Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Marknadskontrollrådets seminarium ”Din produkt, ditt ansvar ” Nalen 21/4 2015 Olika roller, olika ansvar: Tillverkare, importör, distributör Göran Lundmark,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Marknadskontrollrådets seminarium ”Din produkt, ditt ansvar ” Nalen 21/4 2015 Olika roller, olika ansvar: Tillverkare, importör, distributör Göran Lundmark,"— Presentationens avskrift:

1 1 Marknadskontrollrådets seminarium ”Din produkt, ditt ansvar ” Nalen 21/4 2015 Olika roller, olika ansvar: Tillverkare, importör, distributör Göran Lundmark, Swedac

2 2 Gemensamma regler för fri rörlighet för produkter på den inre marknaden

3 3 Mellan framställning av en produkt och slutkunden finns i lagstiftningens mening ett antal olika ekonomiska aktörer

4 4 Ekonomiska aktörer Tillverkare Tillverkarens representant Importör Distributör

5 5 Ekonomiska aktörer Tillverkare Tillverkarens representant Importör Distributör

6 6 Varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt, eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och saluför denna produkt, i eget namn eller under eget varumärke. Tillverkare

7 Som tillverkare räknas även den som tillverkar eller importerar produkter för eget bruk inom följande områden Hissar Maskiner Mätinstrument EMC ATEX Tillverkare

8 8 En tillverkares skyldigheter gäller även för den som släpper ut produkter i sitt eget namn släpper ut produkter som inte är tillverkade för den europeiska marknaden ändrar avsedd användning för en produkt ändrar eller bygger om en produkt

9 9 Ekonomiska aktörer Tillverkare Tillverkarens representant Importör Distributör

10 10 Tillverkarens representant Fysisk eller juridisk person som är etablerad i Unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter

11 11 Ekonomiska aktörer Tillverkare Tillverkarens representant Importör Distributör

12 12 Importör Fysisk eller juridisk person som är etablerad i Unionen och släpper ut en produkt från ett tredjeland på unionsmarknaden

13 13 Ekonomiska aktörer Tillverkare Tillverkarens representant Importör Distributör

14 14 Distributör Varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en produkt på marknaden.

15 15 Vilka krav gäller för de olika ekonomiska aktörerna? Flera krav gäller alla ekonomiska aktörer Vi börjar med de specifika kraven

16 16 Tillverkaren Skyldigheter omfattar bland annat Säkerställa att produkten uppfyller gällande krav Upprätta en teknisk tillverkningsdokumentation Garantera spårbarhet

17 17 Tillverkaren Skyldigheter omfattar bland annat För produkter som omfattas av krav på CE-märkning dessutom genomföra bedömning om överensstämmelse upprätta en försäkran om överensstämmelse anbringa CE-märke på produkten

18 18 Om tillverkaren anlitar en representant så ska fullmakten åtminstone ge representanten behörighet att ge information och dokumentation till nationella myndigheter samarbeta med nationella myndigheter om dessa vidtar åtgärder mot en produkt inneha försäkran om överensstämmelse om produkten omfattas av krav på CE-märkning

19 19 Tillverkaren får inte delegera följande till tillverkarens representant Konstruktion, tillverkning och uppfyllande av grundläggande krav eller säkerhetskrav Upprättande av en teknisk dokumentation

20 20 Innan en importör släpper ut en produkt på marknaden måste han säkerställa att produkten överensstämmer med gällande krav tillverkaren upprättat en teknisk dokumentation kraven på märkning och spårbarhet är uppfyllda om produkten omfattas av krav på CE-märkning, att tillverkaren genomfört korrekt procedur för bedömning av överensstämmelse

21 21 En importörs övriga skyldigheter omfattar bland annat att under 10 år kunna göra tillgänglig den tekniska dokumentationen försäkran om överensstämmelse

22 22 Distributörens skyldigheter omfattar bland annat att se till att produkten rimligen uppfyller kraven

23 23 Gemensamma krav för tillverkare, importörer och distributörer märkning, bruksanvisning och säkerhetsinformation på relevant språk vidta åtgärder och återkalla produkter som inte överensstämmer med lagstiftningen samarbeta med, och underrätta myndigheter om brister och åtgärder. under 10 år identifiera vem som levererat produkter och till vilken aktör han levererat

24 24 Gemensamma krav för importörer och distributörer lagrings- och transportförhållanden får inte äventyra produktens överensstämmelse

25 25 För vissa produkter gemensamma krav för tillverkare och importörer i vissa fall beroende på de risker en produkt utgör: utföra slumpvis provning av saluförda produkter föra register över klagomål, bristfälliga produkter och produktåterkallelser informera distributörer

26 26 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "1 Marknadskontrollrådets seminarium ”Din produkt, ditt ansvar ” Nalen 21/4 2015 Olika roller, olika ansvar: Tillverkare, importör, distributör Göran Lundmark,"

Liknande presentationer


Google-annonser