Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U t v e c k l i n g s c e n t r u m Detta är God Vård 080830.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U t v e c k l i n g s c e n t r u m Detta är God Vård 080830."— Presentationens avskrift:

1 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Detta är God Vård

2 Socialstyrelsens föreskrifter om ”Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården” Om SOSFS 2005:12

3 Mål för hälso- och sjukvården Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. (2§ HSL, 2§TL) God vård dec 2007

4 SOSFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård dec 2007

5 Handboken Finns även att ladda hem på

6 Vad är ett ledningssystem? Ett ledningssystem är ett system för att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten sätta upp mål i enlighet med kvalitetsområdena/kraven följa upp och utvärdera dessa mål God vård dec 2007

7 Mål för hälso- och sjukvården Källa: Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, 2 §), Tandvårdslagen (1985:125, 2 §) En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Den som har det största behovet ska ges företräde till vården

8 Grupp 1- Vård av livshotande sjukdom - Vård av sjukdomar som utan behandling kan leda till invaliditet eller för tidig död - Vård av svåra kroniska sjukdomar - Palliativ vård - Vård av människor med nedsatt autonomi Grupp 2 - Prevention - Habilitering/rehabilitering Grupp 3 - Vård av mindre akuta eller kroniska sjd Grupp 4 - Vård av andra skäl än sjukdomar Prioritering

9 Vad innebär systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete? Ständiga förbättringar Faktabaserade beslut Samverkan Källa: Hälso- och sjukvårdslagen (31 §) Långsiktigt Patientorienterat Förebyggande

10 Ökat värde för dem vården finns till för Utvecklat efter Batalden Professionell kunskap  Ämneskunskap  Personliga färdigheter  Värderingar, etik Förbättringskunskap  System  Variation  Förändringspsykologi  Lärandestyrt förändringsarbete

11 Instruktion till klinikchef 1940 ”Det åligger klinikchefen att själv bemöta de vårdbehövande med vänlighet och människokärlek samt tillhålla den honom underställda personalen att kärleksfullt mot dem uppfylla sina åliggande” Klinikchefens uppg. sj.v.kung.1972 ”..att svara för att klinikens vårdplatser, personal och utrustning utnyttjas effektivt, att personalen noggrant fullgör sina åligganden, att se till att verksamheten bedrivs så ekonomiskt som möjligt”

12 Hippokratiska eden ”Aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta.” Hippokrates (ca f.Kr.)

13 Såhär kan vi arbeta med systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Hur kommer vi att veta att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar resulterar i förbättringar? Planera (Plan) Pröva (Do)Analysera (Study) Agera (Act) Vad är det vi vill uppnå?

14 vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig vara säker vara patientfokuserad vara effektiv vara jämlik ges i rimlig tid Hälso- och sjukvården skall Vad är god kvalitet inom vården?

15 God kvalitet (1)

16 God kvalitet (2)

17 God kvalitet (3)

18 God kvalitet (4)

19 Varför behövs ett ledningssystem? Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården Varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådana förhållande att en säker vård kan ges För att leda en komplex verksamhet behövs klara regler, rutiner och ansvarsfördelning på alla nivåer Skapa en grundläggande ordning och reda i verksamheten för att så långt det är möjligt, förebygga risker och misstag som kan leda till vårdskador

20 Bemötande av patienter

21 Riskhantering och avvikelsehantering

22 God vård i Region Skåne God vård dec2007 Region Skånes eget tillägg utifrån Hälsoinriktade strategier, stödprocesser till Skånsk Livskraft – vård och hälsa 2005

23 Basstruktur Avtal för privat vård Upphandlingsunderlag för privat vård Uppdrag till sjukhus, PV, Kamber med flera Planeringsdirektiv Strategikarta Skånsk livskraft – vård och hälsa God vård dec 2007 Vårdval Skåne

24 Läs mer om kvalitet och patientsäkerhet på


Ladda ner ppt "U t v e c k l i n g s c e n t r u m Detta är God Vård 080830."

Liknande presentationer


Google-annonser