Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarenkät Malmö psykiatri 2014. Om Lokalt Forum i Malmö Lokalt Forum är ett lokalt storstadsnätverk inom NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarenkät Malmö psykiatri 2014. Om Lokalt Forum i Malmö Lokalt Forum är ett lokalt storstadsnätverk inom NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa,"— Presentationens avskrift:

1 Brukarenkät Malmö psykiatri 2014

2 Om Lokalt Forum i Malmö Lokalt Forum är ett lokalt storstadsnätverk inom NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området och den organisatoriska plattformen antogs när nätverket bildades sommaren 2007 och reviderades 2009 Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs för samhällets utveckling, i vården, stödet och behandlingen.

3 Bakgrund och syfte I början av 2014 diskuterade vi i nätverket vilka frågor vi skulle jobba med. Vi kom fram till att vi behövde fråga användarna av psykiatrin om vilka frågor som var viktigast för dem personligen, vad för slags vård och insatser de efterfrågade och vad de ansåg om kvaliteten på den vård och de insatser de fick.

4 Diskussion av syftet Syftet med enkäten var att få veta vad brukarna/användarna av psykiatrin tyckte för att vi på Lokalt Forum skall kunna ta fram en strategi för vårt framtida arbete. Vi har därför avsiktligt valt att inte separera den regionala psykiatrin från den privata, eller socialpsykiatrin från den kliniska psykiatrin. Vi menar att för allmänhet och brukare är uppdelningen oväsentlig och försvårande.

5 Genomförande Enkäten delades ut till samtliga mottagningar och avdelningar inom regionpsykiatrin utom område ”Beroende” och ”barn och ungdom”. Enkäten delades också ut på INM´s mottagningar i Limhamn och centrala Malmö ( ej Laro), Samtliga stadsområdeskontor, IoF (individ och familj), samtliga LSS boenden (24 st) Fontänhuset, RSMH och arbetskollektivet Handkraft. Enkäten pågick sept.- dec. 2014.

6 Genomförande forts. Enkäten bestod av en affisch med förklarande innehåll. En A4 med frågeformuläret på ena sidan och på andra sidan en text om syftet bakom enkäten samt information om Lokalt Forum med kontaktuppgifter. I övrigt fanns kuvert och en brevlådeliknande box att lägga svaren i. Boxarna och annat material tillverkades och trycktes på arbetskollektivet Handkraft.

7 Genomförande forts. Alla deltagande uppmanades att inte skriva sitt namn på enkäten. Vid insamlandet gjordes ingen separation av enkäterna avseende ursprung. Det enda som noterades var då boxar förkommit eller enkäterna inte varit tillgängliga som överenskommet. Detta gjordes för att vi skulle kunna ha en diskussion med ansvarig personal. Problemen var emellertid försumbara ur statistisk synvinkel.

8 Genomförande forts. Efter insamlandet av svaren förvarades enkäterna i ett låst skåp på stadshuset i Malmö. Svaren räknades och gicks igenom av enkätarbetsgruppen i Lokalt Forum tillsammans med två medarbetare från Malmö stad. Enkäten färdigställdes därefter av Lokalt Forum och skickades till tryck på arbetskollektivet Handkraft.

9 Frågorna 1.Vad är de viktigaste frågorna för dig just nu? 2.Tycker du att du får hjälp i tid när du behöver det? 3.Hur mycket stöd får du i ditt återhämtningsarbete? 4.Vilka insatser får du just nu? 5.Hur stort inflytande tycker du att du har när det gäller de insatser du får? 6.Vad tycker du Lokalt Forum skall jobba med i framtiden?

10 Diskussion av resultat I anslutning till frågorna fick de svarande möjlighet att lägga till kommentarer. Fråga 6 bestod enbart av kommentarer. Kommentarerna till samtliga frågor visas i denna presentation under ”anteckningar” för den som vill ladda hem presentationen. De finns också tillgängliga i den tryckta versionen som också kommer att göras tillgänglig för nedladdning som pdf. Kommentarerna är nedtecknade exakt så som vi fått dem och i den ordning vi bearbetade dem.

11 Diskussion av resultat forts. Beträffande fråga 1 rangordnade inte alla som det var tänkt. En del valde att kryssa för de alternativ som de ansåg vara viktigast och därför har vi valt att presentera två diagram för fråga 1. Ett med rangordning (179 svar) och ett med kryssvar (89 svar). De som fyllde i fler än 5 kryss ( av 11 möjliga )togs bort. Sammanlagt svarade ca 270 personer på var och en av frågorna. (utom fråga 6 där 161 personer valde att skriva fritt )

12 Antal svar 179

13 Pengar Bostad Sysselsättning Läkemedel Psykolog Läkartid Fysisk Hälsa Fysträning Socialt Umgänge Kultur Annat 292520232817241634109 Fråga 1. Vad är de viktigaste frågorna för dig just nu? Rangordna där 1 är mest viktigt och 11 är minst viktigt. OBS endast kryssvar i detta diagram Antal svar 89

14 Aldrig Sällan Ibland Alltid Antal svar 2637104105272 Fråga 2. Tycker du att du får hjälp i tid när du ber om det?

15 Inte alls Lite grand Ganska bra Mycket bra Fantastiskt bra Antal svar 2957717040267 Fråga 3. Hur mycket stöd får du i ditt återhämtningsarbete?

16 Boende/boendestöd Pengar FK/soc Sysselsättning Läkemedel PsykologPersonligt OmbudKontaktperson Läkare Annat 971265917488248716445 Antal insatserAntal svar 864261 Fråga 4. Vilka insatser får du just nu?

17 Inget alls Lite grand Ganska mycket Väldigt mycketJag bestämmer allt självAntal svar 3261768718274 Fråga 5: Hur stort inflytande tycker du att du har när det gäller de insatser du får?

18 Fråga 6. Vad tycker du att Lokalt Forum skall jobba mest med i framtiden? Denna fråga gav 161 svar. Se anteckningar nedan där de är listade och nästa blad: Analys av enkäten, och hur går vi vidare?

19 Analys av enkäten, fråga 1 Efter det uppenbara, pengar och bostad är social gemenskap och fysisk hälsa det som de svarande ansåg viktigast. Psykologsamtal och sysselsättning får också höga poäng och ger tydliga besked om hur Lokalt Forum bör prioritera i framtiden

20 Analys av enkäten, fråga 2 Ca 23 % uttrycker att de är missnöjda med tillgängligheten och endast 39 % är helt nöjda. Det är ganska så höga siffror på minussidan och bekräftar det höga tryck som råder på psykiatrin idag. Här behövs mer studier kring logistiken inom psykiatrin och dess olika verksamheter samt vilka system/verksamheter som fungerar bäst.

21 Analys av enkäten, fråga 3 Ca 32% uttrycker att de inte är nöjda med det stöd de får i sitt återhämtningsarbete och det ligger i linje med resultatet på fråga 1, där socialt umgänge, psykologstöd, fysisk hälsa och sysselsättning fick höga poäng och var det som brukarna/användarna ansåg vara viktigast. (Se även fråga 4 och 5).

22 Analys av enkäten fråga 4 Vi konstaterar att det är få personer som får hjälp med sysselsättning och att endast 1/3 del har psykologkontakt. Tänkvärt är också att den mest vanliga insatsen, läkemedel endast rankas som 7 de. viktigast i fråga 1. (se även anteckningar nedan )

23 Analys av enkäten fråga 5 34% uttrycker att de inte har så stort inflytande över de insatser de får. Vi på Lokalt Forum tänker oss att vi vill fördjupa oss mer i vad som är orsaken till missnöjet. Är det kliniska eller socialpsykiatriska insatser som avses? Vi vill också titta på vad som fungerar. Viss ledning finns att hämta i fråga 1 och kommentarerna men mer studier behövs.

24 Analys av enkäten fråga 6 Spännvidden på svaren är stor men vi tycker oss ändå kunna se att svaren är i fas med svaren i de övriga frågorna. Mycket handlar om möten mellan människor och vikten av att det sociala samspelet fungerar, att människor i en utsatt situation får ett bra bemötande och har en självklar plats i samhället.

25 Avslutning Lokalt Forum riktar ett stort tack till alla som varit med och deltagit i undersökningen. Brukarinflytande och aktivt deltagande i den egna vården är en förutsättning för att återhämtning från psykisk ohälsa skall fungera. Tack vare alla er som svarat på frågorna har vi nu fått en riktning att följa i vårt framtida arbete.


Ladda ner ppt "Brukarenkät Malmö psykiatri 2014. Om Lokalt Forum i Malmö Lokalt Forum är ett lokalt storstadsnätverk inom NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa,"

Liknande presentationer


Google-annonser