Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarutbildningen Linnéuniversitetet. Lärarutbildningen Största grundutbildningen Drygt 2000 lärarstudenter Tvärinstitutionell Campus Kalmar/Växjö Hel-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarutbildningen Linnéuniversitetet. Lärarutbildningen Största grundutbildningen Drygt 2000 lärarstudenter Tvärinstitutionell Campus Kalmar/Växjö Hel-"— Presentationens avskrift:

1 Lärarutbildningen Linnéuniversitetet

2 Lärarutbildningen Största grundutbildningen Drygt 2000 lärarstudenter Tvärinstitutionell Campus Kalmar/Växjö Hel- och halvtidsstudier Lärosätet har examensrättigheter

3 Examensprofiler utb-2011 Förskollärare210 hp Grundlärare Fritidshem 180 hp Förskoleklass och årskurs 1-3 240 hp Årskurs 4-6240 hp Verksamhetsintegrerad profiler (samtliga grundlärarinriktningar finns fr.o.m. HT15 som VI-profiler på studieort Kalmar) Ämneslärare årskurs 7-9 (Startar ej 2015)270 hp Ämneslärare gymnasieskola300/330 hp Yrkeslärare90 hp Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)90 hp Specialpedagog90 hp Speciallärare 90 hp Rektorsprogrammet30hp

4 Gemensamt för utbildningarna utbildningsvetenskaplig kärna ämnen/ämnesdidaktik verksamhetsförlagd utbildning självständigt arbete/examensarbete

5 UVK - utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp), inom grundlärarprogrammet är indelat i fyra områden : -OSB – Organisation, styrning och bedömning -ULU – Undervisning, lärande och utveckling -LSL – Livsvillkor, sociala relationer och ledarskap - VoM – Vetenskapsteori och metod

6 VerksamhetsFörlagd Utbildning (VFU) (30 hp) Totalt 30 hp – 20 veckor Heltid Uppdelad i olika perioder under hela utbildningen och förlagd till relevant pedagogisk verksamhet Innefattar alla delar av lärarrollen Träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet och undervisning. Reflektera över praktiska erfarenheter i relation till teoretiska studier. Utveckla samarbetsförmågan i arbetslag och tillsammans med kollegor och barn/elever.

7 Karta över partnerområden

8 Självständigt arbete/Examensarbete inom grundlärarprogrammet Grundlärarexamen med inriktning fritidshem ett självständigt arbete om 15 hp Grundlärarexamen med inriktning förskoleklass och årskurs1-3, inriktning årskurs 4-6 två självständiga arbeten om vardera 15 hp

9 Grundlärarprogrammet campus Växjö Grundlärarprogrammen vid Linné har från och med ht 2013 ett interkulturellt perspektiv. Studenten välja en interkulturell fördjupning (VFU III och VFU IV samt självständigt arbete). Inriktning mot arbete i fritidshem Inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 Inriktning mot arbete i årskurs 4-6

10 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp (3 år) (LGFRI) 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp ämnesstudier inom fritidspedagogiskt område inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp 30 hp inom praktiska och estetiska ämnen (bild, musik, idrott) 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Utbildningen ger behörighet för arbete i fritidshem. Den ger också behörighet att undervisa i det av studenten valda praktiska och estetiska ämnet i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6.

11 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp (4 år) (LAFOG) 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 30 hp VFU (varav minst 15 hp ämnesanknutet) 30 hp självständigt arbete (2 x15 hp ämnesanknutet) 120 hp ämnesstudier 30 hp Svenska 30 hp Matematik 15 hp Engelska 15 hp Samhällsorientering 15 hp Naturorientering 7,5 hp Teknik 7,5 hp Praktisk/estetiska Utbildningen ger behörighet för arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3.

12 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete grundskolans årskurs 4-6, 240 hp (4 år) (LAGRU) 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp VFU (varav minst 15 hp ämnesanknutet) 30 hp självständigt arbete (2 x15 hp ämnesanknutet) 30 hp svenska 30 hp matematik 30 hp engelska 30 hp valbar kurs i något av ämnena -samhällsorienterande ämnen -naturorienterande ämnen och teknik -praktiska och estetiska ämnen (bild, musik, idrott) Utbildningen ger behörighet för arbete i grundskolans årskurs 4-6. Den ger också behörighet i årskurs 1-6 i, det av studenten valda, valbara kursen inom de praktiska och estetiska ämnena samt i årskurs 3 i svenska, engelska, matematik, och i naturorienterande ämnen och teknik eller i samhällsorienterande ämnen om studenten har valt något av dessa ämnen i stället för praktisk-estetiska som valbar kurs.

13 Programkoordinatorer LGFRI: Marianne Dahl Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap Byggnad: Storken 2210 Telefon: 0480-44 6381 marianne.dahl@lnu.se LAFOG och LAGRU: Tor Ahlbäck Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap Byggnad: Hus F H232 Telefon: 0470-70 8260 tor.ahlback@lnu.semarianne.dahl@lnu.setor.ahlback@lnu.se

14 Utbildningsplan -Upplägg -Struktur Kursplan -Förkunskapskrav -Förväntade studieresultat/ Mål -Innehåll -Litteraturlista Studieplan -Struktur över individuell studiegång, kurskoder, VFU-placering m.m.

15 Programbeskrivning Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda studier ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att förverkliga förskolans/skolans mål samt kunna medverka till utvecklingen av verksamheten.

16 Mål Kunskap och förståelse visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete som krävs för yrkesutövningen visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper inklusive metodik som krävs för yrkesutövningen visa fördjupad kunskap om grundläggande läs, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling

17 Kunskap och förståelse visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning av elevers lärande och utveckling visa sådan kunskaper och didaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.

18 Färdighet och förmåga visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling

19 Färdighet och förmåga visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever

20 Färdighet och förmåga visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen

21 Värderingsförmåga och förhållningssätt visa självkännedom och empatisk förmåga visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

22 Perspektiv i utbildningen Professionsbas och professionell progression Vetenskapligt förhållningssätt och progression Hållbar utveckling Genus Mångfald Internationalisering

23 Förkunskapskrav Varje kurs har sina egna förkunskapskrav Antagen med villkor Läraren har rätt till 15 arbetsdagar för bedömning Kontrollera Ladok på webb att alla dina poäng verkligen är inrapporterade

24 Grundlärarutbildningen – en av flera lärarutbildningar Nämnden för lärarutbildning (NLU) Kansliet för lärarutbildning - Utbildningssamordnare - Studie- och yrkesvägledare - VFU-koordinatorer - Administratörer Programråd

25 Svårigheter? Hjälp finns för dig med funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter finns på www.lnu.se/funksam Anna Nymark Telefon: 0470-70 82 54 E-post: anna.nymark@lnu.seanna.nymark@lnu.se Johan Gylling Telefon: 0470-70 85 85 E-post: johan.gylling@lnu.sejohan.gylling@lnu.se Dan Fogby Telefon: 0480-44 60 57 E-post: dan.fogby@lnu.sedan.fogby@lnu.se

26 Studieverkstaden Kontakta oss Studieverkstaden erbjuder handledning och undervisning i akademiskt skrivande och studieteknik för studenter på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning kan ske på både svenska och engelska. Vill du boka handledning gör du det med bokningsformuläret på vår hemsida: http://lnu.se/ub/studieverkstadenhttp://lnu.se/ub/studieverkstaden För övrig kontakt kan du använda Studieverkstadens e-postadresser: Kalmar: studieverkstaden.kalmar@lnu.se Växjö: studieverkstaden.vaxjo@lnu.se

27 Studie- och yrkesvägledare Kalmar: Gustav Henrysson Storken 115 Telefon: 0480-44 73 87 gustav.henrysson@lnu.se Växjö: Susann Engström Rum: H 1354 Telefon: 0470-70 82 91 susann.engstrom@lnu.se Studie- och yrkesvägledning Vägledning och information kring studierelaterade frågor Individuell studieplanering Studieuppehåll/studieavbrott/studieortsbyte Boka samtal – personligt möte/telefonmöte

28 CSN CSN Studiemedel  Bidrag och lån  Tilläggsbidrag barn  75 % - 50 % Inkomst och fribelopp  Påverkar lån/bidrag Bra länk att läsa när det gäller CSN: http://www.csn.se/hogskola/snabbguide

29 Lägre krav första läsåret Om du har studiemedel på heltid, är kravet på studieresultat lägre under de första 40 veckorna. Kravet är då 62,5 procent av det antal högskolepoäng (hp) du fått studiemedel för. Det innebär att kravet är 37 hp om du fått studiemedel för 40 veckor (60 hp).

30 Högre krav efter första läsåret Efter de första 40 veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Kravet är då 75 procent av det antal högskolepoäng (hp) du fått studiemedel för. Det innebär att om du fått studiemedel på heltid för 40 veckor (60 hp) är kravet 45 hp.

31 VFU-koordinatorer Kalmar: Andreas Larsson Telefon: 0480-44 73 23 andreas.larsson@lnu.se Växjö: Malin Erdtman Telefon: 0470-76 75 50 malin.erdtman@lnu.se Totalt 30 hp – 20 veckor heltid – 4 tillfällen VFU-dagen den 15 september i Växjö och 16 september i Kalmar

32 Utbildningssamordnare Frågor som rör programmet i sin helhet. Håkan Hansson Telefon: 0470-76 75 64 Mobil: 076-77 88 984 hakan.hansson@lnu.se När det gäller kursspecifika frågor hänvisas till respektive kursansvarig.

33 Ditt ansvar som student Ha kännedom om Utbildningsplan, Kursplaner och din individuella studieplan Regelbundet kontrollera din studentmejl Göra kursregistrering inför varje kursstart Bevaka registrering och rapportering av kurser via Ladok på webb Ansöka om ”utdrag ur belastningsregistret – skola/barnomsorg” från polisen inför fält- studier och VFU Kontakta kursansvariga och studievägledning om du upphör eller ändrar något från din studie- plan Veta vad som gäller vid misstanke om fusk Hålla dig uppdaterad via hemsidor

34 Kursinformation Schema I många kurser distribueras ett schema från kursansvarig. Time Edit är styrt av lokalbokningen och därför begränsat. Studieguide Detaljer kring struktur och innehåll för en kurs v.36 Perspektiv på läraruppdrag et DagTid Bas- grup p SalInnehåll Undervis- ningsform Må 2.9 09- 10 N1008 IKEA- salen Välkommen till lärarutbildningen Introduktio n 10- 12 Alla IKEA- salen Att utvecklas som och till lärare i en tid av ständiga utmaningar Föreläsning 13- 15 Fri, F-3, 4-6 Tegnér Information från lärarutbildningen s kansli Information Ti 3.9 08- 10 Fri IK2049 Introduktionssem inarium Seminarium 08- 10 F-3 IK2048 Introduktionssem inarium Seminarium F-3 IIK2065 Introduktionssem inarium Seminarium 4-6 IK2089 Introduktionssem inarium Seminarium 4-6 IIK2101 Introduktionssem inarium Seminarium 10- 12 Fri II Comen ius Introduktionssem inarium Seminarium 10- 12 F-3, 4-6 N1008 IKEA- salen Didaktik då och nu Föreläsning 14.0 0 AllaRektor hälsar välkommen

35 Antagning och registrering Inför varje termin får du ett antagningsbesked via din student-e-post-adress. Glöm inte att tacka ja till samtliga kurser under terminen! Du måste vara registrerad på de kurser du läser Du registrerar dig själv som student på varje ny kurs - registrering kan ske veckan innan kursstart och kursstartsveckan Antagen med villkor?

36 Fusk Det är ditt ansvar som student att se till att du är insatt i var gränsen går för vad som räknas som fusk. Disciplinära åtgärder vidtas vid fusk efter beslut av disciplinnämnden. Urkund

37 Information Lnu.se Lnu.se/lararutbildning Lnu.se/Student Studentmejlen xxx@student.lnu.se Programrummet i MyMoodle ”Välkommen till programrummet för Grundlärarprogrammet, start HT15” (där hittar du bl.a. utbildningsplaner, strukturplaner, kursansvariga, svar på vanliga frågor information som skickas ut etc.) Lärplattformar Ladok på webb

38 Kontaktuppgifter När det gäller uppdaterade uppgifter, se alltid: www.lnu.se/lararutbildning

39 Hej och välkomna att möta mig och mina kompisar!


Ladda ner ppt "Lärarutbildningen Linnéuniversitetet. Lärarutbildningen Största grundutbildningen Drygt 2000 lärarstudenter Tvärinstitutionell Campus Kalmar/Växjö Hel-"

Liknande presentationer


Google-annonser