Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betyg årskurs 6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betyg årskurs 6."— Presentationens avskrift:

1 Betyg årskurs 6

2 betygskala: a-f

3 Kunskapsbedömning Kunskapskrav… …i relation till… det eleven kan

4 Betyg från årskurs 6 Betyg sätts i slutet av varje termin från årskurs 6. (Sedan 2012) Elever i grundskolan får betyg vid varje terminsslut från sjätte klass i alla ämnen utom språkval. I ämnet språkval ska betyg sättas från höstterminen i årskurs 7 i grundskolan.

5 Sexgradig betygsskala
Riksdagen har beslutat om den nya sexgradiga betygsskalan. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat medan F innebär ett icke godkänt resultat. Om elever har så hög frånvaro i ett ämne att deras insats inte kan bedömas ska detta markeras med ett streck. Nationella kunskapskrav ska finnas för betygsstegen A, C och E. Betyget D ska sättas då eleven nått kunskapskraven för E och till övervägande del kunskapskraven för C. Betyget B ska sättas då eleven nått kunskapskraven för C och till övervägande del kunskapskraven för A.

6 E C A Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material. Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

7 E C A Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material. Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

8 E C A Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material. Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

9 Sammanfattande betyg Sammanfattande betyg
Möjligt med blockbetyg i årskurs 6 Ämnesbetyg gäller för NO och SO Rektorn bestämmer om blockbetyg ska användas En elev kan ha blockbetyg i t.ex. SO, men betyg i varje enskilt ämne i NO-ämnen Det finns en bestämmelse i skolförordningen som anger att det i sådana fall när eleven har särskilda skäl, skolan kan bortse från ett visst mål/kunskapskrav när det gällt betygssättningen. Den bestämmelsen har vi kallat pys-paragrafen. Den kommer fortsatt att gälla. Och i och med den nya skollagen utvidgas dess område till att också gälla för all betygssättning, till skillnad mot tidigare när den endast har omfattat slutbetyg. Ska inte tillämpas på nationella prov. Det har tidigare varit möjligt att sätta blockbetyg i Samhällsorienterande (SO) ämnen och Naturorienterande (NO) ämnen i grundskolan. Detta har tagits bort. Men i och med införandet av tidigare betyg, beslutade regeringen om författningsändringar, så att det ska vara möjligt att sätta blockbetyg i SO och NO för årskurs 6. Om man väljer att sätta blockbetyg för dessa ämnesområden, krävs det också att undervisningen varit ämnesövergripande. Man måste alltså tillgodose att eleverna får den undervisning som de har rätt till enligt kursplanen för vart och ett av ämnena och den uppföljning som görs av om eleverna når kunskapskraven Det är rektorn som beslutar om det ska sättas blockbetyg i dessa ämnen. Observera här att det är möjligt att ha blockbetyg i ett område men inte ett annat, dvs. man kan ha blockbetyg i SO-ämnena, men välja att sätta betyg i varje enskilt ämne i de olika NO-ämnena. Bara avslutningsvis nämna att tanken med betygen i årskurs 6 inte är att ämnet ska avslutas i årskurs 6. Eleven ska normalt sett alltså inte få något slutbetyg. Däremot kan en elev genomföra prövning närsomhelst och därefter få ett slutbetyg i ett visst ämne.

10 Lärarens ansvar Lärarens ansvar
Betyg ska beslutas av den eller de lärare som ansvarar för undervisningen Om lärarna inte kan enas ska betyget beslutas av rektorn

11 Nationella prov Nationella prov: Svenska Engelska Matematik NO (i år)
Dessa används som stöd för betygsättningen.


Ladda ner ppt "Betyg årskurs 6."

Liknande presentationer


Google-annonser