Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om MTE Falun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om MTE Falun"— Presentationens avskrift:

1 Information om MTE Falun 2015 03 28
Bengt Skjemstad

2 De 18 frivilligorganisationerna
Bilkåren Sveriges Bilkårers Riksförbund (5 001 medlemmar) FAK Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (5 460 medlemmar) FMCK Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (4 304 medlemmar) FFK Frivilliga flygkåren (2 181 medlemmar) FPF Försvarets Personaltjänstförbund (534 medlemmar) FRO Frivilliga radioorganisationen (4 215 medlemmar) FVRF Flygvapenfrivilligas Riksförbund (4 010 medlemmar) IIR Insatsingenjörerna (387 medlemmar) SBK Svenska Brukshundklubben ( medlemmar) SBS Svenska Blå Stjärnan (6 634 medlemmar) SCF Sveriges civilförsvarsförbund ( medlemmar) SFF Svenska fallskärmsförbundet (1 542 medlemmar) SLK Riksförbundet Sveriges lottakårer (7 775 medlemmar) SPSF Svenska pistolskytteförbundet ( medlemmar) SRK Svenska röda korset ( medlemmar) Svenska försvarsutbildningsförbundet Försvarsutbildarna ( medlemmar) SVK RF Sjövärnskårernas Riksförbund (3 964 medlemmar) SvSF Svenska skyttesportförbundet (1 542 medlemmar)

3 Frivilliga Försvarsorganisationernas samarbetskommitté
FOS centralt FOS regionalt FOS lokalt

4

5 FAK – Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund med sina 27 kårer täcker in hela Sverige från norr till söder, väster till öster

6 FAK kansli Rikskårchef Alf Sandqvist Utbildning Bill Skoglund
Utbildning Bengt Skjemstad Administration Susanna Haglund

7 ÖCB – Överstyrelsen för Civil Beredskap
FAK erhöll under många år på 60-, 70-, 80- och 90-talet uppdrag från Överstyrelsen Civil Beredskap – ÖCB för att rekrytera och utbilda buss och lastbilsförare med inriktning att stödja det civila samhället och dess transportnäring vid krig eller krigsfara. FAK hade som mest mer än medlemmar för att stödja samhället. Då det kalla kriget upphörde och muren föll mm, förändrades förutsättningarna drastiskt. Samhällets behov ett numerärt stort totalförsvar försvann och därmed även behovet av de förare som skulle ”hålla igång Sverige”.

8 KBM - Krisberedskapsmyndigheten
Krisberedskapsmyndigheten KBM tog över efter ÖCB. KBM som naturligtvis också såg att behovet av förare till samhällets krisberedskap minskade, uppmanade frivilligorganisationerna och därmed FAK att anpassa sin verksamhet. FAK uppmanades även att skaffa sig beställare som kunde ha nytta av FAK som förstärkningsresurs. FAK påbörjade en omställning och inriktning mot andra beställare.

9 FRG – Frivillig Resurs Grupp
Det finns flera exempel. Ett är Frivillig Resurs Grupp – FRG. Utfallet var emellertid mycket ”spretigt”. I få av kommunerna fanns tydliga behovskrav. Ett bra exempel på FRG som fungerade var i Jönköping, där fick FAK uppdrag att rekrytera bandvagnsförare och lastbilsförare, sopbilsförare mm. I de flesta andra kommuner fanns och finns än idag överhuvudtaget inga specifika behov artikulerade. Denna oklara inriktning påverkar möjligheterna att rekrytera människor till FRG ur FAK. FAK Bilkåren Civilförsvarsföreningen Brukshundsklubben

10 FRG samövning i Skillingaryd

11 Svenska Kraftnät 7 elsamverkansområden FAK har utbildat för SVK
Bandvagnsförare Terrängbilsförare Elverksoperatör Bandtraktorförare

12

13 FAK bandvagnsdepåer Har tilldelats 60 st bandvagnar som ställs upp i depåer/poler; Jönköpingstrakten ca 25 bandvagnar Borlängetrakten Sollefteå ca 10 bandvagnar

14

15 FAK insats kris FAK har även haft ett antal avtalsbundna medlemmar insatta under kris. Det mest omfattande tillfället var efter Gudrun där FAK hade mellan bandvagnsförare insatta under fem veckor och ett 25-tal terrängbilsförare under en månad. Även vintrarna och hade FAK ett tiotal bandvagnsförare insatta under 1-2 veckor för att hjälpa kommuner och elbolag vid de snöproblem som rådde.

16 MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
MSB kravställer, godkänner, kvalitetssäkrar kursplaner och finansierar. Eftersom arbetet med MTE genomförts under MSB:s ledning så torde det visa på nyttan inom krisberedskapen. Dessutom har MSB givit uppbyggnaden av MTE en sådan prioritet att det ytterligare understryker vikten av att ha tillgång till transportresurser inom krisberedskapen.

17 FAK har 400 personer med avtal
FAK har drygt 400 personer med avtal med Svenska kraftnät, Trafikverket, kommuner (FRG) mm med avtal. Fördelning; ca 100 i Skåne, Blekinge, Halland och S Småland. I Västra Götaland, Jönköpings län och Östergötland ca 160 individer. I Mälardalen inklusive Värmland finns ett 70-tal personer med avtal. I södra Norrland ett 60-tal. I norra Norrland ca 25 personer. 25 st 60 st 70 st 160 st 100 st

18 Ersättning vid insats Deltidsbrandmannaavtalet gäller vilket betyder:
138:-/tim mellan 1800 – % påslag vid helg, lördag – söndag 50% påslag

19 FAK försäkring FAK försäkring gäller för medlem från det att han/hon åker från hemmet, under övning och till dess han/hon kommer hem igen.

20

21 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är FAK’s uppdragsgivare för Motor och Transportenheter, MTE Karlstad Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

22 Vad är en MTE? En krisresurs för länsstyrelserna, kommunerna och andra samhällsviktiga funktioner/myndigheter Medlemmarna kommer från frivilliga försvarsorganisationer Avsikten är att det ska finnas MTE i hela landet men med början i Sydsam Om MTE ska innehålla material är ännu inte klart

23 MSB inriktning för MTE Namnet är Motor- och transportenheter
Varje enhet verkar inom mils radie MTE’s uthållighet under insats är 10 dygn Anspänningstid från utlarmning är 8 timmar Genomföra vägvisning och vägrekognosering med motorcykel, terränghjuling och snöskoter Organisera sin egen förplägnad och sitt eget boende Leda upp till 10 fordon som transportledare Varje enhet omfattar ca 100 personer Övning en gång om året tillsammans med länsstyrelse, polis räddningstjänst m fl.

24 MTE organisation Ställföreträdare / Operativ chef 3 st Enhetschef 1 st
Bandvagnsförare 25 st Bandvagnsförare/mekaniker 2 st Bandvagnsförare/Bandtraktorförare/ Lastmaskin/Truck 2 st Lastbilsförare 20 st Bussförare 7 st Elverksskötare 14 st MC-ord/Mekaniker MC/ Terränghjuling/Snöskoter 2 st MC-ord/Terränghjuling/Snöskoter 20 st

25 Placering MTE Syd Hässleholm, Borås, Eksjö Mitt
Karlstad, Enköping, Gävle Norr Sundsvall, Umeå, Östersund, Luleå

26 Länsstyrelserna blir kravställare
Länsstyrelserna anger behoven Vi har börjat i de 7 sydliga länen Cirka 60 lastbils- och bussförare utbildade 2012 2013 genomförs utbildning med ytterligare lastbils- och bussförare framför allt i mitt och norr

27 Utbildning av MTE personal
Sydsam personal ska vara färdigutbildade under november – december 2012 och början av 2013 Mitt- och Nordsam personal ska vara färdigutbildade under 2014

28 Poolen i Eksjö Avtal mellan frivorg (FAK och Bilkåren) och länsstyrelsen i Jönköping (Husse) Jönköping samordnar resursbehovet och insats med Östergötlands, Kalmar och Kronobergs län I Eksjö-poolen finns idag ett 65-tal förare av olika fordon och elverk En ledningsfunktion som ”sköter” förarna och deltar i länsvisa övningar

29 Läget i övrigt Register upprättas nu
Utbildning för mitt och norr pågår Överföring av bandvagnsförare och elverksskötare till poolerna är förberett Fordonsfrågan är viktig och ständigt aktuell Mycket informationsarbete kvarstår bl a till länsstyrelserna

30

31 Tack för er uppmärksamhet!
Mer information finns på Frivilligorganisationernas hemsidor


Ladda ner ppt "Information om MTE Falun"

Liknande presentationer


Google-annonser