Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva dispensbeslut Handledning och diskussionsfrågor från Strandskyddsdelegationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva dispensbeslut Handledning och diskussionsfrågor från Strandskyddsdelegationen."— Presentationens avskrift:

1 Att skriva dispensbeslut Handledning och diskussionsfrågor från Strandskyddsdelegationen

2 Välkommen till detta möte… Infoga gärna egna bilder - med egen logotype och layout

3 Material Powerpoint med anvisningar och diskussionsfrågor Mall med instruktioner för dispensbeslut Skrivövning Amanda Havsvik Skrivövning Ariel Bäckfåra

4 Att skriva dispensbeslut En pass om att skriva med sikte på Formellt korrekta och tillräckligt motiverade beslut En god sammanfattning av ärendet Fyra avsnitt: Presentation av mall - diskussion Beslutsmeningar Sammanfattning av ärendet Beslutsmotiveringar Avgränsning: Sakfrågor omfattas inte av detta moment

5 Ett väl skrivet beslut 1.vad är bra? 2.vad kan vara svårt?

6 Vad är ett bra dispensbeslut? 1.Entydigt och klart för den enskilde 2.Uppföljningsbart 3.Motiveringskravet: objektiva skäl och öppen redovisning

7 Avsnitt 1 Mall dispensbeslut, 4 ppt-bilder

8 Strandskyddsdelegationens beslutsmall I kursiv stil och i fotnötter finns instruktioner och förklaringar. Använd versionen utan dessa när du använder mallen för att skriva ett beslut. Bakom tecknet / finns alternativa formuleringsförslag. [I klamrar finns utrymme för att fylla i specifika uppgifter]

9 Mallen är.. …ett verktyg med formaliainstruktioner Ersätter aldrig en bedömning av enskilt ärende Behöver alltid anpassas till det enskilda ärendet

10 Beslutets disposition 1.Beslutsmeningarna 2.Sammanfattning ärendet 3.Motivering sakförhållanden bedömning 4.Bestämmelser 5.Upplysningar 6.Överklagande 7.Underskrift, bilagor m.m.

11 Frågor, synpunkter på mallen? 1.Bra, användbart? 2.Frågetecken? 3.Att diskutera på vårt möte?

12 Avsnitt 2 Beslutsmeningarna, 5 ppt-bilder

13 Beslutsmeningarna  Personuppgifter  Fastighetsbeteckning  Om beslutet innebär att ansökan beviljas, avslås, avvisas eller avskrivs  Den åtgärd dispensen avser, och ändamålet  Tomtplatsavgränsning (på bifogad karta)  Ev. villkor  Ev. avgift

14 Beslutsmeningar finns brister? Personuppgifter Fastighetsbeteckning Om beslutet innebär att ansökan beviljas, avslås, avvisas eller avskrivs Den åtgärd dispensen avser Beslut tomtplatsavgränsning (på bifogad karta) Ev. villkor Ev. avgift

15 ex på bra bilaga/karta?

16 Övning beslutsmeningar + tomtplatsavgr. Skrivövning 1 Bevilja dispens och besluta om tomtplatsavgränsning för ett fritidshus - - som ersätter ett motsvarande fritidshus på fastigheten X. du bedömer att ritningarna i ansökan är ok förutom att sökanden vill ha västra fasadväggen helt i glas – du menar att den istället måste vara lika byggd som den östra.

17 Formuleringsförslag, beslutsmeningar Skrivövning 1 1. Strandskyddsdispens medges för nybyggnad för bostadsändamål på fastigheten Strandskyddet 1:15 i Salamander kommun. Dispensen avser den plats inom fastigheten som markerats på bifogad situationsplan, se bilaga 1. 2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad situationsplan, se bilaga 1 3. Villkor för beslutet - Bostadshuset ska utföras i enlighet med de ritningar som bifogats ansökan (se bilaga 2), dock att även den västra fasaden ska utföras på det sätt som ritningarna anger för den östra fasaden. - Gränsen för den yta som enligt punkten 2 ovan får tas i anspråk som tomt ska markeras med ett staket, en mur eller en häck.

18 Villkoren måste vara motiverade av strandskyddets syften. - exempel på villkor som inte är motiverade? Sökanden ska ha rättsliga och faktiska förutsättningar att klara de krav som villkoret innebär - exempel där förutsättningar saknas? Villkoren ska vara tydligt formulerade - exempel på otydliga villkor? Villkor för beslutet se not (vii)

19 Precisera villkoren (2+2) 1.Ett staket ska byggas runt huset 2.Bryggan ska utföras i enlighet med ansökan Jämför och diskutera Egna, regionala, exempel på villkorsskrivningar. Vad kan vi förbättra? Villkor Skrivövning 2

20 Avsnitt 3 Sammanfattning av ärendet, 3 ppt-bilder

21 Sammanfattning av ärendet För lite eller för mycket? 2 skolor: omformulera med egna ord för att korta ner använda sökandes formuleringar för att hen ska känna igen sig Viktigast: ange varifrån informationen kommer. Sökande har anfört att… Vid besiktning på platsen…

22 Sammanfattning av ärendet Reflektera över: -Skriver du för att strukturera materialet för dig själv och ”jobba dig in i förutsättningarna” inför din bedömning? -Eller skriver först efter att du gjort bedömningen? Fundera över om sammanfattningen blir olika beroende på hur du jobbar!

23 Vässa våra sammanfattningar Diskutera egna/regionala exempel Troligt att sökanden känner igen sig? Tydligt varifrån uppgifterna kommer? Något som saknas? Något onödigt?

24 Avsnitt 4 Beslutsmotivering, 9 bilder

25 Beslutsmotivering ett krav Motiveringskravet, 20 § FL myndighet mot enskild om ej uppenbart onödigt, ex bifall Skälen, motiveringensärskilda skälet ”Varje beslut av en myndighet ska grundas på objektivt konstaterbara skäl.” Norstedts kommentar

26 1.vilka faktiska förhållanden som är avgörande, 2.vilka rättsregler som är tillämpliga och 3.hur myndigheten har resonerat på de punkter där meningarna kan gå isär. Skälens 3 hjärtpunkter

27 Beslutsmotivering. Se exempel i mallen Läs och begrunda instruktionen och de tre exemplen. Frågetecken, vad kan vara svårt? Hur kan vi använda mall/exempel som stöd? Sammanfatta, diskussion i storgrupp

28 Beslutsmotivering Skrivövning 2 ”Amanda Havsvik” 1.Skriv b edömningen i beslutsmotiveringen 2.Diskutera hur ni skrivit, dela med er vad tar jag med mig, fortsätter att utveckla när jag skriver svårighet med denna mall eller annan svårighet som mallen inte löser

29 Gråzon? Skäl både för och emot Ibland är det svårt att hitta besked i lag, förarbeten, praxis Hur skriva en öppen och resonerande motivering i svårbedömda fall?

30 Resonerande ord och fraser / Visserligen …/ Å ena sidan … beskriv det som talar för ett beslut i ena riktningen / Däremot är… / Å andra sidan … beskriv det som talar för ett beslut i motsatt riktning / Eftersom … beskriv det som avgör ditt ställningstagande ska dispens /inte/ medges.

31 Skriv inte: Efter en samlad bedömning avslås ansökan. Peka istället på vad det är som till slut fäller avgörandet!

32 Varför signalera att det finns utrymme för bedömning? - rättsäkert för den enskilde -möjlighet till återkoppling från överinstans -innebär bemötande av invändning i förväg (frågor som lämnas obesvarade kanske leder till överklagande)

33 Resonerande bedömning Skrivövning 3 ”Ariel Bäckfors” Utveckla motiven för och emot i bedömningen, sista stycket.


Ladda ner ppt "Att skriva dispensbeslut Handledning och diskussionsfrågor från Strandskyddsdelegationen."

Liknande presentationer


Google-annonser