Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning Presentationer från förra årets beviljade insatser Fika

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning Presentationer från förra årets beviljade insatser Fika"— Presentationens avskrift:

1 Dagordning Presentationer från förra årets beviljade insatser Fika
Jämställdhetsintegrering Information om året utlysningar av medel

2 Vad är jämställdhetsintegrering?
Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle Jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen

3 Visste du att…. (Ensamkommande barn)
5 % av kvinnorna har körkort. Motsvarande siffra för männen är 40 % Medelinkomsten för män är högre än för kvinnor Fler kvinnor än män studerar vidare på universitet 13% av männen är skuldsatta hos kronofogden. Motsvarande siffra för kvinnor är 5%.

4 Visste du att…. (Nyanlända)
Det är tre gånger vanligare att män deltar i en arbetsmarknadsutbildning under etableringstiden än kvinnor Fler män än kvinnor har praktik och instegjobb under etableringstiden Väntetiderna för att få påbörja samtliga insatser (sfi, SO, arbetsförberedande insatser) är längre för kvinnor än för män Kvinnor har oftare än män en etableringsplan på deltid 20 % av kvinnorna arbetar eller studerar 90 dagar efter avslutad etableringstid. Motsvarande siffra för män är 35 %. Oskäliga könsskillnader kvarstår oavsett utbildningsbakgrund

5 Hur kan man arbeta med jämställdhet i olika insatser?
1. Kartlägga nuläge 2. Analysera orsaker 4. Följ upp! 3. Åtgärda

6 1. Kartläggning av nuläge
Representation – hur många? Hur många kvinnor/män finns i verksamheten/kommunen? Hur många flickor/pojkar har en fritidssysselsättning? Hur många kvinnor/män är föräldralediga? Hur många flickor/pojkar har ett sommarjobb? Hur många kvinnor/män gör praktik? Hur många sjukskrivningsdagar har kvinnor/män? Resurser - vem får vad? Hur mycket information (tid, timmar) får kvinnor respektive män om ekonomi/insatser m.m.? Vilka fritidsysselsättningar har flickor/pojkar? Vilka aktiviteter har kvinnor och män i sin etableringsplan (arbetsmarknadsutbildningar, lots, instegsjobb, validering, praktik, komvuxkurser osv)? Vad kostar aktiviteterna som kvinnor och män deltar i? Vilka arbetsplatser gör kvinnor och män praktik på? Eventuella hjälpmedel/utrustning som män och kvinnor har tillgång till (datorer m.m.)?

7 2. Analys Varför ser representation och resursfördelning mellan könen ut så här? Varför är det fler män/kvinnor som har praktik osv under etableringstiden? Vilka faktorer spelar in? Hur skiljer sig förväntningar på kvinnor och män när det gäller val av utbildning, sysselsättning och karriär? Uppmärksammas flickors/pojkars behov i högre utsträckning? Varför? Vilka normer och föreställningar finns som påverkar den information män och kvinnor får om ekonomi, föräldraledighet, insatser osv? Uppmuntras normbrytande val? Vilka föreställningar finns när det gäller kvinnors och mäns behov av stöd? På vilka villkor får flickor och pojkar vara med och påverka innehållet i insatsen/verksamheten?

8 3. Åtgärder Vilka åtgärder bör och kan vidtas för att minska oskäliga skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar utifrån kartläggnings- och analysarbetet? Åtgärder på kort och lång sikt Schemaläggning av insatser för att möjliggöra att kvinnor och män kan delta Särskilda rekryteringsinsatser av underrepresenterat kön till olika utbildningar och insatser Översyn av informationsinsatser och informationsmaterial till nyanlända utifrån ett jämställdhetsperspektiv Distansundervisning som ett sätt att möjliggöra för föräldralediga m.fl. att kunna delta i vissa insatser Utbildningsinsatser i jämställdhetsintegrering och normkritik för personer som arbetar med olika delar av etableringen Mål för arbetet. Alla aktörer i arbetet tar fram organisationsspecifika och gemensamma mål kring jämställdhetsarbetet

9 4. Uppföljning Blev åtgärderna genomförda?
Hur blev utfallet? Ledde åtgärderna till en minskning av oskäliga könsskillnader? Vilka eventuella nya åtgärder behövs?

10 Utlysningar av utvecklingsmedel
§37a ( kr) ”Flyktingguider och familjekontakter” Kan sökas av kommuner i samverkan med idéburen sektor Jämställdhet §37 ( kr) Kan sökas av kommuner Prioriteringar ökad mottagningskapacitet, fler anvisningsbara platser för nyanlända (ej ensamkommande barn) jämställdhet

11 §37a-medel - Flyktingguider och familjekontakter

12 Totala medel (riket) om 21 miljoner kr
Nationell pott Regional pott Sista ansökningsdag är den 15 maj för samtliga ansökning Ansökan ställs till respektive länsstyrelse Ansökningshandlingar och mer information finns på Länsstyrelsens webbplats Beslut om bifall/avslag fattas senast den 18 juni av Länsstyrelsen i Jönköping Medel betalas ut senast den 17 augusti Beslut om bifall/avslag sänds ut per post till projektägare

13 Medlens syfte underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk,
stödja språkinlärning, eller ge socialt stöd till ensamkommande barn

14 Nationell pott Insatsen ska sträcka sig över ett större geografiskt område, där kommuner i flera län är samverkansparter… Och bidrar till metodutveckling inom området… Och/eller bidrar till spridning av redan utvärderade och välfungerande arbetssätt och metoder… Och insatsen uppfyller övriga krav som ställs på samtliga ansökningar

15 Krav – samtliga ansökningar
1. Att insatsen stärker och/eller utvecklar verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Utvecklingsfokus. Medel beviljas ej för att driva ordinarie verksamheter. Metodutveckling eller implementering av redan befintliga arbetssätt eller metoder i ordinarie verksamhet Insatser som handlar om att inventera möjligheten att samverka med idéburen sektor eller teckna överenskommelser med idéburen sektor med syfte att längre fram starta verksamhet, kan också beviljas medel.

16 Krav – samtliga ansökningar
2. Att insatsen riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar Nyanlända = personer med flyktingbakgrund och/eller som omfattas av lag om etableringsinsatser. Nyanländ är den som har uppehållstillstånd och varit i Sverige i upp till 24 månader. Även anhöriga till ovanstående grupper räknas till nyanlända. Nyanlända = kvotflyktingar ensamkommande barn med uppehållstillstånd tidigare asylsökande som beviljats uppehållstillstånd anhöriga till ovanstående grupper

17 Krav – samtliga ansökningar
3. att insatsen syftar till att underlätta etableringen i samhället och/eller skapa nätverk och/eller stödja språkinlärning och/eller ge socialt stöd till ensamkommande barn 4. att ersättningen lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte

18 Krav – samtliga ansökningar
5. Att insatsen genomförs antingen av kommunen eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Ansökan kan endast göras av kommun och ska vara undertecknad av kommunen firmatecknare. 6. Budgeten är grundligt genomarbetad Medel kan sökas för år 2015 och 2016. 7. Att ansökan är korrekt ifylld Samtliga fält ska vara ifyllda när beslut fattas 8. Att kontakt med ev. samarbetspart är etablerad Intyg om samarbete ska bifogas (finns som blankett)

19 Prioriteringsgrunder – samtliga ansökningar
Insatser som sker tillsammans med idéburen sektor Insatser där syftet är att leda till lokala överenskommelser med idéburen sektor Insatser som har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet Regionalt: insatser som har ett jämställdhetsfokus

20 Formalia Ansökningsblankett
Intyg för ev. samarbetspartners ska bifogas Delredovisning – 6 mån efter projektstart om inte annat anges i beslut Slutredovisning – 2 månader efter avslutad insats Ändringsansökningar/förlängningsansökningar ska ske skriftligen Samtliga handlingar ska skickas in via e-post samt underskrivet original per post

21 §37-medel - Beredskap och kapacitet

22 Kommun eller kommunalförbund kan ansöka Prioriteringar:
Sista ansökningsdag x? Kommun eller kommunalförbund kan ansöka Prioriteringar: Insatser som syftar till att öka beredskap och kapacitet och skapa fler anvisningsbara platser för nyanlända (gäller ej anvisningsplatser för ensamkommande barn) Insatser med jämställdhetsfokus I mån av medel andra insatser

23 12 saker att tänka på när man ska ansöka om medel

24 Målgruppen! (vem, hur många?)
Mätbara mål Realistisk tidsplan På vilket sätt främjar insatsen jämställdhet? Förankring av ansökan, var ute i god tid Implementering – vad händer när projektpengarna är slut? Medelsbelopp Pengarna ska gå till målgruppen Exempel på kostnader som inte ersätts: datorer, telefoner Fyll i alla fält i ansökan Viktigt med rätt kontaktuppgifter! Våga fråga!

25 Kontaktuppgifter Hedyah Faghir hedyah.faghir@lansstyrelsen.se
Gabriella Strååt Lars G Brandt


Ladda ner ppt "Dagordning Presentationer från förra årets beviljade insatser Fika"

Liknande presentationer


Google-annonser