Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som kontaktpersonal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som kontaktpersonal."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som kontaktpersonal

2 Vår dag tillsammans! Kl Välkommen! Presentationsrunda Kl Varför rambeslut? Vad är rambeslut? Kl Kaffe Kl Diskussion Kl Hur fattas rambeslut och hur hantera uppdrag? Diskussion/övning Kl Utvärdering

3 Detta bildspel använder du som lokal utbildare som bas:
Du kan ta bort bilder Du kan lägga till bilder efter vad som behövs i just din stadsdel Du kan skriva om talmanus ( talmanus till bilderna ser du när du inte står i bildspelsläge!) så att det passar ditt språkbruk Du kan skriva om text på bilderna så att det passar ditt språkbruk. Du kan också välja en annan ordning på bilderna Du väljer de diskussioner/övningar som passar dig. De bilder som du kan använda som diskussioner/övningar är markerade med ett bi (bikupa-prata två och två) eller med en penna Till bildspelet hör även en guide för rambeslut i hemtjänsten.

4 VARFÖR RAMBESLUT?

5 Vi har fått ett uppdrag! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Hemtjänstuppdraget Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen. Kommunstyrelsen gav, våren 2013, stadsledningskontoret ett uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen. Arbetet kallades ”hemtjänstuppdraget” och avslutades med en rapport och ett antal förslag till beslut. Bakgrunden var inte så nöjda brukare, resultat under snitt i brukarundersökningar, men också att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare eftersom vi har stora pensionsavgångar framöver och dessutom många som kommer att behöva hemtjänst. Kommunstyrelsen fattade våren 2014 beslut enligt förslagen i rapporten och antog en strategiplan för hemtjänsten. (5 mars beslutade KS om Attraktiv Hemtjänst och KF 20 mars). Strategiplanen är omsatt i ett program för Attraktiv hemtjänst som sträcker sig tom Att införa rambeslut är en del i denna plan för hemtjänsten. Vi alla fick ett uppdrag! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Göteborgsmodell från 2009 ”Rambeslut service”
Serviceinsatser – valfrihet inom ramen för målsättningen Omsorgsinsatser – inflytande Om tidigare Göteborgsmodell Den enskilde får en servicetid/vecka att förfoga över och möjlighet att dela upp t.ex. ”treveckorsstädning” på städning varje vecka fast kortare tid. Göteborgsmodellen kan liknas vid rambeslut för specifikt serviceinsatser. Den så kallade basmenyn togs fram som ett stöd för att visa på vad den enskilde kan välja att använda sin tid till/byta ut serviceinsatser mot. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Göteborgsmodellen - Beslut om service i tid, omsorg i insats
Beslut om service i timmar Beslut om promenad och dusch 1 g/vecka Service = inköp, tvätt, städ Omsorg = promenad, dusch Förfogar över servicetid Får promenad och dusch Hemtjänsten kan utföra annat på servicetiden än planerat utifrån Elsas dagsform/väderlek Omsorgsbesluten fattades som ”insatsbeslut” med mer preciserad beskrivning av vad som beviljats och vad som ska utföras, inte sällan beskrivet med antal tillfällen, dagligen osv. Dessa insatsbeslut kunde vara mer eller mindre detaljerade. I många stadsdelar har servicetiden som den enskilde kunnat förfoga över begränsats om man valt att upphandla servicetjänster eller organisera sig i servicegrupper som bara utför service. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Varför rambeslut hemtjänst 2015?
Uppdrag till stadsledningskontoret att förslå att den enskildes självbestämmande och inflytande kan omfatta mer än service. Förslaget inriktas på att så långt det är möjligt låta den enskilde bestämma över vad som ska göras och hur. Dessutom skulle den enskilde kunna göra olika val olika dagar. Kommunfullmäktige beslutat om att beslut om all hemtjänst, inte bara service, ska fattas som rambeslut i tid. Det finns många tolkningar av vad självbestämmande är. Vi som arbetar i hemtjänsten har fått politikernas uppdrag att öka självbestämmande för de som får hemtjänst genom att ge dessa personer möjlighet att bestämma över sin hemtjänsttid. Det är upp till oss att arbeta med hur vi på bästa sätt ska se till att de som har hemtjänst får den möjligheten. Uppdraget är att påbörja att införa rambeslut våren 2015. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Nu beslut om hemtjänst i tid
Beslut om hemtjänst i timmar Service och omsorg Förfogar över hemtjänsttid Hemtjänsten kan utföra annat än planerat utifrån Elsas dagsform/väderlek HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Upplägg och målbild Successivt införande i stadsdelarna när beslut går ut och nytt beslut ska fattas samt vid nyansökningar. Alla nya beslut om hemtjänst ska senast den 1 jan 2016 fattas som rambeslut. Alla beslut om hemtjänst ska senast den 1 januari 2017 vara fattade som rambeslut. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Vi ”äger” hela den avsatta tiden tillsammans med omsorgstagaren.”
”Den främsta styrkan med Attraktiv hemtjänst är omsorgstagarens ökade inflytande, men det nya upplägget gynnar oss som jobbar också. Vi får mer tid för personliga möten med dem vi besöker och det blir mindre av att stressa vidare till nästa besök. Vi ”äger” hela den avsatta tiden tillsammans med omsorgstagaren.” Citat från Vårt Göteborg nr Ann Stålnacke, undersköterska hemtjänsten Askim-Frölunda-Högsbo. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 Utgångspunkter: Merparten av de som får hemtjänst klarar att planera vad som ska utföras, hur och när tillsammans med sin kontaktpersonal för att få sina behov tillgodosedda. De som fått beslut om hemtjänst har rätt att få stöd och hjälp med det den enskilde tycker att han eller hon behöver utifrån beslutets målsättning. Viktiga utgångspunkter när vi arbetar med rambeslut. Merparten av de som bedömts ha behov av och rätt till hemtjänst kan och ska få bestämma över sin vardag och hemtjänst. Oavsett diagnos/funktionsnedsättning kan den enskilde i någon grad förfoga över sin tid, framföra önskemål om hur ha eller hon vill ha det i sin vardag. Vi kan hjälpa till, stötta den enskilde, vi kan föreslå. Håller du med? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 Rambeslut och ÄBIC KF också fattat beslut om att arbeta behovsinriktat och systematiskt. Betyder att vi ska införa en nationell modell för handläggning och genomförande, Äldres behov i Centrum (ÄBIC). Modellen ger stöd i att kvalitetssäkra rambeslut . Vi ”får” en process och ett gemensamt språk med strukturerad dokumentation för att kartlägga, bedöma och följa upp behov. Dessa bilder 14 – 16 kan du ta bort om du vill koncentrera dig på rambeslut som utbildare. ÄBIC kommer vi att återkomma till. ÄBIC kommer vi att arbeta med att införa 2016 – 2017. Du som utförare kommer att bli berörd av både detta gemensamma språk, den strukturerade dokumentationen med tydliga målsättningar. Planeringen var att i Göteborg skulle modellen även kunna omfatta personer med funktionsnedsättning, Individens behov i Centrum, IBIC. I årsskiftet 2014/15 fick Socialstyrelsen i uppdrag att anpassa/utveckla modellen till att också omfatta vuxna med funktionshinder, därför avvaktar Göteborg med eget utvecklingsarbete. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Behovsinriktat o systematiskt
Gå ifrån ”insatsstyrd hemtjänst” - handläggare och hemtjänsten utreder respektive planerar utifrån förutbestämda insatser i den befintliga organisationen, ”Det här kan du få”. Till behovsinriktad hemtjänst - den enskildes egen uppfattning om sina aktuella svårigheter och resurser i livsföringen behöver lyftas fram ”Vad behöver du?”. EX I stället för att koppla en ansökan om stöd i t.ex. måltidssituationen direkt till insatsen matdistribution, behöver handläggaren gå igenom hur den enskilde genomför olika aktiviteter som hör ihop med måltidssituationen och fråga vad behöver du för hjälp. Det kan handla om att planera för matlagning eller inköp, handla, hantera pengar, ta sig till och från affären, lyfta och bära, tillaga mat, duka fram och plocka undan, diska eller att äta. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 Ökat självbestämmande Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
Start 2015 och framåt! Ökat självbestämmande Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt Praktisera Utbildning ÄBIC/IBIC Utbildning rambeslut HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

17 Vad handlar delaktighet om?
Steg 1 – fundera själv på ordet delaktighet, vilka associationer får du? Skriv ner minst tre. Steg 2 – rita en stor ring, en ”sol”, skriv delaktighet i mitten. Rita ”strålar” från cirkeln där ni skriver era associationer. Steg 3 - prata ihop er i gruppen om era tankar kring begreppet. Till exempel: Vad innebär delaktighet? På vilket sätt kan delaktighet vara viktigt för de personer ni möter i arbetet? Hur kan ni stödja personer till ökad delaktighet? Steg 4 - varje grupp delar med sig av sina diskussioner Syftet med övningen är att komma igång och reflektera kring självbestämmande, delaktighet, inflytande. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

18 VAD ÄR RAMBESLUT?

19 Vad är de viktigaste förändringarna?
Handläggare fattar rambeslut om hemtjänst i tid. Den enskilde och kontaktpersonalen kommer överens om vilka insatser som ska utföras. Kontaktpersonal får en ny arbetsuppgift i dialog med den enskilde. Ökat fokus på uppföljning och utvärdering. Ny modell ÄBIC införs HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

20 Vad är de viktigaste förändringarna?
Den enskilde förfogar över sin biståndsbedömda tid för hemtjänst * * Om stadsdel upphandlat servicetjänst alt. organiserat sig i servicegrupper som enbart utför service få välja: Förfoga över all sin hemtjänsttid, d.v.s. all hemtjänsttid utförs av samma utförare. Få en eller flera servicetjänster utförda av den entreprenör som stadsdelen upphandlat eller av servicegrupp, men avsäger sig då möjlighet att förfoga över all sin hemtjänsttid (servicetiden ”räknas av”). Rambeslut ersätter beslut om service och omsorg dag – kväll. Tid för nattinsatser ska inte kunna fördelas till dagtid eller nattinsatser bytas ut mot annat. Rekommendation till stadsdelarna för att ge den enskilde möjlighet till självbestämmande under 2015 – 2016 då tidigare avtal om servicetjänster fortfarande gäller. Sedan projektstart har uppdrag att införa LOV tillkommit. Rekommendationen gäller därför tills LOV införts. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

21 Då och nu ”Rambeslut service” och beslut om omsorgsinsatser
Rambeslut hemtjänst Handläggare utreder, bedömer, tar fram mål och fattar beslut om service i timmar/vecka , samt beslut om omsorgsinsatser med frekvens/tidsåtgång. Servicetid dokumenteras på beslutsmeddelande. Handläggare utreder, bedömer, tar fram mål och fattar beslut om hemtjänst i timmar/vecka. Hemtjänsttid dokumenteras på beslutsmeddelande. Avgiftshandläggare beräknar avgift utifrån beslutad total tid för hemtjänst. Kontaktpersonal tar fram genomförandeplan utifrån beslut/uppdrag för servicetimmar/vecka, samt beslut/uppdrag för omsorgsinsatser med frekvens/tidsåtgång. Kontaktpersonal tar fram genomförandeplan utifrån beslut/uppdrag utifrån hemtjänst i timmar/vecka. Genomförandeplanen beskriver hur och när service och omsorgsinsatser ska utföras, samt hur servicetid ska fördelas, t.ex. städning varje vecka. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser som ska utföras, hur och när de ska utföras, samt hur all tid ska fördelas. Exempel på bild som kan tas bort – finns i guide. I denna tabell jämförs hur vi arbetat hitintills och hur vi ska arbeta framöver. Vad blir skillnaden och vad är likadant som idag? Syftet med bilden är att visa med blått vad som är skillnader och vad som ff gäller. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

22 Då och nu ”Rambeslut service” och beslut om omsorgsinsatser
Rambeslut hemtjänst Handläggare tar emot genomförandeplan och följer upp mot behov/beslut. Handläggare tar emot genomförandeplan och följer upp mot behov/beslut med stöd av ett antal uppföljningsfrågor. Insatser utförs enligt genomförandeplan och schemaläggning. Serviceinsatser kan bytas ut mot andra insatser, även omsorgsinsatser, ” i stunden” (t.ex. utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättningen med beslutet. Insatser utförs enligt genomförandeplan och schemaläggning. Alla insatser kan bytas ut mot andra insatser ” i stunden”( t.ex. utifrån dagsform) så länge det inte strider mot målsättningen med beslutet. Handläggare följer upp och utvärderar beslut . Kontaktpersonal följer upp och utvärderar genomförandeplan. Handläggare följer upp och utvärderar beslut . Handläggare får metodstöd för utvärdering av rambeslut. Kontaktpersonal följer upp och utvärderar genomförandeplan. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

23 Uppdrag utifrån rambeslut enbart?
Målsättningen är att så många som möjligt ska få rambeslut. I vissa fall kan det vara aktuellt att den enskilde får ett insatsbeslut. Om handläggare bedömer att det är mer lämpligt. Den enskilde önskar ett insatsbeslut. Det kan handla om att den enskilde har behov som behöver tillgodoses med insatser som inte bör kunna bytas ut mot andra insatser för att målsättningen ska nås. Det kan t ex röra sig om personer som riskerar att bli vräkta om städningen av bostaden inte utförs regelbundet eller personer som behöver stöd i att sköta sin egen hälsa för att inte fara illa. Har du stött på sådana personer? Handläggare kan då enligt ansökan behöva besluta om insatser som ska tillgodose den enskildes behov. Demensdiagnos är inte = insatsbeslut. Oavsett diagnos/funktionsnedsättning kan den enskilde i någon grad förfoga över sin tid, framföra önskemål om hur ha eller hon vill ha det i sin vardag. Det är först om den enskilde riskerar att fara illa som insatsbeslut kan vara mer lämpligt. Om insatsbeslut är mer lämpligt kan också komma fram vid uppföljning av ett rambeslut och av genomförandeplan. Den enskilde kanske önskar insatsbeslut av någon anledning, kanske tycker det verkar krångligt, otydligt eller annat och ska då kunna få ett insatsbeslut istället för ett rambeslut. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

24 Välja fritt? Njae…… Finns det inga begränsningar för den enskildes självbestämmande? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

25 Inflytande och självbestämmande
Den enskilde planerar tillsammans med kontaktpersonal när genomförandeplanen upprättas vad som ska utföras inom den beviljade tiden så länge det är förenligt med bedömning av behov och mål i beslutsunderlaget och medarbetarnas arbetsmiljö. Den enskilde har också rätt att ha önskemål, och få stöd och hjälp med andra insatser än de som finns beskrivna i den upprättade genomförandeplanen till exempel utifrån dagsform så länge det inte strider mot målet. Vad måste hänga ihop med beslut och målet med beslutet, men ska tillfälligt kunna byta ut vad som ska göras. Vad måste handla om tjänster eller uppgifter som en yngre, frisk person utan funktionsnedsättning normalt kan utföra själv. Uppgifter som trädgårds- eller fastighetsskötsel ingår inte och inte uppgifter som i övrigt kräver särskild fackkunskap inom andra yrkesområden. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

26 Inflytande och självbestämmande
Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det exempelvis vara möjligt för den enskilde att dela upp den beviljade tiden så att ”underhållsstädning” utförs varje eller varannan vecka istället för var tredje vecka. Den enskilde kan inte välja vem som ska vara kontaktpersonal. All personal ska ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. Den enskilde kan inte välja när (specifik tid och dag) men ska kunna påverka när insatser utförs så långt det går . Den enskilde ska ha möjlighet att dela upp sin tid för ”underhållsstädning” om han eller hon vill det. Särskild kompetens gällande till exempel språkkunskaper och andra specialkunskaper ska tas till vara, så att rätt kompetens så långt möjligt möter varje behov. När relationen inte fungerar ska organisationen vara lyhörd och om nödvändigt byta kontaktpersonal. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

27 Vad skulle du svara? Jag undrar ifall Gunilla får lov att byta ut insatser, helt fritt inom ramtiden?  Exempelvis om Gunilla tillsammans med sin kontaktpersonal i genomförandeplanen kommit fram till att hon vill bli väckt ca   och sedan duscha . En dag när kontaktpersonalen kommer känner Gunilla att hon är trött och hellre skulle vilja ligga kvar i sängen, få frukost där och kanske hoppa över den dusch som sedan tidigare  är planerad.  Hur kommer detta fungera? Kan Gunilla från dag till dag anpassa sin ramtid till en insats som hon vill ha den dagen? Alltså om dusch är planerat, men Gunilla vill byta ut denna dusch mot till exempel att ligga kvar i sängen , att åka och handla eller ta en promenad istället på sin tid .Går det att byta ut en insats "bara sådär"? Eller krävs det att insatsen som ska bytas ut, måste bytas ut mot en insats inom samma "kategori"?   Bikupa eller bordvis Ex på fråga från hemtjänstpersonal inför att införa rambeslut. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

28 HUR FATTAS RAMBESLUT? HUR HANTERA UPPDRAG?

29 Ansökan – vägledning för utförare!
Inga begränsningar i vad den enskilde kan ansöka om eller krav på preciserad ansökan. ”Svara” på ansökan viktigt för att den enskilde ska förstå ja el nej? Den enskilde kan formulera sin ansökan i insatser (städ, dusch, promenader), i frekvens/omfattning (2 gånger per dag, timmar) eller för att tillgodose ett behov (jag klarar inte min personliga hygien). Vad den enskilde ansöker om är extra viktigt att klargöra när vi fattar rambeslut för den enskildes rättssäkerhet. Fick jag JA till det jag ansökte om eller inte? Du som utförare kan få vägledning i att ta fram insatser med den enskilde utifrån vad den enskilde ansökt om och fått bifall till. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

30 Hur bedömer handläggaren?
Nytt: Bedömer hemtjänst omfattning i tim/min per vecka som dokumenteras i uppdraget.. Nytt: Bedömer vilka behov som ska tillgodoses utan att beskriva insatser. Om handläggaren bedömer att frekvens, morgon, kväll är en viktigt beskrivs behoven med frekvens osv också i uppdraget. Beräknar tid på samma sätt som idag, det vill säga bedömer tidsåtgång för att tillgodose den enskildes behov. Nytt: Hur handläggare kommit fram till tidsåtgången ska vid behov kunna delges den enskilde, utföraren eller handläggarkollega. I avvaktan på en modell för att beräkna tid för hemtjänst som ska vara framtagen 1 januari 2016 beräknar handläggare tid på samma sätt som idag. Även om det innebär att handläggaren måste tänka i ”dagens insatser” för att komma fram till den totala tiden. Det är den enskildes och ditt ansvar som kontaktpersonal att tillsammans planera utifrån den enskildes behov och önskemål i ett helhetsperspektiv! Den beviljade tiden ska motsvara de enskildes faktiska behov av stöd, d.v.s. tiden ska inte innehålla transporttid, tid för dokumentation m.m. Bedömning av behov i frekvens kan handla om att handläggaren bedömer att för att tillförsäkra just denna person skälig levnadsnivå bedöms behov av stöd och hjälp med att till exempel duscha varje dag, tre gånger i veckan osv. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

31 Hur beslutar handläggaren?
Nytt: Beslut om hemtjänst ska fattas i timmar/minuter per vecka för beslutsperioden. Beslutet kan komma att ändras om den enskildes behov och förutsättningar ändras under beslutsperioden. Nytt: Den enskilde kan vilja överklaga delar av beslutet, till exempel antal timmar/minuter per vecka. Utgångspunkten är att den enskilde förfogar över hemtjänsttid under en fyra veckorsperiod, ”en månad”, vilket också är den period som debitering av avgift utgår ifrån. Avgift för hemtjänst tas ut i dagsläget ut i förhållande till antal beviljade timmar samt den enskildes inkomster och boendekostnad. En ny taxa kommer att tas fram och gälla från Den nya taxan kommer att utgå från utförd tid istället för beviljad tid. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

32 Samt besvärshänvisning!
Rambeslut hemtjänst ANSÖKAN Du har ansökt om xxxx , xxxxx, xxxxx…… BESLUT Din ansökan 2015-xx-xx om ovan har beviljats av stadsdelsnämnden enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen under perioden 2015-xx-xx xx-xx. Det betyder att du får hemtjänst x tim och x min/vecka under beslutsperioden. Du har rätt till hemtjänst eftersom dina behov av stöd och hjälp inte kan tillgodoses på annat sätt. Ett beslutsunderlag bifogas. Beslutsunderlaget är en beskrivning av dina behov utifrån din ansökan, handläggarens bedömning och de mål du tagit fram med handläggaren. Beslutet om hemtjänst är utformat som ett rambeslut. Det betyder att du förfogar över din hemtjänsttid. Vi erbjuder dig att tillsammans med en kontaktpersonal i hemtjänsten planera vad du behöver stöd och hjälp med och på vilket sätt, men också hur du vill fördela dina timmar. Din planering måste vara förenlig med bedömning av behov och mål i beslutsunderlaget. Planeringen sammanställs av din kontaktpersonal i en genomförandeplan. Du har också rätt att få andra insatser än de som sedan finns beskrivna i genomförandeplanen, till exempel utifrån din dagsform, så länge dina önskemål inte strider mot mål i beslutsunderlaget. Du kan även ändra hur du vill fördela din tid, men det måste du meddela hemtjänsten i förväg. Detta beslut förses med ett så kallat återkallelseförbehåll. Det betyder att detta beslut kan komma att ändras av oss om dina behov eller förutsättningar förändras under beslutsperioden. Samt besvärshänvisning! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

33 Uppdrag till utföraren
Ett tydligt och bra uppdrag från handläggare underlättar för utföraren. Du som utförare tar ställning till om uppdrag och mål är tydligt formulerade eller om kontakt med handläggaren behövs för förtydligande. Nytt: Hemtjänsttiden ska formuleras i timmar/minuter per vecka (inte i hundradelar) till utförare av hemtjänst. I uppdraget ska framgå om handläggaren bedömer behov av dubbelgång, i vilka moment och tidsåtgång (inom ramen för beslutad hemtjänststid). HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

34 Uppdraget BESLUT OM STÖD OCH HJÄLP (Tidigare beviljade insatser)
Vad NN ansökt om som har beviljats, samt beslutsperiod. Omfattning i x tim/x min/vecka . Om NN bedömts behöva stöd och hjälp med så kallad dubbelgång i vissa moment, ange i vilka moment samt den tid som beräknats. Uppföljning och utvärdering (ny rubrik utifrån nya föreskrifter) Ange när du som handläggare planerar att utvärdera ditt beslut.(inom tre månader).Ange om du som handläggare därutöver planerar att följa upp ditt beslut. ORSAK TILL BEHOV AV STÖD OCH HJÄLP Aktuell situation med beskrivning av relevant nulägesinformation som har betydelse för utformning av stöd och hjälp. BESKRIVNING AV UPPDRAGET Beskriv bedömning av vilka behov av stöd och hjälp som ska tillgodoses och ev. när behoven ska tillgodoses under dygnet/veckan så att utföraren av uppdraget får en tydlig bild av vad stöd och hjälp ska leda till. Beskriv ev. uppgifter/synpunkter från den enskilde, närstående framförts som kan ha betydelse för utformning av stöd och hjälp. MÅL MED STÖD OCH HJÄLP (Tidigare mål med insatser) ÖVRIG INFORMATION HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

35 Planera och genomföra samtal
Tänk på att: Organisera för tillräcklig tid att lyssna till och samtala med den enskilde. Anpassa samtalet till den enskildes förutsättningar och behov. Bjuda in till att föra fram sina åsikter och önskemål. Vara lyhörd och empatisk i mötet. Ta hänsyn till att den enskilde befinner sig i en beroendeställning och se till att ditt bemötande upplevs som respektfullt. Föreslå stöd och hjälp som är anpassat till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. Föreslå stöd och hjälp i att upprätthålla oberoende Du har som kontaktpersonal möjlighet att lära känna den enskilde och vad som är viktigt för honom eller henne. Relationen och uppdraget ger dig information om hur du kan planera och genomföra samtalet. Bikupa Hur kan du som kontaktpersonal – ta reda på, upptäcka vilka behov den enskilde har (om den enskilde t.ex. inte riktigt vet, inte kan uttrycka sig fullt ut om hur hen vill ha det?) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

36 Om makt och den du möter Den enskilde befinner sig alltid i en beroendeställning - handläggare och utförare har vad man kan kalla formell makt och ibland också expertmakt. Den enskilde uppfattar sig som, känner sig beroende - det vi erbjuder den enskilde är viktigt för honom/henne, ibland oersättligt. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

37 Om makt – diskutera Vi har makt utifrån den roll vi spelar och den situation vi befinner oss i. Ge exempel på makt du utövar i din roll på arbetet och fundera på om du skulle kunna utöva samma makt i din vänkrets, bland dina kollegor, i familjen, i affären osv. Vem bestämmer vad som är viktigt respektive oviktigt? Har du varit i en situation där du framfört något som någon annan tyckt varit mindre viktigt? Utifrån Vem ska bestämma när du ska gå och lägga dig? Om makt i äldreomsorgens vardag Tove Harnett, forskare Bikupa el bordsvis Den enskilde är experten på sitt liv. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

38 Om makt och ditt arbete - diskutera
Kan du trivas med alla arbetsuppgifter som kan dyka upp utifrån den enskildes önskemål? Vård och omsorg kontra städning? Finns det arbetsuppgifter du känner dig osäker på? Kan du trivas med att inte alltid veta vad som ska utföras när du knackar på den enskildes dörr? Hur ser din kollega på att det inte är städat när han/hon kommer för den enskilde hade önskemål om att få något annat utfört när just du var hos den enskilde? Bikupa HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

39 Genomförandeplan och insatser
Nytt: Dokumentera vilka insatser som ska utföras, hur och när. Det finns inga krav på eller begränsningar i hur insatserna kan formuleras och beskrivas. Den enskilde ska också ha möjlighet att ändra hur han eller hon vill fördela sin tid. Informera om denna möjlighet, men att ni behöver viss framförhållning om det påverkar ditt och dina kollegors schema. Det handlar om insatser för stöd och hjälp i vad som hör till den dagliga livsföringen. Insatserna ska höra ihop med uppdrag och mål i uppdraget. Självklart ska den enskilde och sedan dina kollegor i hemtjänsten kunna förstå vad som ska göras! Begreppet hemtjänst kan definieras enligt nedan: Inom begreppet hemtjänst ryms både stöd och hjälp av servicekaraktär och omvårdnadsinsatser. Den praktiska hjälpen av servicekaraktär kan exempelvis bestå av städning, tvätt, inköp, promenader, post- och bankärenden, matlagning och matdistribution. Omvårdnadsinsatserna ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom exempelvis måltidsstöd, hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning, förflyttning, insatser för att bryta isolering och för att den enskilde ska känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det ska exempelvis vara möjligt för den enskilde att dela upp den beviljade tiden så att ”underhållsstädning” utförs varje eller varannan vecka istället för var tredje vecka. Du ska också informera om möjligheten att välja hemtjänst eller upphandlat serviceföretag i stadsdelen – se bild 18 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

40 Genomförandeplan och tid
Nytt: Dokumentera hur den enskilde tillsammans med dig har planerat att fördela tiden mellan de olika insatserna så att handläggaren kan få en uppfattning om vad den beslutade tiden ska användas till, förutom till vilka insatser. Om den enskilde vill ha och behöver andra insatser, eller annan fördelning av tid mellan insatser, än hur ni tillsammans först planerade utifrån rambeslutet/uppdraget reviderar du genomförandeplanen.   Om behov och hemtjänsttid förändras utifrån rambeslutet/uppdraget be den enskilde i första hand kontakta handläggaren för ansökan och ny bedömning. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

41 Ex på ”ramarna” för uppdraget
BESKRIVNING AV UPPDRAGET  Anna har behov av stöd och hjälp för att ta sig upp ur sängen, klä på och av sig och att hålla rent i sitt kök, samt att handla till följd av att hon inte kan röra sig självständigt och obehindrat efter en höftfraktur. Anna har också behov av stöd och hjälp med att duscha vilket hon är van vid att göra tre gånger per vecka för att känna sig ren och fräsch. Den sammantagna bedömningen är därför att Anna har behov av hemtjänst i en omfattning av 13 tim/vecka.  MÅL/SYFTE Anna vill känna sig trygg i olika vardagsmoment efter att ha ramlat i bostaden. Anna vill så snart det är möjligt kunna sköta sin personliga omsorg och sitt hem utan stöd och hjälp. Anna vill på sikt kunna handla själv. Genomförandeplanen ska vara förenlig med, hänga ihop med beskrivning av uppdraget och mål/syfte. Genomförandeplanen beskriver vad som vanligtsvis ska utföras. ”Val i stunden” , att ha önskemål om att göra annat, byta ut insatser på sin tid, ska inte strida mot mål/syfte. Istället för att fråga dig själv kan jag tillgodose den enskildes önskemål i stunden ställ frågan varför skulle jag inte kunna tillgodose detta önskemål? Finns det något som hindrar? Vad skulle det kunna vara? Bikupa-två och två eller bordsvis. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

42 Uppdraget och genomförandeplan
Vilka insatser skulle kunna tillgodose behov av stöd i måltidssituationen utifrån olika personers behov? Lista olika exempel . Ta del av NN:s uppdrag och gör en genomförandeplan. Bikupa 1 Ex lista: planera för matlagning eller inköp, handla, hantera pengar, ta sig till och från affären, lyfta och bära, tillaga mat, duka fram och plocka undan, diska eller att äta. Bikupa 2 Låt kollegan vara NN och intervjua hen! Syftet med övningen är att få känna på hur ett uppdrag ser ut och hur det kan vara att ta fram en genomförandeplan, men också att i gruppen upptäcka att det kan bli olika genomförandeplaner för olika personer fast uppdraget ser likadant ut! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

43 Bra att veta - handläggare följer upp o utvärderar
Handläggaren tar del av genomförandeplanen och stämmer av mot beslutsunderlaget/uppdraget. Handläggare har ansvar för att utvärdera beslutet. Utvärdering är extra viktigt för att säkra den enskildes rättssäkerhet i förhållande till rambeslutet. Nytt: Utvärdering ska ske tre månader efter beslutet eller dessförinnan vid kortare beslut, samt en gång om året. Handläggare gör en bedömning av om genomförandeplanen utgår från beslutsunderlag/uppdrag samt ger förutsättningar att nå målet. Om inte kontaktas utföraren för förtydligande. För att säkerställa den enskildes rättssäkerhet kräver rambeslut utvärdering av stöd och hjälp som den enskilde fått och om den enskildes behov har tillgodosetts. Det innebär att du som handläggare behöver försäkra sig om att den enskilde har möjlighet till självbestämmande och inflytande i genomförandet, samt att den enskilde är tillfreds med resultatet och nyttan av insatserna. Att bara följa upp att upprättad genomförandeplan svarar mot bedömda behov och beslut räcker inte för att säkerställa om insatserna haft önskad effekt och varit av god kvalitet. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

44 Förändringar i Treserva
Beslutstyperna service respektive omsorg har ersatts med rambeslut hemtjänst. FH har fått en ny beslutstyp som heter nattillsyn, har tidigare legat som insats. I de fall du som utförare vid start av genomförande redan har fördelat uppdrag på olika serviceenheter och den enskilde i samtal om genomförandeplan vill förfoga över all sin hemtjänsttid måste uppdrag fördelas om. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

45 Programmet sträcker sig över åtta år
Det får ta tid! Rambeslut och ÄBIC inför vi under 2015 och 2016. Det innebär egentligen att vi börjat arbeta på nytt sätt. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

46 Tillsammans kan vi göra skillnad
Ingen quick fix! Otydligheter och svårigheter uppmärksamma tillsammans och ta fram lösningar! Projektledare och processledare i nätverk finns under införandet! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

47 Charlotte Nyberg Projektledare införa rambeslut och IBIC Attraktiv Hemtjänst


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Om rambeslut för dig som kontaktpersonal."

Liknande presentationer


Google-annonser