Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALLEMANSRÄTTEN Orienteraren värnar allemansrätten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALLEMANSRÄTTEN Orienteraren värnar allemansrätten"— Presentationens avskrift:

1 ALLEMANSRÄTTEN Orienteraren värnar allemansrätten
Åsedadagen Februari 2015 ALLEMANSRÄTTEN Orienteraren värnar allemansrätten

2 Alltså inte störa – inte förstöra.
Åsedadagen Februari 2015 Vad är allemansrätten ?? Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra. Mer om allemansrätten kan läsas under följande lagar och råd: - Naturvårdsverkets Allmäna råd 96:4 - Miljöbalken Brottsbalken (1962:700) I Svenska grundlagen omnämns allemansrätten.

3 Svensk orienterings policy om ”Allemansrätten och orientering”
Åsedadagen Februari 2015 Svensk orienterings policy om ”Allemansrätten och orientering” Policyns indelas 3 delar. 1: Orienteringsrörelsens förhållningssätt till markåtkomsten och allemansrätten. 2: Arrangörens ansvar. 3: Orienterarens ansvar.

4 Orienteringsrörelsens förhållningssätt till
markåtkomsten och allemansrätten. Omvärlden förändras och orienteringssporten anpassar sig SOFT står bakom internationella rekommendationer om miljön - Allemansrätten ska bestå som en sedvanerätt SOFT informerar och utbildar om allemansrätten Miljöbanken och Naturvårdsverkets allmänna råd styr Fortsatt samråd med markägare, jägare och myndigheter Arrangörernas planering skapar framgång

5 Arrangörens ansvar Det innebär att arrangören:
Skaffa kunskap om allemansrätten och miljöbanken Informera deltagarna om allemansrätten Samråda med markägare, jägare, myndigheter och andra intressenter Kvalitetssäkra miljöpåverkan genom god egenkontroll Det innebär att arrangören: Skaffar tillstånd för start och målzoner Följer regiondelning och datumgränser Skapar frizoner för vilt Väljer stråk och kontrollplatser med stor hänsyn till naturen Även ser till att detta efterlevs: Införskaffar tillstånd för parkeringar (Terrängkörningslagen) Markerar åker och betesmark på kartan Inte hugger eller sågar i växande träd Undviker plastsnitslar River kontrollställningar och städar upp efter arrangemanget

6 Orienterarens ansvar 10 goda råd för orienteraren
1:Följ anvisningarna på tävlingskartan På tävlingskartan är förbjudna områden markerade. Följ alltid den väg som arrangören markerat med snitsel, till exempel mellan parkering och tävlingscentrum eller till startplatsen. 2:Tomt är hemfridszon Boende har rätt att känna sig ostörda i sina hem. Vid orientering får man inte gå eller springa över tomtmark. 3:Åkrar och kantzoner Åker eller äng med nysådd, växande eller ej skördad gröda får inte beträdas. Även kantzonen mellan odlad mark och dike/staket/stenmur eller dylikt får normalt ej användas. 4:Betande tamdjur Var försiktig när du passerar hagar med betande tamdjur. De kan i vissa situationer vara lättskrämda. Givetvis ska stängsel inte skadas. 5:Frizoner för vilt Huvudsyftet med frizoner är att skapa uppsamlingsplatser i tävlingsområdet för det vilda under den tid tävlingen pågår. Respektera frizonerna och undvik även i övrigt att störa djur som kan dyka upp i tävlingsområdet.

7 Orienterarens ansvar 6:Skogsplantering 7:Känsliga växtplatser
Om det är risk för att skada mark eller växtlighet är det inte tillåtet att ta sig fram där. SOFT rekommenderar att kontroller inte placeras inom nyplanterade områden och att man lägger löpstråk så att antalet löpare begränsas där. 7:Känsliga växtplatser Banläggaren undviker att lägga stråk och kontroller i känslig vegetation, men mindre sådana områden kan ändå finnas i den tillåtna terrängen. Lär mera om känsliga områden på Skogsstyrelsens hemsida (Nyckelbiotoper – unika skogsområden). 8:Stängsel och murar Se upp med stängsel, stenmurar och diken. I tävlingsreglerna fastslås att det är förbjudet att klättra på stängsel och murar, eftersom de ofta inte tål den belastning som uppstår vid klättring. Ett fåtal personer gör oftast ingen eller mycket ringa skada, men blir det många som passerar tar staketet förr eller senare allvarlig skada. 9:Grindar Grindar får öppnas för passage men måste ovillkorligen stängas därefter, så att boskap inte kommer lös eller annan olägenhet uppstår. 10:Nedskräpning En orienterare lämnar aldrig något skräp efter sig!

8 Orienterarens ansvar Därför som orienterare springer vi heller aldrig i………. frizoner för vilt känsliga växtlokaler över tomter över växande gröda eller i kantzoner Vi passerar betande djur med försiktighet Vi klättrar ej på stängsel eller murar Vi stänger grindar och vi skräpar aldrig ner.

9 ALLEMANSRÄTTEN Orienteraren värnar allemansrätten
Åsedadagen Februari 2015 ALLEMANSRÄTTEN Orienteraren värnar allemansrätten TACKAR FÖR VISAT INTRESSE !


Ladda ner ppt "ALLEMANSRÄTTEN Orienteraren värnar allemansrätten"

Liknande presentationer


Google-annonser