Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) MAS-kompetensutv.dagar 2015 Carita Fallström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) MAS-kompetensutv.dagar 2015 Carita Fallström"— Presentationens avskrift:

1 Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) MAS-kompetensutv.dagar 2015 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se)

2 Patientdatalagen ➡ hälso- och sjukvårdsdatalag 1/1 2016? Uppdrag: Mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan vård och omsorg Syfte: Informationen ska kunna följa patienten på ett enkelt och säkert sätt. Samverkan mellan vård och omsorg ska underlättas. Rätt information i vård och omsorg

3 Några nyheter: 1.Den som arbetar hos en vårdgivare ska säkert, snabbt och enkelt får tillgång till de personuppgifter som han eller hon behöver för att kunna utföra sitt arbetet - vårdgivarna ansvarar för att informationssystemen är lätta att använda. 2. Alla offentligt finansierade vårdgivare inom en huvudmans ansvarsområde (ex. ett landsting eller en kommun) ska kunna få direktåtkomst till varandras uppgifter – detta kräver patientrelation, men inte samtycke av patienten. 3. Signeringskravet avskaffas – ersätts av att den som för journal ansvarar för sina uppgifter och ska kontrollera att uppgifterna är korrekta. Rätt information i vård och omsorg

4 Inre sekretess Idag: Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Förslag: Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården och uppgifterna ska användas för något av de ändamål som anges i 2 kap. 5 och 6 §§. (ex. journalföring, administration, kvalitetssäkring) Patientlagen m.m. 2014/Carita Fallström

5 Vård och omsorg idag? Direktåtkomst genom sammanhållen journalföring bara inom vården – finns inte inom omsorgen! Direktåtkomst är inte tillåten -mellan vård och omsorg -mellan olika aktörer inom socialtjänsten -Samtycke kan inte ändra detta!  ”traditionellt” sätt: papperskopior, muntligt, elektroniskt utlämnande Rätt information i vård och omsorg (Direktåtkomst = möjlighet att utan sekretessprövning eller särskild begäran ta del av uppgifter från annan)

6 Utgångspunkter: Bästa möjliga vård och omsorg för individen – informationshantering som utgår från individens behov Information om individen ska finnas tillhanda för den personal som behöver den, oavsett organisatorisk tillhörighet verksamhetsområde Underlätta samverkan + slippa dubbeldokumentation Ge möjligheter arbeta integrerat fullt ut, men ”området är både komplext och svårnavigerat” + ”svårt att förutse konsekvenser” Rätt information i vård och omsorg

7 Alternativ 1 - Direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst Direktåtkomst ska antas ha betydelse för att genomföra beslut om bistånd, stödinsats, vård eller behandling m.m. Den enskilde ska samtycka (varaktigt beslutsoförmögna – krävs att uppgifterna är nödvändiga med hänsyn till den enskildes behov.) Krävs risk- och sårbarhetsanalys + överenskommelse Ex. särskilda boenden, hemsjukvård/hemtjänst, primärvård/omsorg, offentligt/privat, integrerad verksamhet för personer med missbruk och psykisk ohälsa Utmaningar: sekretess, allmänna handlingar Rätt information i vård och omsorg

8 Alternativ 2 - Gemensam vård- och omsorgsjournal Om den enskilde har behov av vård och omsorg (samordnade insatser) och uppgifterna behövs för att genomföra beslut om bistånd, vård m.m. Framförallt äldreomsorg och särskilda boenden, men kan också handla om andra integrerade verksamheter. Krävs överenskommelse mellan en eller flera vårdgivare och den eller de som bedriver socialtjänst om vem/vilka som ska tillgodose den enskildes rättigheter (ex. att obehöriga inte kan ta del av uppgifter, loggutdrag) Utmaningar: dokumentationen har olika syften, sekretess, olika huvudmän – ansvar? Bara för olika verksamheter inom samma myndighet? Rätt information i vård och omsorg


Ladda ner ppt "Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) MAS-kompetensutv.dagar 2015 Carita Fallström"

Liknande presentationer


Google-annonser