Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-06-03 MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN 1 Miljön i Stockholm Miljö- och hälsoutredningen 2008 Värdering av påverkansfaktorer och källor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-06-03 MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN 1 Miljön i Stockholm Miljö- och hälsoutredningen 2008 Värdering av påverkansfaktorer och källor."— Presentationens avskrift:

1 2015-06-03 MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN 1 Miljön i Stockholm Miljö- och hälsoutredningen 2008 Värdering av påverkansfaktorer och källor

2 2015-06-03 SIDAN 2 MILJÖFÖRVALTNINGEN Bakgrund 2001 En första Miljöutredning genomfördes som underlag för Stockholms miljöprogram 2002 – 2006. 2005-2006En ny Miljö- och hälsoutredning togs fram. MHN augusti 2006. VP 2007 ”Miljö- och hälsoutredningen ska fortlöpande aktualiseras och Miljöbarometern ska utvecklas för en rationell hantering av materialet.” 2007-2008 En uppdatering har gjorts av 2006 års värdering av påverkansfaktorer och källor. Utredningen har databasanpassats för inmatning av data, värdering och presentation Maj 2008Chefsgruppen genomförde en prioritering av påverkansfaktorer kopplade till förvaltningens arbetsområden.

3 2015-06-03 SIDAN 3 MILJÖFÖRVALTNINGEN Förändringar i förhållande till MHU 2006 Miljö- och hälsoutredning 2008 har fokus på den ekologiskt hållbara samhällsutvecklingen. En följd av detta är att målområdena Säkra livsmedel, Rökfri miljö och Smittfri miljö lyfts bort. Kapitlen Hållbar energianvändning och Miljöeffektiv materialanvändning är åtgärdsstrategier för att uppnå de övriga miljömålen och avviker därmed från strukturen i utredningen i övrigt.

4 2015-06-03 SIDAN 4 MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljö- övervakning Program, planer, projekt Tillsyn MHN Verksamhetsplanering och genomförande Analys Uppföljning och kommunikation Kunskap återförs och dokumenteras Prioritering 3369 2246 1123 123 Fakta- underlag Miljö- och hälsoutredning Översikt

5 2015-06-03 SIDAN 5 MILJÖFÖRVALTNINGEN Utgångspunkter för utredningen  Värderingar har gjorts utifrån en gemensam värderingsmodell som har sin utgångspunkt i: –de nationella miljökvalitetsmålen –riktvärden, normer eller bedömningsgrunder för miljökvalitet.  Varje påverkansfaktor har värderats med avseende på det tillstånd som påverkansfaktorn ger upphov till samt problemets omfattning i staden.  Påverkansfaktorns betydelse är en sammanvägning av tillståndet och omfattningen.

6 2015-06-03 SIDAN 6 MILJÖFÖRVALTNINGEN Förslag till prioritering inför VP 2009  Utredningsrapporten och förslag till prioriteringsunderlag inför VP 2009 kommer att presenteras för MHN i september 2008.  Miljö- och hälsoutredningen ska, tillsammans med lagstiftning och de uppdrag som ges via budgeten, utgöra en viktig grund för förvaltningens VP 2009 och vara ett underlag för: –målstyrd tillsynsplanering, –målstyrd planering av miljöövervakning –stadens programarbete som har koppling till miljö- och hälsomålen.

7 2015-06-03 SIDAN 7 MILJÖFÖRVALTNINGEN Förslag till prioritering inför VP 2009 ArbetssättArbetsområde Tillsyn  Bygg- och rivningsverksamhet,  Byggande av trafikinfrastruktur,  Energianvändning och Energiproduktion,  Farligt avfall,  Förorenad mark,  Kosmetika och hygieniska produkter,  Miljögifter i varor,  PCB i fogmassor,  Radon,  Restaurang och evenemang,  Skolor och förskolor,  Transportintensiva verksamheter  Vägtrafik. Miljöövervakning  Luft  Miljögifter. Program  Buller,  Klimat,  Miljöbilar  Vatten.

8 2015-06-03 SIDAN 8 MILJÖFÖRVALTNINGEN Fortsatt arbete  En årligen aktualisering och vart fjärde år en större genomgång och uppdatering av faktaunderlag samt värderingsmodell.  Ett fortsatt utvecklingsarbetet med att förfina metodik och utredningsunderlag, bl.a. avseende: –Redovisning av kunskapsbrist som underlag för utredningsverksamhet. –Identifiering av områden där oklarhet om tillsynsrådighet föreligger. –Underlag för riskanalyser inom målområdena. –Metodik för prioritering av åtgärder.

9 2015-06-03 SIDAN 9 MILJÖFÖRVALTNINGEN Metodik och resultat

10 2015-06-03 SIDAN 10 MILJÖFÖRVALTNINGEN 3 Mycket allvarligt tillstånd 369 2 Allvarligt tillstånd 246 1 Ej allvarligt tillstånd 1 1 Liten omfattning 2 Medelstor omfattning 3 Stor omfattning Värdering av påverkansfaktorer 52 påverkansfaktorer har värderats med avseende på:  Tillståndet som påverkans- faktorn ger upphov till,  problemets Omfattning i staden. Påverkansfaktorns betydelse är en sammanvägning av tillståndet och omfattningen: Pb = T x O

11 2015-06-03 SIDAN 11 MILJÖFÖRVALTNINGEN 3 Mycket allvarligt tillstånd HCFC, Biomanipulation Fosfor, Kväve, Tennorganiska fören, Allergener, UV-strålning, Igenväxning & monokultur, Radon Växthusgaser, Partiklar, PCB, PAH, PFC, Koppar, Bromerade flamskydd, CFC, Buller, Dålig luftkvalitet inomhus, Ytförlust & barriärer 2 Allvarligt tillstånd Kolmonoxid, Bensen, Elektromagnetiska fält Klorparafiner, Krom, Zink, Petroleumprodukter, Minskad grundvattenbildning, Höga ljud Markozon, Svavel, Ftalater, Kadmium, Silver, Nonyl- & oktylfenol, Kvicksilver, Bly 1 Liten omfattning2 Medelstor omfattning 3 Stor omfattning Värdering av påverkansfaktorer - resultat

12 2015-06-03 SIDAN 12 MILJÖFÖRVALTNINGEN 9 MålområdenPåverkansfaktorer KlimatVäxthusgaser LuftPartiklar Gifter PCB, PAH, PFC, Koppar Bromerade flamskyddsmedel OzonskiktetCFC Växt & djurlivYtförlust & barriärer Bebyggd miljöBuller, Dålig luftkvalitet inomhus Värdering av påverkansfaktorer – 9 poäng

13 2015-06-03 SIDAN 13 MILJÖFÖRVALTNINGEN 6 MålområdenPåverkansfaktorer LuftMarknära ozon, Kväveoxider FörsurningKväve, Svavel Gifter Tennorganiska föreningar, Ftalater, Kadmium, Silver, Kvicksilver, Bly, Allergener, Nonyl- och oktylfenol, ÖvergödningFosfor, Kväve StrålningUV-strålning Växt- och djurliv Igenväxning och monokultur, Kemisk påverkan Bebyggd miljöRadon Värdering av påverkansfaktorer – 6 poäng

14 2015-06-03 SIDAN 14 MILJÖFÖRVALTNINGEN 3 Mycket allvarligt tillstånd HCFC, Biomanipulation Fosfor, Kväve, Tennorganiska fören, Allergener, UV-strålning, Igenväxning & monokultur, Radon Växthusgaser, Partiklar, PCB, PAH, PFC, Koppar, Bromerade flamskydd, CFC, Buller, Dålig luftkvalitet inomhus, Ytförlust & barriärer 2 Allvarligt tillstånd Kolmonoxid, Bensen, Elektromagnetiska fält Klorparafiner, Krom, Zink, Petroleumprodukter, Minskad grundvattenbildning, Höga ljud Markozon, Svavel, Ftalater, Kadmium, Silver, Nonyl- & oktylfenol, Kvicksilver, Bly 1 Liten omfattning2 Medelstor omfattning 3 Stor omfattning Värdering av påverkansfaktorer - Partiklar

15 2015-06-03 SIDAN 15 MILJÖFÖRVALTNINGEN Värdering av källornas bidrag - Partiklar Källa Källans bidrag Påverkans- faktorns betydelse Källans betydelse Vägtrafik3927 Energiproduktion2918 Arbetsmaskiner199 Båttrafik199 Småskalig uppvärmning199 Spårtrafik ?99 Uppkomst och utsläpp av partiklar 89 källor har identifierats och värderats på detta sätt

16 2015-06-03 SIDAN 16 MILJÖFÖRVALTNINGEN Värdering av källornas bidrag - Resultat Buller från grannar Bullrande fläktar Båttrafik Dricksvattenledningar Dålig utomhusluft Energi (produktion/användning) Exploatering Fogmassor Fotokemikalier Isolerplast Jordtag och jordlinor Kemiska emissioner Konsumtion Markradon Mikrobiell tillväxt Ogynnsam skötsel av grönområden Plaster Småskalig uppvärmning Solexponering Spårtrafik Tak- och fasadmaterial Textilier Undermålig ventilation Vägtrafik Betydande källor, poäng 18-27 Värdering av källor (excelfil)

17 2015-06-03 SIDAN 17 MILJÖFÖRVALTNINGEN Koppling till arbetsområden Koppling till arbetsområden (excelfil) ArbetsområdeKällaKällans betydelse Bygg- och rivningsverksamhetAsfalt12 Byggmaterial12 Elektronik9 Fogmassor27 Impregnerat virke6 Isolerplast27 Isolerrutor9 Kabel och tråd12 Plaster18

18 2015-06-03 SIDAN 18 MILJÖFÖRVALTNINGEN http://mb Miljöbarometern internt:

19 2015-06-03 SIDAN 19 MILJÖFÖRVALTNINGEN

20 2015-06-03 SIDAN 20 MILJÖFÖRVALTNINGEN

21 2015-06-03 SIDAN 21 MILJÖFÖRVALTNINGEN

22 2015-06-03 SIDAN 22 MILJÖFÖRVALTNINGEN

23 2015-06-03 SIDAN 23 MILJÖFÖRVALTNINGEN

24 2015-06-03 SIDAN 24 MILJÖFÖRVALTNINGEN

25 2015-06-03 SIDAN 25 MILJÖFÖRVALTNINGEN Värdering av påverkansfaktorer Begränsad klimatpåverkan  Växthusgaser Frisk luft  Partiklar  Marknära ozon  Kväveoxider  Kolmonoxid  Bensen  Bens(a)pyren  VOC-utsläpp  Svaveldioxid  Bly Bara naturlig försurning  Kväve  Svavel Skyddande ozonskikt  CFC  HCFC

26 2015-06-03 SIDAN 26 MILJÖFÖRVALTNINGEN Värdering av påverkansfaktorer Giftfri miljö  Bromerade flamskyddsmedel  PCB  PAH  Koppar  PFC -Polyfluorerade ämnen  Tennorganiska föreningar  Allergener  Ftalater  Kadmium  Silver  Bly  Kvicksilver  Nonyl- och oktylfenol  Klorparaffiner  Petroleumprodukter  Krom  Zink  Nickel ? Läkemedelsrester ? Triclosan ? Andra metaller ? Organiska fosfatestrar

27 2015-06-03 SIDAN 27 MILJÖFÖRVALTNINGEN Värdering av påverkansfaktorer Ett rikt växt- och djurliv  Ytförlust och barriärer  Igenväxning och monokultur  Kemisk påverkan  Bullerstörning  Biomanipulation God bebyggd miljö  Buller inomhus  Dålig luftkvalitet inomhus  Radon  Höga ljudnivåer Säker strålmiljö  Ultraviolett strålning  Elektromagnetiska fält Ingen övergödning  Fosfor  Kväve Grundvatten av god kvalitet  Minskad grundvattenbildning  Kväve  Fosfor  Bakterier

28 2015-06-03 SIDAN 28 MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljö- övervakning Program, planer, projekt Tillsyn MHN MÖPMPTP Planering och genomförande FAS 4: Analys FAS 2: Fakta- sammanställning FAS 1: Uppföljning och kommunikation FAS 5: Sammanställning av problem orsaker (källor) kunskapsbrist Analys av vilka påverkansfaktorer och källor som är mest betydande. Planering av arbetet görs i Miljöövervakningsplanen Tillsynsplanen Miljöprogram m.fl. Samlad uppföljning och redovisning i verksamhets- berättelse och miljöbarometern. Kunskap återförs och dokumenteras Prioritering FAS 3: MÖRMRTR Prioritering utifrån rådighet och budget. 3369 2246 1123 123 Fakta- underlag


Ladda ner ppt "2015-06-03 MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN 1 Miljön i Stockholm Miljö- och hälsoutredningen 2008 Värdering av påverkansfaktorer och källor."

Liknande presentationer


Google-annonser