Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativt regionuppdrag- 2014 Regionalt palliativt vårdprogram-jan 2015 workshop.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativt regionuppdrag- 2014 Regionalt palliativt vårdprogram-jan 2015 workshop."— Presentationens avskrift:

1 Palliativt regionuppdrag- 2014 Regionalt palliativt vårdprogram-jan 2015 workshop

2 Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Socialstyrelsen 2013 Vägledning – värdegrund, lagstöd, organisatoriska faktorer Nationella riktlinjer - tilläggseffekter utöver god palliativ vård Termer och begrepp, verksamhetsanalys Kvalitetsindikatorer och datakällor 2

3 Regional konsekvensbeskrivning med fokus på skillnaderna mellan de nya riktlinjerna och nuvarande vårdpraxis vid palliativ vård i regionen Generellt uppdrag Särskilda åtgärder Stöd för implementering Kostnader och finansiering Genomförande, tidplan och uppföljning Regionuppdraget innehåller:

4 Tillstånds och åtgärdslista - prioritet 1-2 Samtal med patienten om vårdens inriktning och mål i livets slutskede (brytpunktssamtal) – prio1 Regelbunden analys och skattning av smärta - prio2

5 Tillstånds- och åtgärdslista – prio3 Fortbildning i palliativ vård av personal som möter patienter i livets slutskede Handledning Samtal om livsfrågor Farmakologisk behandling vid förvirring (haloperidol) Farmakologisk behandling med metylnaltrexon (förstoppning) Behandling vid svampinfektion i munhåla Regelbunden användning av symtomskattnings- instrument Trycksårsprofylax med avlastande madrasser

6 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Täckningsgrad Svenska Palliativregistret Två eller fler inskrivningar i slutenvård de sista 30 dagarna i livet Förekomst av trycksår Dokumenterad ind. vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel Dokumenterad ind. vidbehovsordination av opioid Dokumenterad munhälsobedömning

7 Stöd för implementering Delregionala konferenser Facilitator/projektledare –utreda behov och möjligheter för fortbildning Kvalitetsregister palliativ vård Regionalt palliativt råd Utveckling av de specialiserade palliativa enheterna Regionalt kunskapscentrum

8 Regionuppdrag Facilitator funktion för palliativ fortbildning region och kommun i samverkan Medel för webutbildning 50 000 användare VGR+ kommuner Medel för samtalsutbildning läkare Medel för arbete med symtomskattning, framförallt arbetsmaterial.

9 Delregionala konferenser kring implementering av kunskapsstödet Nytt arbetssätt. Kommuner och region deltar och samverkar i implementering Varför? Många aktörer Samverkan Delregional förankring i vårdsamverkan

10 Ordnat införande av nationellt kunskapsstöd samt regionalt vårdprogram för palliativ vård

11 Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Regionuppdrag utifrån det nya kunskapsstödet beslutades av RS under 2014. Medel inom ramen för det ordnade införandet avsattes vid beslut av etapp 1 2014. Avser åtgärder 2014-2017. 2014 0,4 mnkr 2015 2,5 mnkr 2016 1,4 mnkr 2017 0,6 mnkr

12 Finansierade åtgärder regionuppdrag 1.Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal). Riktad utbildning till läkare i brytpunktsprocessen. 2.Strukturerad bedömning av symtom. Anpassning av symtomskattningsinstrument till lokala förhållanden och utveckling av rutiner för användning och dokumentation. 3.Fortbildning av personal inom vård och omsorg som möter patienter i levets slutskede. Breddutbildning i palliativ vård. (Kostnad per deltagare finansieras av resp förvaltning.) 4.Facilitator/projektledare med uppdrag att föreslå fortbildning- och utbildningskoncept efter kartläggning

13 Nationellt vårdprogram för palliativ vård

14 Regionalt organisatoriskt vårdprogram Uppdrag från regionledningen till Regionalt Cancercentrum-väst, 2011 Arbetssätt: Referensgrupp skapas (Västra sjukvårdsområdet + kommuner) Inventering specialiserad palliativ vård kontinuerlig avstämning med nationella dokument Svenska Palliativregistret

15 Regionalt organisatoriskt vårdprogram -förslag Jämlik vård. (Undvika lapptäcke) Palliativ vård ska nå fler patienter inom alla vårdformer För att utveckla palliativ medicin/vård måste de palliativa enheterna utvecklas och få tydligt uppdrag

16 Förslag i vårdprogrammet: Palliativa enheter(slutenvård +mobilt team) vid samtliga sjukhus Fler patienter anslutna till palliativa verksamheter(10-12%) Palliativ kompetens hela dygnet inklusive läkare Utveckla konsultativt arbetssätt (mot akutvård, kommun, PV) Utforma fortbildningsuppdrag/patientnära handledning för de palliativa enheterna. Koppla fortbildningsarbetet med samverkansuppdrag(PV,kommun, akutsjukvård) Resurs för fortbildning och FOUU i decentraliserad modell(kompetenscentrum)

17 Regionalt vårdprogram FörändringEffektKostnad 5-8 Vpl per 100 000 invånare Tillskott på 36-68 vårdplatser i regionen 12,5 – 33,1 Mkr Utökad personaltäthet befintliga vårdplatser SU och NU Ökad personaltäthet från nuvarande nivå 8,6 Mkr Utbyggnad av palliativa öppenvårdsteam Utökning av sjuksköterskor och kuratorer 7,3 Mkr Utvecklingssköterskor Förstärkning av utvecklingstjänster så att det finns en tjänst per område 3,6 Mkr Konsultativt arbetssätt Ökar palliativ kompetens i all verksamhet, fler patienter erhåller en palliativ bedömning 0,5 Mkr Summa effekter 32,5 Mkr – 53,1 Mkr Sammanfattning ekonomiska effekter

18 Utfall Vårdprogrammet godtaget i sin helhet 2014 Del i ordnat införande. Beslut jan 2015: Utökning av palliativa vårdplatser vid några sjukhus 5/100 000 invånare Förstärkta öppenvårdsteam OBS- ökad läkarkostnad ej med i beräkningar

19 Utfall- icke prioriterade områden Ökad personaltäthet palliativ slutenvård Konsultativt arbetssätt Bakjour Fortbildning/patientnära handledning Regionalt palliativt råd Regional enhet för kompetensutveckling i decentraliserad modell

20 Täckningsgrad i Svenska palliativregistret

21 Kvartalets fokusområde – utvecklingen av brytpunktssamtal sjukhus Även om inte procenten ökat har antalet patienter som fått brytpunktssamtal fördubblats från 2011 (469 pat) till 2014 (875 pat) beroende på att antalet registreringar ökat. Anmärkningsvärt är dock att personalen säger att det inte vet (gulmarkerat) om 589 personer fått ett brytpunktssamtal 2014.

22 Kvartalets fokusområde –utvecklingen av brytpunktssamtal kommunal verksamhet Andelen patienter som fått ett brytpunktssamtal har ökat från 34 % (Q1 2011) till 50 % (Q 4 2014). För antalet patienter som fått ett brytpunktssamtal ses också en stor ökning från 1 220 pat. år 2011 till 4 158 pat. 2014.

23 Vårdresultat VGR utan extern hjälp Sista året har 6 502 väntade dödsfall registrerats

24 Vårdresultat VGR med extern hjälp från specialiserad vårdverksamheter Sista året har 747 väntade dödsfall registrerats från verksamheter med allmän palliativ vård som tagit hjälp från den specialiserade vården

25 Ordnat införande av nationellt kunskapsstöd samt regionalt vårdprogram för palliativ vård

26 Regionalt vårdprogram palliativ vård Medel för ordnat införande av vårdprogrammet avsattes i etapp 2 2014 och beslutades av HSS i december. 2014 9,9 mnkr 20159,9 mnkr Avser tillkommande kostnader för utökning av palliativa vårdplatser(avser bemanning utöver det som krävs för en ordinarie vårdplats) och förstärkning av palliativa öppenvårdsteam(ssk/kurator).

27 Fördelning per förvaltning Förvaltning Avsatta medel per år 2015-16Åtgärd SU 5 950 000 krVårdplatser samt öppenvård (ssk/kurator) NU 390 000 krÖppenvård (kurator) Kungälv 1 880 000 krVårdplatser samt öppenvård (kurator) SkaS 1 350 000 krVårdplatser samt öppenvård (ssk/kurator) SÄS 200 000 krÖppenvård (kurator) Alingsås 130 000 krÖppenvård (kurator) Totalt 9 900 000 kr

28 Underlag för avrop av introduktionsmedel Utökning av palliativa vårdplatser och redovisning av vilka förstärkningar som gjorts av mobila team. Aktuella personer (namn, personnr, anställningsfaktor och typ av tjänst(ssk/kurator)) under perioden samt tillkommande personalkostnad för dessa. Respektive förvaltning ska redovisa vilka förstärkningar som gjorts av den palliativa vården utifrån det regionala vårdprogrammet vid de årliga dialogmöten som initieras av den regionala processägaren för palliativ vård. Avrop sker centralt från varje förvaltning genom controllerfunktionen

29 Mer info om ordnat införande http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Halso--- sjukvard/Ordnat-inforande/ http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/Halso--- sjukvard/Ordnat-inforande/

30


Ladda ner ppt "Palliativt regionuppdrag- 2014 Regionalt palliativt vårdprogram-jan 2015 workshop."

Liknande presentationer


Google-annonser