag från handläggare underlättar för utföraren. Du som utförare tar ställning till om uppdrag och mål är tydligt formulerade eller om kontakt med handläggaren behövs för förtydligande. Nytt: Hemtjänsttiden ska formuleras i timmar/minuter per vecka (inte i hundradelar) till utförare av hemtjänst. I uppdraget ska framgå om handläggaren bedömer behov av dubbelgång, i vilka moment och tidsåtgång (inom ramen för beslutad hemtjänststid).

34 Uppdraget 34 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN BESLUT OM STÖD OCH HJÄLP (Tidigare beviljade insatser) Vad NN ansökt om som har beviljats, samt beslutsperiod. Omfattning i x tim/x min/vecka. Om NN bedömts behöva stöd och hjälp med så kallad dubbelgång i vissa moment, ange i vilka moment samt den tid som beräknats. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING (NY RUBRIK UTIFRÅN NYA FÖRESKRIFTER) Ange när du som handläggare planerar att utvärdera ditt beslut.(inom tre månader).Ange om du som handläggare därutöver planerar att följa upp ditt beslut. ORSAK TILL BEHOV AV STÖD OCH HJÄLP Aktuell situation med beskrivning av relevant nulägesinformation som har betydelse för utformning av stöd och hjälp. BESKRIVNING AV UPPDRAGET Beskriv bedömning av vilka behov av stöd och hjälp som ska tillgodoses och ev. när behoven ska tillgodoses under dygnet/veckan så att utföraren av uppdraget får en tydlig bild av vad stöd och hjälp ska leda till. Beskriv ev. uppgifter/synpunkter från den enskilde, närstående framförts som kan ha betydelse för utformning av stöd och hjälp. MÅL MED STÖD OCH HJÄLP (Tidigare mål med insatser) ÖVRIG INFORMATION

35 Planera och genomföra samtal 35 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Tänk på att: Organisera för tillräcklig tid att lyssna till och samtala med den enskilde. Anpassa samtalet till den enskildes förutsättningar och behov. Bjuda in till att föra fram sina åsikter och önskemål. Vara lyhörd och empatisk i mötet. Ta hänsyn till att den enskilde befinner sig i en beroendeställning och se till att ditt bemötande upplevs som respektfullt. Föreslå stöd och hjälp som är anpassat till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. Föreslå stöd och hjälp i att upprätthålla oberoende

36 Om makt och den du möter 36 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Den enskilde befinner sig alltid i en beroendeställning - handläggare och utförare har vad man kan kalla formell makt och ibland också expertmakt. Den enskilde uppfattar sig som, känner sig beroende - det vi erbjuder den enskilde är viktigt för honom/henne, ibland oersättligt.

37 Om makt – diskutera 37 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Vi har makt utifrån den roll vi spelar och den situation vi befinner oss i. Ge exempel på makt du utövar i din roll på arbetet och fundera på om du skulle kunna utöva samma makt i din vänkrets, bland dina kollegor, i familjen, i affären osv. Vem bestämmer vad som är viktigt respektive oviktigt? Har du varit i en situation där du framfört något som någon annan tyckt varit mindre viktigt? Utifrån Vem ska bestämma när du ska gå och lägga dig? Om makt i äldreomsorgens vardag Tove Harnett, forskare

38 Om makt och ditt arbete - diskutera 38 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Kan du trivas med alla arbetsuppgifter som kan dyka upp utifrån den enskildes önskemål? Vård och omsorg kontra städning? Finns det arbetsuppgifter du känner dig osäker på? Kan du trivas med att inte alltid veta vad som ska utföras när du knackar på den enskildes dörr? Hur ser din kollega på att det inte är städat när han/hon kommer för den enskilde hade önskemål om att få något annat utfört när just du var hos den enskilde?

39 Genomförandeplan och insatser 39 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nytt: Dokumentera vilka insatser som ska utföras, hur och när. Det finns inga krav på eller begränsningar i hur insatserna kan formuleras och beskrivas. Den enskilde ska också ha möjlighet att ändra hur han eller hon vill fördela sin tid. Informera om denna möjlighet, men att ni behöver viss framförhållning om det påverkar ditt och dina kollegors schema.

40 Genomförandeplan och tid 40 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nytt: Dokumentera hur den enskilde tillsammans med dig har planerat att fördela tiden mellan de olika insatserna så att handläggaren kan få en uppfattning om vad den beslutade tiden ska användas till, förutom till vilka insatser. Om den enskilde vill ha och behöver andra insatser, eller annan fördelning av tid mellan insatser, än hur ni tillsammans först planerade utifrån rambeslutet/uppdraget reviderar du genomförandeplanen. Om behov och hemtjänsttid förändras utifrån rambeslutet/uppdraget be den enskilde i första hand kontakta handläggaren för ansökan och ny bedömning.

41 Ex på ”ramarna” för uppdraget 41 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN BESKRIVNING AV UPPDRAGET Anna har behov av stöd och hjälp för att ta sig upp ur sängen, klä på och av sig och att hålla rent i sitt kök, samt att handla till följd av att hon inte kan röra sig självständigt och obehindrat efter en höftfraktur. Anna har också behov av stöd och hjälp med att duscha vilket hon är van vid att göra tre gånger per vecka för att känna sig ren och fräsch. Den sammantagna bedömningen är därför att Anna har behov av hemtjänst i en omfattning av 13 tim/vecka. MÅL/SYFTE Anna vill känna sig trygg i olika vardagsmoment efter att ha ramlat i bostaden. Anna vill så snart det är möjligt kunna sköta sin personliga omsorg och sitt hem utan stöd och hjälp. Anna vill på sikt kunna handla själv.

42 Uppdraget och genomförandeplan 42 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Vilka insatser skulle kunna tillgodose behov av stöd i måltidssituationen utifrån olika personers behov? Lista olika exempel. Ta del av NN:s uppdrag och gör en genomförandeplan.

43 Bra att veta - handläggare följer upp o utvärderar 43 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Handläggaren tar del av genomförandeplanen och stämmer av mot beslutsunderlaget/uppdraget. Handläggare har ansvar för att utvärdera beslutet. Utvärdering är extra viktigt för att säkra den enskildes rättssäkerhet i förhållande till rambeslutet. Nytt: Utvärdering ska ske tre månader efter beslutet eller dessförinnan vid kortare beslut, samt en gång om året.

44 Förändringar i Treserva 44 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Beslutstyperna service respektive omsorg har ersatts med rambeslut hemtjänst. FH har fått en ny beslutstyp som heter nattillsyn, har tidigare legat som insats. I de fall du som utförare vid start av genomförande redan har fördelat uppdrag på olika serviceenheter och den enskilde i samtal om genomförandeplan vill förfoga över all sin hemtjänsttid måste uppdrag fördelas om.

45 Programmet sträcker sig över åtta år 45 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

46 Tillsammans kan vi göra skillnad 46 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

47 Charlotte Nyberg Projektledare införa rambeslut och IBIC charlotte.nyberg@stadshuset.goteborg.se 031-368 05 76 Attraktiv Hemtjänst


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som kontaktpersonal."

Liknande presentationer


Google-annonser