Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En av de största reformerna i modern tid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En av de största reformerna i modern tid"— Presentationens avskrift:

1 En av de största reformerna i modern tid
Skolverket har utfärdat legitimationer 22000 väntar på legitimation Utrett vad 6000 högskolekurser ska ge för ämnesbehörighet i legitimationen Regeländringar försenar arbetet att legitimera lärare Legitimationsansökningar tar ca 6-9 månader

2 Legitimation mars 2015 Målet med legitimationen är att öka kvalitén och tydliggöra uppdraget Fr.o.m. 1 juli 2015 har arbetsgivare att förhålla sig till det lagstadgade kravet att enbart lärare/förskollärare med legitimation har rätt till tillsvidaretjänst och rätt till myndighetsutövning (t.ex. att sätta betyg.) Se 2 kap 13,17 och 20§§ skollagen Skollagen medger dock i vissa fall att lärare och förskollärare tillsvidareanställs även om man saknar legitimation. 2 kap 17§§ Se kapitel 20 § 2 2 stycket skollagen för undantagen

3 Undantag Följande lärare är undantagna legitimationskrav förutsatt lärarbrist eller andra särskilda skäl Modersmål Yrkesämnen i gymnasieskolan Individuella kurser inom Kom Vux* Lärare i sjukhusskolan eller i svensk utlandsskola Lärare Walldorfskolor, tillsvidareanställda Inom särskolan fram till 2018 gäller spec.-lärare-pedagog Lärare som är tillsvidareanställd får självständigt fatta beslut om betyg

4 Legitimation och betyg
Den lärare som bedriver undervisningen är den som i regel fattar beslut om betyg. För att undervisa krävs även att läraren i sin legitimation är behörig. Övergångsregel fram till 30 juni 2015 för att få legitimation: Legitimerad lärare som under de senaste 15 åren bedrivit undervisning i ett ämne sammanlagt 8 år där behörighet saknas kan få behörighet. Är man 57 år senast 30 juni 2015 räcker 4 års undervisning i ämnet

5 Legitimation och betyg
Redan verksamma lärare utan legitimation får bedriva undervisning och sätta betyg självständigt fram till 30 juni 2015. Grundsär, specialskolan, gymnasiesär, sär Vux fram till 30 juni 2018. Vid lärarbrist eller andra särskilda skäl (med hänsyn till eleverna) kan en lärare som saknar legitimation få fatta beslut om betyg tillsammans med en legitimerad lärare.* För detta krävs att läraren är lämplig att bedriva undervisning och ha en utbildning som motsvarar/liknar behörigheten Tidsbegränsad anställning till max ett år

6 Om man inte har lärarlegitimation
Tillsvidare anställning kräver legitimation, men…. Lärare behöver inte sägas upp…. Tre-fyra ”skikt” av tillsvidare anställda 1) De som har några poäng kvar för att få examensbevis 2) De som har examen men ej fått ut sitt examensbevis ännu 3) De som har legitimation men inte i de ämnen man undervisar. 4) De som har en tillsvidareanställning utan att ha lärarexamen eller läst på lärarhögskola

7 Hur agerar arbetsgivaren efter 30 juni?
I Södertälje har upprättats ett dokument ”Omställning för lärare utan giltig legitimation” Bakgrund är legitimationskravet enligt lag Beslut, fr.o.m. ht-2015 innebär att alla lärartjänster i S-tälje ansvar för undervisning och i förekommande fall för betygssättning Konsekvenser blir det för medarbetare som inte kan få legitimation eftersom de saknar lärarutbildning men har tillsvidareanställning i kommunen. För dessa medarbetare tar en omställningsprocess vid.

8 Beslut K-Samverkan Beslut, tillägg taget på K-samverkan 10 mars 2015
 Från och med höstterminen 2015 innebär alla lärartjänster i Södertälje ansvar för undervisning och i förekommande fall för betygsättning. Varje rektor ska göra en uppföljning på enhetsnivå med lärare vars anställning påverkas av legitimationskravet. Riskanalys ur medarbetarperspektiv…kan bli oro om man blir uppsagd o kollegor kan känna osäkerhet inför personalomsättning... Arbetsbelastning rektorer kan öka vid nyrekrytering.

9 Riskanalys ur verksamhetsperspektiv
Riskbedömning ska göras på enhetsnivå för att förebygga psykosociala konsekvenser av omställningen. Det finns risk att beslutet kommer att påverka verksamhetens kvalité. Stor vikt att AG säkrar att berörda lärare ersätts av legitimerade eller vid behov att AG säkrar att berörd lärare erbjuds vikariat. Men…..det saknas lärare år 2020!! AG rätt att anställa lärare utan legitimation men då på visstid

10 Lärarförbundets agerande
Varje berörd medlem som varslas om uppsägning pga att man inte har legitimation har rätt att få hjälp av lokalavdelningen. Följer upp: Anställningsvillkor kompetens, lämplighet, Examina-hur långt ifrån examen? Vid vissa fall biträda vid omställning Följer upp på K-sam

11 Anställningsformer för lärare
Det finns två sorters anställningar: Tillsvidare-visstidsanställd Tillsvidare kräver lärarlegitimation, är detsamma som ”fast” anställning. Kräver uppsägning på saklig grund. Uppsägningstid gäller. Olika former av visstidsanställning. Är tidsbegränsad. Ex: 1) Vikariat 2) Allmän visstidsanställning (AVA). Behövs inga särskilda skäl för tidsbegränsningen. 3) Saknar lärare rätt behörighet enl. skollagen är arbetsgivaren skyldig att tidsbegränsa den. 4) Om du varit anställd under en femårsperiod i sammanlagt minst 2 år antingen som AVA eller på ett vikariat övergår anställningen automatiskt till tillsvidare anställning om du är behörig och är legitimerad för tjänsten. Provanställning i 12 månader för nyutbildadlärare som anställs första gången i en kommun. Båda parter har rätt att bryta denna anställning.*

12 Regler som möjliggör anställning
Reglerna säger inte att man måste säga upp tillsvidareanställda lärare som saknar legitimation Skolhuvudman kan alltså besluta att en lärare som väntar på legitimation får under en tid bedriva undervisning. Reglerna är också möjliga att tillämpa vid olika typer av visstidsanställningar och vikariat enligt Skolverkets chef på proffessionsutvecklingsenheten Niclas Westin. Man är inte tvungen att göra sig av med lärare som är lämpliga att undervisa men saknar legitimation.

13 Rekommendationer från förbundet vid anställning
Legitimerad helst tillsvidareanställning Fritidspedagog-bör anställas som lärare i fritidshem Vid visstidsanställningar är det bäst med visstidsanställning enligt LAS Vid avvaktan på leg, försök att se till, när anställningsavtalet ingås att avtalet automatiskt övergår till en tillsvidareanställning då läraren fått sin legitimation. Se till att omförhandla lön innan anställningen övergår från visstid till tillsvidareanställning

14 Introduktionsperiod Introduktionsåret är slopat
Alla nya lärare har dock rätt att få göra en introduktionsperiod med en mentor och en plan Det är arbetsgivarensskyldighet att anordna en introduktions period med mentor Introduktionsperioden bedöms inte! AG:s skyldighet att anordna en introduktionsperiod gäller enbart vid anställning längre än en månad oavsett om det är en visstids-tillsvidare anställning Numera söker man legitimation direkt efter examen

15 Lärarnas ansvarsnämnd
Självständig del av Skolverket. En ordföande juridiskt bildad och 8 ledamöter Prövar ärende om varningar o återkallelse av leg. Kan bli varnad för: Oskicklig i sin yrkesutövning Gjort sig skyldig till brott, i samband med yrkesutövningen, som gör hen olämplig att utöva sin lärargärning På annat sätt visat sig olämplig att bedriva undervisning

16 Återkallelse legitimation
Grovt oskicklig i sin yrkesutövning I eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott P.g.a. sjukdom anses olämplig att bedriva undervisning På annat sätt är olämplig att bedriva undervisning Inte följt ett föreläggande om läkarundersökning

17 Hjälp av förbundet Lärarförbundet kan bistå med juridisk hjälp till de
medlemmar som anmäls till Lärarnas ansvarsnämnd Lärare som blir anmälda till skolinspektionen och behöver förbundets hjälp gäller att Lokalavdelningen får vetskap om detta för vidarebefordran till regionkontoret och jurist

18 Bra adresser och kostnader
Lararforbundet.se/legitimation Ombudsman Ann-Christine Larsson Lärarförbundets sakkunniga Regeringens hemsida Skolverkets upplysningstjänst tel Skolverket.se/legitimation Kostnad för att få sin legitimation är 1550 kronor Komplettering av behörighet är 750 kr per ämne


Ladda ner ppt "En av de största reformerna i modern tid"

Liknande presentationer


Google-annonser