Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avropsstöd Trygghetslarm och larmmottagning 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avropsstöd Trygghetslarm och larmmottagning 2012."— Presentationens avskrift:

1 Avropsstöd Trygghetslarm och larmmottagning 2012

2 Avropsprocessens steg 1. Behovsanalys Analysera ert behov av tjänster Ta fram era nuvarande volymer och nuvarande kostnader 2. Avropsprocessen Skicka skriftlig avropsförfrågan Öppna och värdera avropssvaret Meddela beslut Iaktta avtalsspärr (vår rekommen- dation) 3. Avropsavtal Upprätta Kontrakt (avropsavtal) 2015-08-022

3 1. Behovsanalys Innan ni skickar den formella avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer, för det delområde ni avser att avropa ifrån, så rekommenderar SKI att ni gör en intern behovsanalys. Behovsanalysen syftar bl.a. till att besvara följande frågor: a)Vilket är vårt behov idag och framöver? b)Vilka är våra nuvarande volymer idag och framöver? c)Vad betalar vi idag för tjänsterna? Hur stor är vår budget framöver för tjänsterna? 2015-08-023

4 2. Avropsprocessen – Anmäla till SKI Anmäl er för avrop till SKI a)För att ha rätt att tillämpa SKIs ramavtal måste ni anmäla att ni vill tillämpa SKIs ramavtal samt acceptera SKIs allmänna villkor. b)Detta görs via SKIs hemsida på ett enkelt sätt. Er upphandlingschef eller motsvarande har inloggningsuppgifter och ska göra denna anmälan till SKI. c)För mer information om anmälningsprocessen så titta här: (http://www.sklkommentus.se/web/Sa_fungerar_det.aspx)http://www.sklkommentus.se/web/Sa_fungerar_det.aspx 2015-08-024

5 2. Avropsprocessen – Förnyad konkurrensutsättning  Avropsförfrågan skickas till samtliga ramavtalsleverantörers kontaktpersoner (förslagsvis via e-post).  I avropsförfrågan preciseras vilka tjänster som önskas avropas (avropsprecisering) samt för vilken tidsperiod avropsförfrågan avser.  Avropare ska ange en skälig tidsfrist, för Ramavtalsleverantörerna att lämna avropssvar. Denna tidsfrist ska fastställas med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar.  Avropssvaren ska vara skriftliga och öppnas först efter det att tidsfristen för inlämnandet har gått ut. Avropare värderar de inkomna svaren.  Avropare ska meddela samtliga deltagande Ramavtalsleverantörer om beslut som fattats om tilldelning alternativt avbrytande av den förnyade konkurrensutsättningen.  För att avbryta den förnyade konkurrensutsättningen ska giltigt skäl finnas. Att tjänsterna blir för dyra utifrån er budget kan vara sådant giltigt skäl. SKI rekommenderar avropare att tillämpa en frivillig avtalsspärr om 10 dagar. Tillämpas en frivillig avtalsspärr i enlighet med 16 kap 15§ LOU kan inte kontraktet (avropsavtalet) ogilitigförklaras enligt LOU 16 kap 13§. 2015-08-025

6 2. Avropsprocessen – Precisering Avropsprecisering a)Ta fram en skriftlig avropsförfrågan och skicka den till samtliga Ramavtalsleverantörer inom det delområde ni avser att avropa ifrån. b)Avropsförfrågan ska sändas skriftligen förslagsvis via e-post. c)I avropsförfrågan ska Avropare hänvisa till Ramavtalet. d)Ange skälig tid för när avropssvaret ska vara er tillhanda. Denna tidsfrist ska fastställas med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. SKI rekommenderar en tidsfrist som omfattar minst 10-15 arbetsdagar. e)Bifogat finns en förlaga för hur en sådan avropsförfrågan med bilagor kan vara utformad (dubbelklicka på ikonen): 2015-08-026

7 3. Avropsavtal Kontrakt (Avropsavtal) upprättas mellan Ramavtalsleverantör och Avropare. Den ramavtalsleverantör som tilldelats Kontraktet rörande aktuellt avrop enligt ovan ska återrapportera detta till SKI på ett mellan parterna överenskommet sätt. Förlaga för Kontraktet finns här: I tillägg till kontraktet ska de aktuella produkt/tjänsteavtal som behövs för att tjänsterna ska kunna nyttjas tecknas. Handlingarnas inbördes ordning regleras i Ramavtalet och i avropsavtalet. Söker ni information om Ramavtalets villkor så finner ni det på SKIs hemsida: http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal. 2015-08-027


Ladda ner ppt "Avropsstöd Trygghetslarm och larmmottagning 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser