Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljön i Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljön i Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljön i Stockholm Miljö- och hälsoutredningen 2008 Värdering av påverkansfaktorer och källor

2 Bakgrund 2001 En första Miljöutredning genomfördes som underlag för Stockholms miljöprogram 2002 – 2006. En ny Miljö- och hälsoutredning togs fram. MHN augusti 2006. VP 2007 ”Miljö- och hälsoutredningen ska fortlöpande aktualiseras och Miljöbarometern ska utvecklas för en rationell hantering av materialet.” En uppdatering har gjorts av 2006 års värdering av påverkansfaktorer och källor. Utredningen har databasanpassats för inmatning av data, värdering och presentation Maj 2008 Chefsgruppen genomförde en prioritering av påverkansfaktorer kopplade till förvaltningens arbetsområden. MILJÖFÖRVALTNINGEN

3 Förändringar i förhållande till MHU 2006
Miljö- och hälsoutredning 2008 har fokus på den ekologiskt hållbara samhällsutvecklingen. En följd av detta är att målområdena Säkra livsmedel, Rökfri miljö och Smittfri miljö lyfts bort. Kapitlen Hållbar energianvändning och Miljöeffektiv materialanvändning är åtgärdsstrategier för att uppnå de övriga miljömålen och avviker därmed från strukturen i utredningen i övrigt. MILJÖFÖRVALTNINGEN

4 Verksamhetsplanering och genomförande
Översikt Miljö- och hälsoutredning Prioritering Verksamhetsplanering och genomförande Uppföljning och kommunikation Miljö- övervakning Kunskap återförs och dokumenteras Fakta- underlag Analys 3 6 9 2 4 1 MHN Tillsyn Program, planer, projekt MILJÖFÖRVALTNINGEN

5 Utgångspunkter för utredningen
Värderingar har gjorts utifrån en gemensam värderingsmodell som har sin utgångspunkt i: de nationella miljökvalitetsmålen riktvärden, normer eller bedömningsgrunder för miljökvalitet. Varje påverkansfaktor har värderats med avseende på det tillstånd som påverkansfaktorn ger upphov till samt problemets omfattning i staden. Påverkansfaktorns betydelse är en sammanvägning av tillståndet och omfattningen. MILJÖFÖRVALTNINGEN

6 Förslag till prioritering inför VP 2009
Utredningsrapporten och förslag till prioriteringsunderlag inför VP 2009 kommer att presenteras för MHN i september 2008. Miljö- och hälsoutredningen ska, tillsammans med lagstiftning och de uppdrag som ges via budgeten, utgöra en viktig grund för förvaltningens VP 2009 och vara ett underlag för: målstyrd tillsynsplanering, målstyrd planering av miljöövervakning stadens programarbete som har koppling till miljö- och hälsomålen. MILJÖFÖRVALTNINGEN

7 Förslag till prioritering inför VP 2009
Arbetssätt Arbetsområde Tillsyn Bygg- och rivningsverksamhet, Byggande av trafikinfrastruktur, Energianvändning och Energiproduktion, Farligt avfall, Förorenad mark, Kosmetika och hygieniska produkter, Miljögifter i varor, PCB i fogmassor, Radon, Restaurang och evenemang, Skolor och förskolor, Transportintensiva verksamheter Vägtrafik. Miljöövervakning Luft Miljögifter. Program Buller, Klimat, Miljöbilar Vatten. MILJÖFÖRVALTNINGEN

8 Fortsatt arbete En årligen aktualisering och vart fjärde år en större genomgång och uppdatering av faktaunderlag samt värderingsmodell. Ett fortsatt utvecklingsarbetet med att förfina metodik och utredningsunderlag, bl.a. avseende: Redovisning av kunskapsbrist som underlag för utredningsverksamhet. Identifiering av områden där oklarhet om tillsynsrådighet föreligger. Underlag för riskanalyser inom målområdena. Metodik för prioritering av åtgärder. MILJÖFÖRVALTNINGEN

9 Metodik och resultat MILJÖFÖRVALTNINGEN

10 Värdering av påverkansfaktorer
3 Mycket allvarligt tillstånd 3 6 9 2 Allvarligt tillstånd 2 4 1 Ej allvarligt tillstånd 1 Liten omfattning 2 Medelstor omfattning 3 Stor omfattning 52 påverkansfaktorer har värderats med avseende på: Tillståndet som påverkans-faktorn ger upphov till, problemets Omfattning i staden. Påverkansfaktorns betydelse är en sammanvägning av tillståndet och omfattningen: Pb = T x O MILJÖFÖRVALTNINGEN

11 Värdering av påverkansfaktorer - resultat
3 Mycket allvarligt tillstånd HCFC, Biomanipulation Fosfor, Kväve, Tennorganiska fören, Allergener, UV-strålning, Igenväxning & monokultur, Radon Växthusgaser, Partiklar, PCB, PAH, PFC, Koppar, Bromerade flamskydd, CFC, Buller, Dålig luftkvalitet inomhus, Ytförlust & barriärer 2 Allvarligt tillstånd Kolmonoxid, Bensen, Elektromagnetiska fält Klorparafiner, Krom, Zink, Petroleumprodukter, Minskad grundvattenbildning, Höga ljud Markozon, Svavel, Ftalater, Kadmium, Silver, Nonyl- & oktylfenol, Kvicksilver, Bly 1 Liten omfattning 2 Medelstor omfattning 3 Stor omfattning MILJÖFÖRVALTNINGEN

12 Värdering av påverkansfaktorer – 9 poäng
Målområden Påverkansfaktorer Klimat Växthusgaser Luft Partiklar Gifter PCB, PAH, PFC, Koppar Bromerade flamskyddsmedel Ozonskiktet CFC Växt & djurliv Ytförlust & barriärer Bebyggd miljö Buller, Dålig luftkvalitet inomhus 9 MILJÖFÖRVALTNINGEN

13 Värdering av påverkansfaktorer – 6 poäng
Målområden Påverkansfaktorer Luft Marknära ozon, Kväveoxider Försurning Kväve, Svavel Gifter Tennorganiska föreningar, Ftalater, Kadmium, Silver, Kvicksilver, Bly, Allergener, Nonyl- och oktylfenol, Övergödning Fosfor, Kväve Strålning UV-strålning Växt- och djurliv Igenväxning och monokultur, Kemisk påverkan Bebyggd miljö Radon 6 MILJÖFÖRVALTNINGEN

14 Värdering av påverkansfaktorer - Partiklar
3 Mycket allvarligt tillstånd HCFC, Biomanipulation Fosfor, Kväve, Tennorganiska fören, Allergener, UV-strålning, Igenväxning & monokultur, Radon Växthusgaser, Partiklar, PCB, PAH, PFC, Koppar, Bromerade flamskydd, CFC, Buller, Dålig luftkvalitet inomhus, Ytförlust & barriärer 2 Allvarligt tillstånd Kolmonoxid, Bensen, Elektromagnetiska fält Klorparafiner, Krom, Zink, Petroleumprodukter, Minskad grundvattenbildning, Höga ljud Markozon, Svavel, Ftalater, Kadmium, Silver, Nonyl- & oktylfenol, Kvicksilver, Bly 1 Liten omfattning 2 Medelstor omfattning 3 Stor omfattning MILJÖFÖRVALTNINGEN

15 Värdering av källornas bidrag - Partiklar
Källa Källans bidrag Påverkans-faktorns betydelse Källans betydelse Vägtrafik 3 9 27 Energiproduktion 2 18 Arbetsmaskiner 1 Båttrafik Småskalig uppvärmning Spårtrafik ? Uppkomst och utsläpp av partiklar 89 källor har identifierats och värderats på detta sätt MILJÖFÖRVALTNINGEN

16 Värdering av källornas bidrag - Resultat
Betydande källor, poäng 18-27 Buller från grannar Bullrande fläktar Båttrafik Dricksvattenledningar Dålig utomhusluft Energi (produktion/användning) Exploatering Fogmassor Fotokemikalier Isolerplast Jordtag och jordlinor Kemiska emissioner Konsumtion Markradon Mikrobiell tillväxt Ogynnsam skötsel av grönområden Plaster Småskalig uppvärmning Solexponering Spårtrafik Tak- och fasadmaterial Textilier Undermålig ventilation Vägtrafik Värdering av källor (excelfil) MILJÖFÖRVALTNINGEN

17 Koppling till arbetsområden
Källa Källans betydelse Bygg- och rivningsverksamhet Asfalt 12 Byggmaterial Elektronik 9 Fogmassor 27 Impregnerat virke 6 Isolerplast Isolerrutor Kabel och tråd Plaster 18 Koppling till arbetsområden (excelfil) MILJÖFÖRVALTNINGEN

18 Miljöbarometern internt:
MILJÖFÖRVALTNINGEN

19 MILJÖFÖRVALTNINGEN

20 MILJÖFÖRVALTNINGEN

21 MILJÖFÖRVALTNINGEN

22 MILJÖFÖRVALTNINGEN

23 MILJÖFÖRVALTNINGEN

24 MILJÖFÖRVALTNINGEN

25 Värdering av påverkansfaktorer
Begränsad klimatpåverkan  Växthusgaser Frisk luft  Partiklar  Marknära ozon  Kväveoxider  Kolmonoxid  Bensen  Bens(a)pyren  VOC-utsläpp  Svaveldioxid  Bly Bara naturlig försurning  Kväve  Svavel Skyddande ozonskikt  CFC  HCFC MILJÖFÖRVALTNINGEN

26 Värdering av påverkansfaktorer
Giftfri miljö  Bromerade flamskyddsmedel  PCB  PAH  Koppar  PFC -Polyfluorerade ämnen  Tennorganiska föreningar  Allergener  Ftalater  Kadmium  Silver  Bly  Kvicksilver  Nonyl- och oktylfenol  Klorparaffiner  Petroleumprodukter  Krom  Zink  Nickel ? Läkemedelsrester ? Triclosan ? Andra metaller ? Organiska fosfatestrar MILJÖFÖRVALTNINGEN

27 Värdering av påverkansfaktorer
Säker strålmiljö  Ultraviolett strålning  Elektromagnetiska fält Ingen övergödning  Fosfor  Kväve Grundvatten av god kvalitet  Minskad grundvattenbildning  Kväve  Fosfor  Bakterier Ett rikt växt- och djurliv  Ytförlust och barriärer  Igenväxning och monokultur  Kemisk påverkan  Bullerstörning  Biomanipulation God bebyggd miljö  Buller inomhus  Dålig luftkvalitet inomhus  Radon  Höga ljudnivåer MILJÖFÖRVALTNINGEN

28 Program, planer, projekt
FAS 1: FAS 2: FAS 3: FAS 4: FAS 5: Fakta-sammanställning Analys Prioritering Planering och genomförande Uppföljning och kommunikation MÖP Miljö- övervakning MÖR Kunskap återförs och dokumenteras Fakta- underlag 3 6 9 2 4 1 TP TR MHN Tillsyn MP Program, planer, projekt MR Sammanställning av problem orsaker (källor) kunskapsbrist Analys av vilka påverkansfaktorer och källor som är mest betydande. Prioritering utifrån rådighet och budget. Planering av arbetet görs i Miljöövervakningsplanen Tillsynsplanen Miljöprogram m.fl. Samlad uppföljning och redovisning i verksamhets-berättelse och miljöbarometern. MILJÖFÖRVALTNINGEN


Ladda ner ppt "MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljön i Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser