Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIK och digital delaktighet Göteborg 9 september 2015 Örjan Hellström, Kerstin Wockatz,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIK och digital delaktighet Göteborg 9 september 2015 Örjan Hellström, Kerstin Wockatz,"— Presentationens avskrift:

1 MIK och digital delaktighet Göteborg 9 september 2015 Örjan Hellström, orjan.hellstrom@kulturivast.se Kerstin Wockatz, kerstin.wockatz@kulturivast.se

2

3 Digital delaktighet ”Alla ska våga, vilja och kunna ta del av Internet, med dess möjligheter till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, tillgång till tjänster, service, information, utbildning och underhållning.” Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga Kunskap om hur man gör är viktig för digital delaktighet Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet Många kan hjälpa många att bli digitalt delaktiga Digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället

4 Digital kompetens Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens innefattar: kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker motivation att delta i utvecklingen. (Digitaliseringskommissionen)

5 Digitalisering Med informationsdigitalisering avses den process där en analog förlaga transformeras till digital information. Detta innebär att informationen kan bli strukturerbar, sökbar och tillgänglig genom digitala kanaler. Samhällelig digitalisering är den samhälls- och människoomvälvande process som gradvis blir allt svårare att över huvud taget särskilja från någon del av livet. Det innebär att individer och organisationer kan kommunicera och utbyta information med andra människor, organisationer och sin omgivning på helt nya sätt. Digitaliseringen och användningen av it-baserade lösningar kan bidra till att öka tillgängligheten och effektiviteten både hos företag och offentlig förvaltning. (Digitaliseringskommissionen)

6 MIK?

7 Megatrender Medieutvecklingen, medieexplosionen, mediekonvergensen Teknikutvecklingen – kostnadsutvecklingen Globaliseringen, konkurrensen, livslångt lärande

8 Mänskliga rättigheter Artikel 19 Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

9 Global Media and Information Literacy Assessment Framework Producerar guidelines bland annat: MIL Curriculum for Teachers (översatt till svenska)

10 Medie- och informationskunnighet Informationskunnighet Definiera och beskriva informationsbehov Söka och använda information Bedöma information Sortera information Använda information på ett etiskt hållbart sätt Förmedla information Använda IKT-färdigheter som krävs för att processa information Mediekunnighet Förstå mediernas roll och funktion i ett demokratiskt samhälle Att veta vilka förutsättningar som krävs för att medier ska kunna uppfylla sina funktioner Kunna kritiskt värdera medieinnehåll utifrån mediernas funktioner Förmåga att använda medier för att kunna uttrycka sig och delta i den demokratiska processen Använda färdigheter som krävs för att producera eget medieinnehåll

11 Medie- och informationskunnighet MIK Kunna finna, analysera och kritiskt värdera information Förstå mediers roll i samhället Själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

12

13 mik.statensmedierad.se MIK-rummet vänder sig till lärare på grundskola och gymnasium, bibliotekarier och föräldrar. Webbaserad fortbildning anpassad folkbibliotek. Fortbildningen ger en introduktion till begreppet MIK, samtidigt som den väcker diskussioner om hur MIK-arbetet kan vävas samman med det arbete som redan görs på biblioteket. för skolbibliotek, och elever = MIK-centraler

14 Bibliotekslagen 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. §7 Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

15 Läs mera Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället : Skolan och demokratin : UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildningar : analys och reflektioner. Ulla Carlsson (red.) NORDICOM, Göteborgs universitet, 2013 Medie- & informationskunnighet : en forskningsantologi. Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin (red.) Svensk Biblioteksförening, 2014


Ladda ner ppt "MIK och digital delaktighet Göteborg 9 september 2015 Örjan Hellström, Kerstin Wockatz,"

Liknande presentationer


Google-annonser