Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför IUP och skriftliga omdömen? Varför ny läroplan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför IUP och skriftliga omdömen? Varför ny läroplan?"— Presentationens avskrift:

1 Varför IUP och skriftliga omdömen? Varför ny läroplan?

2 Regeringens syfte med IUP Syftet med bägge IUP-reformerna är ökad måluppfyllelse Dvs att undervisningen och elevernas lärande i all högre grad ska inriktas mot läroplanens och kursplanernas mål.

3 Måluppfyllelsen i nuvarande läroplan Lpo 94 Den nationella utvärderingen av grundskolan, NU-03, och betänkandet tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan visar klart att Lpo94 inte genomförts i den svenska skolan. Ett av skälen till detta är brister i styrsystemet.

4 Nya läroplaner Lpf 94 och Lpo 94 Förändringarna i läroplanen blev omfattande i förhållande till tidigare läroplaner. De nya inslagen i målsystemet måste ses som närmast revolutionerande, men också som en teoretisk konstruktion som det inte fanns någon praktisk erfarenhet av. (sid 75) Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28)

5 Nya läroplaner Lpf 94 och Lpo 94 Ingen på styrande nivå–Läroplanskommittén eller Skolverk –begrep hur läroplanen skulle omsättas till undervisning. Det fanns t.ex. inte personer eller organisationer som skulle ha kunnat utbilda lärare och handledare för det som komma skulle. (sid 75) Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28)

6 Nya läroplaner Lpf 94 och Lpo 94 Inte heller Skolverkets personal förstod reformen. och inte heller fick Skolverkets personal någon utbildning i sin nya roll som ansvarig myndighet. (sid 67) Genomförandet av reformen från statens sida låg på en ny och, jämfört med tidigare statlig skoladministration, personellt lågt bemannad och oerfaren myndighet Skolverket. (sid 75) Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28)

7 Nya läroplaner Lpf 94 och Lpo 94 Samtidigt var det en medveten strategi från Skolverket att ”hålla sig på avstånd” …En bakomliggande tanke var att staten i enlighet med decentraliseringsreformen inte skulle tala om hur saker och ting skulle göras eller tolkas. (sid 75) Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28)

8 Nya läroplaner Lpf 94 och Lpo 94 Ingen på någon nivåverkar ha förstått hur läroplanerna skulle omsättas till praktisk undervisning. Jag drar slutsatsen att hela utbildningssystemet har varit oerfaret och otillräckligt förberett inför läroplansförändringen, något som gäller såväl regering, myndigheter och skolhuvudmän som lärare, skolledare och annan berörd personal. Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28)

9 Mål i Lpo 94 Sammanlagt finns över 700 mål och betygskriterier. Flera strecksatser har inom sig flera mål vilket medför att mängden mål blir betydligt fler. Sid 84 Tydliga mål och kunskapskrav i Grundskolan (SOU 2007:28)

10 Mål i Lpo 94 Om man antar att det i genomsnitt finns 3 mål per strecksats i kursplanerna finns det i kursplanerna över 2.100 mål För varje elev ska lärare: i ett 1-9 års perspektiv undervisa medvetet mot 2.100 mål bedöma och dokumentera med vilken kvalitet varje elev uppnått dessa 2.100 mål och informera föräldrarna

11 Mål i Lpo 94 Antalet mål skiljer sig åt mellan kursplanerna och analysen visar att sambandet mellan antalet mål och timplanen är lågt. Det talas ofta, t.ex. i NU-03 om målträngsel i kursplanerna. … Jag konstaterar med stöd av resultaten i NU-03 och i mina samtal med lärare att det finns en överambition i vissa kursplaner. Målambitionen verkar inte stå i proportion till ämnenas omfattning enligt timplanen. Sid 84 Tydliga mål och kunskapskrav i Grundskolan (SOU 2007:28)

12 − utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan, 1. utvecklar en språklig säkerhet i tal 2. utvecklar en språklig säkerhet i skrift 3. kan uttrycka sig i många olika sammanhang 4. vill uttrycka sig i många olika sammanhang 5. vågar uttrycka sig i många olika sammanhang 6. genom skrivandet erövrar medel för tänkande 7.genom skrivandet erövrar medel för lärande 8. genom skrivandet erövrar medel för kontakt 9. genom skrivandet erövrar medel för påverkan 10. genom talet erövrar medel för tänkande 11. genom talet erövrar medel för lärande 12. genom talet erövrar medel för kontakt 13.genom talet erövrar medel för påverkan

13 Införande av IUP IUP 1 januari 2006 Allmänna råd utkom hösten 2005 Skolverkets uppföljning klar 1 juni 2007 IUP med skriftliga omdömen 15 juli 2008 Allmänna råd kom dec 2008 Nästa uppföljning 1 mars 2010

14 Ny läroplan – Lgr 09 Den nya läroplanen ska innehålla både läroplan och kursplaner till skillnad från hur det är nu när dessa dokument är åtskilda. Tanken är också att renodla målen så att läroplanen innehåller de övergripande mål som skolan ska arbeta mot och att kursplanernas mål har en starkare koppling till ämnena. Kursplanerna ska innehålla tydliga, mätbara kunskapskrav i varje ämne för skolår 3, 6 och 9. Kunskapskraven ska följas upp med hjälp av obligatoriska nationella prov i dessa årskurser. I år 3 kommer man att ha nationella prov i svenska och matematik och i år 6 i svenska, matematik och engelska. I år 9 kommer det att finnas nationella prov i alla teoretiska ämnen men de kommer inte att genomföras varje år utan förmodligen enligt ett rullande schema.

15

16

17 När? 2 oktober Remissperiod 1 2 - 12 oktober kan du läsa och lämna synpunkter på Skolverkets första utkast till nya kursplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan. 23 oktober Remissperiod 2 20 november Remissperiod 3 Den avslutande arbetsfasen görs de sista justeringarna Inför kursplanernas remissbehandling. Remissperioden beräknas från mitten av december fram till slutet av januari. Under februari görs en sista genomgång av kursplanerna utifrån inkomna remissynpunkter för att i mars presenteras i sin slutliga form för Skolverkets generaldirektör. Skolverkets förslag till kursplaner ska redovisas för regeringen senast den 1 april 2010.


Ladda ner ppt "Varför IUP och skriftliga omdömen? Varför ny läroplan?"

Liknande presentationer


Google-annonser